Amdanom ni

Mae "Mathemateg ger y Lli" yn rhan o waith Aberystwyth byth ers i'r Brifysgol agor ei drysau am y tro cyntaf.

Yn wir, Aberystwyth oedd y Brifysgol gyntaf i ddysgu Mathemateg yng Nghymru. Wrth reswm, mae'r dulliau dysgu wedi newid ers i'r Athro Mathemateg cyntaf, Horatio Nelson Grimley, groesawu ei fyfyrwyr yn 1872, ond mae ein hamcan, o hyd, yw darparu addysg o'r ansawdd orau mewn amgylchedd sy'n gyfeillgar a chefnogol.

Pam dewis yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Mae ein cyrsiau mathemateg wedi'u hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA), ac mae'r cwricwlwm yn golygu bod myfyrwyr yn gallu cymryd cyrsiau ar y cyd ag adrannau eraill yn y brifysgol, ac arbenigo mewn meysydd megis ffiseg fathemategol a gwyddor data. O fewn Cymru, mae'r Adran yn chwarae rhan arweiniol wrth ddarparu mathemateg addysg uwch drwy'r Gymraeg.

Mae gan yr adran enw ardderchog am ansawdd ein dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol rydym yn eu cynnig i'n myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, cyrhaeddodd ein hadran y 3ydd safle ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr â'r dysgu ar y cwrs ar gyfer mathemateg ac ystadegaeth. Yn yr un arolwg yn 2018 derbyniodd yr adran sgôr o 100% am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr (NSS, 2018), ac yn arolwg 2019 roeddem yn 1af yn y DU am fodlonrwydd gydag Asesiad ac Adborth ar gyfer mathemateg ac ystadegaeth. Dengys hyn ein hymroddiad a’n ymrwymiad parhaus i gynnig profiad cofiadwy i’n myfyrwyr sy’n ac un a fydd yn eich paratoi’n dda tuag at eich dyfodol.

Mae arbenigedd ymchwil ein staff yn cwmpasu ystod eang o fathemateg, gan gynnwys algebrâu gweithredyddion, mecaneg solidau a hylifau, a mecaneg gwantwm. Mae llawer iawn o'r gwaith ymchwil yn rhyngddisgyblaethol, yn cynnwys cydweithwyr o feysydd ffiseg, cyfrifiadureg a pheirianneg yn ogystal â phartneriaid ym myd diwydiant. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, cafodd ein holl waith ymchwil ei asesu ar lefel 2* (cydnabyddiaeth ryngwladol) ac uwch, ac roedd un o bob wyth o'n cynnyrch ymchwil ar lefel sy'n arwain y byd.

Mae’n cynlluniau gradd cyffrous a pherthnasol i'r gweithle yn uchel eu bri (HESA, 2017), sy’n dangos bod ein haddysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i addasu’n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.

Mae ein graddedigion wedi cael gwaith yn y meysydd canlynol:

  • Dadansoddi ystadegol ac ystadegaeth gyfrifiannol
  • Dysgu
  • Peirianneg Awyrennol
  • Cyfrifeg a bancio
  • Dadansoddi Risg a gwaith actiwaraidd
  • Rheolaeth ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
  • Technoleg gwybodaeth

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored, Diwrnodau Ymweld ar gyfer Ymgeiswyr neu beth am archebu Taith Campws? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.