Cyngor i Rieni a Warcheidwaid

Rhif Ffôn Arbennig Clirio (Llinell ffôn ddi-dâl): 0800 121 40 80

Os nad yw disgybl yn cael y canlyniadau yr oeddent wedi’u disgwyl, eu bod wedi newid eu meddwl ynghylch pa gwrs i’w astudio, neu eu bod ond newydd benderfynu astudio mewn prifysgol, mae Clirio yn ffordd syml i ddisgyblion ddod o hyd i’r lle iawn iddyn nhw.

Gall unrhyw un sy’n aros i dderbyn eu canlyniadau ar 15 Awst 2019 gael mynediad i’r broses Glirio ar ddiwrnod y canlyniadau. Nid yw pob prifysgol a phob cwrs ar gael yn y broses Glirio, felly mae’n werth gwirio beth sydd ar gael a gwneud rhywfaint o ymchwil cyn i’r canlyniadau gyrraedd.

Sut mae Clirio’n gweithio?

Gall disgyblion ddarganfod a ydynt yn gymwys ar gyfer y broses Glirio drwy fewngofnodi i’w cofnod Tracio UCAS. Byddant hefyd yn derbyn e-bost gan eu prifysgolion dewis Cadarn a dewis Wrth Gefn yn cadarnhau a ydynt wedi llwyddo i gael lle. Os nad yw eich plentyn wedi cael y graddau angenrheidiol ar gyfer eu cynigion Cadarn ac Wrth Gefn, bydd eu Rhif Clirio yn ymddangos yn Tracio UCAS yn awtomatig. Y Rhif Clirio yw’r cod a ddefnyddir ganddynt i sicrhau unrhyw gynnig cwrs yr hoffent ei dderbyn yn y dyfodol.

Cyn gynted ag y bydd ganddynt eu Rhif Clirio a’u rhestr o brifysgolion a dewisiadau o gyrsiau, gallant ddechrau ffonio llinellau brys y prifysgolion. Os gofynnir iddynt wneud cais ar gyfer cwrs a’u bod eisiau derbyn y lle hwnnw, bydd angen iddynt ychwanegu’r cwrs fel eu dewis Clirio yn Tracio UCAS. Dim ond un dewis y cânt ei roi. Mae’r broses Glirio’n symud yn gyflym iawn; mae disgyblion yn barod i ffonio a gweld pa gyrsiau sydd ar gael mewn prifysgolion gwahanol yn gynnar iawn ar ddiwrnod y canlyniadau. Mae paratoi yn allweddol i sicrhau bod y disgyblion yn cael lle ar y cwrs ac yn y brifysgol o’u dewis.

Sut i helpu eich plentyn i baratoi ar gyfer y broses Glirio

 • Helpwch nhw i ymchwilio
  Dydy hi byth yn rhy gynnar i baratoi, pa un ai eu bod yn ymchwilio i gynlluniau gradd, yn edrych ar brifysgolion eraill neu’n gwneud rhestr o’r cyrsiau sydd o ddiddordeb iddynt. Y cynharaf y byddant yn gwybod pa gyrsiau yr hoffent ymgeisio amdanynt, y cynharaf y gallant ffonio ar fore’r canlyniadau;
 • Paratoi ar gyfer yr alwad ffôn
  Gall ffonio’r llinell Glirio fod yn frawychus, ond mae’n bwysig eu bod wedi casglu’r ffeithiau i gyd ac nad ydynt yn teimlo’n nerfus! Ymarferwch yr alwad ffôn gyda nhw, gwnewch yn siŵr fod ganddynt eu cymwysterau o’u blaen a’u bod yn gwybod yr holl fanylion am y cyrsiau yr hoffent ymgeisio amdanynt. Allwch chi ddim ffonio ar eu rhan, ond gallwch chi helpu i wneud yn siŵr fod ganddynt yr holl wybodaeth sylfaenol yn barod:

    - eu Rhif Clirio
    - eu rhif UCAS personol
    - manylion eu cymwysterau (gan gynnwys canlyniadau Safon
      Uwch, AS, TGAU a chyfwerth)

    - manylion mewngofnodi ar gyfer Tracio UCAS
    - a’u nodiadau am y cyrsiau/prifysgolion