Ymchwil

'Mynd i'r afael â heriau byd-eang, cynnig syniadau i sicrhau newid'

Mae'r Adran yn ganolfan ymchwil arloesol sy'n arwain yn fyd-eang ym maes gwleidyddiaeth ryngwladol a gwleidyddiaeth. Mae ein staff a'n myfyrwyr uwchraddedig yn cynnal gwaith ymchwil i rai o'r heriau byd-eang anoddaf a phwysicach y mae cymunedau o bobl yn eu hwynebu  heddiw - o gwestiynau ynglŷn â gwrthdaro, rhyfel, arfau niwclear a diogelwch i faterion sy'n ymwneud â mudo, datblygu, democratiaeth, iechyd byd-eang a'r amgylchedd. Rydym hefyd yn astudio prosesau gwleidyddol yn y Deyrnas Unedig a'i his-wladwriaethau, ac mae gennym arbenigedd rhanbarthol yng ngwleidyddiaeth y Dwyrain Canol, Rwsia, America Ladin ac America.

Ein nod drwy ein gwaith ymchwil yw datblygu safbwyntiau beiddgar newydd ynglŷn â'r modd y gellir dirnad a chyd-drafod y rhyng-gysylltiadau byd-eang o'n cwmpas, sy'n gallu bod yn drafferthus weithiau. Wrth wneud hyn, rydym hefyd yn cydweithio â llunwyr polisi i ddatblygu syniadau newydd a chadarn a all arwain at newid. Rydym yn anelu at sicrhau ein bod yn cyflwyno ein hymchwil i randdeiliaid perthnasol a’r cyhoedd, a hynny drwy ein cysylltiadau, sy’n amrywio o gydweithio â chyfranogwyr y gymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth i weithredwyr cenedlaethol a byd-eang.

Barnwyd dro ar ôl tro yn asesiadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil bod gwaith ymchwil yr Adran o safon ragorol yn rhyngwladol a'i fod yn arwain yn fyd-eang. Yn yr asesiad blaenorol yn 2014, aseswyd bod 44% o'n hymchwil 'yn arwain yn fyd-eang' a bod 32% ohono 'o safon ragorol yn rhyngwladol'. Barnwyd mai'r Adran hon yw'r 5ed orau yn y Deyrnas Unedig am waith ymchwil sy'n arwain yn fyd-eang a'i bod yn y 7fed safle yn gyffredinol.

Mae'r ystod eang o safbwyntiau a diddordebau wedi'u hadlewyrchu yn yr amrywiaeth gyfoethog o grwpiau ymchwil sydd yn yr Adran. Mae'r rhain yn gwasanaethu myfyrwyr uwchraddedig a staff. Eu nod yw hwyluso arbenigedd o fewn cymunedau o arbenigwyr mewn meysydd penodol, a hynny yng nghyd-destun y gymuned ymchwil gyfeillgar yn Aberystwyth.

REF2014 Research Excellence Framework