Amdanom ni

Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu mewn sefyllfa unigryw i allu darparu cyfleoedd dysgu ac ymchwil o ansawdd uchel i fyfyrwyr o Gymru, gweddill Prydain, Ewrop a'r tu hwnt.

Fel un o'r adrannau mwyaf ei maint a'i harwyddocâd o'i math ym Mhrydain, ei nod hanesyddol yw bodloni anghenion a dyheadau amrywiol ei chyfranddalwyr a'i haelodau. Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu doniau unigolion sy'n mynd ymlaen i ragori yn y diwydiannau creadigol.

Pam dewis Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Mae gan ein hadran enw ardderchog am ansawdd ein dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol rydym yn eu cynnig i'n myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, cafodd ein hadran 94% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Astudiaethau Drama a Theatr W400, a 93% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Astudiaethau Ffilm a Theledu / Astudiaethau Drama a Theatr WW64.  Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu profiadau bythgofiadwy i chi. 

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yw'r adran a gafodd y sgôr uchaf o holl adrannau'r Celfyddydau a'r Dyniaethau yng Nghymru yn ôl canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, gyda 60% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei hasesu'n safon sy'n arwain y byd.

Mae'r Adran yn ymfalchïo yn y cysylltiadau bywiog a hirsefydlog sydd ganddi â phartneriaid allweddol yn y diwydiant, er enghraifft y BBC, S4C, Arad Goch, Theatr Genedlaethol Cymru, Music Theatre Wales, Cwmnïau Boom Pictures a Fiction Factory, Cyngor Prydeinig Cymru, a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae'r Adran yn Bartner Addysgu AVID ardystiedig.

Mae'ch dyfodol chi yn bwysig iawn i ni fel adran. Yn yr ail flwyddyn, mae pob myfyriwr ffilm a theledu yn cymryd modiwl craidd sy'n darparu lleoliad gwaith gyda chwmnïau sy'n cynnwys - ymhlith eraill - y BBC, ITV, cwmni ffilmiau Eon, ac uned Ffilm Cyngor Sir Caint. Mae cwmni Fiction Factory yn ffilmio cyfres ddrama'r BBC 'Y Gwyll/Hinterland' yn yr ardal hon, ac rydym wedi cael mwy na 40 o leoliadau gwaith i fyfyrwyr gyda nhw.

Mae nifer sylweddol o'n graddedigion yn gweithio ym myd theatr, ffilm, teledu a radio, rhai ohonynt ar lefelau uchel iawn, pob un mewn swyddi sy'n rhoi ysbrydoliaeth a boddhad iddynt. Mae mwyfwy ohonynt yn dod yn fentrwyr busnes, yn sefydlu cwmnïau sy'n deillio o'r Brifysgol.  Mae llawer o'n myfyrwyr hefyd yn mynd ymlaen i yrfaoedd ym meysydd cysylltiadau cyhoeddus, personél, rheoli, TG, gwaith ar eu liwt eu hun a gwaith cymunedol.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad:

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu,

Prifysgol Aberystwyth,

Adeilad Parry-Williams,

Aberystwyth,

Ceredigion.

SY23 3AJ

Rhif ffon:

+44 (0)1970 621537

E-bost:

tfts@aber.ac.uk

Archebu ystafell:

ccestaff@aber.ac.uk 

 

Oriau Swyddfa

Mae'r Brif Swyddfa ar agor ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Mawrth
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Mercher
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Iau
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Gwener
9:00 yb - 4:00 yh
Dydd Sadwrn
Ar Gau
Dydd Sul
Ar Gau

Adnoddau

Ers mis Ebrill 2000, lleolwyd yr Adran yn Adeilad Parry-Williams, adeilad newydd sbon ar gampws Penglais.

Mae gennym adnoddau a chyfarpar rhagorol, sy’n cynnwys:

 • Canolfan cyfryngau digidol newydd sbon ar gyfer gwaith cynhyrchu a golygu digidol
 • Tri gofod theatr stiwdio, sy’n dal 100 o bobl ac sy’n cynnwys grid ‘trampoline’ a chyfleusterau theatr llawn
 • Tair stiwdio ymarfer gyda lloriau sbonc ac adnoddau technegol hyblyg
 • Stiwdio newydd sbon yn arbennig ar gyfer ymchwil i berfformio a chynhyrchu theatr arbrofol
 • Stiwdio deledu, a dwy stiwdio amlbwrpas ar gyfer gwaith cynhyrchu theatr ffilm a theledu
 • 33 gorsaf golygu digidol a HD, dros 50 o gamerâu digidol a HD, cymysgydd lluniau digidol ac adnoddau galeri newydd
 • Stiwdio sain ddigidol gyda chyfarpar recordio a golygu digidol blaengar
 • Ystafelloedd darlithio â chyfarpar taflunio ffilm
 • Tafliad carreg oddi wrth Lyfrgell Genedlaethol Cymru, ac Archif Genedlaethol Sgrîn a Sain Cymru
 • Lleolir yr Adran drws nesaf i Ganolfan Celfyddydau Aberystwyth, un o ganolfannau celfyddydol mwyaf y DU
 • Ceir mynediad at adnoddau pellach drwy ein partneriaethau gyda chwmni Boomerang+, sy'n un o gwmniau cynhyrchu anibynnolo mwyaf Cymru; Theatr Arad Goch, cwmni theatr cymunedol a ieuienctid sydd wedi elwa yn ddiweddar o fuddsoddiad sylweddol; a swyddfa BBC Cymru yn y canolbarth, sydd wedi ei lleoli yng nghalon yr Adran.

Yn y dref a'r cyffiniau mae sawl gofod arall ffurfiol ac anffurfiol a ddefnyddir ar gyfer cynhyrchiadau gydol y flwyddyn. Mae'r gofodau hyn oll yn ein galluogi i gwrdd â'r ystod eang o ofynion sydd gan fyfyrwyr, staff ac ymarferwyr gwadd.

 Yn nhref Aberystwyth a’r cyffiniau, mae nifer o ardaloedd drama ffurfiol ac anffurfiol sy’n cael eu defnyddio ar gyfer cynyrchiadau trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r ardaloedd hyn ar y cyd â’r adnoddau yn Nghanolfan y Celfyddydau yn gallu bodloni’r amrywiaeth eang o ofynion a geir gan fyfyrwyr, staff ac ymarferwyr gwadd.

Mae Theatr y Werin, ar y campws, hefyd yn darparu rhaglen amrywiol o gynyrchiadau proffesiynol gan gwmnïau megis Hull Truck, Cwmni Theatr Caergrawnt, Theatr Clwyd a Theatr Volcano.