Cwestiynau Cyffredin

Mae ein Cwestiynau Cyffredin am raddio yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i baratoi a chynllunio ar gyfer graddio. Bydd y tudalennau hyn yn cael eu diweddaru yn y cyfnod cyn seremonïau mis Gorffennaf.

Diweddarwyd 26/03/2024

Cofrestru ar gyfer Graddio – Dod neu Beidio

1.    A ydw i’n gymwys i ddod i’r seremoni raddio?

Rydych yn gymwys i ddod i’r seremoni raddio os byddwch wedi cwblhau eich gradd yn llwyddiannus cyn diwedd Mehefin neu wedi derbyn cymhwyster o Brifysgol Aberystwyth gydag eithrio Dysgu Gydol Oes a Chymraeg i Oedolion. Bydd gan gymwysterau Dysgu Gydol Oes a Chymraeg i Oedolion seremoni ar wahân. Bydd myfyrwyr y dyfernir cymhwyster iddynt ar ôl dechrau mis Gorffennaf yn gymwys i fynychu'r Seremonïau Graddio nesaf ym mis Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.

2.   Sut mae cofrestru ar gyfer graddio?

Bydd yn ofynnol i bob myfyriwr sy'n gymmwys i ddod i seremonïau graddio Gorffennaf 2024 gofrestru p'un a hoffent ddod neu beidio trwy'r dasg 'Graddio' ar eu cofnod myfyriwr ar ddechrau mis Ebrill 2024. Mae hyn beth bynnag i chi ddweud wrthym ynglŷn â mynychu yn flaenorol. Byddwch yn derbyn e-bost ar ddechrau mis Ebrill gyda gwybodaeth bellach am y dasg.

Gofynnir i chi trwy e-bost i fewngofnodi i’ch Cofnod Myfyriwr ar y we i gwblhau’r dasg 'Cofrestrwch ar gyfer Graddio', erbyn diwedd wythnos gyntaf Ebrill, a fydd yn ymddangos fel botwm o dan 'Fy Nhasgau' ar dudalen gartref eich cofnod myfyriwr. Os nad ydych wedi derbyn e-bost neu os nad yw'r dasg yn ymddangos ar eich Cofnod Myfyriwr ar y we erbyn diwedd yr wythnos gyntaf ym mis Ebrill yna cysylltwch â ni ar gaostaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.  Mae’n rhaid cwblhau’r dasg Cofrestru ar gyfer Graddio erbyn 30 Ebrill fan bellaf.  Os na fyddwch wedi cwblhau’r broses Cofrestru ar gyfer Graddio erbyn y dyddiad hwn ni fydd modd i ni warantu lle i chi yn y seremoni raddio.

3.   Beth os nad oes gennyf mynediad i fy Cofnod Myfyriwr mwyach?

Dylai bron pob myfyriwr a addysgir gael mynediad i’w Cofnod Myfyriwr ar y we cyn belled â'ch bod yn defnyddio'r un e-bost myfyriwr a chyfrinair fel oedd gennych pan gawsoch eich cofrestru ddiwethaf.

Os nad oes gennych chi fynediad at eich Cofnod Myfyriwr bellach, byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfrif e-bost preifat a gofynnir i chi ddefnyddio dolen er mwyn cwblhau eich dewis Graddio.

Os nad ydych yn derbyn e-bost neu os nad oes gennych fynediad at eich Cofnod Myfyriwr dylech gysylltu gyda gaostaff@aber.ac.uk am fwy o wybodaeth a chymorth bellach.

4.    Beth os nad ydw i am ddod i’r seremoni?

Nid yw'n orfodol mynychu'r Seremoni gallwch ddewis graddio in absentia, ac i wneud hynny'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau'r dasg Graddio ar Eich Cofnod Myfyriwr ar-lein pan fydd ar gael. Mae’n hanfodol eich bod yn cwblhau’r dasg fel ein bod yn gwybod bod y manylion y byddwn yn eu hargraffu ar eich Tystysgrif derfynol yn gywir a bod y cyfeiriad cartref y byddwn yn ei bostio iddo hefyd yn gywir.

