Moeseg Ymchwil

Dylid cynnal adolygiad moesegol o unrhyw ymchwil sy’n cynnwys  gyfranogwyr dynol ar ôl i’r cynnig gael ei gwblhau (megis cyfweliadau, arolygon, recordio llafar neu glyweledol ac arsylwi ar gyfranogwyr).

Rhaid i bob cynnig ymchwil gael ei asesu – anfonir y ffurflen i’r adran er mwyn ystyried a ddylid gwneud cais i’r Panel Moeseg Ymchwil perthnasol.

  • Dylai myfyrwyr ymgynghori â’u Harolygydd, cydlynydd modiwl y traethawd ymchwil neu unigolyn arall priodol ynglŷn ag ystyriaethau moeseg eu cynnig.
  • Yn yr un modd, efallai y bydd Staff yn dymuno ymgynghori â Chyfarwyddwr Ymchwil yr Adran/Athrofa.

 Mae’n bwysig nodi bod ymchwil sy’n ymwneud ag anifeiliaid yn dilyn trefn ar wahân, a gellir cael rhagor o wybodaeth fan hyn am hynny: Moeseg Ymchwil - Anifeiliaid

 

Trefn Ymgeisio ac Asesu Moeseg Ymchwil

Fel arfer, asesiad yw'r cam cyntaf wrth benderfynu a oes angen adolygiad moesegol:

Ffurflen Asesu Ar-lein YMA
Os penderfynwyd bod eich prosiect yn gofyn am gymeradwyaeth y Panel Moeseg Ymchwil, dylid cwblhau'r ffurflen gais ganlynol:
Ffurflen Gais Panel Moeseg Ymchwil CYM 
Rydym yn hapus i roi cyngor neu adolygu ceisiadau drafft cyn iddynt gael eu cyflwyno. Sylwer, os yw prosiect yn peri materion moesegol amlwg, efallai y byddwch yn sgipio'r cam asesu ac yn mynd ymlaen i wneud cais yn uniongyrchol i'r Panel gan ddefnyddio'r ffurflen gais uchod.

Dogfennau Defnyddiol:

Fframwaith Moeseg Ymchwil

Hefyd:

PA Nodiadau Cyfarwyddyd Moeseg Ymchwil ‌

Siart Llif y Pwyllgor Moeseg Ymchwil (PDF)

 

moeseg@aber.ac.uk

01970 621694

Gwybodaeth bellach:

Newydd - Canllawiau ar GDPR ac Moeseg

Cynnal gwaith maes?

Teithio tramor?

A yw eich ymchwil yn gofyn am gymeradwyaeth yr Awdurdod Ymchwil Iechyd / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru?

Ewch i dudalen Cymeradwyo Allanol am ragor o wybodaeth

A yw eich ymchwil yn cynnwys gweithio gydag anifeiliaid?

Ewch i'n tudalen Moeseg Anifeiliaid i gael rhagor o wybodaeth am y broses AWERB a Swyddfa Gartref.

Cyfleoedd Hyfforddi Ymchwil Moeseg