Amdanom ni

Croeso i'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, y gyntaf o'i bath yn y byd!

Mae astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol yn hollbwysig i ddeall y byd cyfnewidiol sydd ohoni. Mewn cyfnod o argyfwng hinsawdd, pandemig byd-eang, ansicrwydd a chynnwrf gwleidyddol ac ideolegol, trawsnewidiadau cymdeithasol ac economaidd a mathau newydd o wrthdaro a thrais, mae lles pawb ynghlwm â datrys yr heriau byd-eang hyn. Nod addysg ac ymchwil yr Adran yw ysbrydoli a chefnogi myfyrwyr i gwestiynu, herio, trawsnewid a meithrin hyder yn y ffordd y maent yn meddwl am wleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

Mae Aberystwyth yn dref ddwyieithog, eangfrydig a bywiog rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint ym Mhrydain.

Pam Prifysgol Aberystwyth?

Mae Prifysgol Aberystwyth newydd gael ei chydnabod fel y Brifysgol Orau ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu Bodlonrwydd Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times 2021). Aberystwyth yw'r brifysgol orau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr ers pum mlynedd yn olynol, ac mae bellach ar y brig ymysg prifysgolion Prydain.

Pam yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol?

 • Dyma le eithriadol i astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.
 • Rydym yn un o'r deg uchaf ym Mhrydain ym maes gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol am fodlonrwydd myfyrwyr (94% yn NSS 2020) ac mae ein rhagoriaeth ymchwil yn ein rhoi yn y deg adran ymchwil uchaf ym Mhrydain (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).
 • Ar y brig ym Mhrydain am gyrsiau sy'n ysgogi myfyrwyr yn ddeallusol gyda 99% o'n myfyrwyr yn cytuno (NSS 2020).
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu (2il) a Phrofiad Myfyrwyr (3ydd) ym maes Gwleidyddiaeth, (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr â'r dysgu ar y cwrs ym mhwnc Gwleidyddiaeth (NSS 2020 a Chanllaw Prifysgolion Da y Guardian)
 • Yn y deg uchaf ym Mhrydain am fodlonrwydd myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (4ydd) ac ansawdd ymchwil (7fed) (Complete University Guide 2021)
 • Adran sy'n rhoi'r myfyriwr wrth galon eu profiad dysgu drwy sicrhau dewis a hyblygrwydd yn ein cwricwlwm, gadael i fyfyrwyr deilwra eu gradd i gyd-fynd â'u diddordebau.
 • Bydd myfyrwyr yn archwilio ac yn mynd i'r afael â heriau byd-eang, o lefel leol i lefel y blaned gyfan, ac fe'u cyflwynir i ffyrdd dynamig ac amrywiol o edrych ar y byd.
 • Bydd myfyrwyr yn elwa o'n rhwydweithiau dros bedwar ban byd ac yn cysylltu ag ymarferwyr, yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt.
 • Caiff myfyrwyr fwynhau amrywiaeth o weithgareddau cyffrous megis ein Gemau Argyfwng enwog i fyfyrwyr (ffug argyfyngau), rhaglenni Cyfnewid Rhyngwladol a Lleoliadau Seneddol (gweler isod).
 • Mae'r Brifysgol yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd ac yn cynnig amgylchedd bywiog ac eangfrydig ar gyfer trafod a dysgu.
 • Ar ôl i chi raddio, mae'n dda cael gwybod bod 94% o'r israddedigion a raddiodd o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2016 mewn gwaith amser llawn neu mewn addysg bellach chwe mis ar ôl graddio (HESA 2018)
 • Yn olaf, rydym ni'n gymuned fywiog, agos, ddeallusol mewn tref ddiogel, fforddiadwy a chyfeillgar.

Gemau Argyfwng

Yr Adran oedd y gyntaf ym Mhrydain i gynnal ffug argyfyngau er mwyn cysylltu'r hyn a ddysgir yn y dosbarth i gymhlethdodau gwleidyddiaeth ryngwladol y byd go iawn. Fe'u cynhelir unwaith y flwyddyn a'r gemau yw'r digwyddiad mwyaf poblogaidd ym mlwyddyn academaidd unrhyw fyfyriwr Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Cynllun Lleoliadau Seneddol

Mae gan yr adran gynllun uchel ei barch, y Cynllun Lleoliadau Seneddol, sy'n golygu y cewch brofiad gwerthfawr o weithio ochr yn ochr ag Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) neu Aelod Cynulliad (y Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod yr amser hwnnw fe fyddwch yn ysgrifennu adroddiadau ac areithiau, yn gwneud prosiectau ymchwil ac yn ymateb i faterion sy'n codi yn yr etholaeth.

Cynlluniau Cyfnewid Rhyngwladol

Mae gan yr Adran gysylltiadau hefyd â phrifysgolion a ddewisir yn ofalus yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia. Cynigir cyfle gwych i chi i ehangu'ch gorwelion academaidd a chymdeithasol drwy ein cynllun cyfnewid rhyngwladol, sy'n rhoi cyfle i chi dreulio rhan o'ch profiad o addysg y brifysgol yn astudio dramor.

Cymdeithasau Myfyrwyr

Gan y myfyrwyr mae'r awenau yn yr Adran hefyd. Yma mae cartref Interstate, y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf ym Mhrydain, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi'ch gwaith (sydd yn arbennig o fanteisiol os hoffech fynd ymlaen i astudiaethau uwchraddedig) neu i gael profiad gwerthfawr o weithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Yn olaf, mae ystod o gymdeithasau myfyrwyr sy'n cynnig ysbrydoliaeth a meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gyda rhaglenni o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ynghyd â llawer o weithgareddau cymdeithasol megis y ddawns flynyddol.

Dysgwch fwy

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein tudalennau gwe a'n pamffled a dysgwch fwy am ein cyrsiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar dudalen Cysylltu â Ni. Ar hyn o bryd rydym ni'n cynnal Diwrnodau Agored Ar-lein, fe'ch anogwn i gofrestru a sgwrsio gyda'r staff a'r myfyrwyr ynglŷn ag astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gobeithiwn ailddechrau cynnal Diwrnodau Agored ar y campws pan fydd yn ddiogel i wneud hynny. Pan fydd hynny'n digwydd, beth am ddod draw i ymweld ag Aberystwyth, er mwyn i chi gael gweld pam mai ni yw'r Brifysgol Orau ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu a Bodlonrwydd Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da'r Times a'r Sunday Times 2021), a chyfarfod rhai o'r staff a'r myfyrwyr wyneb yn wyneb.