5.    Rwyf wedi methu’r dyddiad cau i gofrestru ar gyfer graddio. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych am ddod i’r seremoni mae’n rhaid i chi gysylltu â ni ar unwaith drwy ebostio gaostaff@aber.ac.uk ac fe wnawn ein gorau i ddod o hyd i le i chi a’ch gwesteion, fodd bynnag mae'n dibynnu ar faint o le sydd ar ôl yn eich seremoni.  Yn eich ebost i gaostaff@aber.ac.uk rhowch eich enw llawn fel yr hoffech iddo ymddangos ar y dystysgrif, eich cyfeirnod myfyriwr a manylion eich cynllun astudio.  Yn anffodus, os ydych yn cofrestru ar ôl 30 Ebrill ni allwn warantu lle i chi yn y seremoni raddio. 

Os nad ydych yn dymuno mynychu’r seremoni ond wedi methu’r dyddiad cau, sef 30 Ebrill i roi gwybod i ni, dylech anfon e-bost at gaostaff@aber.ac.uk ar unwaith.  Bydd angen i chi gadarnhau eich enw llawn fel yr hoffech iddo ymddangos ar y dystysgrif, eich cyfeirnod myfyriwr, manylion eich cynllun astudio a’r cyfeiriad lle’r hoffech i ni bostio eich tystysgrif.

6.    A oes modd i mi ohirio dod i seremoni raddio?

Os nad ydych yn dymuno mynychu Graddio ym mis Gorffennaf eich blwyddyn olaf o astudio, caniateir i chi ohirio eich presenoldeb am flwyddyn yn unig a gofyn am ddod i Seremoni Raddio mis Gorffennaf y flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, i wneud hyn mae'n rhaid i chi gysylltu â Graduation.office@aber.ac.uk  cyn y dyddiad cau, sef 30 Ebrill, i ofyn am gael eich gohirio. Os na fyddwch yn gofyn am gael eich gohirio neu os na fyddwch yn gwneud dim, ystyrir yn awtomatig eich bod wedi 'graddio yn absennol' ac ni fyddwch yn gallu dod i unrhyw seremoni yn y dyfodol.

7.    A allaf ddewis pa seremoni yr wyf yn bresennol?

Na, yn anffodus nid yw'n bosibl i fyfyriwr ddewis y seremoni y mae'n dymuno ei mynychu.

8.    Rwyf eisoes wedi cael fy nhystysgrif gradd. A gaf fi ddod i seremoni serch hynny?

Cewch, os cofnodwyd eich bod eisiau mynychu seremoni, byddwch yn cael eich gwahodd i gofrestru yn swyddogol i fynychu. Os nodir eich bod eisiau Graddio yn absennol, ni fyddwch yn cael eich gwahodd i fynychu.

9.    Methais y digwyddiad yn 2023.  A gaf fi ddod i’r digwyddiad hwn?

Os bu i chi gysylltu chi â ni yn gaostaff@aber.ac.uk i ohirio dod i’r seremoni yn 2023 byddwch yn gymwys i ddod i’r seremoni raddio nesaf.

Os bu i chi ddweud eich bod yn mynd i fod yn bresennol ac na ddaethoch i’r seremoni, ni chewch ddod i seremoni arall yn y dyfodol.

Os na wnaethoch ddim byd yn 2023 ac os na chawsom wybod gennych a oeddech yn bwriadu dod i’r seremoni raddio ai peidio byddwch yn awtomatig wedi graddio yn absennol ac ni chewch ddod i seremoni arall yn y dyfodol. 

10.   Mae’n bosib bod gennyf rywfaint o ddyled i’r Brifysgol, a allaf fynychu o hyd?

Os oes arnoch chi arian ffioedd i’r Brifysgol ni chewch ddod i’r seremoni raddio na derbyn eich tystysgrif hyd nes y byddwch wedi talu eich dyledion. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi talu eich holl ddyledion erbyn diwedd mis Mai.  Os nad ydych yn siŵr a oes arnoch arian i’r Brifysgol fe’ch cynghorir i gysylltu â’r Swyddfa Ffioedd yn ffioedd@aber.ac.uk   

11.   Sut mae cael llythyr i gael fisa i ddod i'r seremoni raddio?

Mae ein tîm Ardystio (e-bost: aocstaff@aber.ac.uk) yn ymdrin â llythyron gwahoddiad i seremonïau graddio.  Cynigir y gwasanaeth hwn i fyfyrwyr yn unig sydd wedi gadael y DU ond sydd am ddychwelyd i Aberystwyth i ddod i’w seremoni raddio ym mis Gorffennaf.  Ni all y Brifysgol ddarparu llythyrau gwahoddiad i deulu/ffrindiau darpar-raddedigion. Dylai teulu a ffrindiau wneud cais am ‘fisa ymweld’.  Gweler yma https://www.gov.uk/standard-visitor-visa am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth am y Seremoni

1.    Pryd y cynhelir y seremonïau?

Bydd Graddio 2024 yn digwydd yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau o’r 16eg i’r 18fed o Orffennaf, gyda saith seremonï wedi’u cynllunio dros tri diwrnod.

