Barn ein Myfyrwyr

Dr Shafiul Azam, Darlithydd mewn Economeg

"Mae Shafiul yn onest yn ei adborth ar weithgareddau/traethodau gyda chyfraniadau cadarnhaol ar yr hyn sy’n dda a’r hyn y gellir ei wella. Mae’n deg yn y dosbarth, yn enwedig i’r rhai sy’n ymdrechu. Mae ganddo bolisi drws agored rhwydd sy’n ei wneud yn hawdd cysylltu ag e."

Dr Sophie Bennett, Darlithydd mewn Rheolaeth

“Ysgrifennaf hyn fel Cynrychiolydd Athrofa IMLIS gan fy mod wedi fy syfrdanu gan nifer y myfyrwyr sy’n credu bod Sophie yn haeddu cael ei henwebu mewn sawl categori yn y gwobrau hyn. Rwyf wedi clywed adroddiadau lu gan wahanol fyfyrwyr a chynrychiolwyr academaidd yn dweud eu bod wedi mwynhau ei dosbarthiadau a’u bod wedi cael mwy o lawer ganddi nag yr oedden nhw’n meddwl oedd yn bosib. Mae’n dysgu mewn modd blaengar, rhyngweithiol, ac yn gorfodi’r myfyrwyr i fynd y tu hwnt i’r cyfarwydd ac i fynd i’r afael yn ymarferol â chyrsiau busnes. Mae Sophie’n torri cysyniadau i lawr ac yn eu gwneud yn hawdd eu rheoli, mae’n annog y myfyrwyr i gyfrannu yn y dosbarth er mwyn cymhwyso’r ddamcaniaeth sy’n cael ei dysgu’n ymarferol, ac yn rhoi cyd-destun sut y bydd hynny’n ddefnyddiol ar gyfer gyrfa yn ogystal â llwyddo mewn arholiadau. Mae Sophie’n gefnogol, yn hawdd mynd ati a bob amser yn barod i helpu a chanddi agwedd gadarnhaol.”

Dr Ian Birchmore, Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid

"Mae wedi teithio’r ail filltir i sicrhau bod fy amser yma yn Aber mor ddifyr â phosiblOs oes gennyf broblem, boed academaidd neu beidio, mae bob amser yn gwneud ei orau i fy helpu i’w datrys."

 

Robert Bowen, Darlithydd Cyfrwng Cymraeg mewn Rheoli Busnes a Mentergarwch Gwledig (Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

“Dysgodd Robert fi gyntaf yn ystod semester dau y llynedd, ac roeddwn yn gwybod ar unwaith ei fod yn wahanol. Gwahanol mewn ffordd dda. Roedd eisiau gwybod amdana i yn ogystal â’m dysgu; mae’n haws dysgu gan rywun rydych yn ei hoffi ac y mae gennych berthynas â nhw. Roedd yn hawdd torri’r bont rhwng athro a myfyriwr gyda Robert. Wedi meithrin y berthynas hon, roeddwn yn gwybod yn syth pwy roeddwn i ei eisiau’n oruchwyliwr ar fodiwl y traethawd hir yn fy nhrydedd flwyddyn. Mae’n fy neall, mae’n deall sut rwy’n gweithio, yn deall beth yw bod yn fyfyriwr â gwahanol bethau’n digwydd yn fy mywyd.  Dyw e byth yn stopio gweithio gyda mi, byth yn stopio rhoi anogaeth i mi ac mae bob amser ar gael am sgwrs hyd yn oed os nad yw ar gael mewn gwirionedd. Mae’n gaffaeliad mawr i’r brifysgol ac i’r adran. Gwn y bydd ein perthynas yn parhau y tu hwnt i’r brifysgol ar ôl i mi raddio ac y bydd bob amser ar ben arall y ffôn neu’r ebost. Robert Bowen, diolch yn fawr.”

