Seicoleg

Beth fydda i'n ennill o'm pwnc?

Mae myfyrwyr Seicoleg yn amryddawn ac yn tueddu i fod yn chwilfrydig, yn ddadansoddol ac yn hapus wrth ymdrin â materion 'darlun mawr' yn ogystal â manylion. Trwy astudio seicoleg rydych yn meithrin ystod eang o sgiliau sy'n rhychwantu’r gwyddorau a’r celfyddydau, ac sy’n cynnig cyfleoedd gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr.

 Dyma rai sgiliau byddwch yn ennill yn ystod eich cwrs y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi:

 • Sgiliau Cyfathrebu (ysgrifenedig a llafar)
 • Sgiliau ymchwil
 • Sgiliau dadansoddi, casglu data a datrys problemau
 • Ymwybyddiaeth foesegol
 • Gwaith tîm ac ymwybyddiaeth o brosesau grŵp
 • Arweinyddiaeth
 • Llunio adroddiadau
 • Dehongli a gwerthuso digwyddiadau, gwybodaeth a syniadau
 • Rheoli amser a sgiliau trefnu
 • Bod â meddwl agored

 

Beth alla i ei wneud gya'm pwnc?

Mae graddedigion Seicoleg yn rhagori mewn swyddi lle y mae’n rhaid iddynt ymdrin ag ystod o faterion cymhleth a datblygu dealltwriaeth drylwyr am feysydd a allai fod yn newydd iddynt mewn cyfnod cymharol fyr. Dyma rai o’r meysydd posibl:

 • Hysbysebu/marchnata
 • Bancio ac yswiriant
 • Rheoli Busnes
 • Gwaith Elusennol
 • Addysg
 • Meysydd sy'n ymwneud ag iechyd
 • Llywodraeth leol a chenedlaethol
 • Ymchwil y farchnad
 • Y Cyfryngau
 • Gweinyddu (e.e. Cynorthwyydd Personol)
 • Gwleidyddiaeth
 • Adwerthu a gwerthu

Opsiynau Swydd (proffesiynau siartredig - sy'n gofyn am astudiaeth ôl-radd):

Opsiynau Swydd (sy'n berthnasol i'ch gradd):

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn derbyn ceisiadau gan raddedigion unrhyw bwnc gradd, felly peidiwch â chyfyngu eich hun i’r swyddi a restrir yma. Ystyriwch eich cryfderau ac edrychwch ar y proffiliau swydd i weld a yw’r swyddi hyn yn addas ar eich cyfer a sut y gallech ddatblygu'r sgiliau a/neu’r wybodaeth angenrheidiol.

Profiad Gwaith

Mae'n syniad da adeiladu eich profiad gwaith cyn gynted ag y gallwch. Gall gweithio ar sail wirfoddol yn gyntaf eich helpu i gael profiad, ond mae hefyd yn werth gwneud cais am interniaethau, lleoliadau gwaith dros yr haf, a gwaith yn cysgodi rhywun tra’ch bod yn y brifysgol. Os oes gennych ddiddordeb mewn swyddi Siartredig, yna mae'n bwysig cael profiad gwaith perthnasol. Ceir isod adnoddau defnyddiol ar gyfer dod o hyd i brofiad gwaith sy'n ymwneud â seicoleg.

Astudiaethau pellach

Mae hyfforddiant ac astudiaethau ôl-radd yn ofyniad i fod yn seicolegydd siartredig. Oherwydd gofynion mynediad y cwrs, mae llawer o raddedigion seicoleg yn treulio blwyddyn neu fwy yn cael profiad gwaith cyn cychwyn ar eu hastudiaethau ôl-radd. Gall graddedigion seicoleg hefyd ddewis ymgymryd â chymhwyster ôl-radd mewn meysydd gyrfaol eraill, e.e. addysgu, hysbysebu, marchnata neu Adnoddau Dynol. I gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau pellach ac i ddod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, gweler graddau Meistr a chwilio am gyrsiau ôl-raddedig.

Adnoddau Defnyddiol

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae’r cyrff hyn yn hyrwyddo buddiannau pobl sy’n gweithio mewn proffesiynau penodol. Mae rhai yn cynnwys rhestrau o gyflogwyr sy’n aelod o’r gymdeithas dan sylw, ac mae’n bosib y byddant yn hysbysebu swyddi. Gall eraill fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer ceisiadau neu os ydych yn ystyried cyflwyno cais ar hap.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Mae dwy ran o dair o raddedigion seicoleg Aber mewn swyddi neu’n ymgymryd ag astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, sy’n uwch na’r cyfartaledd ar gyfer y DU. Maent yn mynd ymlaen i gael amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn meysydd amrywiol. Cymerwch olwg isod ar yr hyn y mae graddedigion ac ôl-raddedigion seicoleg Aberystwyth yn mynd ymlaen i’w wneud.

 • Cydlynydd Gweithgareddau
 • Cynorthwyydd Dysgu Anghenion Arbennig
 • Cynorthwyydd Marchnata
 • Cynorthwyydd Ymchwil
 • Dadansoddwr Cyswllt (Mewnfudiad)
 • Gweinyddwr
 • Gweithiwr Addysg Breswyl
 • Gweithiwr Cymorth
 • Gweithiwr Cymorth Myfyrwyr
 • Gweithiwr Gofal Therapiwtig
 • Gweithredwr Datblygu Cyfrif Busnes
 • Gweithredwr Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Hyfforddai Masnachol
 • Myfyriwr Graddedig dan Hyfforddiant
 • Oedolyn Priodol
 • Partner Trosglwyddo Gwybodaeth
 • Rheolwr Cleientiaid
 • Rheolwr Cynadleddau Graddedig
 • Seicolegydd Chwaraeon (Lleoliad Lefel 1)
 • Seicolegydd Clinigol Cynorthwyol
 • Seicolegydd Cynorthwyol
 • Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol
 • Swyddog Datblygu
 • Tiwtor Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol (ABA) dan Hyfforddiant
 • Ymchwilydd
 • Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

 

Enghreifftiau o'r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion seicoleg Aberystwyth i weithio iddynt:

 • Age Cymru
 • Alliance Boots
 • Amryw Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion
 • Baschruch Care
 • Canolfan IMAP
 • Care UK
 • Cartrefi Cymru
 • Chester Therapy Centre
 • Debenhams
 • Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • Heddlu West Mercia
 • Next
 • Premier Healthcare Solutions
 • Sainsburys
 • Swyddfa Gartref
 • Young Epilepsy