MA Addysg (Cymru)

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr.

Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol. Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu a Dr Andrew Davies am fwy o wybodaeth.

Trosolwg

Pam astudio Addysg (Cenedlaethol) ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae'r cwrs yn 3 blynedd yn rhan-amser. Nid oes opsiwn amser llawn.
 • Mae’r rhaglen yn cynnwys 200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol.
 • Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 SAU arall.

Manyion y cwrs

Gofynion Mynediad

Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar statws athro cymwysedig a chael eu cyflogi yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd.

 

Dysgu ac Addysgu

Mae modiwlau fel arfer yn cynnwys:

 • Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol, Rhagoriaeth Mewn Ymarfer
 • Cynllunio A Gwireddu'r Cwricwlwm
 • Arfer Sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth.

MA Addysg (Cymru) Cydnabod polisi dysgu blaenorol

CYDNABOD DYSGU BLAENOROL (RPL)

Mae Cydnabod Dysgu Blaenorol yn galluogi Prifysgolion i wneud eithriadau ar gyfer modiwlau neu feysydd pwnc y mae ymgeiswyr eisoes wedi’u ‘cwblhau’, naill ai trwy addysg ffurfiol neu drwy brofiad a datblygiad proffesiynol. Felly ni fydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau dysgu y cydnabyddir eu bod eisoes yn ei gyflawni. Dylai darpar ymgeiswyr, yn y lle cyntaf, gysylltu â Swyddfa Derbyniadau perthnasol y Brifysgol i gael cyngor pellach.

Cymhwyster i Wneud Cais am RPL

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf mynediad academaidd ar gyfer Addsg MA Genedlaethol (Cymru).

Rhaid i ymgeiswyr sy’n gwneud cais am RPcL gynnal TAR (a gyflawnir fel arfer o fewn y 5 mlynedd diwethaf).

Rhaid i ymgeiswyr sy’n gwneud cais am RPeL ddangos tystiolaeth eu bod yn bodloni’r Deilliannau Dysgu a nodir isod.

Bydd ymgeiswyr sydd â llai na 60 credyd ar gyfer Cydnabod Dysgu Claenorol ond yn gallu dechrau’r rhaglen o fis Medi 2022, a byddant yn dilyn modiwlau sy’n hafal I’r balans credyd sy’n weddill ym Mlwyddyn 1 y rhaglen

Y Broses Ymgeisio ar gyfer RPL

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cyflwyno tystiolaeth i gefnogi ei hawliad am Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Asesir ceisiadau RPL yn unigol. Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod profiad dysgu perthnasol wedi'i ennill fel yr amlinellir isod.

Mae dau fath o RPL:

 1. Mae gan ymgeiswyr gredydau neu gymhwyster cymeradwy (e.e. TAR) (Cydnabod Dysgu Ardystiedig Blaenorol (RPcL) neu Drosglwyddo Credyd).
 2. Mae gan ymgeiswyr brofiad a datblygiad proffesiynol sylweddol, helaeth a pherthnasol y gellir ei ddangos yn effeithiol. (Cydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol (RPeL)).

Gall ymgeiswyr hefyd ddefnyddio cyfuniad o ddulliau 1 a 2 uchod.

Cydnabod Dysgu Ardystiedig Blaenorol (RPcL neu Drosglwyddo Credyd)

Caniateir i ddarpar fyfyrwyr sydd â Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch (PGCE ITE) wneud cais am Gydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) ac eithrio hyd at 60 credyd ym Mlwyddyn 1 y Rhaglen Genedlaethol.  Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno eu trawsgrifiad i'w ystyried ar gyfer RPcL. Bydd gofyn hefyd i ymgeiswyr a enillodd TAR cyn 2019 gyflwyno eu Deilliannau Dysgu SAC gyda'u trawsgrifiad swyddogol, er mwyn i ddysgu blaenorol gael ei fapio yn erbyn y modiwlau ar gyfer yr MA Cenedlaethol.