Dr Jan Breitsohl, Darlithydd mewn Marchnata

"Cefais y pleser o gyfarfod â Jan yn ystod fy nghwrs gradd Meistr mewn Marchnata yn 2014. Fy argraffiadau cyntaf ohono oedd ei fod yn drefnus iawn, yn talu sylw i anghenion myfyrwyr a’i fod yn academydd rhagorol. Yn fwy diweddar Jan yw fy ngoruchwyliwr PhD ac mae wedi bod yn eithriadol o gefnogol a chraff drwy gydol y daith hyd yma. Mae gan Jan ddealltwriaeth dda o oruchwylio uwchraddedig, gweledigaeth glir o werth ymarferol ac academaidd fy ymchwil ac ar sail hyn mae’n fy nghynghori’n briodol. Yn fwy penodol, y rheswm pam yr hoffwn i enwebu Jan Breitsohl ar gyfer goruchwyliwr y flwyddyn yw oherwydd bod fy PhD a llwyddiant y PhD wedi dod yn flaenoriaeth iddo ochr yn ochr â’i yrfa ei hun. Yn hyn o beth, mae Jan yn hynod o anhunanol drwy sicrhau bod fy hapusrwydd a’m cymhelliant i wneud cynnydd yn parhau’n uchel. Mae’n cynrychioli ffynhonnell amhrisiadwy o wybodaeth am ei brofiadau academaidd a’i brofiadau bywyd, ac offerynnau a meddalwedd defnyddiol. Mae’n llwyddo i fodloni fy nisgwyliadau fel goruchwyliwr PhD bob amser - mae wastad yn brydlon yn ein cyfarfodydd wythnosol, mae’n cadw ei addewidion ac yn ymrwymo i fi a fy ngwaith!"

Dr Carl Cater, Cyfarwyddwr Israddedig ac Uwch Ddarlithydd mewn Twristiaeth

"Tiwtor sy’n eich calonogi ac sy’n deall llawer, sydd wedi helpu i waredu llawer o bryderon - o’r  rhai bach, panig dros waith seminar i broblemau mawr fel marciau ac adborth arholiad. Yn gyffredinol yn gallu helpu gyda llawer o broblemau sy’n codi fel materion academaidd neu broblemau bywyd myfyriwr."

Dr Homagni Choudhury, Darlithydd mewn Economeg

"Mae Homagni yn ddarlithydd rhagorol. Mae wedi chwarae rhan fawr yn fy nealltwriaeth bresennol i o fewn fy ngradd, ac rwy’n hynod ddiolchgar iddo am hynny. Mae drws ei swyddfa wastad ar agor ac mae bob amser yn barod i helpu myfyrwyr. Mae’n fodel rôl rhagorol i academyddion uchelgeisiol, ac yn aelod gwerthfawr iawn o’r adran i ni fyfyrwyr. Mae’n dangos holl nodweddion darlithydd a mentor rhagorol."

Jamile DeSouza-Davies, Darlithydd Rhan-Amser

"Wnaeth Jamile darlithoedd yn ddiddorol ac yn ddifyr, ac yn amlwg mae ganddi angerdd dros ei phwnc. Roedd y gwaith cwrs grŵp yn ddifyr ac roedden ni’n greadigol iawn, mewn seminarau wythnosol fyddai Jamile ddim wedi gallu rhoi mwy o help i ni. Mae ei brwdfrydedd dros ei phwnc yn heintus, ac ar ôl siarad â chyd-fyfyrwyr, gorffennodd pawb y modiwl gan ystyried swyddi ym maes brandio."

Dr Yizhe Dong, Darlithydd Cyllid

"Bob amser yn barod i helpu ac yn garedig gyda phob myfyriwr"

Dr David Dowell, Darlithydd mewn Marchnata

"Mae gan David Dowell athroniaeth galed o ran dysgu’r pwnc i fyfyrwyr uwchraddedig yn y grŵp blwyddyn hwn sy’n astudio’r pwnc am y tro cyntaf. Mae’n annog y myfyrwyr i weithio i’r lefel uchaf y gallan nhw mewn cyfnod byr. Mae’n disgwyl llawer gan ei fyfyrwyr ond yn rhoi llawer yn ôl hefyd. Mae’n hawdd iawn mynd at David ond ar yr un pryd mae’n disgwyl i chi fod wedi defnyddio deunyddiau BlackBoard, y llyfrgell ac adnoddau ar-lein i’r eithaf cyn mynd ato. Mae’n trwytho’r myfyrwyr mewn pwnc newydd o’r wythnos gyntaf un ac yn cadw’r un momentwm gydol y cwrs.”

