Materion Israddedigion

Asesiadau Semester Dau

Amgylchiadau Arbennig:  Cofiwch roi gwybod i'ch adran[nau] am unrhyw anghenion arbennig (meddygol, personol ac ati) a allai effeithio ar eich perfformiad yn Semester Un mewn digon o bryd, a CYN y cyfarfodydd byrddau arholi.  Gwnewch hyn trwy gwblhau “Ffurflen Amgylchiadau Arbennig” sydd ar gael gan eich Adran drwy ddolen ar eich Cofnod Myfyriwr neu ar y we yma:

https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/taught-schemes/.  Os ydych yn sâl, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif meddygol.  Bydd yn llawer mwy anodd newid marciau am fodiwlau unwaith y cytunwyd arnynt gan byrddau arholi’r adran ar Senedd.

Amserlen yr Arholiadau: Cofiwch wneud yn siŵr o’r amserlen arholiadau eich bod yn troi i fyny yn y man iawn ar yr amser iawn. Nid yw camddeall yr amserlen yn rheswm dilys am fod yn absennol ac fe allech fethu'r flwyddyn gyfan o ganlyniad i hyn.

Canlyniadau Semester Dau: Ar ôl i’r Bwrdd Arholi gadarnhau eich marciau bydd eich canlyniadau yn cael eu gosod ar eich Cofnod Myfyriwr ar y we ar ôl 10yb ar y dyddiad canlynol:

Holl fyfyrwyr y flwyddyn olaf:         Dydd Iau 23 Mehefin

Pob myfyriwr arall:                           Dydd Iau 30 Mehefin

Asesiadau Ailgynnig yr Haf

Mae'n hanfodol eich bod yn gwirio'ch canlyniadau a'ch tasg Asesiadau Ailgynnig Haf ar gyfer modiwlau rydych wedi'ch cofrestru'n awtomatig i'w hailsefyll ac ar gyfer unrhyw fodiwlau y mae gennych yr opsiwn i ailsefyll ynddynt. Bydd angen i rai myfyrwyr gofrestru ar gyfer ailsefyll ym mis Awst felly mae'n bwysig eich bod yn gwirio'ch tasg pan fydd ar gael ar ôl i'ch canlyniadau gael eu cyhoeddi.

Dylai myfyrwyr sydd yn disgwyl ei thystysgrif radd derfynol sicrhau bod ei gyfeiriad cartref yn gywir gan mai hwn fydd y cyfeiriad a ddefnyddir i anfon y dystysgrif. Sicrhewch fod y wybodaeth hon yn gywir erbyn 20 Mehefin 2022 fan bellaf.

Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif E-bost Fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull o gysylltu i ni gysylltu a chi.

Gwybodaeth i Israddedigion

Cysylltwch â Ni

TîmE-bostFfôn
Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig ugfstaff@aber.ac.uk (01970) 622290 / 628515 / 622787
Gweinyddu Myfyrwyr Dysgu o Bell dlrstaff@aber.ac.uk (01970) 628515 / 622057
Tystysgrifau aocstaff@aber.ac.uk (01970) 622016 / 622354 / 622849
Graddio gaostaff@aber.ac.uk (01970) 622354 / 622849

Materion Academiaidd - cefnogaeth wyneb yn wyneb

Gwasanaethau ymholiad rhithwir