MA Addysg (Cymru)

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr.

Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol. Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu â Dr Megan Hicks (meh19@aber.ac.uk) neu Dr Andrew Davies (ajd2@aber.ac.uk) am fwy o wybodaeth.

Ar gael hefyd:

Dyddiadau cau derbyn 2023-24:

 • 12 Mai
 • 14 Gorfennaf
 • 31 Awst.

MA Addysg (Cymru) Cydnabod polisi dysgu blaenorol

CYDNABOD DYSGU BLAENOROL (RPL)

Mae Cydnabod Dysgu Blaenorol yn galluogi Prifysgolion i wneud eithriadau ar gyfer modiwlau neu feysydd pwnc y mae ymgeiswyr eisoes wedi’u ‘cwblhau’, naill ai trwy addysg ffurfiol neu drwy brofiad a datblygiad proffesiynol. Felly ni fydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau dysgu y cydnabyddir eu bod eisoes yn ei gyflawni. Dylai darpar ymgeiswyr, yn y lle cyntaf, gysylltu â Swyddfa Derbyniadau perthnasol y Brifysgol i gael cyngor pellach.

Cymhwyster i Wneud Cais am RPL

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf mynediad academaidd ar gyfer Addsg MA Genedlaethol (Cymru).

Rhaid i ymgeiswyr sy’n gwneud cais am RPcL gynnal TAR (a gyflawnir fel arfer o fewn y 5 mlynedd diwethaf).

Rhaid i ymgeiswyr sy’n gwneud cais am RPeL ddangos tystiolaeth eu bod yn bodloni’r Deilliannau Dysgu a nodir isod.

Bydd ymgeiswyr sydd â llai na 60 credyd ar gyfer Cydnabod Dysgu Claenorol ond yn gallu dechrau’r rhaglen o fis Medi 2022, a byddant yn dilyn modiwlau sy’n hafal I’r balans credyd sy’n weddill ym Mlwyddyn 1 y rhaglen

Y Broses Ymgeisio ar gyfer RPL

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cyflwyno tystiolaeth i gefnogi ei hawliad am Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Asesir ceisiadau RPL yn unigol. Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod profiad dysgu perthnasol wedi'i ennill fel yr amlinellir isod.

Mae dau fath o RPL:

 1. Mae gan ymgeiswyr gredydau neu gymhwyster cymeradwy (e.e. TAR) (Cydnabod Dysgu Ardystiedig Blaenorol (RPcL) neu Drosglwyddo Credyd).
 2. Mae gan ymgeiswyr brofiad a datblygiad proffesiynol sylweddol, helaeth a pherthnasol y gellir ei ddangos yn effeithiol. (Cydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol (RPeL)).

Gall ymgeiswyr hefyd ddefnyddio cyfuniad o ddulliau 1 a 2 uchod.

Cydnabod Dysgu Ardystiedig Blaenorol (RPcL neu Drosglwyddo Credyd)

Caniateir i ddarpar fyfyrwyr sydd â Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch (PGCE ITE) wneud cais am Gydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) ac eithrio hyd at 60 credyd ym Mlwyddyn 1 y Rhaglen Genedlaethol.  Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno eu trawsgrifiad i'w ystyried ar gyfer RPcL. Bydd gofyn hefyd i ymgeiswyr a enillodd TAR cyn 2019 gyflwyno eu Deilliannau Dysgu SAC gyda'u trawsgrifiad swyddogol, er mwyn i ddysgu blaenorol gael ei fapio yn erbyn y modiwlau ar gyfer yr MA Cenedlaethol.

Gall ymgeiswyr nad oes ganddynt y 60 credyd llawn o RPcL, hefyd wneud cais am gydnabyddiaeth o'u dysgu a'u profiad proffesiynol ar gyfer y balans credyd sy'n weddill. Gweler ‘Cydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol’, isod.  Os cânt eu cymeradwyo, bydd myfyrwyr felly'n cychwyn y rhaglen ym Mlwyddyn 2.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sydd â llai na 60 credyd o RPcL (a/neu RPeL) ymgymryd â modiwlau ym Mlwyddyn 1 i werth sy'n dod i gyfanswm o 60 credyd wrth eu cyfuno â RPL. Dim ond ym mis Medi 2022 y bydd ymgeiswyr sydd angen hyn yn gallu cychwyn ar y rhaglen.

Cydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol (RPeL)

Anogir ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud cais RPeL i gysylltu â

Swyddfa Derbyniadau’r Brifysgol berthnasol i gael cyngor pellach.

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen tystiolaeth MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol Ffurflen Gais Atodol (need link)  sy'n cynnwys adran sy'n mapio i'r Deilliannau Dysgu perthnasol (gweler isod), sy'n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos sut a phryd y maent wedi cyflawni'r Deilliannau Dysgu hyn trwy eu hymarfer a'u datblygiad proffesiynol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd gyflwyno portffolio ategol o dystiolaeth, yn manylu ar gymwysterau a/neu gredydau a gyflawnwyd, DPP a/neu brofiad (gellir dod o hyd i ganllawiau pellach ar yr hyn i'w gynnwys yn yr enghraifft ar ddiwedd y ddogfen hon.

Bydd yr Arweinydd Derbyniadau Academaidd lleol ar gyfer yr MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol a/neu rôl briodol arall ym mhob sefydliad partner yn gwneud asesiad cychwynnol i benderfynu a oes gan yr ymgeisydd gymwysterau a/neu brofiad perthnasol digonol i gyflwyno cais i ystyried RPL. Byddant yn darparu cyngor ac arweiniad i'r ymgeisydd (o fewn ffiniau penodol) ar eu cais a'u portffolio o dystiolaeth ategol. Bydd yr Arweinydd Derbyniadau Academaidd lleol neu ddeiliad rôl arall yn sicrhau bod ymgeiswyr yn gwbl ymwybodol o'r gofynion ar gyfer ystyried RPL cyn gwneud cais a'u bod yn deall nad yw cais yn gwarantu y rhoddir eithriad.

Wrth gyflwyno'r cais, bydd yr Arweinydd Derbyniadau Academaidd lleol ar gyfer yr MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol yn penderfynu a yw'r dystiolaeth a ddarperir yn dangos bod ymgeisydd wedi cwrdd â deilliannau dysgu'r modiwlau perthnasol y ceisir eithriad ar eu cyfer ac yn gwneud argymhelliad RPL i gorff perthnasol y Sefydliad Partner (e.e. Panel Matriciwleiddio). Ni fydd y cais a’r portffolio tystiolaeth yn asesiad ffurfiol ac ni fydd yn cael ei farcio fel asesiad safonol ond gellir ei ddychwelyd i'r ymgeisydd i'w ddatblygu ymhellach lle mae'r corff gwneud penderfyniadau yn teimlo nad yw'n cwrdd yn llawn â'r safonau sy'n ofynnol.

Lle nad yw ymgeiswyr yn tystio eu bod wedi cyflawni'r Deilliannau Dysgu, efallai y bydd gofyn iddynt ymgymryd â'r modiwl(au) yn llawn a thalu ffioedd dysgu perthnasol.

Ni fydd RPL yn berthnasol i fodiwlau Blwyddyn 2 na'r Traethawd Estynedig, y mae'n rhaid cwblhau pob un ohonynt.

Prosesu Ceisiadau RPL

Oherwydd natur y broses, gall ceisiadau am RPL gymryd mwy o amser i'w cwblhau na cheisiadau safonol.

Ffioedd a Thaliadau

Ni fydd unrhyw dâl am geisiadau RPeL i'r MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol. 

