Ffurflen Caniatâd Tynnu Llun, Ffilmio a Recordio Sain

Yr wyf i/ydym ni yn cytuno i'r amodau canlynol

  • Ni fyddwn yn amharu gydag anghenion astudio, ymchwil, preifatrwydd na diogelwch defnyddwyr y llyfrgell drwy dynnu lluniau, ffilmio neu recordio sain.
  • Rhaid casglu caniatâd oddi wrth unigolion sy'n mynd i gael tynnu eu llun, eu ffilmio neu recordio sain.
  • Ni ddylid trosglwyddo na ddarlledu unrhyw ffilm, luniau neu recordiadau sain heb ganiatâd y rhai sy'n cael eu ffilmio.
  • Dylai'r weithred o dynnu llun/ffilmio/recordio sain ddim amharu ar fynediad i allanfeydd tân, grisiau, allanfeydd, drysau nac i stoc ac adnoddau'r llyfrgell.
  • Rhaid cadw lefelau sŵn mor isel â phosib er mwyn osgoi tarfu ar draws defnyddwyr a staff y Llyfrgell.
  • Ni ddylai'r cyfarpar a ddefnyddir achosi peryg iechyd a diogelwch i ddefnyddwyr a staff y Llyfrgell.

Oni bai fod yna amgylchiadau arbennig, yr ydym yn gofyn bod unrhyw ffilmio neu dynnu llun yn digwydd ar lefelau D ac E o Llyfrgell Hugh Owen, ac yn ystod y tymor, bod unrhyw ffilmio neu dynnu llun yn digwydd naill ai rhwng 08:30-10:00 y bore neu ar ôl 17:00 yr hwyr.

A fyddech cystal â llenwi'r blychau isod os gwelwch yn dda.

Mae'r Polisi hwn yn cael ei gynnal gan Gwasanaethau Gwybodaeth. Fe’i adolygwyd ddiwethaf ym mis Mai 2023 a bydd yn cael ei adolygu eto ym mis Mai 2025.