COVID

Mae’r argyfwng Covid-19 wedi arwain at newidiadau i'n ffyrdd ni o weithio ar draws y Brifysgol.

Mae’n bwysig nodi y gallai newidiadau o’r fath i’n ffyrdd a’n dulliau o weithio hefyd gyflwyno risgiau a pheryglon ychwanegol y mae’n rhaid i ni eu rheoli drwy asesu risgiau a nodi mesurau rheoli addas.

Yn yr adrannau sy’n dilyn ceir rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar y mathau o beryglon a allai effeithio ar weithgareddau Cyfadrannau ac Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol.

Cyfarpar Sgrin Arddangos

Mae’r canlynol yn gamau syml a all leihau unrhyw risgiau sy’n codi o waith gyda sgrin arddangos:

  • torri cyfnodau hir o waith gyda chyfarpar sgrin arddangos drwy gymryd egwyl (o leiaf 5-10 munud bob awr) yn rheolaidd neu newid y gweithgaredd;
  • osgoi ystum chwithig, llonydd drwy newid eich safle’n rheolaidd;
  • codi a symud neu wneud ymarferion ymestyn (e.e. cerdded ar y safle yn ystod cyfarfodydd rhithwir neu wrth wneud galwad ffôn);
  • osgoi blinder llygaid drwy newid ffocws neu smicio’r llygaid o bryd i’w gilydd;
  • pan nad oes eitemau swyddfa penodol ar gael (e.e. cadeiriau ergonomig, desgiau y gellir newid eu huchder), ceisiwch greu amgylchedd gwaith cyfforddus mewn ffyrdd eraill (e.e. clustogau a thywelion i helpu gydag osgo, blychau i orffwys traed arnyn nhw ac ati).

Yn y fideo hwn ceir awgrymiadau ymarferol i bobl sy’n gweithio gartref, gyda mynediad at amrywiaeth o gyfarpar. Gallwch weld ffyrdd syml i leihau risgiau cyhyrysgerbydol a rheoli eich osgo mewn ffyrdd a allai eich synnu, gyda gwrthrychau bob dydd. [https://www.youtube.com/watch?v=EhtaPcrFdao&feature=youtu.be]

Ymgynghoriad rhithwir ynghylch eich gorsaf waith

Bydd y Tîm Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd yn cynnig ymgynghoriad rhithwir ynghylch eich gorsaf waith drwy Microsoft Teams. Bydd aelodau o’r Tîm ar gael yn wythnosol ar yr adegau canlynol i gael golwg ar drefniadau eich gorsaf waith bresennol yn eich cartref a chynnig awgrymiadau i’w gwella:

  • Dydd Mawrth 10:00-11:00 (ac eithrio 14 Ebrill)
  • Dydd Iau 14:00-15:00

I drefnu cyfarfod rhithwir 10 munud, e-bostiwch hasstaff@aber.ac.uk, gan nodi eich dewis ddyddiad. Yna caiff gwahoddiad calendr ei anfon atoch gyda dolen at gyfarfod rhithwir Microsoft Teams. Bydd angen PC neu liniadur gyda chyswllt rhyngrwyd, meicroffon a gwe gamera. Neu gallwch anfon fideos neu ffotograffau o drefniant eich gorsaf waith bresennol at y Tîm Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd ymlaen llaw.

Rhagor o arweiniad ac adnoddau:

Iechyd a Lles

Fe wyddom fod hwn yn gyfnod pryderus i lawer o’n staff. Hoffem dynnu sylw at yr adnoddau canlynol i gefnogi eich llesiant:

Mae darparwr Rhaglen Cymorth Gweithwyr y Brifysgol, Care First, yn parhau i ddarparu gwasanaeth cymorth diduedd, cyfrinachol am ddim, sydd ar gael i aelodau o staff y Brifysgol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Ceir rhagor o wybodaeth, gan gynnwys manylion am ddefnyddio’r gwasanaeth yma: https://www.aber.ac.uk/cy/hr/employment-information/eap/   

Mae’r Ganolfan Chwaraeon yn cynhyrchu cyfres o fideos ymarfer corff y gallech eu dilyn gartref ar eu tudalen Facebook: https://www.facebook.com/SbortAber/

Adnoddau allanol eraill

Adnoddau gwydnwch  - o Elusen Mind

https://www.mind.org.uk/coronavirus-we-are-here-for-you/

Canllawiau sain ar lesiant meddyliol  gan y GIG

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/moodzone-mental-wellbeing-audio-guides/

Ap Headspace – ap myfyrio gyda chyfnod blasu am ddim

https://www.headspace.com/

Ap Calm  ar gyfer myfyrio a chwsg

https://www.calm.com/

http://apcwtsh.cymru/