Cyllid a Chymorth

Mae YB&A yn darparu cymorth ar gyfer amrywiaeth o gyfleoedd ariannu i alluogi staff a myfyrwyr y brifysgol i ddilyn ymchwil ac arloesi o safon fyd-eang. Mae rhestr o’r cyrff ariannu rydym yn eu cefnogi i’w gweld isod.

Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI)

Ymchwil Trawsfudol

Defnyddir cyllid trawsfudol i bontio’r ‘bwlch’ rhwng ymchwil prifysgol cyfnod cynnar a’i fasnacheiddio. Trwy ddefnyddio cyllid trawsfudol, mae'r risg yn cael ei leihau i bartneriaid masnachol posibl. Mae hyn yn gwneud y cyfle yn fwy deniadol ac yn gwneud canlyniad llwyddiannus yn fwy tebygol.

Partneriaethau SMART - Mae Partneriaethau SMART yn cynnig help ariannol i brosiectau cydweithredol ac arloesol sydd angen help arbenigwyr arnyn nhw i dyfu, i fod yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy cystadleuol.

Nod Partneriaethau SMART yw cefnogi prosiectau cydweithredol, gyda phwyslais clir ar wella capasiti a gallu busnesau Cymru i ddatblygu gweithgareddau ymchwil a datblygu trwy eu cysylltu â chyrff ymchwil ac â chynorthwyydd i'w helpu i weithio ar brosiect penodol sy'n datblygu gwasanaeth, cynnyrch neu broses newydd, a hynny’n unol ag Arbenigo Craff.

Innovate UK - Innovate UK yw asiantaeth arloesi genedlaethol y DU. Rydym yn cefnogi arloesi a arweinir gan fusnes ym mhob sector, technoleg a rhanbarth y DU. Rydym yn helpu busnesau i dyfu trwy ddatblygu a masnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd, a gefnogir gan ecosystem arloesi ragorol sy'n ystwyth, yn gynhwysol ac yn hawdd i'w llywio. Cyfleoedd Presennol.

Adrannau a Chyrff Cyhoeddus y Llywodraeth

Cyllid Rhyngwladol

Mae'r Uned Ryngwladol o fewn yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi yn dîm sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid gan anelu at gynyddu lefel y gwasanaeth i'r gymuned ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth drwy leihau'r baich gweinyddol sy'n gysylltiedig â gwneud cais a rheoli grantiau Ewropeaidd.

Gan weithio'n agos gyda staff Grantiau Ymchwil, mae’r Uned ar gael i helpu hyrwyddo cyfraniad Prifysgol Aberystwyth ym mhob prosiect Rhaglen Fframwaith a Strwythurol Ewropeaidd yn ystod pob cam o gylch oes prosiectau perthnasol. Fodd bynnag, prif ffocws yr Uned yw darparu gwasanaeth cyn-ddyfarnu cronfa broffesiynol, effeithiol ac effeithlon i staff y Brifysgol sy'n ymwneud ag ymchwil trwy:

  • Hyrwyddo cyfleoedd cyllido yn brydlon
  • Darparu cyngor arbenigol yn ystod y cyfnod adeiladu cais a chamau trafod
  • Cymhwyso methodolegau rheoli a datrys problemau prosiectau tra’n adeiladu cynigion

Rhestrir crynodeb o'r rhaglenni cyllido Ewropeaidd cyffredinol isod:

Anogir cydweithwyr i gysylltu â'r Uned Ryngwladol cyn gynted â phosibl, i ofyn am gyngor ac i sicrhau cydymffurfiaeth â Pholisïau'r Brifysgol.

Sut allaf ddarganfod a yw fy syniad yn ariannadwy?

Cysylltwch â'r Uned Ryngwladol am gyngor cynnar ynghylch a allai eich syniad prosiect fod yn gymwys ac, os felly, y llif arian Ewropeaidd mwyaf priodol. Bydd angen i bob syniad prosiect gydweddu â strategaethau a blaenoriaethau'r adran a'r sefydliad ac ategu ceisiadau am arian Prifysgol Aberystwyth eraill. Efallai y bydd angen cymeradwyaeth adrannol ac o bosibl cyn i unrhyw syniad fynd rhagddo ac unrhyw gynigion ariannu posibl a gyflwynir, felly ceisiwch gyngor cyn gynted â phosibl.