Professor Brian Garrod, Athro Rheolaeth Twristiaeth

“Yr Athro Garrod sy’n cydlynu’r modiwl ar gyfer ein prosiectau ymchwil yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes ac mae wedi gwneud hwn yn fodiwl hawdd ei astudio ac wedi ein tywys drwy broses heriol heb fawr ddim ffwdan. Mae’n hawdd cysylltu ag ef ac mae bob amser yn mynd gam ymhellach i helpu ei fyfyrwyr (nid dim ond y rhai y mae’n diwtor personol arnynt neu’r rhai y mae’n goruchwylio eu prosiectau ymchwil). Hefyd, fel darlithydd rheoli twristiaeth, mae ei fodiwlau wedi bod yn heriol ond yn werth chweil eu hastudio oherwydd mae’n rhoi cyfle i ni i gwestiynu ein rhagdybiaethau a’n syniadau am dwristiaeth. Mae bob amser yn gyfeillgar ac yn hapus i aros am sgwrs os gwelwch ef ar hyd y lle. Credaf y dylai’r Athro Garrod ennill y wobr hon oherwydd mae wedi gwneud fy mlwyddyn olaf yn haws o lawer ac mae ei adborth a’i arweiniad wedi bod o gymorth i mi i geisio bod yn gystal person ag y gallaf a chyflawni hyd eithaf fy ngallu yn fy mlwyddyn olaf. Heb ei arweiniad rwy’n grediniol y byddwn yn waeth fy myd o lawer ac rwy’n wirioneddol ddiolchgar am hynny.”

Tim Gillison

"Mae Tim wedi mynnu agwedd ragweithiol gan ei fyfyrwyr. Mae’n haeddu’r enwebiad hwn am ei agwedd hamddenol, ond sydd hefyd yn cynorthwyo, at oruchwylio traethodau ymchwil. Drwy fod yn fwy o arweinydd mae wedi cael gwared ag unrhyw straen diangen, gan ddarparu unrhyw help, cyngor a chymorth a allai fod eu hangen ar fyfyriwr. Gwelwyd hyn orau drwy’r ffaith ei fod ar gael; drwy’r haf roedd ond un ebost i ffwrdd, a gellid trefnu cyfarfod wyneb yn wyneb yn hawdd. Yn olaf ond nid y lleiaf o bell, dangosodd ddealltwriaeth o faterion personol ac academaidd y gellid bod wedi eu hanwybyddu’n hawdd gan helpu’n briodol. Rhoi rhyddid yn eu gwaith i fyfyrwyr oedd y peth mwyaf defnyddiol a chynhyrchiol y gallai fod wedi’i wneud yn y sefyllfa hon, ac am hynny rwy’n ddiolchgar iddo."

Dr Ian Harris, Cymrawd Dysgu mewn Marchnata Digidol

"Allaf i ddim meddwl am neb sydd â gair drwg i’w ddweud amdano. Mae Ian wedi gwneud i fi fwynhau marchnata cymaint felly fel fy mod i’n gobeithio mynd ymlaen i wneud gradd meistr mewn marchnata a chysylltiadau cyhoeddus pan fyddaf i’n gorffen fy astudiaethau yma yn Aberystwyth. Mae ganddo berthynas wych gyda’i fyfyrwyr ac mae bob amser yna i gynnig cefnogaeth. Oni bai am Ian yn fy annog, fyddwn i ddim yn gwneud gystal ag ydw i ar hyn o bryd."

Rhydian Harry, Darlithydd Rhan-Amser

"Mae’n ddarlithydd allblyg iawn sy’n frwd dros y modiwlau mae’n eu dysgu. Mae’r ffaith ei fod yn sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i ganolbwyntio drwy beidio â siarad am gyfnod hir yn ei wneud yn haws i ganolbwyntio drwy’r ddarlith gyfan. Er nad yw’r dosbarth yn fach mae’n gwneud ymdrech i ddod i adnabod ei fyfyrwyr yn ystod ei ddarlithoedd sy’n gwneud i fyfyriwr deimlo’n fwy hyderus i siarad a thrafod yr erthyglau dan sylw."

Dr Aloysius Igboekwu, Darlithydd mewn Cyllid

"Aloysius sy’n gyfrifol am ein dysgu ni ac mae’n amyneddgar yn ateb pob cwestiwn yn y dosbarth neu’r tu allan i’r dosbarth. Roedd hefyd yn garedig am y broblem academaidd arall a wynebais i."

Nel Jenkins, Cynorthwy-ydd Profiad Myfyrwyr

"Nel yw’r unigolyn mwyaf cadarnhaol yn ein hadran. Gyda’i gwên groesawgar a’i hamynedd, mae bob amser yna i fyfyrwyr i’w helpu a’u cynghori."

Dr Sarah Lindop, Darlithydd mewn Cyllid

“Athrawes anhygoel, mae bob amser yn barod iawn ei chymwynas, yn hawdd mynd ati ac yn gyfeillgar. Os ydych yn cael trafferth mae bob amser yn barod i eistedd i lawr ac egluro pethau. Mae’n rhoi’n hael o’i hamser i roi enghreifftiau ychwanegol ac i sicrhau eich bod yn deall pob cysyniad yn iawn.”

