Mrs Amanda Jones Nyrs Gofrestredig , Nyrs Iechyd Cyhoeddus Gymunedol Arbenigol (YI), MSC Iechyd Cyhoeddus, PGCtHE, Athro Nyrsio Cofrestredig, Nyrs Gofrestredig Rhagnodi, Cymrawd ar gyfer yr Academi Addysg Uwch

Mrs Amanda Jones

Principal in Healthcare Education

Adran y Gwyddorau Bywyd

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Amanda Jones yn Prif Arweinydd am Addysg Gofal Iechyd a Chydlynydd Cynllun (Arweinydd Rhaglen) ar gyfer y Rhaglen Gradd Nyrsio yn y Ganolfan Addysg Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac mae ganddi gyfrifoldeb gweithredol dros y rhaglen i nyrsio Oedolion a Iechyd meddwl, gan arwain y tîm nyrsio. Mae Amanda yn arwain ar ymgysylltu â rhanddeiliaid â Phartneriaid Dysgu Ymarfer ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), sy’n comisiynu’r lleoedd gradd nyrsio yng Nghymru. Mae Amanda wedi gweithio ar sawl tendr a bidiau ac wedi llwyddo i gael cyllid ychwanegol i gefnogi Addysg Gofal Iechyd yn ardal Canolbarth Cymru.. Mae Amanda yn brofiadol mewn siarad cyhoeddus trwy gyfrwng y Gymraegg a Saesneg.

 Mae Amanda yn Nyrs Gofrestredig am 30  flynyddoedd ag hefyd yn Nyrs Iechyd Cyhoeddus Gymunedol Arbenigol (Ymwelwyr Iechyd), sydd â phrofiad helaeth o weithio fel ymwelydd iechyd o fewn y rhaglen Dechrau'n Deg. Mae gan Amanda gradd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus sydd ag arbenigedd ym maes diogelu Plant a Phobl Ifanc. Mae ganddi Dystysgrif Ôl-raddedig mewn addysgu mewn Addysg Uwch (PGCtHE) wedi'i chwblhau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae'n Gymrawd ar gyfer yr Academi Addysg Uwch.

Mae Amanda yn Athro Nyrsio Cofrestredig gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac yn Nyrs bresgripsiynydd cymunedol cofrestredig

Mae Amanda wedi gweithio fel Uwch Ddarlithydd i Brifysgol Abertawe yng nghynt, a hefyd bu'n Arweinydd yr iaith Gymraeg y Coleg wrth weithredu'r Safonau Iaith Gymraeg ar draws y Coleg cyn dechrau yn ei swydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae gan Amanda brofiad helaeth o addysgu mewn addysg uwch ac mae wedi cefnogi myfyrwyr ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig yn academaidd ac yn glinigol drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae Amanda yn siaradwr Cymraeg rhugl, ag yn arholwr allanol i Brifysgol Sunderland ag yn arbenigwr pwnc allanol ar gyfer cymeradwyo rhaglen yr NMC

Enillodd Amanda Wobr Staff yn 2017 am 'Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant'

Mae Amanda yn aelod o Gyngor Doniaid Iechyd Cymru a hefyd gr?p nyrsio Cyn-gofrestru Cymru 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Amanda hefyd yn gymwys mewn tylunio babanod datblygiadol

Ymchwil

Mae Amanda wedi cyhoeddi dau ddarn o waith trwy gyfrwng y Gymraeg:

Dysgu Am: Rhoi a Derbyn Gofal yn y Gymraeg - Llyfrgell y Coleg - Powered by Planet eStream (porth.ac.uk)

Plant yn gor-ddefnyddio dyfeisiau electronig – oes angen i ni boeni? – Golwg360

Mae Amanda hefyd wedi cyflwyno mewn cynhadledd Y Coleg Nyrsio Brenhinol ym Mryste

Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru 2019

Cyfrifoldebau

Prif Arweinydd a Phennaeth  Addysg Gofal Iechyd

Cyfrifoldeb gweithredol am raglenni addysg gofal iechyd

Cynghorydd Mamolaeth

Monitro ac adrodd ar ansawdd y cwricwlwm

Arweinydd gweithredol y Rhaglen

Rheolwr tîm ar gyfer staff Canolfan Addysg Gofal Iechyd

Anghenion Ychwanegol/ Cydlynydd cymorth i fyfyrwyr

DBS/ Cydymffurfiaeth Iechyd Galwedigaethol

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun
  • Dydd Mawrth
  • Dydd Mercher
  • Dydd Iau
  • Dydd Gwener