Modiwlau a Ystyrir ar gyfer RPL (Blwyddyn 1)

Addysgeg ac Ymarfer

Deilliannau Dysgu Bwriedig y Modiwl

Erbyn diwedd y modiwl dylai'r myfyriwr allu:

 1. Dangos yn feirniadol ddealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi a gwella cyflawniad pob dysgwr yn eu gofal.
 2. Gwerthuso effeithiolrwydd ystod o strategaethau dysgu ac addysgu yn feirniadol trwy dynnu ar dystiolaeth yn yr ystafell ddosbarth a thystiolaeth ymchwil.
 3. Dewis a chymhwyso'r strategaethau dysgu ac addysgu mwyaf priodol yn feirniadol er mwyn gwella cyrhaeddiad grŵp o ddysgwyr.
 4. Ymgysylltu â deialogau beirniadol am addysgeg ac ymarfer a thystiolaeth a rhannu eu hymarfer proffesiynol.

Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth

Deilliannau Dysgu Bwriedig y Modiwl

Erbyn diwedd y modiwl dylai'r myfyriwr allu:

 1. Dadansoddi a syntheseiddio tystiolaeth empeiraidd berthnasol yn feirniadol, gan gynnwys llenyddiaeth addysg a dogfennau polisi.
 2. Dadansoddi a syntheseiddio data profiad lleol, cenedlaethol ac ysgol yn feirniadol er mwyn cael mewnwelediadau i gyflawniad, cynnydd a chymhelliant plant yn y broses ddysgu, er mwyn llywio'r broses o wneud penderfyniadau.
 3. Dangos gwybodaeth o'r cwricwlwm, addysgeg, asesu ac ymarfer cynhwysol sy'n briodol i'w Meysydd Dysgu a Phrofiad penodol.
 4. Myfyrio'n feirniadol ar y modd y gellir strwythuro'r amgylchedd dysgu a'r adnoddau i gefnogi dysgu effeithiol.
 5. Dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol eu gwerthoedd a'u credoau eu hunain sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu er mwyn datblygu fel ymarferydd myfyriol.

Ymarfer Cydweithredol a Phroffesiynol

Deilliannau Dysgu Bwriedig y Modiwl

Erbyn diwedd y modiwl dylai'r myfyriwr allu:

 1. Dadansoddi a myfyrio'n feirniadol ar ysgolion fel sefydliadau dysgu.
 2. Gwerthuso diwylliant dysgu yn feirniadol sy'n hyrwyddo gwelliant parhaus i gefnogi'r cwricwlwm.
 3. Cymhwyso modelau damcaniaethol sy'n ymwneud â chasglu a dadansoddi data'n feirniadol mewn perthynas â gwella ysgol.
 4. Myfyrio'n feirniadol ar nodweddion ymarfer cydweithredol a phroffesiynol.
 5. Gwerthuso'n feirniadol ddulliau ar gyfer codi safonau a gwella addysgeg a fydd yn gwella ansawdd y dysgu a'r addysgu ar draws sefydliad.

Cydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol (RPeL)

Anogir ymgeiswyr sydd am wneud cais RPeL i gysylltu â Thiwtor Derbyn y rhaglen berthnasol i gael trafodaeth anffurfiol cyn cyflwyno cais.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau tystiolaeth Atodol MA (RPeL) Cenedlaethol sy'n cynnwys adran sy'n mapio i'r Deilliannau Dysgu perthnasol (gweler isod), sy'n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos sut a phryd y maent wedi cyflawni'r Deilliannau Dysgu hyn trwy eu hymarfer a'u datblygiad proffesiynol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd gyflwyno portffolio ategol o dystiolaeth, yn manylu ar gymwysterau a/neu gredydau a gyflawnwyd, DPP a/neu brofiad (gweler yr enghraifft isod).

ENGHRAIFFT

Mae myfyriwr yn dewis RPL 40 credyd ar L7 TAR ac RPeL 20 credyd yn seiliedig ar y Modiwlau a Ystyrir ar gyfer RPL (Blwyddyn 1) (wedi'u halinio â'r Deilliannau Dysgu y manylir arnynt ar y trawsgrifiad TAR).

