Ffioedd a Chostau Ychwanegol

Mae darpariaeth academaidd y Brifysgol yn cynnwys elfennau o astudio i ffwrdd o Aberystwyth. Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau megis cyrsiau maes yn y pynciau gwyddoniaeth biolegol, daearyddol ac amgylcheddol, ac ymweliadau â theatrau, orielau ac amgueddfeydd mewn pynciau sy’n seiliedig ar y dyniaethau. Nid yw costau ychwanegol cyfleoedd o’r fath wedi eu cynnwys yn ffi gyffredinol y Brifysgol. Os ydych yn bwriadu astudio un o’r pynciau hyn, dylech nodi’r angen i gyllidebu ar gyfer y digwyddiadau hyn. Gallwch gael rhagor o fanylion gan yr adran sy’n trefnu’r digwyddiad. Mae’r costau a nodir yn rhoi syniad i chi o’r costau tebygol. Bydd y costau, yn ogystal â lleoliad a hyd y rhaglen astudio, yn amrywio. Mae manylion y cyrsiau sy’n codi costau ychwanegol wedi’u cynnwys isod:

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Cynllun gradd/rhif modiwl

HydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Pob myfyrwyr - -

Prynu cyfrifiannell penodedig

£15

MM19120

Twristiaeth ar Waith

3 diwrnod Gogledd Cymru Taith astudio £65

MM39220

Twristiaeth Ryngwladol ar Waith

1 wythnos Malta Taith astudio £350

N800, N8R4, N8R1, N870

3 diwrnod Berlin, Almaen Taith astudio £225

MM38000/20

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

- - Bydd angen i rai myfyrwyr dalu am Dystysgrif DBS £44

Cyfrifiadureg

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Gorfodol i holl fyfyrwyr y CS18010 ac CC18010 1 noson Glan Llyn, Bala Penwythnos gweithgaredd blwyddyn 1 £40
pob myfyriwr ar gynlluniau astudio sy'n cynnwys blwyddyn integredig mewn diwydiant 1 noson Gregynog, canolbarth Cymru Penwythnos paratoi lleoliadau Blwyddyn 2 £50

 

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
CYNLLUNIAU GRADD DAEARYDDIAETH (Pob cynllun gradd)
Pawb yn y fflwyddyn gyntaf 1-2 diwrnod DU Taith maes ragarweiniol Daearyddiaeth Costau dyddiol yn unig
Bydd myfyrwyr Anrhydedd Sengl a Chyrsiau Prif Bwnc yn mynd ar daith maes breswyl yn yr ail flwyddyn, a ddewisir o blith yr isod (neu ddewisiadau cyfatebol). Mae’r modiwl gwaith maes yn ddewisol i fyfyrwyr Anrhydedd Cyfun.

Dewis 1: Ar gael ar gyfer pob cynllun Daearyddiaeth

GG22420; DA22420

1 wythnos DU/Iwerddon Taith maes yn yr ail flwyddyn Costau dyddiol yn unig

Dewis 2: Ar gael i fyfyrwyr BA Daearyddiaeth Ddynol/BSc Daearyddiaeth yn unig

GG22420; DA22420

1 wythnos Berlin (neu leoliad cyfwerth) Taith maes breswyl yn yr ail flwyddyn £275 a chostau teithio* a chostau dyddiol

Dewis 3: Ar gael ar gyfer BSc Daearyddiaeth Ffisegol / BSc Daearyddiaeth yn unig

GG22420; DA22420

1 wythnos Creta (neu leoliad cyfwerth) Taith maes breswyl yn yr ail flwyddyn £450 a chostau dyddiol

Yn ogystal â chyrsiau maes, mae’n bosib y bydd myfyrwyr yn gorfod talu costau ychwanegol ar y modiwlau canlynol:

DA21210 Profiad Gwaith Daearyddiaeth (Dewisol ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn unig)

50 awr - Lleoliad gwaith. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am dalu’r costau teithio a mân gostau eraill. Amrywiol

GG37320 Profiad Gwaith Daearyddiaeth (Dewisol ar gyfer myfyrwyr L700 Daearyddiaeth Ddynol yn unig)

10 diwrnod - Lleoliad gwaith. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am dalu’r costau teithio a mân gostau eraill. Amrywiol

GG34040/DA34040 Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

(Gorfodol ar gyfer myfyrwyr L700, F800, F801 ac F840)

- - Traethawd Estynedig. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gostau teithio, deunyddiau a chostau eraill ynghlwm wrth ymchwil y traethawd estynedig. Bydd cymorth cyfyngedig ar gael drwy gystadlaethau Grant W.J. Edwards a Grantiau Teithio’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Amrywiol

GG34220 Prosiect Daearyddiaeth Prif Bwnc / Anrhydedd Cyfun

(Gorfodol ar gyfer myfyrwyr cyrsiau Prif Bwnc ac Anrhydedd Cyfun)

