Cymynroddion yn cefnogi ymchwil yn y Brifysgol

Ben Lake AS (dde), y siaradwr gwadd yn nathliad Diwrnod Sylfaenwyr 2017, yng nghwmni'r Is-Ganghellor Yr Athro Elizabeth Treasure, a'r Dirprwy Is-Ganghellor Dr Rhodri Llwyd Morgan.

Ben Lake AS (dde), y siaradwr gwadd yn nathliad Diwrnod Sylfaenwyr 2017, yng nghwmni'r Is-Ganghellor Yr Athro Elizabeth Treasure, a'r Dirprwy Is-Ganghellor Dr Rhodri Llwyd Morgan.

13 Hydref 2017

Cyhoeddwyd dwy gymynrodd sylweddol i gefnogi ymchwil ôl-radd yn Diwrnod Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth a gynhaliwyd yn yr Hen Goleg ddydd Gwener 13 Hydref 2017.

Datgelodd y Brifysgol fod Eleanor a David James wedi rhoi £2m i'r sefydliad lle bu'r ddau yn gweithio am 35 mlynedd, tra bod cyn-fyfyriwr Margaret Wooloff wedi gwobrwyo £ 400,000.

Defnyddir y ddau gymhwyster i ariannu ymchwil ôl-raddedig yn y Brifysgol, yn unol â dymuniadau'r cymwynaswyr.

Cyhoeddwyd y cymynroddion fel rhan o ddigwyddiad blynyddol y Brifysgol, sy'n adleisio'r dathliadau a gynhaliwyd yn y dref yn ôl ym mis Hydref 1872 pan gyrhaeddodd y myfyrwyr cyntaf yr Hen Goleg.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure: "Mae'n hynod addas bod y cymynroddion arbennig hyn wedi bod yn ganolbwynt i ddigwyddiad Diwrnod y Sylfaenwyr eleni. Maent yn ein hatgoffa o sut y mae'r Brifysgol wedi cael cefnogaeth ers ei ddechrau gan haelioni pobl Cymru a'r byd ehangach.

"Mae Eleanor a David James, a Margaret Wooloff, wedi ymroddi eu bywydau i hyrwyddo gwybodaeth a bydd eu cyfraniadau gwerthfawr i addysg yng Nghymru yn parhau drwy gyfrwng  eu cymynroddion. Mae'n dyled iddynt yn enfawr."

Dywedodd Cyfarwyddwr Datblygiad a Chysylltiadau Alumni Prifysgol Aberystwyth, Louise Jagger: "Mae cysylltiad cryf iawn rhwng y Brifysgol a'n teulu o gyn-fyfyrwyr ledled y byd. Roedd Eleanor a David James a Margaret Wooloff yn aelodau gweithredol o Gymdeithas yr Hen Fyfyrwyr yn ystod eu bywydau ac rydym yn hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd. Bydd eu cymynroddion hael nawr yn galluogi ysgolheigion y dyfodol i fynd ar drywydd eu meysydd arbenigedd penodol ac ymgymryd ag ymchwil gydag effaith, sy'n rhan annatod o'n cenhadaeth fel prifysgol."

Ymunodd aelodau'r gymuned leol â staff a myfyrwyr yn yr Hen Goleg i nodi Diwrnod y Sylfaenwyr.

Y siaradwr gwadd yn y digwyddiad oedd Ben Lake AS Ceredigion, a ddywedodd: “Mae hanes sefydlu Prifysgol Aberystwyth, neu Coleg Prifysgol Cymru fel y’i gelwid yn wreiddiol, yn un y gallwn ni lwyr ymfalchio ynddi fel cenedl. Ochr yn ochr â gweledigaeth ei sylfaenwyr, gwireddwyd y freuddwyd o sefydlu coleg ag iddo statws prifysgol yng Nghymru, drwy haelioni’r werin bobl. Mae gwreiddiau a sylfeini’r brifysgol, felly, yn adlewyrchiad o’n gwerthoedd ni fel Cymry, ac mae’n hollbwysig ein bod ni’n cofio ac yn dathlu’r hanes arbennig hwn.

“Hoffwn hefyd longyfarch y brifysgol ar gael ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn ddiweddar – gwobr haeddiannol sy’n dyst i ymroddiad ei holl staff.”

Ym mis Gorffennaf 2017, cyhoeddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri ei fod wedi clustnodi £10.5m ar gyfer cynlluniau uchelgeisiol i ailddatblygu'r Hen Goleg mewn pryd ar gyfer pen-blwydd 150 y Brifysgol yn 2022.