Amdanom ni

Mae "Mathemateg ger y Lli" yn rhan o waith Aberystwyth byth ers i'r Brifysgol agor ei drysau am y tro cyntaf.

Yn wir, Aberystwyth oedd y Brifysgol gyntaf i ddysgu Mathemateg yng Nghymru. Wrth reswm, mae'r dulliau dysgu wedi newid ers i'r Athro Mathemateg cyntaf, Horatio Nelson Grimley, groesawu ei fyfyrwyr yn 1872, ond mae ein hamcan, o hyd, yw darparu addysg o'r ansawdd orau mewn amgylchedd sy'n gyfeillgar a chefnogol.

Pam dewis yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Mae ein cyrsiau mathemateg wedi'u hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA), ac mae'r cwricwlwm yn golygu bod myfyrwyr yn gallu cymryd cyrsiau ar y cyd ag adrannau eraill yn y brifysgol, ac arbenigo ar feysydd megis ffiseg fathemategol. O fewn Cymru, mae'r Adran yn chwarae rhan arweiniol wrth ddarparu mathemateg addysg uwch drwy'r Gymraeg.

Mae gan yr adran enw ardderchog am ansawdd ein dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol rydym yn eu cynnig i'n myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, cyrhaeddodd ein hadran y 3ydd safle ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr â'r dysgu ar y cwrs ar gyfer mathemateg ac ystadegaeth.  Ar ben hynny, cawsom 94% am foddhad ein myfyrwyr â'r dysgu ar y cwrs, 93% boddhad myfyrwyr am y gefnogaeth a ddarparwn i'n myfyrwyr a 94% am foddhad ein myfyrwyr o ran adnoddau dysgu. (ACF, 2017). 

Mae arbenigedd ymchwil ein staff yn cwmpasu ystod eang o fathemateg, gan gynnwys algebrâu gweithredyddion, mecaneg solidau a hylifau, a mecaneg gwantwm. Mae llawer iawn o'r gwaith ymchwil yn rhyngddisgyblaethol, yn cynnwys cydweithwyr o feysydd ffiseg, cyfrifiadureg a pheirianneg yn ogystal â phartneriaid ym myd diwydiant. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, cafodd ein holl waith ymchwil ei asesu ar lefel 2* (cydnabyddiaeth ryngwladol) ac uwch, ac roedd un o bob wyth o'n cynnyrch ymchwil ar lefel sy'n arwain y byd.

Mae ein cynlluniau gradd cyffrous, sy'n berthnasol i'r gweithle, yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Eleni roedd canran anhygoel, 93%, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio, ac mae hynny 1% yn uwch na'r ffigur Prydeinig i raddedigion Gwyddor Fathemateg (HESA, 2017).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.

Mae ein graddedigion wedi cael gwaith yn y meysydd canlynol:

  • Dadansoddi ystadegol ac ystadegaeth gyfrifiannol
  • Dysgu
  • Peirianneg Awyrennol
  • Cyfrifeg a bancio
  • Dadansoddi Risg a gwaith actiwaraidd
  • Rheolaeth ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
  • Technoleg gwybodaeth

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.