Blackboard Ultra

Blackboard yw amgylchedd dysgu ar-lein Prifysgol Aberystwyth. Mae gan Blackboard amrywiaeth o offer ar gyfer cyfathrebu, cydweithio, asesu, rhoi adborth, myfyrio a rheoli cynnwys, ac mae'n darparu gofod ar-lein ar gyfer gweithgareddau i gynorthwyo dysgu ac addysgu. Gallwch gael mynediad i Blackboard drwy http://blackboard.aber.ac.uk a defnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Aberystwyth.

Rydym yn darparu nifer o gyrsiau hyfforddi, Cwestiynau Cyffredin a Chanllawiau i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich modiwlau yn Blackboard:

Isafswm Presenoldeb Gofynnol (IPG)

Mae’n rhaid i’r holl fodiwlau israddedig ac uwchraddedig a addysgir gadw at Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard PA. Caiff yr IPG ei ategu gan arferion da a gydnabyddir yn y sector yn ogystal ag adborth gan fyfyrwyr PA.

Blackboard Learn Ultra

Croeso i’n tudalen we ar Blackboard Ultra. Mae Blackboard Ultra yn brosiect yng ngofal yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu sy’n ein gweld ni’n symud o’n fersiwn gyfredol o Blackboard, Blackboard Original, i fersiwn newydd: Ultra.

Ar y dudalen we hon, fe welwch ganllawiau perthnasol a chwestiynau cyffredin i staff a myfyrwyr i’ch helpu chi gyda’r symudiad hwn. Wrth i ni symud drwy’r prosiect, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda rhagor o ddeunyddiau cymorth.

Rydym ni hefyd yn blogio am ein symudiad i Ultra i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd. Byddwn yn defnyddio’r bwletin wythnosol i gyfathrebu newidiadau, diweddariadau a gwybodaeth allweddol i staff a myfyrwyr.

Cam 1: Ionawr 2023, Ultra Base Navigation

Bydd Ultra Base Navigation yn cael ei alluogi ar ein fersiwn fyw o Blackboard rhwng 3 a 6 Ionawr 2023. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn sylwi ar newidiadau i dudalennau glanio Blackboard. Er bod UBN yn cynnig naws newydd i Blackboard, bydd elfennau ymarferol a chynnwys cyrsiau yn aros yr un fath. Efallai y bydd rhywfaint o darfu wrth i ni gael y tudalennau hyn yn fyw. Bydd symud i Ultra Base Navigation yn ein galluogi ni i greu cyrsiau hyfforddi i staff i’w paratoi ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24.

Cam 2: Ionawr 2023-Medi 2023, Ultra Courses

Bydd yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu’n gweithio i gefnogi a pharatoi cydweithwyr ar gyfer Ultra Courses rhwng mis Ionawr 2023 a mis Medi 2023.

Mae Ultra Courses yn darparu ffordd newydd sbon o drefnu cynnwys Blackboard. I helpu gyda’r symudiad hwn, bydd yr holl gyrsiau’n cael eu creu o’r cychwyn gyda thempled safonol y cytunir arno gan y Bwrdd Academaidd.

Bydd cyrsiau Ultra’n cael eu defnyddio o fis Medi 2023.

Bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn gweithio ar symud Mudiadau i Fudiadau Ultra, gan adolygu Templedi Cwrs, yr Isafswm Presenoldeb Gofynnol, a gwelliannau i'n proses creu cyrsiau.

Bydd Blackboard i gyd (gan gynnwys Mudiadau a Chyrsiau) yn Ultra ar gyfer Medi 2024.

Hyfforddiant a Chymorth

Hyfforddiant a Chymorth

Bydd yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu’n cynnal rhaglen hyfforddi o fis Mawrth 2023 i helpu i baratoi cydweithwyr ar gyfer Blackboard Ultra. Bydd y sesiynau hyfforddi hyn yn cael eu cynnal ar-lein ar Microsoft Teams.

Bydd sesiynau a drefnir yn ganolog yn cael eu hysbysebu a’u harchebu drwy’r dudalen Archebu Cyrsiau. Byddwn yn trafod â chyfarwyddwyr dysgu ac addysgu adrannau i ddarparu sesiynau hyfforddi rhagarweiniol pwrpasol i’ch adran academaidd.

Cymorth a Chwestiynau Pellach

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch ni ar eddysgu@aber.ac.uk.