Iechyd Myfyrwyr

Gwybodaeth am drefniadau COVID-19 y Brifysgol

Cofrestru â Meddyg Teulu

Rhaid i fyfyrwyr sy'n byw yn Aberystwyth gofrestru â meddygfa o'u dewis nhw o fewn wythnos o gyrraedd Aberystwyth. Mae hyn yn hollbwysig er mwyn sicrhau parhad gofal, yn enwedig os ydych yn derbyn unrhyw feddyginiaeth ar bresgripsiwn neu driniaeth arall. 

Mae gan bob meddygfa wefan sy'n esbonio'r gwasanaethau sydd ar gael yno a sut y gallwch gofrestru fel claf. Gwybodaeth am feddygfeydd teulu yn yr ardal.

Dylai myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig ddod â'u Cerdyn Meddygol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) gyda nhw. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd â rhif GIG (h.y. myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig neu fyfyrwyr nad ydynt o'r Deyrnas Unedig sydd wedi'u cofrestru â Meddyg Teulu o'r blaen) ddarparu eu rhif GIG er mwyn cofrestru â Meddyg Teulu.

Dylai myfyrwyr sy'n dychwelyd roi gwybod i'w Meddyg Teulu beth yw eu cyfeiriad newydd.

Gweld eich Meddyg Teulu

Mae'r tair meddygfa yn y dref yn cynnig y cyfleuster e-Consult. Mae e-Consult yn galluogi Meddygfeydd Teulu'r GIG i gynnig ymgynghoriadau ar-lein i'w cleifion. Mae'r cyfleuster yn galluogi cleifion i sôn am unrhyw symptomau neu gyflwyno cais i'w Meddyg Teulu yn electronig, ac mae'n cynnig gwybodaeth hunangymorth y GIG bedair awr ar hugain y dydd. Mae hefyd yn cyfeirio cleifion at wasanaethau ac mae'n gallu gwirio symptomau.

Os oes angen ichi weld Meddyg Teulu, cofiwch fod meddygfeydd y dref wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio apwyntiadau cyffredinol oherwydd y sefyllfa bresennol, ac maent yn gofyn i bob claf drefnu apwyntiad ymlaen llaw os oes angen un arnynt. Gofynnir i gleifion ffonio'r feddygfa i ddechrau ac yna byddant yn cael eu cyfeirio at y driniaeth fwyaf priodol.

Bydd meddygfeydd yn dal i gynnig apwyntiadau ar sail angen clinigol ynghyd â gwasanaeth brysbennu dros y ffôn. Gofynnir i gleifion aros y tu allan ar ôl iddynt gyrraedd y feddygfa ac i beidio ag aros yn yr ystafell aros. Gofynnir i gleifion wisgo masg pan fyddant yn cerdded i mewn i'r adeilad i weld clinigydd a bydd y clinigydd hefyd yn gwisgo masg yn ystod yr apwyntiad.

Gwladolion o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (yr AEE)

Mae gwladolion o'r AEE yn gymwys i ddefnyddio gwasanaethau'r GIG yn rhad ac am ddim. Serch hynny, dylech ofyn i’ch gwlad breswyl am Gerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) cyn ichi ddod i'r Deyrnas Unedig er mwyn dangos eich bod yn gymwys i gael triniaeth iechyd am ddim. Ewch i wefan y Comisiwn Ewropeaidd i wybod sut i wneud cais am gerdyn EHIC. RHYBUDD - Mae'r cerdyn EHIC ar gael am ddim. Sicrhewch eich bod yn defnyddio gwefan swyddogol fel na fyddwch mewn peryg o ddefnyddio gwefan a allai godi ffi arnoch.

Gwladolion o'r tu allan i'r AEE

Bydd angen i wladolion o’r tu allan i’r AEE sy'n dod yma i astudio am chwe mis neu ragor dalu Gordal Iechyd Mewnfudo pan fyddant yn gwneud cais am fisa. Os ydych chi wedi talu Gordal Iechyd Mewnfudo, byddwch yn gymwys i dderbyn triniaeth am ddim drwy'r GIG yn union fel rhywun sy'n preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig.

Bydd angen i wladolion o'r tu allan i'r AEE sy'n dod yma i astudio am lai na chwe mis ac nad ydynt wedi talu Gordal Iechyd Mewnfudo drefnu yswiriant meddygol preifat a fydd yn ddilys trwy gydol eu cyfnod yn y Deyrnas Unedig.

Bydd angen i aelodau teulu myfyrwyr nad ydynt yn teithio i'r Deyrnas Unedig ar fisa dibynnydd hefyd drefnu yswiriant meddygol preifat a fydd yn ddilys drwy gydol eu cyfnod yn y Deyrnas Unedig, gan na fyddant o bosib yn gymwys i gael triniaeth am ddim ar y Gwasanaeth Iechyd.

Yr imiwneiddiadau a argymhellir

Cafwyd cynnydd dros y blynyddoedd diwethaf yn nifer yr achosion o rai afiechydon heintus ymhlith myfyrwyr. I'ch diogelu eich hun ac eraill, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn argymell eich bod wedi cael y pigiadau atgyfnerthu diweddaraf canlynol, a hynny'n ddelfrydol cyn ichi gyrraedd: llid yr ymennydd (MenACWY), MMR (y frech goch, clwy'r pennau a'r frech Almaenig), diptheria, polio, tetanws a Feirws Papiloma Dynol (HPV).

Dylai myfyrwyr o wledydd lle ceir llawer o achosion o TB gael eu brechu rhag TB. Darganfyddwch pa wledydd sydd â llawer o achosion o TB.

Meddyginiaeth reolaidd

Os oes cyflwr iechyd cronig arnoch chi, sicrhewch eich bod yn dod â digon feddyginiaeth gyda chi i bara mis ac ystyriwch sut y byddwch yn storio eich meddyginiaeth ac yn gwaredu â chyfarpar (e.e. EpiPen) yn ddiogel. Cysylltwch â'n Gwasanaeth Hygyrchedd i gael cyngor drwy ffonio 01970 621761/01970 622087 neu e-bostiwch anabledd@aber.ac.uk.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol nodi ei bod yn bosibl na fydd rhai meddyginiaethau wedi'u trwyddedu yn y DU a’i bod yn bosibl y bydd angen rhagnodi meddyginiaethau eraill yn eu lle.