Gall ymgeiswyr nad oes ganddynt y 60 credyd llawn o RPcL, hefyd wneud cais am gydnabyddiaeth o'u dysgu a'u profiad proffesiynol ar gyfer y balans credyd sy'n weddill. Gweler ‘Cydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol’, isod.  Os cânt eu cymeradwyo, bydd myfyrwyr felly'n cychwyn y rhaglen ym Mlwyddyn 2.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sydd â llai na 60 credyd o RPcL (a/neu RPeL) ymgymryd â modiwlau ym Mlwyddyn 1 i werth sy'n dod i gyfanswm o 60 credyd wrth eu cyfuno â RPL. Dim ond ym mis Medi 2022 y bydd ymgeiswyr sydd angen hyn yn gallu cychwyn ar y rhaglen.

Cydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol (RPeL)

Anogir ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud cais RPeL i gysylltu â

Swyddfa Derbyniadau’r Brifysgol berthnasol i gael cyngor pellach.

 

Swyddfa Derbyniadau’r Brifysgol berthnasol i gael cyngor pellach.

 

Swyddfa Derbyniadau’r Brifysgol berthnasol i gael cyngor pellach.

 

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen tystiolaeth MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol Ffurflen Gais Atodol (need link)  sy'n cynnwys adran sy'n mapio i'r Deilliannau Dysgu perthnasol (gweler isod), sy'n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos sut a phryd y maent wedi cyflawni'r Deilliannau Dysgu hyn trwy eu hymarfer a'u datblygiad proffesiynol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd gyflwyno portffolio ategol o dystiolaeth, yn manylu ar gymwysterau a/neu gredydau a gyflawnwyd, DPP a/neu brofiad (gellir dod o hyd i ganllawiau pellach ar yr hyn i'w gynnwys yn yr enghraifft ar ddiwedd y ddogfen hon.

Bydd yr Arweinydd Derbyniadau Academaidd lleol ar gyfer yr MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol a/neu rôl briodol arall ym mhob sefydliad partner yn gwneud asesiad cychwynnol i benderfynu a oes gan yr ymgeisydd gymwysterau a/neu brofiad perthnasol digonol i gyflwyno cais i ystyried RPL. Byddant yn darparu cyngor ac arweiniad i'r ymgeisydd (o fewn ffiniau penodol) ar eu cais a'u portffolio o dystiolaeth ategol. Bydd yr Arweinydd Derbyniadau Academaidd lleol neu ddeiliad rôl arall yn sicrhau bod ymgeiswyr yn gwbl ymwybodol o'r gofynion ar gyfer ystyried RPL cyn gwneud cais a'u bod yn deall nad yw cais yn gwarantu y rhoddir eithriad.

Wrth gyflwyno'r cais, bydd yr Arweinydd Derbyniadau Academaidd lleol ar gyfer yr MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol yn penderfynu a yw'r dystiolaeth a ddarperir yn dangos bod ymgeisydd wedi cwrdd â deilliannau dysgu'r modiwlau perthnasol y ceisir eithriad ar eu cyfer ac yn gwneud argymhelliad RPL i gorff perthnasol y Sefydliad Partner (e.e. Panel Matriciwleiddio). Ni fydd y cais a’r portffolio tystiolaeth yn asesiad ffurfiol ac ni fydd yn cael ei farcio fel asesiad safonol ond gellir ei ddychwelyd i'r ymgeisydd i'w ddatblygu ymhellach lle mae'r corff gwneud penderfyniadau yn teimlo nad yw'n cwrdd yn llawn â'r safonau sy'n ofynnol.

Lle nad yw ymgeiswyr yn tystio eu bod wedi cyflawni'r Deilliannau Dysgu, efallai y bydd gofyn iddynt ymgymryd â'r modiwl(au) yn llawn a thalu ffioedd dysgu perthnasol.

Ni fydd RPL yn berthnasol i fodiwlau Blwyddyn 2 na'r Traethawd Estynedig, y mae'n rhaid cwblhau pob un ohonynt.

Prosesu Ceisiadau RPL

Oherwydd natur y broses, gall ceisiadau am RPL gymryd mwy o amser i'w cwblhau na cheisiadau safonol.

Ffioedd a Thaliadau

Ni fydd unrhyw dâl am geisiadau RPeL i'r MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol. 

