Croeso i Addysg Gychwynnol i Athrawon ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bu’r Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ysbrydoli darpar athrawon yn y Deyrnas Unedig ers i ddrysau’r adran agor i groesawu ei myfyrwyr cyntaf yn 1872.

Ers ei sefydlu, mae’r Ysgol Addysg wedi bod yn paratoi ymarferwyr newydd ar gyfer gyrfa fel athrawon - y rhai sy'n helpu i ddatblygu, ennyn brwdfrydedd ac ysbrydoli’r cenedlaethau iau i greu dyfodol llewyrchus a llwyddiannus.

Ym mis Medi 2019, cychwynodd pennod newydd yma yn yr Ysgol Addysg wrth inni ddechrau cyflwyno'r rhaglen TAR newydd - rhaglen sy'n cynnig dau lwybr tuag at Statws Addysgu Cymwysedig (SAC).

Rydym wedi datblygu rhaglen arloesol, integredig sy’n ymateb i anghenion addysgu athrawon yn yr 21ain ganrif, ac sy’n addysgu ac yn datblygu darpar athrawon i ddysgu yn y sectorau cynradd ac uwchradd. Mae’r pwyslais hwn ar ddysgu ar draws y cyfnodau yn unol â Chenhadaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru a’r Cwricwlwm Newydd i Gymru, yn ogystal â thwf cynyddol ysgolion pob oed.

Yn ogystal â hyfforddiant athrawon Cynradd, rydym yn cynnig Addysg Gychwynnol i Athrawon Uwchradd yn y pynciau canlynol: Bioleg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys, Cemeg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys, Ffiseg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys, Drama, Saesneg, Daearyddiaeth, Hanes, Mathemateg, Ieithoedd Modern a’r Gymraeg. Gan ein bod yn sefydliad dwyieithog, gallwch astudio’r holl bynciau hyn trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Bydd hyn yn eich rhoi mewn sefyllfa i wneud cais am grant cymhelliant cyfrwng Cymraeg y llywodraeth.

Ar ôl cwblhau’r Addysg Gychwynnol i Athrawon yn llwyddiannus ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch wedi cael profiad digonol yn y sectorau cynradd ac uwchradd, a bydd hyn yn gwella eich cyfle o gael swydd.

I gael gwybodaeth am ein rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon Cynradd ac Uwchradd, ewch i’n tudalen benodol. Argymhellwn hefyd eich bod yn ymweld â ni ar un o’n Diwrnodau Agored Ar-lein.

Yn y cyfamser, os oes gennych gwestiynau neu ymholiadau am ein cyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon neu os hoffech siarad ag aelod o staff ynglŷn â’ch dewisiadau, mae pob croeso i chi gysylltu â ni!

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i’r Ysgol Addysg.

Dr Andrew Davies 
Pennaeth yr Ysgol Addysg