Dr Tiffany Low, Darlithydd mewn Marchnata Twristiaeth

"Mae Tiffany wedi bod yn oruchwyliwr rhagorol drwy gydol y broses, gan gynnig cymorth lle bo’n bosibl a darparu adborth beirniadol dwfn rhagorol mewn sesiynau un i un, sydd wedi cael effaith mawr ar y ffordd roeddwn i’n trin y prosiect. Er gwaethaf llwyth gwaith mae Tiffany bob amser wedi darparu arweiniad lle bo’n bosibl, o sgyrsiau wyneb yn wyneb i arweiniad gydag ymdrin â rhai meysydd yn y prosiect, ac arweiniad ar ffynonellau diddorol i edrych am wybodaeth am bwnc y traethawd. Yn gwbl onest dwyf i ddim yn meddwl y byddwn i wedi gallu gofyn am well goruchwyliwr traethawd hir, ac mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Tiffany dros y flwyddyn ddiwethaf."

Iain McDougall, Uwch Diwtor mewn Chyllid

"Helpodd Iain fi lawer iawn yn ystod cyfnodau o straen hyd yn oed pan nad oedd yn diwtor personol arnaf i (mae’n diwtor i mi bellach). Mae fy nhiwtor personol wedi newid sawl tro yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol am amrywiol resymau ond mae Iain wastad wedi bod yna i gynghori sydd wedi fy helpu i sylweddoli nad oedd pethau mor wael ag yr oeddwn i’n meddwl."

Wyn Morris, Darlithydd mewn Rheoli

"Mae Wyn yn cymryd amser i egluro pethau i chi ac yn gwneud dysgu’n ddiddorol. Dyw e byth yn gwneud i chi deimlo’n fach pan fydd angen gofyn cwestiynau, dim ots pa mor amlwg yw’r ateb, ac mae e wastad yna os oes angen cymorth ychwanegol. Mae ganddo ddiddordeb gwirioneddol yn ei fyfyrwyr, ac mae wedi fy helpu i, nid yn unig yn academaidd, ond drwy roi hyder i fi a chefnogaeth i fynd ar hyd y llwybr rwy’n dymuno mynd ar ôl y brifysgol. Mae ganddo ddiddordeb bob amser mewn helpu ei fyfyrwyr a bydd bob amser yn gwneud amser os oes angen help arnoch chi. Mae’n eich trin chi fel oedolyn ac mae bob amser ar gael fel mentor sy’n rhoi hwb i’r hyder."

Professor Nicholas Perdikis, Athro Busnes Rhyngwladol

"Mae’r Athro Perdikis wedi llwyddo i ennyn diddordeb ei ddosbarth Busnes Rhyngwladol a Globaleiddio yn dda iawn. Mae ei ddarlithoedd wedi’u saernïo’n dda ac yn amrywiol, ac mae hynny’n gwneud cynnwys y modiwl yn haws i’w ddeall, ac yn fwy diddorol i’w astudio. Mae ei arddull dysgu’n gwneud pynciau dyrys yn haws i’w deall, sy’n golygu ein bod yn dod i wybod mwy a bod gennym well siawns o gael marc da. Mae ei ddull cynhwysol o ddysgu a’i brofiad helaeth fel darlithydd yn rhoi iddo awdurdod naturiol yn y dosbarth, ac ar yr un pryd mae’n hawdd iawn mynd ato i ofyn cwestiynau neu i drafod problemau.”

Dr Kyriaki Remoundou, Darlithydd mewn Economeg

"Yn fy ail flwyddyn roedd pawb yn dweud bod y traethawd hir yn yn anodd ei ysgrifennu. Un semester yn ddiweddarach fe gwrddais i â Dr Remoundou. Hi oedd fy narlithydd ac ar ddiwedd y modiwl roeddwn i’n gwybod y byddwn i’n gwneud fy ngorau i’w chael hi fel goruchwyliwr traethawd hir. Rhoddodd lawer o arweiniad a syniadau i fi, gan fy nghefnogi pan oeddwn i dan bwysau. Ymhellach, bob tro pan rwyf i’n mynd i’w swyddfa heb drefnu apwyntiad, mae hi’n hapus i fy helpu."

 

Megan Williams, Uwch Ddarlithydd Cyfrifeg

"Drwy gydol fy nghyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth, gwnaeth Megan yn siŵr ei bod hi yno pan oeddwn i’n cael amser caled. Mae’n dangos llawer o gefnogaeth i’r holl fyfyrwyr ar fy nghwrs a dylai gael ei chydnabod. Dwyf i ddim yn meddwl y byddwn i wedi cyrraedd fy mlwyddyn olaf oni bai am Megan th