Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU)

Twitter logoCroeso! Mae’r TUAAU yn gymhwyster 60-credyd ar lefel Meistr sy’n cynnwys dau fodiwl sy’n para un flwyddyn yr un. Gall ymgeiswyr sy’n gallu dangos bod ganddynt gymwysterau blaenorol (Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch neu TAR) ymuno â’r rhaglen ar fodiwl 2, sy’n golygu felly y byddant yn cwblhau’r cwrs mewn blwyddyn yn unig.

Dysgu ynglŷn â dysgu yw craidd y TUAAU. Mae’n cynnig cyfleoedd i ryngweithio wyneb-yn-wyneb ac ar-lein, sesiynau DPP, casgliadau o adnoddau wedi’u curadu, arweiniad gan fentor personol, sesiynau arsylwi dysgu, a gwaith cwrs. Byddwn yn eich arwain trwy egwyddorion addysgol a’r arferion diweddaraf yn addysg uwch, gan ddatblygu eich gallu i gloriannu anghenion dysgu a defnyddio dulliau effeithiol ac arloesol wrth ddysgu. Adnoddau dysgu ac addysgu.

Bwriedir i’r TUAAU gefnogi Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF), ac mae’n cael ei achredu gan yr Academi Addysg Uwch (HEA). Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at gofrestriad gyda’r Academi Addysg Uwch fel Cymrawd. Cydlynir rhaglen y TUAAU gan Mary Jacob.

Sut i wneud cais

Mae’r TUAAU yn agored i staff sy’n dysgu ar gyrsiau Prifysgol Aberystwyth. Dylai’r rheiny sy’n cymryd rhan gyflawni o leiaf 40 awr o ddysgu dros gyfnod pob modiwl, ond mae’n bosib yr ystyrir staff sydd mewn sefyllfaoedd eraill ar sail fesul achos. Anfonwch e-bost at dîm y cwrs (pgcthe@aber.ac.uk) i gael rhagor o wybodaeth.

Y derbyniad nesaf ar gyfer modiwl 1 a modiwl 2 yw Ionawr 2021 (dylid cyflwyno ceisiadau cyn 1 Tachwedd).

Y dyddiadau sefydlu yw: Modiwl 1 (PDM0430) 19-21 Ionawr 2021, a Modiwl 2 (PDM0530) 12-13 Ionawr 2021.

Gallwch gyflwyno cais ar-lein trwy ddilyn y camau isod:

  • Darllenwch y wybodaeth ar y dudalen Ceisiadau Uwchraddedig
  • Ehangwch yr adran o’r enw Gwneud cais ar-lein a chliciwch ar Porth Derbyn Graddedigion
  • Crëwch broffil newydd neu mewngofnodwch os ydych eisoes wedi creu proffil
  • Yn eich datganiad personol, cofiwch gynnwys gwybodaeth am eich addysgu disgwyliedig, gan gynnwys cyfanswm yr oriau, ar gyfer y semester nesaf (gan ddechrau o fis Ionawr) a'r semester canlynol (gan ddechrau o fis Medi).
  • Cliciwch ar Dewis Cwrs
  • Rhowch gyfeirnod y cwrs, X142, a chliciwch ar y botwm Chwilio
  • Cliciwch ar y botwm Dewis i ddewis y rhaglen hon.
  • Dylech weld y cynllun astudio o dan yr enw X142 – Teaching in Higher Education (2019), UCRT University Postgraduate Certificate
  • Dewiswch Rhan Amser (PT) ar gyfer y Dull Astudio
  • Cliciwch ar Cadarnhau i wneud cais am y rhaglen

Modiwl 1 Professionalising Your Teaching in Higher Education (PDM0430)

Mae modiwl 1 yn canolbwyntio ar eich arferion presennol fel athro, gan ymgorffori myfyrio, testunau addysgol, ac arferion wedi’u seilio ar dystiolaeth. Sut allwch chi ddarganfod pa mor dda y mae eich myfyrwyr yn dysgu? Sut allwch chi eu helpu i ddysgu’n well? Byddwch yn dechrau datblygu’r sylfeini damcaniaethol a myfyriol sydd eu hangen ar gyfer modiwl 2.

Modiwl 2 Action Research and Reflective Practice in Higher Education (PDM0530)

Mae modiwl 2 yn canolbwyntio ar ymchwil gweithredol ac ymarfer myfyriol. Trwy ddau brosiect ymchwil gweithredol, byddwch yn defnyddio egwyddorion addysgol i wneud newidiadau i’ch arferion dysgu, asesu anghenion y myfyrwyr, cynllunio ymyriad dysgu, a chloriannu pa mor dda y mae’n helpu eich myfyrwyr i ddysgu. Ymgorfforir ymarfer myfyriol drwyddi draw i sicrhau bod eich sgiliau dysgu’n datblygu’n barhaus.