Cyflogadwyedd

Bydd gradd mewn Mathemateg yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd...

Posib lle mae galw mawr am sgiliau rhifiadol, rhesymegol a dadansoddol arbenigol.

Rhagolygon Gyrfa

Mae'r rhain yn cynnwys gweithio i gwmnïau fel Rolls Royce a sefydliadau megis y Swyddfa Dywydd, ac mae llwybrau posib ar gyfer gyrfa mewn cyfrifeg a bancio, rheoli ariannol, dadansoddi data, technoleg gwybodaeth, ymchwil a darlithio hefyd yn agored i chi. Yn yr arolwg diweddaraf, roedd 93% o israddedigion DU/UE o'r Adran Fathemateg a raddiodd yn 2017 mewn cyflogaeth neu addysg bellach chwe mis ar ôl graddio (HESA, 2017)

Mae mwy o broffiliau graddedigion cyfrwng Cymraeg ar gael yma a rhai Saesneg yma.

Sgiliau trosglwyddadwy

Tra’n astudio ar gyfer gradd mewn Mathemateg, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Sgiliau dadansoddi ymchwil a data
  • Sgiliau mathemategol a chyfrifiannol da
  • Sgiliau datrys problemau effeithiol a meddwl yn greadigol
  • Sylfaen gadarn mewn sgiliau technoleg gwybodaeth
  • Y gallu i weithio'n annibynnol
  • Sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser
  • Ygallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd glir a strwythuredig , yn ysgrifenedig ac ar lafar
  • Hunan gymhelliant a hunanddibyniaeth
  • Gweithio mewn tîm, gyda'r gallu i drafod cysyniadau mewn grwpiau, derbyn a dadansoddi syniadau gwahanol a cyrraedd cytundeb am y syniad gorau

Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG)

Mae'r Brifysgol yn gweithredu Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG), sy'n cynnig cyfle gwych i chi gymryd blwyddyn allan rhwng eich ail a'r trydedd blwyddyn o astudio er mwyn gweithio mewn sefydliad yn y DU neu dramor. Mae BMG yn darparu profiad gwerth chweil, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall eich helpu chi i sefyll allan oddi wrth y dorf mewn marchnad swyddi gystadleuol iawn. Bydd Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol yn eich helpu i edrych ar eich opsiynau a darganfod lleoliad gwaith addas.