Cyfeiriwch at y dudalen we Trefn y Seremonïau ar gyfer yr amserlen ar gyfer Graddio 2024.

2.    Ble mae’r seremonïau’n cael eu cynnal?

Cynhelir yr holl seremonïau yn y Neuadd Fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau ar Gampws Penglais yn Aberystwyth.

3.    Beth yw’r trefniadau eistedd yn y seremoni?

Caiff y trefniadau eistedd eu cynllunio’n ofalus er mwyn i chi gyrraedd y llwyfan wrth i’ch enw gael ei alw.  Bydd tîm o staff wrth law i’ch helpu i ddod o hyd i’ch sedd. Ar ôl i chi ddod o hyd i’ch sedd, peidiwch â newid sedd ag unrhyw un arall, oherwydd gallai hynny olygu bod yr enw anghywir yn cael ei alw pan fyddwch ar y llwyfan.

4.    Beth os nad ydw i am ddod i’r seremoni?

Nid oes raid i chi ddod i’r seremoni.  Cewch ddewis i beidio mynychu; y cwbl sy’n rhaid i chi ei wneud yw cwblhau’r dasg Graddio ar eich Cofnod Myfyriwr ar-lein pan fydd ar gael.  Mae’n hollbwysig eich bod yn cwblhau’r dasg hon er mwyn i ni wybod bod y manylion a argraffwn ar eich tystysgrif yn gywir a’n bod yn ei phostio i’r cyfeiriad iawn.

5.    Nid yw dyddiad fy seremoni’n gyfleus. A gaf fi ddod i seremoni arall?

Yn anffodus, nid yw’n bosib newid dyddiad eich seremoni. Os na allwch ddod ar y dyddiad a bennwyd byddwch yn graddio in absentia.

6.    A fydd y seremoni yn cael ei ffrydio'n fyw?

Bydd yr holl seremonïau'n cael eu darlledu'n fyw ar ein gwefan raddio a gellir eu gwylio ar y rhyngrwyd. Bydd ein tudalennau gwe graddio yn cael eu diweddaru yn nes at y digwyddiad gyda gwybodaeth bellach.

Tocynnau

1.    Sawl tocyn i westeion fydd ar gael i mi?

Bydd pob myfyriwr sydd wedi cofrestru i ddod i’r seremoni yn cael dau docyn i westeion. Bydd mynediad i'r seremoni ar gyfer yr holl westeion trwy docyn yn unig.  Nid oes angen tocyn ar y myfyrwyr sy’n Graddio, cewch sedd yn y seremoni cyhyd â’ch bod wedi cwblhau’r dasg Graddio ar eich Cofnod Myfyriwr erbyn 30 Ebrill.

2.    Ble fydda i’n casglu fy nhocynnau?

Bydd eich tocynnau gwesteion yn aros i chi eu casglu pan fyddwch yn cofrestru ar y campws ar ddiwrnod eich seremoni.

Darperir rhagor o fanylion ymlaen llaw ynghylch ble ar gampws Penglais y byddwch yn cofrestru

3.    Beth os oes arnaf eisiau mwy na dau docyn i westeion?

Noder, os bydd nifer fach o docynnau sbâr yn dod i law ar gyfer mynediad i’r Neuadd Fawr, bydd y rhain yn cael eu clustnodi ar sail y cyntaf i’r felin wrth y ddesg gofrestru. Yn y sefyllfa hon, caiff y tocynnau eu rhyddhau ar ôl i’r cofrestru ar gyfer y seremoni dan sylw ddechrau - bydd y tocynnau wedi’u cyfyngu i uchafswm o 2 i bob unigolyn sy’n graddio.

