Proffilau Myfyrwyr

Fe wnaethom ni ofyn i rai o'n graddedigion am eu cynlluniau ar ôl graddio a'u hatgofion o'n cyrsiau:

Angharad Haf EvansAngharad Haf Evans - BSc Mathemateg

Cwrs Ymarfer Dysgu (Prifysgol Bangor)

Nodwedd bwysig iawn i mi wrth ddewis pa Brifysgol y buaswn yn astudio ynddi oedd y gallu i gael astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ac roedd y cyfle i gael mwynhau mathemateg yn y Gymraeg yn un o’r pethau yr oeddwn yn ei werthfawrogi fwyaf wrth astudio'n Aber. Mae cefnogaeth gref ar gael yn yr Adran i’r rhai sydd eisiau dysgu’n Gymraeg, ac mae hyn yn sicrhau fod myfyrwyr fel fi yn datblygu'r sgil werthfawr o ddwyieithrwydd. Mi wnes i hefyd fwynhau gallu astudio mathemateg amrywiol oherwydd y dewis eang o fodiwlau sydd ar gael yma yn Aberystwyth. Ar ôl derbyn gradd mewn Mathemateg, rwy’n bwriadu mynd ymlaen i astudio cwrs ymarfer dysgu ym Mhrifysgol Bangor, er mwyn ennill cymhwyster dysgu Mathemateg ar lefel uwchradd. Rwyf wedi bod â'm bryd ar fod yn athrawes ers i mi fod yn ifanc iawn, ac roedd y profiadau a gefais wrth astudio’r modiwl 'MT39020 Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd' yn Aber yn cadarnhau mai dyma fydd fy ngham nesaf. Rwy’n edrych ymlaen yn arw i gael dechrau ar y cwrs rŵan! Heb os nac oni bai, yr elfen wnes i fwynhau fwyaf am Aberystwyth oedd yr elfen gymdeithasol - yn enwedig cael bod yn rhan o UMCA - Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth a chael cymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon gyda’r Geltaidd, sef y gymdeithas chwaraeon Gymraeg. Mae cymuned Gymraeg glos ac unigryw dros ben i’w chael yma, sy’n chwarae rhan werthfawr a phwysig ym moddhad bywyd y myfyrwyr o fewn y Brifysgol. Elfen arall a gyfrannodd at fy amser bythgofiadwy yma yw Aberystwyth fel tref a chymuned. Mae lleoliad y Coleg ger y lli yn ddiguro, ac mae yma rywbeth yma at ddant pawb.

Rhian Wyn JonesRhian Wyn Jones - BSc Mathemateg ac Addysg

Rhaglen Athrawon Graddedig (Prifysgol Bangor / Ysgol Henry Richard, Tregaron)

Ar ôl tair blynedd ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydw i wedi derbyn gradd cydanrhydedd BSc Mathemateg/Addysg. Fy mwriad ers peth amser oedd ymgeisio i astudio yn Aber gan fy mod yn gwybod am y cyfleon i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r clod roedd y brifysgol wedi ei dderbyn am foddhad myfyrwyr. Wedi i mi raddio, dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael cynnig i gymryd rhan yn y Rhaglen Athrawon Graddedig trwy Brifysgol Bangor lle byddaf yn gweithio fel athrawes Mathemateg hyfforddedig yn Ysgol Henry Richard. Mae hyn o ganlyniad uniongyrchol i mi astudio'r modiwl Mathemateg, MT39020 Cyflwyniad i Addysgu mewn Ysgol Uwchradd, lle'r oedden ni'n dysgu am addysgu mathemateg trwy leoliad ysgol uwchradd. Fe wnes i fwynhau'r profiad yma’n fawr iawn ac rydw i wir wedi manteisio o gymryd rhan yn y modiwl. Buaswn yn annog unrhyw fyfyriwr Mathemateg sydd â diddordeb mewn addysgu i ystyried y modiwl yma er mwyn cael blas o addysgu Mathemateg. Uchafbwynt fy mhrofiad yn y brifysgol oedd bod yn aelod o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth a'r gymdeithas chwaraeon Y Geltaidd. Rydw i'n gadael y brifysgol gyda ffrindiau am oes a nifer fawr o atgofion melys, ac mae hynny'n ddiolch i'r cymdeithasau yma. Byddwn i'n cynghori myfyrwyr newydd i ymaelodi ag unrhyw glybiau neu gymdeithasau sydd o ddiddordeb iddynt gan ei bod hi'n ffordd hwylus iawn o ddod i adnabod pobl newydd ac yn gyfraniad cymdeithasol iawn i fywyd yn y brifysgol.

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i adran Gwasanaethau Gyrfaoedd y Brifysgol.