Cynllunio eich Ymweliad

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Phrifysgol Aberystwyth, rydym yn argymell eich bod yn cynllunio ymlaen llaw.

Mae sawl ffordd o ymweld â ni; cofiwch archebu eich lle cyn cyrraedd.

Dyma rai awgrymiadau ynghylch trefniadau ymarferol eich ymweliad.

 

Teithio

Mae’n hawdd dod o hyd i ni, sut bynnag y byddwch yn teithio. Yn ein tudalen am Fapiau a Theithio cewch wybodaeth fanwl am sut i gyrraedd Aberystwyth.

Os yn dod ar y trên i Ddiwrnod Agored neu Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr, bydd bysiau gwennol yn aros amdanoch yn yr orsaf drenau er mwyn dod â chi i’r campws.

Os ydych yn ymweld yn ystod digwyddiadau eraill, mae sawl gwasanaeth bws yn dod i Gampws Penglais yn rheolaidd. Cewch hefyd ddal tacsi o’r Safle Tacsis sydd wrth ymyl yr Orsaf Drenau, neu mae’n cymryd tuag 20 munud i gerdded i Gampws Penglais.

Llety

I wneud eich ymweliad i Ddiwrnod Agored mis Gorffennaf ychydig yn haws, rydym yn cynnig cyfraniad o hyd at £60 tuag at aros yn ein llety Prifysgol sy'n cynnwys brecwast yn ein bwyty Tamed Da.

Mae digon o lety gwely a brecwast, a gwestai yn nhref Aberystwyth a’r cyffiniau. Cysylltwch â Chanolfan Croeso Aberystwyth drwy ffonio 01970 612125 neu ebostio aberystwythTIC@ceredigion.gov.uk

Parcio ar y Campws

Yn ystod digwyddiadau Diwrnodau Agored a’r Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr bydd arwyddion a/neu aelodau o staff y Brifysgol yn cyfeirio ymwelwyr at y lleoedd parcio.

Os byddwch yn ymweld â ni ar adegau eraill, megis Taith o Gwmpas y Campws, dewch i Dderbynfa’r Porthorion (sef yr adeilad cyntaf ar y chwith pan gyrhaeddwch Gampws Penglais) i ofyn am drwydded barcio i ymwelwyr.

Mae gennym fwy o wybodaeth am barcio ar y campws yma.

Bwyta

Mae digon o fwytai a caffis ar y campws lle y gallwch fwynhau cinio neu baned a chacen.  Mae yna hefyd dau gaffi yng Nghanolfan y Celfyddydau sy'n gweini bwyd twym. 

Mae hefyd nifer o fwytai, caffis a barrau yn y dref sy’n cynnig amrywiaeth eang o fwyd; dewis gwych os hoffech gael tro i weld mwy o’r dref.