Er mai nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael i’r Neuadd Fawr, gallwch ddod â rhagor o deulu a ffrindiau gyda chi i’r digwyddiad, oherwydd, bydd y seremoni’n cael ei ffrydio’n fyw i leoliadau ar y campws.  Felly hyd yn oed os nad oes modd i’ch teulu a’ch ffrindiau gael tocyn ychwanegol, byddant yn dal i allu bod yn rhan o’ch diwrnod arbennig. Mantais gwylio’r seremonïau yn fyw ar sgrin ar y campws yw bod eich ffrindiau a’ch teulu yn rhydd i godi a symud o gwmpas yn ystod y seremoni.

Eich Gwisg/Gŵn

1.    Oes raid i mi wisgo gwisg/gŵn i’r seremoni?

Oes.  Er mwyn cael dod i’r seremoni mae’n RHAID i chi wisgo gwisg/gŵn.  Os na fyddwch yn gwisgo gwisg/gŵn ni chewch ddod i’r seremoni.

2.    Oes angen i mi archebu gwisg/gŵn cyn y seremoni raddio?

Oes.  Mae’n rhaid i chi archebu eich gwisg/gŵn cyn y seremoni er mwyn sicrhau y bydd un ar gael i chi ar y diwrnod.  I archebu eich gwisg/gŵn ewch i Gŵn ar y wefan hon. Bydd gwybodaeth am archebu gwisg/gŵn ar gael erbyn diwedd mis Mai.

3.    Pryd fydda i’n casglu fy ngwisg/gŵn?

Byddwch yn casglu eich gwisg/gŵn ar ddiwrnod eich seremoni yn adeilad Parry Williams ar Campws Penglais.  Bydd staff wrth law i ddangos i chi ble mae’r ardal wisgo. Bydd gwybodaeth ychwanegol am yr amserlen ar gyfer y diwrnod, gan gynnwys pryd i gasglu eich gwisg / gŵn yn cael ei darparu ym mis Mai.

Bydd yr amser y mae'n rhaid dychwelyd eich gŵn ar y diwrnod yn cael ei gadarnhau wrth archebu gyda'r cyflenwyr gŵn.

4.    Beth fydd ei angen arnaf er mwyn casglu fy ngwisg/gŵn?

Bydd angen i chi gyflwyno cerdyn adnabod ffoto (ee Cerdyn Aber), pan fyddwch yn dymuno casglu eich gwisg/gŵn.  Bydd hefyd angen i chi gael mynediad i'ch negeseuon e-bost oddi wrth y cwmni llogi gŵn yn achosion prin le mae ymholiad gyda'ch archeb.

5.    Sut mae gwisgo fy nghap a’m gwisg?

Bydd y staff gwisgoedd wrth law i’ch helpu ac i wneud yn siŵr eich bod wedi’ch gwisgo’n iawn.  

Diwrnod Graddio

1.    Pa amser y ddylwn i gyrraedd ar y diwrnod?

Dylech gyrraedd yn ddigon cynnar er mwyn rhoi digon o amser i chi'ch hun gwblhau'r cofrestriad a chasglu'ch gwisg heb orfod rhuthro. Cofiwch y bydd yn brysur ac efallai y bydd yn rhaid i chi giwio ar gyfer cofrestru a gwisgoedd. Bydd gwybodaeth bellach am amserlen y diwrnod yn ymddangos ar-lein ym mis Mai.

2.    Pryd mae angen i mi fod yn y Neuadd Fawr?

Gofynnir i chi ddod i’r ymarferion yn y Neuadd Fawr cyn dechrau’r seremoni.  Bydd myfyrwyr yn eistedd yn y Neuadd Fawr 45 munud cyn i'r seremoni ddechrau. 

3.    Beth wnaf fi gyntaf?   

Y peth cyntaf i’w wneud fydd cofrestru yn llyfrgell Hugh Owen.  Darperir rhagor o fanylion ymlaen llaw am y bwlch cofrestru ar gyfer eich seremoni

4.    Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n hwyr?  

Os byddwch yn cyrraedd yn hwyr ac rydych wedi colli cofrestru dylech fynd draw i'r Ddesg Gofrestru ar unwaith lle bydd staff wrth law i helpu.

5.    Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cofrestru?

Wrth gofrestru cewch gerdyn adnabod a’ch enw a rhif eich sedd arno â'ch tocynnau gwesteion.  Cadwch eich cerdyn adnabod yn ddiogel oherwydd bydd angen i chi ei roi i’r Prif Farsial wrth i chi fynd i’r llwyfan i dderbyn eich cymhwyster yn y seremoni.

