Rho gynnig ar gwrs Prifysgol Haf Aberystwyth

Staff a myfyrwyr Prifysgol Haf Aberystwyth 2016 ar ôl eu seremoni graddio

Staff a myfyrwyr Prifysgol Haf Aberystwyth 2016 ar ôl eu seremoni graddio

13 Ebrill 2017

Mae’r dyddiad cau yn nesáu ar gyfer ceisiadau am le ar gwrs preswyl Prifysgol Haf Aberystwyth 2017, sy'n cynnig blas ar fywyd prifysgol i ddarpar fyfyrwyr.

Mae angen gwneud cais erbyn 28 Ebrill 2017 ar gyfer y cwrs chwe wythnos o hyd sy’n cael ei gynnal eleni rhwng 17 Gorffennaf - 25 Awst 2017.

Rhoi cyfle mae'r Brifysgol Haf i bobl ifanc o bob rhan o Gymru drochi eu hunain yn y profiad o fod mewn prifysgol, gan astudio pynciau academaidd o'u dewis ochr yn ochr â mwynhau rhaglen o chwaraeon a gweithgareddau cymdeithasol.

Gwahoddir ceisiadau gan bobl ifanc sy’n astudio ar hyn o bryd tuag at Safon Uwch neu NVQ Lefel 3.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ac mae blaenoriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr sy'n bodloni'r prif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd yn mynd i fyfyrwyr sy'n byw neu'n mynd i'r ysgol neu'r coleg mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf yng Nghymru, neu sydd o gefndir gofal neu ofal wedi gadael ei.

Caiff ystyriaeth arbennig ei roi hefyd i bobl ifanc sydd:

  • ymhlith y cyntaf o'u teulu i fynd i'r brifysgol
  • â salwch anabledd neu hirdymor
  • yn dod o grŵp a dangynrychiolir ethnig
  • yn awyddus i astudio pwnc lle mae un rhyw yn cael eu tangynrychioli
  • wedi profi digwyddiad trawmatig sydd wedi effeithio ar eu haddysg

Mae'r rhaglen chwe wythnos o ddarlithoedd, ymchwil a chyflwyniadau yn rhoi sylfaen i fyfyrwyr mewn sgiliau allweddol megis ymchwilio academaidd, ysgrifennu, a chyfathrebu.

Maen nhw hefyd yn astudio modiwlau academaidd ar draws ystod eang o bynciau o Gemeg i Ysgrifennu Creadigol, o Ffiseg i Ffilm; ac yn cymryd rhan mewn rhaglen lawn o chwaraeon a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd pob myfyriwr sy'n cwblhau'r Brifysgol Haf Aberystwyth yn llwyddiannus yn cael cynnig llwybr dilyniant gwarantedig i gynllun priodol ym Mhrifysgol Aberystwyth ar yr amod eu bod yn llwyddo i gael dwy Lefel A (neu gyfwerth) a’u bod yn bodloni unrhyw ofynion penodol.

Canolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol y Brifysgol sy’n trefnu’r Brifysgol Haf.

Dywed Rheolwr y Ganolfan a Chyfarwyddwr y Brifysgol ar Gydraddoldeb y Dr Debra Croft: "Cryfder y Brifysgol Haf yw ei bod yn adlewyrchu bywyd prifysgol yn y modd mwyaf realistig bosib. Mae gan y myfyrwyr chwe wythnos lawn i ymgolli ym mywyd coleg, i ymgyfarwyddo â byw oddi cartref, a’r pwysau a ddaw wrth gyfuno gwaith academaidd a therfynau amser, chwaraeon a gweithgareddau.

"Nid yw’r gefnogaeth sy’n cael ei chynnig i’r bobl ifanc hyn yn dod i ben pan maen nhw’n cwblhau'r Brifysgol Haf. Rydyn ni’n parhau i gadw mewn cysylltiad â myfyrwyr, eu cynorthwyo â datganiadau personol, llythyron geirda, cefnogaeth, cyngor ac arweiniad personol o bob math.

“Yn y pum mlynedd diwethaf, mae tua 83% o'r myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r Brifysgol Haf Aberystwyth wedi mynd yn eu blaenau i Addysg Uwch."

Roedd Amelia Sellers yn rhan o Brifysgol Haf 2013 ac mae bellach ar flwyddyn olaf ei gradd mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu’n gweithio ar y cwrs yn 2016 ac mae’n Gydlynydd Rhaglen eleni:

"Cefais brofiad anhygoel wrth wneud y Brifysgol Haf. Mae'n rhaglen hollol anhygoel ac yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl. Rwyf wedi magu hyder ac wedi newid cymaint fel person o ganlyniad i’r Brifysgol Haf."