(Awgrymir 1000-1500 o eiriau)

Addysgeg ac Ymarfer 

Deilliannau Dysgu Bwriedig y Modiwl

Erbyn diwedd y modiwl dylai'r myfyriwr allu:

 

 

Ymateb a Thystiolaeth *

1. Dangos yn feirniadol ddealltwriaeth o bwysigrwydd cefnogi a gwella cyflawniad pob dysgwr yn eu gofal.

 

2. Gwerthuso effeithiolrwydd ystod o strategaethau dysgu ac addysgu yn feirniadol trwy dynnu ar dystiolaeth yn yr ystafell ddosbarth a thystiolaeth ymchwil.

 

3. Dewis a chymhwyso'r strategaethau dysgu ac addysgu mwyaf priodol yn feirniadol er mwyn gwella cyrhaeddiad grŵp o ddysgwyr.

 

4. Ymgysylltu â deialogau beirniadol am addysgeg ac ymarfer a rhoi tystiolaeth a rhannu eu hymarfer proffesiynol.

 

* Ymateb a Thystiolaeth

Gallai'r mathau o dystiolaeth gynnwys:

1. Rolau cyfredol/blaenorol

2. Cyfrifoldebau

3. Cofnod o Ddysgu Proffesiynol

4. Tystiolaeth o Reoli Perfformiad

5. Tystiolaeth o Brosiectau Ymholi

6. Dolenni i'r 5 Safon Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth Ysgol.

Cymhwysedd Ariannu, proses dyrannu a thelerau ac amodau MA Addysg (Cymru) cenedlaethol

Ym mis Mai 2020 cymeradwywyd cymhwyster Gradd Meistr mewn Addysg newydd ar gyfer addysgu o fis Medi 2021 ymlaen. Bydd saith Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru yn darparu'r cymhwyster, a dim ond yn y system addysg yng Nghymru y bydd ar gael.

Y saith sefydliad addysg uwch partner sydd wedi ymrwymo i'r rhaglen yw:

 1. Prifysgol Aberystwyth                                    
 2. Prifysgol De Cymru
 3. Prifysgol Bangor                                             
 4. Prifysgol Y Drindod Dewi Sant
 5. Prifysgol Metropolitan Caerdydd                 
 6. Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
 7. Prifysgol Abertawe.

Mae'r Rhaglenni Meistr Cenedlaethol mewn Addysg ar gael i'r holl ymarferwyr ond gallai rhai myfyrwyr bod yn gymwys i gael cymorth ariannol.

I fod yn gymwys i gael arian mae'n rhaid i chi:

 1. Bod yn ymarferydd ar ddechrau eu gyrfa h.y., yn unigolyn ym mlwyddyn 3-6 o ymarfer fel athro ar ddechrau’r rhaglen, neu
 • Staff ysgolion partner Addysg Gychwynnol Athrawon.
 • Cynorthwywyr Addysgu sy'n bodloni'r gofynion mynediad academaidd ar gyfer y rhaglen.
 • Partneriaid Gwella Ysgolion/staff y consortia rhanbarthol/staff Estyn/staff Awdurdod Lleol/Haen ganol.
 • Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (gan gynnwys Addysg Bellach).
 • Ymgeiswyr ar gyrion y meini prawf o fod ym mlwyddyn 3-6 o ymarfer, ond hynny yn ôl disgresiwn y brifysgol ac mewn amgylchiadau eithriadol.
 1. Rhaid i bob ymgeisydd fodloni gofynion mynediad academaidd y Sefydliad Addysg Uwch. Nifer cyfyngedig o leoedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael o fis Medi 2023.
 2. Gweithio mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru (neu yn achos Llwybr Anghenion Dysgu Ychwanegol gallai hyn gynnwys sefydliad Addysg Bellach yng Nghymru).
 3. Addysg i safon gradd neu gymhwyster cyfwerth.
 4. Wedi cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (y mae'n rhaid bod wedi cofrestru trwy gydol y rhaglen).
 5. Yn cael eu cyflogi ar gontract sydd o leiaf 0.4 CALl, gall hyn gynnwys athrawon llanw sydd ar gontractau tymor hir naill ai gydag Awdurdod Lleol, ysgol neu asiantaeth.
 6. Wedi derbyn lle/cofrestru ar yr MA penodol hwn mewn Addysg a gynigir gan y 7 Sefydliad Addysg Uwch partner.
 7. Dylai fod gan ymgeiswyr, lle bo modd, gefnogaeth eu Prifathro neu Brifathrawes (neu gyfwerth, megis Pennaeth, Rheolwr-gyfarwyddwr, Prif Swyddog Gweithredol neu Bennaeth Gwasanaeth).
 8. Pan fo rhywun eisoes wedi cyflawni gradd Meistr pwnc-benodol, efallai y bydd yn dal yn gymwys i wneud cais am y cyllid tuag at y rhaglen hon
 9. Nid yw unrhyw gymwysterau Meistr mewn Addysg eraill a gynigir gan y Sefydliadau Addysg Uwch hyn yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Bydd cymhwysedd academaidd yn cael ei ddiffinio gan yr AUC gan gynnwys unrhyw werthoedd cywerthedd credyd. Rhaid i bob ymgeisydd fodloni gofynion mynediad academaidd yr AUC.

