Polisi Cipio Darlithoedd

Cwmpas

Mae Prifysgol Aberystwyth yn disgwyl bod pob darlith yn cael ei recordio ac ar gael i fyfyrwyr. Gweler y canllawiau isod i gadarnhau’r hyn sy’n cael ei ddiffinio fel darlith.

Dylid recordio sain y ddarlith o leiaf. Os ydych yn defnyddio PowerPoint neu ddeunyddiau tafluniedig eraill, dylech hefyd wneud yn sicr fod modd gweld y sgrîn. Nid oes raid i chi ddarparu recordiad fideo (er bod modd gwneud hynny, os bydd angen). Darperir meddalwedd Panopto yn ganolog er mwyn sicrhau recordio hwylus yn y dosbarth ac mae’n gydnaws ag Blackboard er mwyn helpu i reoli’r defnydd o recordiadau.

Os nad darlith yw’r sesiwn, fe’ch anogir yn gryf i ddparu math arall o recordiad sain neu fideo ar gyfer y myfyrwyr (neu vignette – gweler isod am ganllawiau ar gyfer vignettes).  

Pwrpas

Defnyddiwyd cipio darlithoedd yn helaeth ar draws y brifysgol ers iddo gael ei gyflwyno yn 2009. Mae’n boblogaidd gyda myfyrwyr, ac yn cynnig nifer o fanteisio dysgu pwysig megis:

 • gallu dychwelyd at bwyntiau nad yw’r myfyrwyr wedi eu deall;
 • cefnogi myfyrwyr sydd efallai yn ei chael hi’n anodd i gymryd nodiadau;
 • cefnogi nyfyrwyr nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf;
 • adolygu ar gyfer arholiadau ac aseiniadau;
 • cefnogi myfyrwyr sy’n methu mynychu darlithoedd oherwydd salwch.

Credir y byddai pob myfyriwr ar eu hennill o ddefnyddio cipio darlithoedd. Ar ben hynny, bydd cysondeb ar draws y modiwlau yn helpu profiad myfyrwyr – mae adborth gan fyfyrwyr yn dangos bod defnyddio’r un offerynnau ar gyfer pob modiwl ac ym mhob adran yn well na dewis optio-i-mewn.

Mae newidiadau i’r rheolau ynghylch ariannu pobl sy’n cymryd nodiadau hefyd yn golygu efallai na fydd modd i fyfyrwyr ag anghenion dysgu penodol gael ysgrifenyddion personol i gymryd nodiadau. Mae’n debygol iawn mai cipio darlithoedd a ddefnyddir yn hytrach na phobl i gymryd nodiadau.

Diffinio darlith

Mae Prifysgol Aberystwyth yn diffinio darlith fel trosglwyddo gwybodaeth o staff i fyfyrwyr. Nid oes raid felly recordio:

 • elfennau rhyngweithiol o sesiwn dysgu, megis trafodaethau myfyrwyr neu sesiynau holi ac ateb;
 • seminarau, dosbarthiadau tiwtorial neu weithdai.

Mae’r Brifysgol yn cydnabod:

 • nad yw pob dull o ddysgu yn addas i’w gipio, e.e. os ceir llawer iawn o ryngweithio â’r gynulleidfa;  
 • bod staff yn cael eu hannog i ddefnyddio’u hoff ddull dysgu; nid oes disgwyl iddynt newid eu dull dysgu ar gyfer recordio gan y gall gwneud hynny amharu ar brofiad y myfyrwyr;  
 • bod materion moesegol, neu ddefnyddio deunyddiau sensitif yn golygu y bydd recordio rhai gweithgareddau dysgu ac addysgu yn amhriodol;  
 • bod angen cymorth i ymchwilio i ffyrdd o gipio pob dull dysgu, a’u rhoi ar waith.  


Os nad oes disgwyl ichi recordio oherwydd natur eich sesiwn, fe’ch anogir yn gryf i ddarparu cyflwyniad fideo / sain amgen (neu vignette) i fyfyrwyr. Gall fod yn recordiad byr sy’n cynnig trosolwg o’r prif bwyntiau neu gysyniadau’r trothwy, neu drafodaeth o bwyntiau y mae myfyrwyr yn ei chael hi’n anodd i’w deall. Mae modd creu’r rhain yn gyflym ac yn rhwydd gan ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth; bydd cefnogaeth ar gael i chi, a does dim angen iddynt fod mwy nag ychydig funudau o hyd.

Mae’n bwysig nodi nad yw cipio darlithoedd yn disodli presenoldeb mewn darlithoedd. Darperir recordiadau o’r darlithoedd er mwyn gwella profiad dysgu’r myfyriwr yn hytrach na disodli’r angen i fynychu. Os bydd myfyriwr yn colli darlith, collir cyfle i ryngweithio a dysgu’n weithredol. Mae nifer o erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid wedi ymchwilio i’r broblem o bresenoldeb a chipio darlithoedd ac mae tystiolaeth yn awgrymu nad yw cipio darlithoedd yn amharu ar bresenoldeb; yn anecdotaidd, dyma ein profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth hefyd.

Cefnogaeth

Os nad ydych eisoes yn defnyddio cipio darlithoedd, efallai y bydd canllawiau ar gipio darlithoedd yn ddefnyddiol i chi 

Gallwch gysylltu â’r Grwp Eddysgu (elearning@aber.ac.uk) am gyngor a hyfforddiant pellach

Cychwyn Arn

Dilynwch y camau ar www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/elearning/lecture-capture/

Gwnewch yn sicr eich bod yn:

 1. dewis y modiwl cywir i’w uwchlwytho cyn dechrau recordio (faqs.aber.ac.uk/681/);
 2. ychwanegu dolen gyswllt at y recordiad yn y modiwl Blakcboard ar ôl recordio’r ddarlith (faqs.aber.ac.uk/682/).  

Mae holl fodiwlau Blackboard wedi’u paratoi ar gyfer eu defnyddio gyda Panopto.

Cyfeiriadau

Policy on the Recording of Lectures and other Teaching and Learning Activities, Prifysgol Manceinion, http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=16559  

Feir et al (2013). Use of Echo360 generated materials and its impact on class attendance, Trafodion 30ain Cynhadledd Ascilite, http://www.ascilite.org/conferences/sydney13/about/proceedings.pdf

Elliott, Caroline a Neal, David (2015) Evaluating the use of lecture capture using a revealed preference approach. Active Learning in Higher Education, http://eprints.hud.ac.uk/24540/ 

Caiff y Polisi hwn ei gynnal gan Jonathan Davies a Kate Wright a chafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ym mis Hydref 2018.