Datblygu Sefydliadol a Dysgu

Anfonwch e-bost at Hyffoddi-Train  os hoffech fynychu unrhyw un o’r cyrsiau , neu archebwch yn uniongyrchol ar-lein drwy eich tudalen Cyflogaeth ar ABW drwy https://myadmin.aber.ac.uk/

Ewch i'r tab "Personél", ac ar y 3ydd blwch ar draws, cliciwch ar y catalog cyrsiau i ddod o hyd i restr o'r holl gyrsiau. Chwiliwch am enw'r cwrs yn y blwch neu teipiwch god y cwrs a gwasgwch y botwm chwilio.

Bydd rhestr o gyrsiau wedi'u hamserlennu yn dod i fyny, cliciwch ar y blwch cofrestru gwyrdd ac yna pwyswch arbed.

Cysylltwch â ni @ Hyffoddi-Train  am unrhyw broblemau.

 

Rheoli Amser, Adnoddau a Blaenoriaethau

Rheoli Amser, Adnoddau a Blaenoriaethau

 

 • Crynodeb o'r Cwrs
  • Galluogi’r sawl sy’n cymryd rhan i ystyried sut maent yn treulio eu hamser, a pha mor effeithiol y maent yn defnyddio amser
  • Gwella eu sgiliau rheoli amser, blaenoriaethu eu llwyth gwaith a manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael iddynt.

 

 • Canlyniadau Dysgu
  • Nodi’r egwyddorion allweddol sy’n sail i barchu eich amser chi eich hun ac amser pobl eraill
  • Defnyddio offer a thechnegau i hwyluso defnyddio amser yn effeithiol
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau i gadarnhau’r hyn a ddysgwyd
  • Creu cynllun gweithredu i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd personol
  • Archwilio sut y gall yr adnoddau sydd ar gael gynorthwyo a llesteirio gwaith blaenoriaethu, ac ystyried sut i oresgyn hynny
  • Archwilio sut i reoli amser ac adnoddau eraill mewn modd pendant

Dyddiad: I'w gadarnhau - rhowch wybod i ni os dymunwch gael eich cynnwys ar y rhestr aros

Amser: 09:30 - 16:30

Creadigrwydd ac Arloesi

Creadigrwydd ac Arloesi

 • https://premier-partnership.co.uk/products/creativity-and-innovation
 • Crynodeb o'r Cwrs
  • Datblygu dealltwriaeth o ddulliau i wella creadigrwydd ac i arloesi wrth ddatrys problemau sy'n gysylltiedig â'r gwaith.
 • Canlyniadau Dysgu
  • Dangos dealltwriaeth o feddylfryd creadigol sy’n canolbwyntio ar arloesi
  • Dangos manteision datrys problemau yn greadigol a sut i ddatblygu’r meddylfryd cywir
  • Deall yr offer a'r dulliau gweithredu er mwyn datrys problemau yn greadigol
  • Dangos creadigrwydd a sgiliau datrys problemau yn effeithiol mewn sefyllfaoedd ymarferol

Dyddiad: 28/03/23

Amser: 09:30 - 12:30

Effaith ac Effeithiolrwydd Personol

 • Nodau’r Cwrs: Datblygu hyder ac argyhoeddiad wrth ymdrin â phobl eraill yn y gwaith

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Disgrifio a dangos sut i greu effaith a meithrin hyder
  • Esbonio pwysigrwydd hunanymwybyddiaeth wrth reoli eich effaith bersonol
  • Archwilio eich effaith ar bobl eraill ar hyn o bryd
  • Dangos gallu i gyfathrebu’n briodol gyda phobl eraill, gan gynnwys uwch reolwyr
  • Nodi’r hyn y gallai pobl eraill fod yn ei ddymuno ac yn ei ddisgwyl ganddynt
  • Esbonio pwysigrwydd cymryd cyfrifoldeb
  • Disgrifio buddion allweddol rhwydweithio a llunio cynllun rhwydweithio
  • Esbonio pwysigrwydd trefnu, blaenoriaethu a rheoli amser personol

Dyddiad: 18/04/23 - Saesneg, cwrs Cymraeg yn hwyrach yn y flwyddyn

Amser: 09:30 - 16:30

Dirprwyo a Grymuso

Dirprwyo a Grymuso

https://premier-courses.co.uk/product/delegation-empowerment/

 • Nodau’r Cwrs:
  • Datblygu’r sgiliau a’r ymwybyddiaeth angenrheidiol i benderfynu pryd a sut i ddirprwyo ac i bwy mae dirprwyo tasgau. Yn ogystal, bydd y dirprwyon yn cael cyfle i nodi’r camau sydd eu hangen ar dimau ac unigolion i deimlo eu bod wedi’u grymuso.