Modiwlau a Ystyrir ar gyfer RPL (Blwyddyn 1)

Addysgeg ac Ymarfer

Deilliannau Dysgu Bwriedig y Modiwl

Erbyn diwedd y modiwl dylai'r myfyriwr allu:

 1. Dangos yn feirniadol ddealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi a gwella cyflawniad pob dysgwr yn eu gofal.
 2. Gwerthuso effeithiolrwydd ystod o strategaethau dysgu ac addysgu yn feirniadol trwy dynnu ar dystiolaeth yn yr ystafell ddosbarth a thystiolaeth ymchwil.
 3. Dewis a chymhwyso'r strategaethau dysgu ac addysgu mwyaf priodol yn feirniadol er mwyn gwella cyrhaeddiad grŵp o ddysgwyr.
 4. Ymgysylltu â deialogau beirniadol am addysgeg ac ymarfer a thystiolaeth a rhannu eu hymarfer proffesiynol.

 Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth

Deilliannau Dysgu Bwriedig y Modiwl

Erbyn diwedd y modiwl dylai'r myfyriwr allu:

 

 1. Dadansoddi a syntheseiddio tystiolaeth empeiraidd berthnasol yn feirniadol, gan gynnwys llenyddiaeth addysg a dogfennau polisi.
 2. Dadansoddi a syntheseiddio data profiad lleol, cenedlaethol ac ysgol yn feirniadol er mwyn cael mewnwelediadau i gyflawniad, cynnydd a chymhelliant plant yn y broses ddysgu, er mwyn llywio'r broses o wneud penderfyniadau.
 3. Dangos gwybodaeth o'r cwricwlwm, addysgeg, asesu ac ymarfer cynhwysol sy'n briodol i'w Meysydd Dysgu a Phrofiad penodol.
 4. Myfyrio'n feirniadol ar y modd y gellir strwythuro'r amgylchedd dysgu a'r adnoddau i gefnogi dysgu effeithiol.
 5. Dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol eu gwerthoedd a'u credoau eu hunain sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu er mwyn datblygu fel ymarferydd myfyriol.

 

  Ymarfer Cydweithredol a Phroffesiynol

Deilliannau Dysgu Bwriedig y Modiwl

Erbyn diwedd y modiwl dylai'r myfyriwr allu:

 1. Dadansoddi a myfyrio'n feirniadol ar ysgolion fel sefydliadau dysgu.
 2. Gwerthuso diwylliant dysgu yn feirniadol sy'n hyrwyddo gwelliant parhaus i gefnogi'r cwricwlwm.
 3. Cymhwyso modelau damcaniaethol sy'n ymwneud â chasglu a dadansoddi data'n feirniadol mewn perthynas â gwella ysgol.
 4. Myfyrio'n feirniadol ar nodweddion ymarfer cydweithredol a phroffesiynol.
 5. Gwerthuso'n feirniadol ddulliau ar gyfer codi safonau a gwella addysgeg a fydd yn gwella ansawdd y dysgu a'r addysgu ar draws sefydliad.

Cydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol (RPeL)

Anogir ymgeiswyr sydd am wneud cais RPeL i gysylltu â Thiwtor Derbyn y rhaglen berthnasol i gael trafodaeth anffurfiol cyn cyflwyno cais.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau tystiolaeth Atodol MA (RPeL) Cenedlaethol sy'n cynnwys adran sy'n mapio i'r Deilliannau Dysgu perthnasol (gweler isod), sy'n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos sut a phryd y maent wedi cyflawni'r Deilliannau Dysgu hyn trwy eu hymarfer a'u datblygiad proffesiynol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd gyflwyno portffolio ategol o dystiolaeth, yn manylu ar gymwysterau a/neu gredydau a gyflawnwyd, DPP a/neu brofiad (gweler yr enghraifft isod).

ENGHRAIFFT

Mae myfyriwr yn dewis RPL 40 credyd ar L7 TAR ac RPeL 20 credyd yn seiliedig ar y Modiwlau a Ystyrir ar gyfer RPL (Blwyddyn 1) (wedi'u halinio â'r Deilliannau Dysgu y manylir arnynt ar y trawsgrifiad TAR).