6.    Ble a phryd ddylwn i gasglu fy nghap a’m gwisg/gŵn?

Dylai myfyrwyr darpar-raddedig sy’n derbyn gradd Aberystwyth llogi Gwisg Academaidd – gweler Gŵn ar y wefan hon i gael rhagor o wybodaeth. 

7.    Sut fydda i’n gwybod beth i’w wneud yn ystod y seremoni?

Rydym yn cynnal ymarferion yn y Neuadd Fawr ar gyfer pob seremoni. Gofynnir i chi gyflwyno eich hun ar gyfer eich ymarfer cyn y seremoni. Bydd myfyrwyr yn eistedd yn y Neuadd Fawr 45 munud cyn i'r seremoni ddechrau. 

Mae'n hanfodol i bob myfyriwr fynychu eu hymarfer i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r modd y cynhelir y seremonïau. Mae ymarferion yn para tua hanner awr. Sicrhewch eich bod yn eistedd yn y rhif sedd gywir fel y dangosir ar eich cerdyn adnabod y byddwch wedi'i gasglu pan wnaethoch gofrestru.

8.    A gaf fi ddewis ble i eistedd yn y seremoni?

Na chewch.  Mae’n bwysig eich bod yn eistedd yn y sedd a glustnodwyd i chi.  Dangosir rhif eich sedd ar eich cerdyn adnabod a roddir i chi wrth gofrestru.  Mae’n bwysig cadw’r cerdyn yn ddiogel oherwydd gofynnir i chi ei roi i’r Prif Farsial cyn i chi fynd ar y llwyfan.  Os nad ydych yn siŵr ym mha sedd y dylech eistedd bydd aelod o’r staff wrth law i’ch helpu.

9.    Beth fydd ei angen arnaf yn y seremoni?

Bydd yn rhaid i chi fod wedi’ch gwisgo’n briodol yn eich gwisg.  Gwnewch yn siŵr bod eich cerdyn adnabod gennych (cewch hwn wrth gofrestru); bydd yn rhaid i chi ei roi i’r Prif Farsial cyn mynd ar y llwyfan.

Cofiwch na fyddwch o reidrwydd yn mynd yn ôl i’r un sedd ar ôl cael eich gradd.  Felly gwell fyddai peidio mynd â bagiau llaw, camerâu ac ati gyda chi i’r seremoni.

10.    Beth fydd yn digwydd yn y seremoni?

Yn y seremoni, cewch eich “cyflwyno” i’r Is-Ganghellor gan Gyflwynydd a fydd yn darllen eich enw ac enwau eich cyd-fyfyrwyr sy’n derbyn yr un radd. Pan glywch eich enw, byddwch yn croesi’r llwyfan a bydd yr Is-Ganghellor yn codi ei chap i chi. Yna byddwch yn mynd yn ôl i eistedd. Pan fydd pawb wedi cael y radd benodol honno, gofynnir i chi sefyll a derbyn Cyfarchion Is-Ganghellor y Brifysgol. Caiff y broses hon ei hegluro i chi yn yr ymarfer cyn eich seremoni.

Y Drefn:

  • Bydd Marsial yn dod i’ch nôl chi o’ch seddi pan fydd yn bryd i chi fynd ar y llwyfan i’ch cyflwyno i’r Is-Ganghellor.
  • Dilynwch y Marsial ac arhoswch mewn drefn.
  • Bydd y Cyflwynydd yn darllen enwau’r myfyrwyr i gyd.
  • Pan glywch eich enw byddwch yn cerdded tuag at yr Is-Ganghellor.
  • Bydd y Marsialiaid yn mynd â chi’n ôl i eistedd.

Pan fydd pawb wedi’u cyflwyno ar gyfer cymhwyster penodol (e.e.. pob ymgeisydd BA), gofynnir i’r holl fyfyrwyr sefyll i dderbyn eu gradd gan yr Is-ganghellor a derbyn Cyfarchion Llywydd y Brifysgol.

11.   A gaf fi adael cyn gynted ag y byddaf wedi derbyn fy nghymhwyster?

Heblaw mewn argyfwng, mae disgwyl i’r myfyrwyr aros yn eu seddi drwy gydol y seremoni.