Rhaglen ran amser yn unig yw hon.

Nodwch fod myfyrwyr nad ydyn nhw'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru yn gallu cael mynediad i'r Rhaglen Meistr ond ni fydd modd cael mynediad i'r cyllid penodol a nodwyd yma.

Amodau ariannu penodol – Blynyddoedd oll

Rhaid i bob darpar ymgeisydd am gefnogaeth gydnabod a chytuno i'r amodau ariannu canlynol:

 • Wrth dderbyn y cynnig hwn o grant mae’n ofynnol i athrawon barhau i weithio yng Nghymru, naill ai o fewn y system addysg a gynhelir neu’r sector addysg bellach am o leiaf 2 flynedd ar ôl cwblhau’r rhaglen.
 • Ni all ymgeiswyr sy'n derbyn y cyllid hwn wneud cais am gefnogaeth cyllid ôl-raddedig pellach trwy'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, ac eithrio cefnogaeth Lwfans i Fyfyrwyr Anabl lle bo'n berthnasol.

Proses mynediad at gyllid

Bydd y grant yn cael ei sefydlu rhwng Llywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n cymryd rhan. Ni fydd unigolion yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru na’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr am y cyllid.

 

Cwestiynau Cyffredin

Ydw i'n gymwys am gyllid?

 

Gweler meini prawf y cyllid.

Mae meini prawf cymhwysedd y cyllid yn datgan bod yn rhaid imi fod ym mlwyddyn 3 i 6 o ymarfer ar ddechrau'r cwrs. Beth mae hyn yn ei olygu?

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid ichi fod ym mlynyddoedd 3 i 6 o'ch gwaith addysgu ar ôl cwblhau eich cyfnod sefydlu fel ANG pan fydd y cwrs i fod i ddechrau (nid pan fyddwch yn cyflwyno cais)

 

Oes rhaid imi fod yn gofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg?

Oes, er mwyn bod yn gymwys am gyllid mae'n rhaid ichi fod yn gofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yn y categori athro ysgol. Mae'n rhaid cynnal hyn am hyd y cwrs.

Pam mae'r cyllid ar gael i athrawon sydd ym mlynyddoedd 3 i 6 o ymarfer yn unig?

 

Llywodraeth Cymru sy'n cynnig y cyllid ar gyfer y rhaglen hon, fel rhan o'r Pecyn i Athrawon Gyrfa Gynnar.

 

Ar ôl cwblhau fy nghyfnod sefydlu fel ANG, treuliais gyfnod yn gweithio dramor / cymerais saib yn fy ngyrfa. Ydy hyn yn cyfrif?

 

Ni chaiff amser a dreuliwyd yn gweithio fel athro y tu allan i'r DU, neu amser a gymerwyd fel saib yn eich gyrfa, ei gyfrif fel blynyddoedd yn ymarfer.

Oes angen imi feddu ar gontract athro am isafswm cyfnod, e.e. tymor neu flwyddyn academaidd? Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghontract yn dod i ben yn ystod y rhaglen?