(Awgrymir 1000-1500 o eiriau)

Addysgeg ac Ymarfer 

Deilliannau Dysgu Bwriedig y Modiwl

Erbyn diwedd y modiwl dylai'r myfyriwr allu:

 

 

Ymateb a Thystiolaeth *

1. Dangos yn feirniadol ddealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi a gwella cyflawniad pob dysgwr yn eu gofal.

 

2. Gwerthuso effeithiolrwydd ystod o strategaethau dysgu ac addysgu yn feirniadol trwy dynnu ar dystiolaeth yn yr ystafell ddosbarth a thystiolaeth ymchwil.

 

3. Dewis a chymhwyso'r strategaethau dysgu ac addysgu mwyaf priodol yn feirniadol er mwyn gwella cyrhaeddiad grŵp o ddysgwyr.

 

4. Ymgysylltu â deialogau beirniadol am addysgeg ac ymarfer a rhoi tystiolaeth a rhannu eu hymarfer proffesiynol.

 

* Ymateb a Thystiolaeth

Gallai'r mathau o dystiolaeth gynnwys:

1. Rolau cyfredol/blaenorol

2. Cyfrifoldebau

3. Cofnod o Ddysgu Proffesiynol

4. Tystiolaeth o Reoli Perfformiad

5. Tystiolaeth o Brosiectau Ymholi

6. Dolenni i'r 5 Safon Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth Ysgol

https://hwb.gov.wales/api/storage/19bc948b-8a3f-41e0-944a-7bf2cadf7d18/professional-standards-for-teaching-and-leadership-interactive-pdf-for-pc.pdf

Cymhwysedd Ariannu, proses dyrannu a thelerau ac amodau MA Addysg (Cymru) cenedlaethol

 

Pwrpas y Dyfarniad

 

Ym mis Mai 2020 cymeradwywyd MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol newydd i'w haddysgu o fis Medi 2021. Fe’i darperir mewn partneriaeth gan saith Prifysgol yng Nghymru ac mae'n benodol i system Addysg Cymru.

Y saith partner SAU sydd wedi ymrwymo i gyflawni'r rhaglen yw:

 1. Prifysgol Aberystwyth                                    
 2. Prifysgol De Cymru
 3. Prifysgol Bangor                                             
 4. Prifysgol Y Drindod Dewi Sant
 5. Prifysgol Metropolitan Caerdydd                 
 6. Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
 7. Prifysgol Abertawe

 Cytunwyd y bydd Llywodraeth Cymru yn:

 • cefnogi unigolion yn eu cyfnod gyrfa gynnar (blynyddoedd 3-6 o ymarfer fel athro ar ôl cwblhau'r cyfnod sefydlu) i allu cyrchu'r radd Meistr o 2021 (gan dalu costau'r cwrs)
 • Bydd uchafswm o 500 o fyfyrwyr ledled Cymru yn gallu cyrchu'r Grant yn 2021
 • Bydd myfyrwyr yn gallu cyrchu'r benthyciad Atodol lle bo hynny'n addas ar ôl 2022.

 

 

Mae'r wybodaeth isod yn nodi'r meini prawf y bydd eu hangen ar gyfer cymhwysedd i gael mynediad at gyllid ar gyfer y Rhaglen.  Bydd y Prifysgolion yn diffinio cymhwysedd academaidd gan gynnwys unrhyw werthoedd cywerthedd credyd.

 1. Cymhwyster ar gyfer Cyllid
 2. Wedi bod yn preswylio yng Nghymru am 3 blynedd cyn dechrau'r rhaglen.
 3. Yn cael eu haddysgu hyd at lefel gradd neu gyfwerth.
 4. Yn meddu ar Statws Athro Cymwysedig (SAC).
 5. Wedi'u cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn y categori Athro Ysgol.
 6. RHAID cwblhau sefydlu ANG cyn dechrau'r cwrs. (Rhaid cadw cofrestriad CGA trwy gydol y rhaglen).
 7. Yn cael eu cyflogi gan ysgol a gynhelir yng Nghymru fel athro/athrawes.
 8. Yn cael eu cyflogi ar gontract 0.4 FTE o leiaf. Gall hyn gynnwys athrawon cyflenwi sydd ar gontractau tymor hir naill ai gydag Awdurdod Lleol, ysgol neu asiantaeth.
 9. Yn ymarfer ym mlynyddoedd 3 i 6 (ar ôl cwblhau'r cyfnod sefydlu) ar ddechrau'r cwrs MA.
 10. Wedi cael cynnig lle ar yr MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol gan un o'r 7 SAU sydd yn y bartneriaeth sef:

