Prawf Cyfwerthedd TGAU

Bydd ymgeiswyr TGAU nad ydynt yn bodloni’r gofynion ar gyfer TGAU Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn cael cynnig cyfle i gymryd prawf cyfwerthedd. Lluniwyd y profion hyn i fodloni gofynion gradd TGAU er mwyn cael mynediad i gyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon Prifysgol Aberystwyth yn unig. 

Dyma sut mae’r broses yn gweithio:

  • Gwnewch gais drwy UCAS yn y dull arferol, gan sicrhau eich bod yn ticio’r blwch ‘Equivalence test applied for’.
  • Os yw eich cais yn bodloni gofynion eraill y cwrs, cewch eich gwahodd i gyfweliad.
  • Os yw eich cyfweliad yn foddhaol, cewch gynnig cyfle i gymryd y prawf/profion cywerthedd angenrheidiol fel amod o’ch cynnig.
  • I fod yn gymwys i wneud yr arholiadau, mae’n rhaid i chi fod wedi ymateb neu’n bwriadu ymateb gyda ‘Cadarn’.
  • Cynhelir y profion ym Mhrifysgol Aberystwyth ac anfonir manylion am y dyddiad, papur sampl a rhagor o gyfarwyddiadau.
  • Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr nodi a ydynt eisiau sefyll y profion Mathemateg a Saesneg yn Gymraeg neu Saesneg.
  • Caiff ymgeiswyr ail-sefyll y prawf unwaith yn ystod y flwyddyn y maent yn ymgeisio ynddi.

Cost

Mae’r prawf cyntaf yn rhad ac am ddim. Os bydd yn rhaid i’r ymgeiswyr ail-sefyll y prawf, mae cost o £75 am yr ail brawf.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr sydd ag anghenion dysgu datganedig roi gwybod i’r Adran Derbyn Myfyrwyr wrth archebu lle a darparu tystiolaeth o flaen llaw cyn yr arholiad er mwyn i ni allu gwneud addasiadau rhesymol ar y diwrnod. Bydd yr ymgeiswyr yn cael 15 munud yn ychwanegol ar gyfer pob prawf. Bydd angen darparu tystiolaeth ar y diwrnod hefyd.

Bydd angen darparu prawf ffotograffig o bwy ydych chi ar y diwrnod e.e. pasbort neu drwydded yrru. Ni chaniateir i ymgeiswyr sefyll y prawf os na ddangosir y dystiolaeth hon.

Cyfarwyddyd

Argymhellir yn gryf y dylai ymgeiswyr ymgymryd â rhywfaint o hyfforddiant i baratoi ar gyfer y profion.  Efallai y bydd yr adnoddau canlynol yn ddefnyddiol: https://www.bbc.com/bitesize.