12.   Am ba hyd y bydd y seremoni’n parhau?

Bydd y seremoni’n para tuag 1 awr ac 20 munud.  Mae ymarfer 30 munud cyn pob seremoni lle mae’n rhaid i’r myfyrwyr fod yn bresennol. Rhaid i’r myfyrwyr fod yn eu seddi yn y Neuadd Fawr 45 munud cyn i’r seremoni ddechrau.

13.  Ydy’r seremoni’n cael ei recordio ac ydy fy enw i yn y rhaglen goffa?

Dylai myfyrwyr, gwesteion a staff sy'n mynychu graddio fod yn ymwybodol bod cynulleidfaoedd graddio a gwobrau yn cael eu hystyried yn ddigwyddiadau cyhoeddus.

Cyhoeddir enwau a gwobrau (gan gynnwys y rhai sy'n derbyn eu dyfarniad yn absennol) yn y rhaglen.

Mae delweddau Clywedol a Gweledol o'r gynulleidfa ar gael i'r cyhoedd trwy lif byw ar y we.

14.   A gaf fi gasglu fy nhystysgrif ar y diwrnod?

Os gwnaethoch gwblhau eich gradd ym mis Mehefin, gellir casglu tystysgrifau ar ddiwrnod eich seremoni, a bydd rhagor o wybodaeth am ble i gasglu eich tystysgrif yn cael ei darparu cyn y seremoni. Os nad ydych yn mynychu Graddio, bydd eich tystysgrif yn cael ei phostio o fewn 6 i 8 wythnos o'r seremoni. 

15.   Beth fydd yn digwydd ar ôl y seremoni?

Yn syth wedi’r seremoni, fe’ch gwahoddir i ymgynull ar risiau La Scala, y tu allan i Ganolfan y Celfyddydau, ar gyfer lluniau adrannol.  Mae'r rhan fwyaf o adrannau'n cynnal eu derbyniadau eu hunain, naill ai cyn neu ar ôl y seremoni. Bydd eich adran yn cysylltu â chi yn uniongyrchol.

Ffotograffiaeth Swyddogol

Bydd Ffotograffwyr Graddio Swyddogol y Brifysgol yn cynnig gwasanaeth galw heibio trwy gydol y dydd.  Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we Ffotograffiaeth Goffa.

Gwesteion ac Ymwelwyr

1.    Ble mae’r seremoni’n cael ei chynnal?

Cynhelir y seremoni ar brif Gampws Penglais y Brifysgol yn y Neuadd Fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau.  Gweler mapiau a theithio

2.    Ble y dylen ni gasglu ein tocynnau i westeion?

Mae'r tocynnau gwesteion yn cael eu rhoi i'r myfyriwr pan fyddant yn cofrestru gyda'r Ddesg Gofrestru Graddio cyn y seremoni.  Bydd presenoldeb yn y seremoni trwy docyn yn unig, fodd bynnag, gall gwesteion yn dal i ddod draw i fwynhau'r diwrnod gan fod yr holl seremonïau yn cael eu ffrydio'n fyw ar sgriniau mawr yng Nghanolfan y Celfyddydau Sinema ac Undeb y Myfyrwyr.   

3.    A gaf fi a’m gwesteion dynnu lluniau yn ystod y seremoni?

Cewch, cewch chi a’ch gwesteion dynnu lluniau yn ystod y seremoni.

4.    Ble fydda i a’m gwesteion yn parcio?

Bydd staff wrth law i gyfeirio ymwelwyr at y meysydd parcio ar y campws a gerllaw.  Caiff rhan o faes parcio Canolfan y Celfyddydau ei neilltuo i ddeiliaid trwydded anabl.  Bydd gwasanaeth bws ar gael i ymwelwyr sy’n parcio yn y meysydd parcio sydd bellaf oddi wrth Ganolfan y Celfyddydau.  

5.    A oes darpariaeth i westeion anabl?

Gofynnir i fyfyrwyr y mae gan eu gwesteion ofynion arbennig gwblhau’r adran 'Gofynion Arbennig’ yn nhasg Graddio’r Cofnod Myfyriwr yn ystod mis Ebrill, a rhoi cymaint o wybodaeth ag y gallant er mwyn i ni sicrhau ein bod yn gwneud trefniadau priodol. Bydd aelod o staff y Brifysgol hefyd yn cysylltu â chi yn nes at yr adeg y seremonïau i gadarnhau'r trefniadau.  Dylai myfyrwyr sy’n cael trafferth agor y dasg hon gysylltu ag gaostaff@aber.ac.uk a rhoi manylion y gofynion arbennig.