 

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni gofynion mynediad academaidd y rhaglen. Efallai y bydd hyd at 500 o ymgeiswyr ledled Cymru yn gymwys i gael y cyfraniadau grant llawn, a nodir gan bartneriaeth y Prifysgolion ar sail y meini prawf a amlinellir isod.

Mae ymgeiswyr yn gymwys i gael cyllid os ydynt:

 • Prifysgol Aberystwyth                                    
 • Prifysgol De Cymru
 • Prifysgol Bangor                                           
 • Prifysgol Y Drindod Dewi Sant
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd                  
 • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
 • Prifysgol Abertawe

 Lle bo modd, wedi cael cefnogaeth eu Pennaeth (neu uwch gydweithiwr/rheolwr perthnasol arall).

Er eglurder, mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ar gyfer y Rhaglen hon:

 

 • Lle mae rhywun eisoes wedi cyflawni gradd Meistr pwnc-benodol maent yn dal yn gymwys i wneud cais am y cyllid tuag at y rhaglen hon (nid yw gradd Meistr mewn Addysg a ariennir yn berthnasol)
 • Nid oes unrhyw gymwysterau gradd Meistr mewn Addysg eraill a gynigir gan y SAU yn gymwys i gael y cyllid hwn.
 • Wrth dderbyn unrhyw gynnig o gyllid, mae'n ofynnol i ymgeiswyr barhau i weithio o fewn y system addysg a gynhelir yng Nghymru am o leiaf 2 flynedd ar ôl cwblhau'r rhaglen.
 • Rhaid i ymgeiswyr sy'n derbyn yr arian hwn beidio â gwneud cais am gymorth cyllid ôl-raddedig pellach trwy'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.
 • Rhaid i ymgeiswyr gadw cofrestriad gydag CGA yng nghategori athro ysgol trwy gydol y rhaglen.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod ym mlynyddoedd 3 i 6 o ymarfer addysgu. Rhaid bod yr ymarfer hwn wedi'i gynnal mewn ysgol a gynhelir yn y DU. Ni fydd amser a dreulir yn cael eich cyflogi fel athro y tu allan i'r DU neu amser a gymerir fel seibiant gyrfa yn cael ei gyfrif fel blynyddoedd ymarfer.

Amodau cyllid penodol:

Rhaid i bob ymgeisydd am gyllid gydnabod a chytuno i'r amodau cyllid canlynol 

 1. Y Broses
 2. Panel Dyfarnu Cyllid MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol

3.1 Bydd ymgeiswyr yn cwblhau proses ymgeisio safonol partner SAU unigol y sefydliad y maent yn gwneud cais iddo. Yn ogystal, rhaid iddynt lenwi a chyflwyno'r ffurflen gais am gyllid atodol hon.

3.2 Gall ymgeiswyr wneud cais am gyllid ochr yn ochr â'u cais am le ar y rhaglen ond dim ond ar ôl cael cynnig lle y bydd ceisiadau am y lleoedd a ariennir yn cael eu hystyried.

3.3 Bydd angen i ymgeiswyr sy’n gwneud cais am gyllid lenwi'r ffurflen gais atodol, gan gynnwys datganiad o gefnogaeth neu eirda, fel rheol gan eu Pennaeth neu uwch gydweithiwr/rheolwr perthnasol arall, neu berson perthnasol arall. Dylai hwn fod ar bapur pennawd yr Ysgol a'i lanlwytho ynghyd â'ch cais am gyllid. Bydd y Brifysgol o'ch dewis yn darparu mwy o fanylion ar sut y gellir cael y ffurflen atodol. Sylwch na fyddwn yn gallu ystyried ceisiadau heb y ffurflen gais atodol.

