Cofrestru'n Hwyr

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn cofrestru gyda’r Brifysgol, ceir manylion am y trefniadau ar yr Amserlen Cofrestru Israddedigion.

Fodd bynnag, os na fydd yn bosibl i chi gofrestru erbyn 5yp Ddydd Mercher 29 Medi rhaid i chi roi gwybod i’r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr. Gallwch anfon e-bost at ugfstaff@aber.ac.uk, neu ffoniwch (01970) 628515 neu 622787.  NODWCH:  Nid yw'r Brifysgol yn rhoi caniatâd ar gyfer cofrestru hwyr; mae'n ofynnol i fyfyrwyr fod yn bresennol yn ôl y Dyddiadau Tymor.

Os ydych yn byw yn llety’r Brifysgol ac yn dychwelyd yn hwyr rhaid i chi roi gwybod i’r Swyddfa Llety.  Gallwch anfon llythyr, neu e-bost at accommodation@aber.ac.uk, neu ffoniwch (01970) 622984. Os nad ydych wedi rhoi gwybod o flaen llaw eich bod yn dychwelyd yn hwyr mae’n bosibl y bydd eich ystafell yn cael ei rhyddhau i fyfyriwr arall.

Os i chi fethu cwblhau cofrestru erbyn 5yp Ddydd Mercher 29 Medi bydd yn rhaid i chi gysylltu a’ch adran(nau) academaidd lle bydd aelod o staff yn rhoi cyngor i chi am eich dewisiadau modiwl. Ar ôl i chi ddewis y nifer gofynnol o gredydau ar gyfer eich cynllun bydd yn rhaid i chi wedyn gofrestru ar-lein o’ch Cofnod Myfyriwr ar y we.

Mae nifer o oblygiadau os nad ydych yn cwblhau cofrestru erbyn dydd Ddydd Mercher 6 Hydref:

•   Efallai na fyddwch yn cael ei ganiatáu i gofrestru ar gyfer y flwyddyn i ddod.

•   Os nad ydych yn cwblhau’r broses o gofrestru erbyn 5 o’r gloch ar brynhawn Mercher bydd eich defnydd o’r cyfleusterau cyfrifiadurol a llyfrgell yn cael ei ddileu o fore dydd Iau.  Mae hyn yn digwydd hyd yn oed os ydych wedi rhoi gwybod i’r Brifysgol ymlaen llaw eich bod yn mynd i fod yn hwyr i gofrestru. Ni fydd modd datgloi eich cyfrif tan eich bod wedi cwblhau cofrestru.

•   Dylech nodi na fydd eich benthyciad neu’ch bwrsariaeth yn cael ei dalu i chi nes i chi gwblhau cofrestru.