Cynlluniau Ffioedd Myfyrwyr

Mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2017–18 yn cael ei gyfieithu. Bydd yn cael ei gyhoeddi yma cyn gynted â phosib.

Bydd ein cynllun ffioedd yn buddsoddi mewn gweithgaredd i ehangu mynediad i addysg uwch,  gwella’n fwyfwy y profiad myfyriwr ardderchog a geir yn Aberystwyth,  a chynorthwyo ein myfyrwyr i lwyddo.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o’r dulliau dyfeisgar a chreadigol  y mae’n ei defnyddio i fynd i’r afael â materion cyfiawnder cymdeithasol ac ehangu mynediad, ac mae ein hymrwymiadau yn y cynllun ffioedd yn adlewyrchu hyn. Byddwn yn parhau, trwy ein cynlluniau ffioedd, i roi cefnogaeth trwy gyfres o gynlluniau a anelir i ddileu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag mynd ymlaen i addysg uwch, gan groesawu myfyrwyr o bob cefndir a’u cefnogi fel y gallant gyflawni eu haddewid.

Trwy gyfrwng ein Cynllun Strategol 2012-2017, rydym hefyd yn ymrwymo i sicrhau y bydd pob un o’n myfyrwyr yn elwa o amgylchedd dysgu o’r ansawdd gorau.  Dros y pum mlynedd nesaf,  rydym yn buddsoddi’n helaeth yn ein mannau dysgu ac addysgu. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n myfyrwyr i sicrhau bod eu barn hwy yn cael ei ystyried wrth benderfynu sut y defnyddir yr incwm ffioedd.

Mae buddsoddiadau ein cynllun ffioedd yn cydnabod pwysigrwydd sgiliau sy’n gwneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy. Mae’r addysg brifysgol orau yn paratoi myfyrwyr am fywydau o ymholi, sy’n herio,  datblygu a’u galluogi i  ddeall gwerth y sgiliau a feddant. Drwy’r  cynllun, rydym yn buddsoddi adnoddau pellach mewn gyrfaoedd i baratoi ein myfyrwyr am y dyfodol, ac yn sicrhau y bydd gan bob myfyriwr graddedig o Aberystwyth y cyfle gorau posibl i lwyddo ym mha yrfa bynnag a ddewisant.

Yn gyffredinol, hyderwn fod y cydbwysedd gwaith yn ein cynlluniau ffioedd yn adlewyrchu buddsoddiad da wrth ddatblygu a chefnogi ein myfyrwyr ac yn adlewyrchu hefyd ein hymroddiad i roi’r profiad gorau posibl i’r myfyrwyr yn Aberystwyth a’r dyfodol gorau posibl ar ôl hynny.

Ymhlith y mesurau a gynigir yng Nghynlluniau Ffioedd Prifysgol Aberystwyth mae:

  • Buddsoddi mewn ystod o fwrsariaethau, ysgoloriaethau a gwobrau ariannol, gan gynnwys cynllun bwrsariaeth trwy brawf o fodd a fydd yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth ariannol i fyfyrwyr o gefndir incwm isel, bwrsariaethau i fyfyrwyr o gefndir gofal, ac  ysgoloriaethau i wobrwyo ac annog rhagoriaeth academaidd.
  • Darparu Prifysgol Haf Aberystwyth, sef cynllun sy’n cynnig profiad Prifysgol am chwe wythnos i tua 80 o bobl ifainc o ardaloedd lle, yn draddodiadol, mae nifer y rhai sy’n mynd ymlaen i Addysg Uwch yn isel.
  • Ehangu’r ddarpariaeth a gynigir i fyfyrwyr ag anghenion arbennig.
  • Ehangu’r ddarpariaeth dysgu ar-lein, yn cynnwys recordio darlithoedd, ar gyfer dysgu mwy hyblyg.
  • Buddsoddi mewn rhaglen helaeth o welliannau er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael y budd mwyaf o amgylchedd dysgu ardderchog ac adnoddau cyfrifiadurol penigamp.
  • Buddsoddi mewn cynlluniau i wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy, gan gynnwys gweithgaredd menter ac entreprenwriaeth, mentora gan alumni a chynlluniau profiad gwaith.

Cynllun Ffioedd Myfyrwyr 2017-18 (Mae'n cais ni ar gael yn ddwyieithog, ond mae ffurflen y Cyngor Cyllido ar gael yn y Saesneg yn unig)

Cynllun Ffioedd Myfyrwyr 2018-19 (Bydd fersiwn Gymraeg o’r Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2018/19 ar gael yma cyn hir)

Cynllun Ffioedd Myfyrwyr 2019-20 (Bydd fersiwn Gymraeg o’r Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2019/20 ar gael yma cyn hir)

Ar hyn o bryd mae ffioedd dysgu israddedigion Cartref / UE a chyrsiau TAR o 2018/19 ymlaen yn destun adolygiad llywodraethol yng Nghymru a Lloegr.   

Ar sail y wybodaeth ddiweddaraf sydd gael inni, i'r myfyrwyr Cartref/ yr UE newydd sy'n cofrestru ar gyrsiau amser-llawn israddedig a TAR yn dechrau yn 2018, mae Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu gosod £9,000 yn ffi ddysgu i'r flwyddyn academaidd 2018/19.

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau’r trefniadau ar gyfer 2019/20 ymlaen eto, sy’n golygu ei bod yn bosib y bydd y ffioedd dysgu i’r myfyrwyr sy’n dechrau yn 2018/19 neu wedi hynny yn codi am unrhyw flynyddoedd wedyn yn eu hastudiaethau, yn unol ag unrhyw uchafswm sy’n gysylltiedig a chwyddiant a ganiateir gan Lywodraeth Cymru am ffioedd dysgu. Byddai’r ffioedd uwch hyn yn berthnasol hefyd i’r ffioedd cyfrannol a godir am Flwyddyn Dramor a’r Flwyddyn mewn Diwydiant.    

Rhoddwn wybod i'r holl ymgeiswyr a myfyrwyr am lefelau'r ffioedd i 2018/19 ac am unrhyw gynnydd a gysylltir â chwyddiant am y blynyddoedd astudio wedyn cyn gynted ag y ceir cadarnhad oddi wrth Lywodraeth Cymru, ac fe gyhoeddwn unrhyw ddiweddariadau [ar y tudalen hwn]. Dylech wirio'r wybodaeth ddiweddaraf am y ffioedd a fydd i'w gweld ar y tudalen hwn cyn i chi wneud cais.  Bydd manylion diweddaraf y ffioedd perthnasol yn cael eu cynnwys yn y ddogfennaeth ar gyfer unrhyw gynigion, ac fe fydd eich telerau a'ch amodau gyda ni yn disgrifio sut y gallai fod gennym hawl i gynyddu'r ffioedd, neu eu newid fel arall, yn ystod cyfnod eich astudiaethau gyda ni.

Mae sefyllfa'r ffioedd i fyfyrwyr o dramor yn wahanol.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Mae Aberystwyth yn cynnig amrywiaeth cynhwysfawr o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Mae'n bosib y gallent leihau'r baich ariannol arnoch chi yn sylweddol wrth i chi gael addysg o'r radd flaenaf yn Aberystwyth.

Mae gwybodaeth am fwrsariaethau sydd yn cael eu cynnig gan Aberystwyth ar gael yma