3.4 Adolygir ceisiadau am gyllid mewn dwy rownd. Er mwyn cael eich ystyried yn y rownd gyntaf, rhaid derbyn ceisiadau (am le ar y cwrs a'r ffurflen gais am gyllid atodol wedi'i chwblhau) erbyn 16 Gorffennaf 2021. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer yr ail rownd, rhaid derbyn ceisiadau erbyn 17 Medi 2021.

3.5 Gwneir penderfyniadau am gyllid gan Banel Dyfarnu Cyllid MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol a rhoddir gwybod i ymgeiswyr am ganlyniad eu cais am gyllid. Gall ymgeiswyr sy'n aflwyddiannus yn y cais am gyllid gymryd eu lle fel dysgwyr hunangyllidol os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

3.6 Gellir ystyried ymgeiswyr sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer cyllid ond nad oes lle wedi'i ariannu ar eu cyfer yn y sefydliad o'u dewis ar gyfer cyllid mewn sefydliad arall yn y bartneriaeth.

3.7 Telir ffioedd ymgeiswyr llwyddiannus i'r Brifysgol berthnasol.  Ni thelir cyllid yr ysgoloriaeth iddynt yn uniongyrchol.

3.8 Darperir rhestr o ymgeiswyr llwyddiannus mewn adroddiad i Lywodraeth Cymru a Bwrdd Rheoli’r MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol.

4. Dyfernir cyllid gan Banel Dyfarnu Cyllid MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol. Mae'r Panel yn cynnwys cynrychiolwyr o bob Prifysgol Bartner ac mae’n adrodd i'r Bwrdd Rheoli Cenedlaethol (sydd ag aelodaeth o Lywodraeth Cymru), i sicrhau atebolrwydd a goruchwyliaeth glir.

4.1 Bydd ceisiadau'n cael eu penderfynu ar sail y meini prawf sefydledig sy'n cael eu blaenoriaethu gan weddill y blynyddoedd cymhwysedd cyllid.

4.2 Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn fodlon â phenderfyniad y Panel Dyfarnu Cyllid MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol gysylltu â Chadeirydd y Panel yn y lle cyntaf.

Y Broses i gael mynediad at gyllid

Darperir y cyllid gan Lywodraeth Cymru a’i weinyddu gan y Prifysgolion sy'n cymryd rhan. Ni fydd ymgeiswyr yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru neu’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr am gymorth.

Cwestiynau Cyffredin

Ydw i'n gymwys am gyllid?

 

Gweler meini prawf y cyllid.

Mae meini prawf cymhwysedd y cyllid yn datgan bod yn rhaid imi fod ym mlwyddyn 3 i 6 o ymarfer ar ddechrau'r cwrs. Beth mae hyn yn ei olygu?

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid ichi fod ym mlynyddoedd 3 i 6 o'ch gwaith addysgu ar ôl cwblhau eich cyfnod sefydlu fel ANG pan fydd y cwrs i fod i ddechrau (nid pan fyddwch yn cyflwyno cais)

 

Oes rhaid imi fod yn gofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg?

Oes, er mwyn bod yn gymwys am gyllid mae'n rhaid ichi fod yn gofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yn y categori athro ysgol. Mae'n rhaid cynnal hyn am hyd y cwrs.

Pam mae'r cyllid ar gael i athrawon sydd ym mlynyddoedd 3 i 6 o ymarfer yn unig?

 

Llywodraeth Cymru sy'n cynnig y cyllid ar gyfer y rhaglen hon, fel rhan o'r Pecyn i Athrawon Gyrfa Gynnar.

 

Ar ôl cwblhau fy nghyfnod sefydlu fel ANG, treuliais gyfnod yn gweithio dramor / cymerais saib yn fy ngyrfa. Ydy hyn yn cyfrif?

 

Ni chaiff amser a dreuliwyd yn gweithio fel athro y tu allan i'r DU, neu amser a gymerwyd fel saib yn eich gyrfa, ei gyfrif fel blynyddoedd yn ymarfer.

Oes angen imi feddu ar gontract athro am isafswm cyfnod, e.e. tymor neu flwyddyn academaidd? Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghontract yn dod i ben yn ystod y rhaglen?