6.    Beth fydd yn digwydd ar ôl y seremoni?

Yn syth wedi’r seremoni, gwahoddir myfyrwyr i ymgynull ar risiau La Scala, y tu allan i Ganolfan y Celfyddydau, ar gyfer lluniau.  Mae'r rhan fwyaf o adrannau'n cynnal eu derbyniadau eu hunain, naill ai cyn neu ar ôl y seremoni. Bydd eich adran yn cysylltu â chi yn uniongyrchol.

7.   A oes gan y Brifysgol unrhyw lety ar gael i ymwelwyr sy'n mynychu Graddio? 

I gael rhagor o wybodaeth am argaeledd llety'r Brifysgol dros y cyfnod graddio, ewch i'r dudalen we Llety Graddio. Mae archebion ar gyfer llety’r Brifysgol yn cael eu rheoli gan Swyddfa Gynadleddau’r Brifysgol (cynadleddau@aber.ac.uk/ 01970 621960). 

Mae amrywiaeth o opsiynau llety ar gael ar y campws dros y cyfnod graddio ar gyfer unigolion a grwpiau, fe’ch cynghorir i archebu lle’n gynnar i osgoi siom. Ewch i dudalen we Llety Graddio am ragor o wybodaeth. 

8.    A oes lleoedd i fwyta?

Mae sawl lle i fwyta ar y campws ac yn y dref.  Mae rhagor o wybodaeth am safleoedd ar y campws ar gael ar dudalennau gwe'r Gwasanaethau Croeso.  Nodwch bellach fod y campws yn gweithredu heb arian parod – rydym yn derbyn cardiau debit neu gredyd.

9.    A allaf ddod â'm ci i’r seremoni raddio?

Polisi'r Brifysgol, yn amodol ar eithriadau cyfyngedig, yw na chaniateir anifeiliaid yn ei gweithleoedd na'i llety preswyl. Felly, ac eithrio anifeiliaid cymorth, nodwch na fydd hi’n bosibl dod â'ch ci i'r campws ar gyfer y seremoni raddio. Yn unol â Pholisi’r Brifysgol  'Anifeiliaid ar y Campws' ni ddylid gadael unrhyw anifeiliaid mewn cerbydau wedi'u parcio ar y campws ac ni ddylid clymu anifeiliaid y tu allan i adeiladau. Os byddwch chi, neu un o'ch gwesteion, yn dod ag anifail cymorth, nodwch hyn yn yr adran gofynion arbennig ar gyfer eich archeb i'n helpu wrth gynllunio trefniadau eistedd a darparu gwybodaeth cyn y diwrnod.

Tystysgrifau Gradd

1.    Pryd byddai yn derbyn fy nhystysgrif?

Os cwblhewch eich cwrs ar ddiwedd Semester 2 bydd eich Tystysgrif dyfarniad ar gael i chi gasglu ar ol eich seremoni.

Os byddwch yn cwblhau eich cwrs ac yn derbyn eich canlyniadau ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn (felly nid ym mis Mehefin), dylech fod wedi derbyn eich tystysgrif dyfarniad drwy'r post i'r cyfeiriad cartref a gofnodwyd ar eich cofnod myfyriwr.

2.    I ble y caiff fy nhystysgrif ei phostio?

Caiff y dystysgrif ei phostio i’r cyfeiriad cartref sydd ar eich Cofnod Myfyriwr.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio manylion eich cyfeiriad cyn diwedd eich cwrs er mwyn sicrhau ein bod yn ei phostio i’r cyfeiriad iawn.

3.    Mae 6 wythnos ers y seremoni a dyw fy nhystysgrif ddim wedi cyrraedd eto.

E-bostiwch eich manylion i’r Swyddfa Graddio: gaostaff@aber.ac.uk

4.    Mae fy nhystysgrif ar goll neu wedi ei dinistrio. Sut mae cael un arall yn ei lle?

Prifysgol Aberystwyth

Gall graddedigion a chanddynt radd Prifysgol Aberystwyth o 2010 ymlaen gael tystysgrif newydd yma.

Prifysgol Cymru

Gall graddedigion a chanddynt radd Prifysgol Cymru gael tystysgrif newydd drwy gysylltu â Chofrestrfa Prifysgol Cymru.  Cewch wybod sut i gael eich tystysgrif drwy glicio ar y ddolen Tystysgrifau Newydd.