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Disgrifio pwysigrwydd dirprwyo effeithiol o ran unigolion, y tîm a’r sefydliad
  • Nodi’r gwahaniaeth rhwng dirprwyo a dulliau rheoli eraill a phenderfynu pryd mae dirprwyo yn briodol ac yn amhriodol
  • Rhestru’r rhwystrau posibl i ddirprwyo, yn bersonol ac yn sefydliadol, a datblygu strategaethau i oresgyn y rhwystrau hyn
  • Cymhwyso sgiliau dirprwyo effeithiol i astudiaeth achos a senario go iawn
  • Disgrifio nodweddion allweddol grymuso a nodi camau i’w cymryd i gynyddu’r ymdeimlad o rymuso yn y gwaith

Dyddiad: 19/04/23

Amser: 09:30 - 16:30

Yn Saesneg yn unig

 

Perfformio mewn Cyfweliad

Perfformio mewn Cyfweliad

 • https://premier-partnership.co.uk/products/performing-at-interview
 • Crynodeb o'r Cwrs
  • Galluogi’r sawl sy’n cymryd rhan i fyfyrio’n wrthrychol ar eu perfformiad mewn cyfweliadau yn y gorffennol a chyflwyno newidiadau lle bo angen.
 • Canlyniadau Dysgu
  • Disgrifio’r tri phrif fath o gyfweliadau a ddefnyddir gan sefydliadau
  • Rhestru’r tasgau paratoi y mae angen eu hystyried cyn cael cyfweliad
  • Creu atebion ac enghreifftiau â strwythur pendant iddynt
  • Rheoli meddyliau ac iaith y corff er mwyn lleihau effaith unrhyw nerfau
  • Nodi’r 'camau nesaf' fesul unigolyn er mwyn bod yn fwy effeithiol mewn cyfweliad

Dyddiad: 03/05/23

Amser: 09:30 - 11:30

Cyflwyniad i Reoli Prosiectau

Nodau'r Cwrs: Rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i gyfranogwyr i reoli prosiectau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Amcanion y Cwrs:

 • Deall y sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen i arwain prosiect
 • Deall y Cylch Rheoli Prosiect a'r dogfennau cysylltiedig a fabwysiadwyd gan PA: Cymhwyso, Ymrwymiad, Cyflawni, Adolygu
 • Deall pwysigrwydd nodi rhanddeiliaid a theilwra cyfathrebiadau i weddu i'r gynulleidfa
 • Cydnabod, dogfennu a rheoli risgiau o fewn pob math o waith prosiect yn effeithiol
 • Strwythuro sut i drefnu gweithgareddau, monitro ac adrodd ar gynnydd yn ystod prosiect
 • Gwybod sut i gau prosiect, gan adolygu llwyddiant yn erbyn cynlluniau, cyllidebau a buddion
 • Gan ddefnyddio senario bywyd go iawn, byddwch yn gweithio mewn grwpiau i weithio drwy’r cylch rheoli prosiect ac yn cyflawni’r ymarferion canlynol:
  • Datblygu Ffurflen Cymeradwyo Prosiect
  • Cyfarfod cychwyn prosiect
  • Drafftio cynllun cyfathrebu, cofrestr risg, cynllun prosiect ac adroddiad cynnydd wythnosol
  • Cynnal adolygiad o wersi a ddysgwyd

Dyddiad: 10/05/2023 & 18/05/23 - Saesneg yn unig

Mae'r cwrs hwn mewn 2 ran - archebwch ar gyfer y ddau

Amser: 09:30  - 13:00

Rheoli eich Tîm

Nodau’r Cwrs: Rhoi’r sgiliau hanfodol i gynrychiolwyr allu arwain, trefnu a chymell i gael y perfformiad gorau o dîm drwy sicrhau’r ymdrech, ymrwymiad a chydweithio gorau gan aelodau’r tîm wrth gyflawni amcanion

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Nodi sgiliau a nodweddion arweinwyr tîm llwyddiannus
  • Deall y gwahanol ddulliau a strategaethau arwain gwahanol ar gyfer datblygu’r tîm
  • Deall sut i ddatblygu cryfderau eich tîm
  • Rheoli gwahanol bersonoliaethau ac annog cyd-barch ar gyfer gwaith tîm cytûn
  • Rheoli cyfarfodydd tîm a dirprwyo dyletswyddau’n effeithiol
  • Datrys gwrthdaro ac ymdrin ag amgylchiadau anodd yn gadarnhaol ac yn hyderus
  • Cynnal datblygiad parhaus sefydlog y tîm.

Dyddiad: 17/05/23 yn Saesneg 

Amser: 09:30 - 16:30

 

Ymdrin â Sgyrsiau Anodd

Ymdrin â Sgyrsiau Anodd

 • https://premier-partnership.co.uk/products/handling-difficult-customers-3-hours
 • Crynodeb o'r Cwrs
  • Nod y rhaglen hon yw rhoi cyflwyniad ynghylch pam y gallai pobl fod yn anodd, y gwahanol fathau o wrthdaro y gall hyn eu creu a sut i esmwytho sefyllfaoedd fel hyn.
 • Canlyniadau Dysgu
  • Disgrifio sut a pham y gallai pobl fod dan deimlad
  • Egluro sut y gall gwasanaeth gwael arwain at gwsmeriaid anodd
  • Disgrifio’r rhan y gall cyfathrebu ei chwarae i esmwytho sefyllfaoedd anodd
  • Amlinellu rhai o'r technegau y gellir eu defnyddio i adeiladu’r berthynas â chwsmeriaid
  • Dangos technegau gwrando y gellir eu defnyddio i reoli gwrthdaro neu i esmwytho sefyllfaoedd anodd
  • Datblygu cynllun gweithredu personol i reoli gwrthdaro
  • Yn Saesneg yn unig

Dyddiad: 25/05/23 - 9:30am - 16:30pm