 

Ydych, ar yr amod bod cyfanswm eich contractau yn 0.4CALl neu’n uwch, byddwch chi’n gymwys i gyflwyno cais am gyllid  

 

Mae gen i gyflogaeth fel athro mewn nifer o ysgolion ac mae cyfanswm fy nghontractau yn werth mwy na 0.4 CALl. Ydw i'n gymwys am gyllid?

 

Gallwch, ar yr amod bod cyfanswm eich contractau yn 0.4CALl neu’n uwch, byddwch chi’n gymwys i gyflwyno cais am gyllid  

 

Rwy'n athro rhan-amser a/neu’n athro cyflenwi. Ga i gyflwyno cais am gyllid?

 

Cadarnheir cymhwysedd ar ddechrau’r rhaglen. Ar yr adeg honno, bydd yn rhaid i chi feddu ar gontract ar gyfer o leiaf un tymor. 

 

Oes rhaid imi ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl imi gwblhau'r MA mewn Addysg?

 

Wrth dderbyn y cyllid hwn, mae gofyn i athrawon barhau i weithio yng Nghymru, yn y system addysg a gynhelir am isafswm o 2 flynedd ar ôl cwblhau'r rhaglen.

 

Oes gofyniad o ran cyfnod preswylio cyn i'r cwrs ddechrau?

Er mwyn bod yn gymwys am gyllid, rhaid eich bod wedi bod yn preswylio yng Nghymru am 3 blynedd cyn dechrau'r cwrs ac mae’n rhaid ichi aros yng Nghymru am hyd y rhaglen.

 

Hoffwn i hunan ariannu; faint yw'r ffioedd?

 

£6,500

Rydw i wedi astudio ar lefel Meistr o'r blaen. Ydw i'n gymwys am gyllid ar gyfer y rhaglen hon?

 

Os ydych chi wedi astudio pwnc penodol ar raglen Meistr o'r blaen, rydych yn dal i fod yn gymwys i gyflwyno cais am gyllid (ar yr amod eich bod yn bodloni'r holl feini prawf eraill). Sylwer na fyddwch yn gymwys i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer yr MA Cenedlaethol os ydych wedi astudio MEd a ariannwyd o'r blaen.

 

Roedd fy nghais am gyllid yn aflwyddiannus. Beth yw fy opsiynau?

Os na fydd eich cais am gyllid yn llwyddiannus, gallai fod modd ichi gael lle ar y cwrs o hyd, fel myfyriwr sy'n hunan ariannu.

Roedd fy nghais am gyllid yn aflwyddiannus. Sut ga i apelio yn erbyn y penderfyniad?

 

Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn fodlon ar benderfyniad Panel Dyfarnu Cyllid yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) gysylltu â Chadeirydd y Panel yn y lle cyntaf.

 

Pwy sy'n penderfynu ar ddyrannu cyllid?

 

Wrth dderbyn eich cais, bydd y Tîm Derbyn Myfyrwyr yn y sefydliad o'ch dewis yn sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd. Yna bydd Panel Dyfarnu Cyllid yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) yn asesu pob cais cymwys er mwyn pennu'r canlyniad a dyfarnu cyllid i'r rhai sy'n llwyddiannus.  Mae'r Panel yn cynnwys cynrychiolwyr o bob prifysgol sy'n bartner, ac mae'n atebol i'r Bwrdd Rheoli Cenedlaethol (sydd ag aelodau o Lywodraeth Cymru), er mwyn sicrhau atebolrwydd a goruchwyliaeth eglur.

 

Sawl lle a ariennir sydd ar gael?

 

Mae 500 o leoedd a ariennir ar draws partneriaeth yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru)

 

Ydw i'n gymwys am fenthyciad myfyriwr?

 

Os dyfernir cyllid Llywodraeth Cymru ichi ar gyfer yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), mae'n rhaid ichi beidio â chyflwyno cais am gymorth ariannol i ôl-raddedigion drwy'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) hefyd. Caiff myfyrwyr nad ydynt yn derbyn cyllid Llywodraeth Cymru gyflwyno cais i'r SLC.