Gadael Dros Dro

Os penderfynwch roi'r gorau i’ch astudiaethau dros dro a dychwelyd i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn nes ymlaen, mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein i wneud cais i ymadael dros dro. Mae'r ffurflen i'w gweld ar eich Cofnod Myfyriwr o dan y teitl 'Cofnod Academaidd'. Cofiwch fod gofyn i chi gydymffurfio â'r holl weithdrefnau a pholisïau sydd ar waith gan Brifysgol Aberystwyth i amddiffyn ei statws Noddwr Myfyrwyr.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'r adran academaidd ynglŷn â goblygiadau academaidd eich penderfyniad a'r Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol (immigrationadvice@aber.ac.uk) ynghylch goblygiadau'r posibilrwydd o ymadael i'ch fisa cyn gwneud y penderfyniad terfynol a chyn cwblhau'r ffurflen ymadael ar-lein.

Sylwch, ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen ymadael ar-lein, mae gennych chi 3 diwrnod i ganslo'ch cais i ymadael.

Pan gadarnheir eich penderfyniad i ymadael, byddwn ein nawdd ar gyfer eich fisa yn dod i ben a byddwn yn hysbysu'r Swyddfa Gartref. Mae hyn yn golygu y bydd eich fisa yn cael ei chwtogi a bydd yn rhaid i chi adael y Deyrnas Unedig cyn gynted â phosib. Os na wnewch chi hynny, fe allech fod yn torri'r gyfraith. Mae aros yn hirach na chyfnod fisa yn drosedd a gall fod â goblygiadau difrifol i unrhyw geisiadau mewnfudo a wnewch yn y Deyrnas Unedig a gwledydd eraill yn y dyfodol.

Os nad ydych yn y Deyrnas Unedig pan fyddwch yn penderfynu gadael y Brifysgol dros dro, sylwch na fyddwch yn gallu dod i mewn i'r Deyrnas Unedig.

Pan fyddwch chi'n penderfynu dychwelyd i astudio, bydd angen i chi wneud cais am fisa newydd a bydd angen Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS) newydd arnoch chi. Cysylltwch â'r Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol (immigrationadvice@aber.ac.uk) o leiaf 3 mis cyn dychwelyd i astudio.