 

Ydych, ar yr amod bod cyfanswm eich contractau yn 0.4CALl neu’n uwch, byddwch chi’n gymwys i gyflwyno cais am gyllid  

 

Mae gen i gyflogaeth fel athro mewn nifer o ysgolion ac mae cyfanswm fy nghontractau yn werth mwy na 0.4 CALl. Ydw i'n gymwys am gyllid?

 

Gallwch, ar yr amod bod cyfanswm eich contractau yn 0.4CALl neu’n uwch, byddwch chi’n gymwys i gyflwyno cais am gyllid  

 

Rwy'n athro rhan-amser a/neu’n athro cyflenwi. Ga i gyflwyno cais am gyllid?

 

Cadarnheir cymhwysedd ar ddechrau’r rhaglen. Ar yr adeg honno, bydd yn rhaid i chi feddu ar gontract ar gyfer o leiaf un tymor. 

 

Oes rhaid imi ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl imi gwblhau'r MA mewn Addysg?

 

Wrth dderbyn y cyllid hwn, mae gofyn i athrawon barhau i weithio yng Nghymru, yn y system addysg a gynhelir am isafswm o 2 flynedd ar ôl cwblhau'r rhaglen.

 

Oes gofyniad o ran cyfnod preswylio cyn i'r cwrs ddechrau?

Er mwyn bod yn gymwys am gyllid, rhaid eich bod wedi bod yn preswylio yng Nghymru am 3 blynedd cyn dechrau'r cwrs ac mae’n rhaid ichi aros yng Nghymru am hyd y rhaglen.

 

Hoffwn i hunan ariannu; faint yw'r ffioedd?

 

£6,500

Rydw i wedi astudio ar lefel Meistr o'r blaen. Ydw i'n gymwys am gyllid ar gyfer y rhaglen hon?

 

Os ydych chi wedi astudio pwnc penodol ar raglen Meistr o'r blaen, rydych yn dal i fod yn gymwys i gyflwyno cais am gyllid (ar yr amod eich bod yn bodloni'r holl feini prawf eraill). Sylwer na fyddwch yn gymwys i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer yr MA Cenedlaethol os ydych wedi astudio MEd a ariannwyd o'r blaen.

 

Roedd fy nghais am gyllid yn aflwyddiannus. Beth yw fy opsiynau?

Os na fydd eich cais am gyllid yn llwyddiannus, gallai fod modd ichi gael lle ar y cwrs o hyd, fel myfyriwr sy'n hunan ariannu.

Roedd fy nghais am gyllid yn aflwyddiannus. Sut ga i apelio yn erbyn y penderfyniad?

 

Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn fodlon ar benderfyniad Panel Dyfarnu Cyllid yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) gysylltu â Chadeirydd y Panel yn y lle cyntaf.

 

Pwy sy'n penderfynu ar ddyrannu cyllid?

 

Wrth dderbyn eich cais, bydd y Tîm Derbyn Myfyrwyr yn y sefydliad o'ch dewis yn sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd. Yna bydd Panel Dyfarnu Cyllid yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) yn asesu pob cais cymwys er mwyn pennu'r canlyniad a dyfarnu cyllid i'r rhai sy'n llwyddiannus.  Mae'r Panel yn cynnwys cynrychiolwyr o bob prifysgol sy'n bartner, ac mae'n atebol i'r Bwrdd Rheoli Cenedlaethol (sydd ag aelodau o Lywodraeth Cymru), er mwyn sicrhau atebolrwydd a goruchwyliaeth eglur.

 

Sawl lle a ariennir sydd ar gael?

 

Mae 500 o leoedd a ariennir ar draws partneriaeth yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru)

 

Ydw i'n gymwys am fenthyciad myfyriwr?

 

Os dyfernir cyllid Llywodraeth Cymru ichi ar gyfer yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), mae'n rhaid ichi beidio â chyflwyno cais am gymorth ariannol i ôl-raddedigion drwy'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) hefyd. Caiff myfyrwyr nad ydynt yn derbyn cyllid Llywodraeth Cymru gyflwyno cais i'r SLC.