Ymadael yn Barhaol

Os ydych chi wedi penderfynu peidio â pharhau â'ch gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth, rhaid i chi lenwi ffurflen ymadael ar-lein. Mae'r ffurflen ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr o dan y teitl 'Cofnod Academaidd'.

Sicrhewch, cyn gwneud y penderfyniad terfynol ynglŷn â rhoi'r gorau i'ch astudiaethau a chyn llenwi’r ffurflen ymadael ar-lein, eich bod wedi cysylltu â’ch adran academaidd a’r Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol (inimadadvice@aber.ac.uk) ynglŷn â goblygiadau posib ymadael ar eich fisa.

Sylwch, ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen ymadael ar-lein, mae gennych chi 3 diwrnod i ganslo'ch cais i ymadael.

Pan gadarnheir eich cais i ymadael bydd nawdd eich fisa yn dod i ben a byddwn yn hysbysu'r Swyddfa Gartref. Mae hyn yn golygu y bydd eich fisa yn cael ei chwtogi a rhaid i chi adael y Deyrnas Unedig cyn gynted â phosib. Os na wnewch chi hynny, fe allech fod yn torri'r gyfraith. Mae aros yn hirach na chyfnod fisa yn drosedd a gall fod â goblygiadau difrifol i unrhyw geisiadau mewnfudo a wnewch yn y Deyrnas Unedig a gwledydd eraill yn y dyfodol.

Os ydych chi wedi penderfynu astudio (trosglwyddo) neu weithio'n rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, bydd angen i chi roi manylion eich prifysgol neu gyflogwr newydd i ni.