Cyllid Cyfnewid Gwybodaeth

Mae cyfnewid gwybodaeth yn broses sy’n dod â staff academaidd, defnyddwyr ymchwil a grwpiau a chymunedau ehangach at ei gilydd i gyfnewid syniadau, tystiolaeth ac arbenigedd. Isod mae rhai cyfleoedd ariannu ar gyfer Cyfnewid Gwybodaeth.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) - Mae’r Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn un o’r cynlluniau mwyaf hir sefydlog sydd ar gael i academyddion a chwmnïau sy’n dymuno cydweithio. 

Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth KESS II - Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESSII) yn weithgaredd sylweddol ar draws Cymru a gefnogir gan gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru. Mae'n cysylltu cwmniau a sefydliadau gydag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar y cyd.

Elusennau a Sefydliadau

Cyllid ar gyfer Effaith Ymchwil

Cyllid ar gyfer Effaith Ymchwil - Mae cyllid penodol wedi'i neilltuo i gefnogi gweithgareddau effaith ymchwil ac arloesi ac rydym yn cynnig cymorth ariannol uniongyrchol ar ffurf Ymchwil ac Arloesi.

Cynllun Absenoldeb Effaith Ymchwil - O dan y Cynllun Absenoldeb Effaith Ymchwil gall aelod o staff ymgeisio am gyfnod o absenoldeb hyd at chwe mis i ganolbwyntio ar gynhyrchu effaith yn deillio o’u hymchwil.

Cronfeydd Cymorth YBA

Mae’r Brifysgol yn gweinyddu ystod o gronfeydd er mwyn meithrin a chryfhau gwaith ymchwil y Brifysgol ac i gefnogi aelodau o staff sy’n dymuno mynychu cynadleddau ymchwil, ymgymryd ag ymweliadau ymchwil neu waith maes, neu astudio mewn canolfannau ar wahân i Aberystwyth.

Cronfa Gynadledda - Nod y gronfa hon yw darparu cyfraniad tuag at treuliau aelodau staff sy'n mynychu Cynadleddau Ymchwil, yn enwedig y rhai a fydd yn gwella proffil ymchwil yr unigolyn.

Cronfa Ymchwil y Brifysgol - Mae Cronfa Ymchwil y Brifysgol (CYB) yn darparu cefnogaeth ddethol ar gyfer gweithgarwch ymchwil achlysurol, ac ystyrir ei fod o bwysigrwydd strategol i broffil ymchwil gyffredinol y Brifysgol.

Dyfarniadau Syr David Hughes Parry - Nod y dyfarniadau yw annog astudiaethau sy'n cyfrannu at anghenion diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd Cymru.

Cronfa Gooding - Mae Cronfa Gooding yn gymynrodd i gefnogi aelodau o staff mewn adrannau gwyddoniaeth, ac yn achlysurol myfyrwyr ymchwil, sy’n mynychu cynadleddau academaidd.

Cronfa Cymynrodd R. D. Roberts - Mae Cronfa Cymynrodd R. D. Roberts yn galluogi aelodau o’r staff academaidd uwch i wneud cais am absenoldeb a chymorth ymchwil, am gyfnod o ddim llai na chwe mis, ar gyflog llawn, gyda chostau cyflenwi eu dyletswyddau yn cael eu talu o incwm y gronfa. 

Absenoldeb Hybu Ymchwil - Er mwyn cynyddu gweithgaredd ymchwil yn PA ac annog rhagoriaeth ymchwil, cymeradwyodd Gweithrediaeth y Brifysgol gynllun newydd ar gyfer absenoldeb ymchwil ychwanegol.

Cronfa Casgliadau wedi'u Digideiddio - Fel rhan o ymrwymiad PA i ddatgarboneiddio, mae’r Gronfa Casgliadau wedi'u Digideiddio yn cynnig cymorth i Ymchwilwyr gyda chostau cyrchu ffynonellau gwreiddiol neu ffynonellau eraill yn ddigidol.