- - Prosiect. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gostau teithio, deunyddiau ac unrhyw gostau eraill ynghlwm wrth ymchwil y prosiect. Bydd cymorth cyfyngedig ar gael drwy gystadlaethau Grant W.J. Edwards a Grantiau Teithio’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Amrywiol

GWYDDOR DAEAR AMGYLCHEDDOL (F640)

 Bydd myfyrwyr Gwyddor Daear Amgylcheddol yn mynd ar deithiau maes preswyl yn y flwyddyn gyntaf, yr ail a’r drydedd flwyddyn:

Gwyddor Daear Amgylcheddol

EA11410

1 wythnos Gogledd Cymru Taith maes breswyl yn y flwyddyn gyntaf Costau dyddiol yn unig

Gwyddor Daear Amgylcheddol

EA21720

1 wythnos De Orllewin Lloegr Taith maes breswyl yn yr ail flwyddyn Costau dyddiol yn unig

Gwyddor Daear Amgylcheddol

EA31110

1 wythnos Iwerddon Taith maes breswyl yn y flwyddyn olaf £300

Yn ogystal â chyrsiau maes, mae’n bosib y bydd myfyrwyr yn gorfod talu costau ychwanegol ar y modiwlau canlynol:

EA30330

Prosiect Annibynnol ar gyfer Gwyddor Daear Amgylcheddol

(Gorfodol ar gyfer myfyrwyr F640)

- - Traethawd estynedig. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gostau teithio, deunyddiau a chostau eraill ynghlwm wrth ymchwil y traethawd estynedig. Bydd cymorth cyfyngedig ar gael drwy gystadlaethau Grantiau W.J. Edwards a Grantiau Teithio’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Amrywiol

GWYDDOR YR AMGYLCHEDD (F750)

Pawb yn y flwyddyn gyntaf

1-2 nos DU Taith maes ragarweiniol Gwyddor Amgylcheddol Costau dyddiol yn unig

GS29020 Environmental Science Fieldwork

1 wythnos  Cymru / DU Taith maes yn yr ail flwyddyn Costau dyddiol yn unig 

GS29020 Environmental Science Fieldwork

1 wythnos  Cymru / DU  Taith maes yn yr ail flwyddyn  £450 a chostau dyddiol yn unig 

ES20320

1 wythnos DU/Iwerddon Taith maes yn yr ail flwyddyn Costau dyddiol yn unig

Dewisol i’r rhai yn eu trydedd flwyddyn

Amrywiol DU/Ewrop Teithiau maes dewisol yn y drydedd flwyddyn Amrywiol

ES30530

(Gorfodol i fyfyrwyr F750)

- - Traethawd estynedig. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gostau teithio, deunyddiau a chostau eraill ynghlwm wrth ymchwil y traethawd estynedig. Bydd cymorth cyfyngedig ar gael drwy gystadleuaeth Grantiau Teithio’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Amrywiol

 

 

 

*Bydd myfyrwyr sy’n mynychu’r teithiau maes yn Berlin a Seland Newydd yn gyfrifol am archebu eu tocynnau awyren eu hunain.

Hanes a Hanes Cymru

Cynllun Gradd/rhif modiwl

Hyd

Lleoliad

Natur y gweithgaredd

Cost yn fras

HA35130

1 diwrnod

Henffordd

Ymweld â’r eglwys gadeiriol

Costau dyddiol yn unig

HQ34330

1 diwrnod

Caerwrangon

Ymweld â’r eglwys gadeiriol a’r llyfrgell ganoloesol

£25*

HY29620/HY39620 Germany since 1945

4 noson

Yr Almaen

Taith maes i Ferlin

£250*

Ar gael ar gyfer pob cynllunHanes

2 noson

Gregynog,       Canolbarth Cymru

Cynhadledd Hanes Modern

£50**

Ar gael ar gyfer pob cynllunHanes

2 noson

Gregynog,       Canolbarth Cymru

Cynhadledd Hanes yr Oesoedd Canol

£50**

Ar gael ar gyfer pob cynllunHanes

1 noson

Gregynog,       Canolbarth Cymru

Cynhadledd ar y Ddeunawfed Ganrif

£35**

Ar gael ar gyfer pob cynllun Hanes

2 noson

Gregynog, Canolbarth Cymru

Cynhadledd Hanes Cymru

£50**

*Mae’n bosib y bydd cymhorthdal adrannol ar gael.  

**Nid yw’r pris yn cynnwys costau teithio

Gwyddorau Bywyd

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n cymryd modiwlau mewn labordy brynu cot labordy am bris o oddeutu  £20. Mae'r rhain ar gael i'w prynu o siop Undeb y Myfyrwyr.

Yn ogystal, mae cyrsiau maes dewisol ar gael ar rai cynlluniau astudio. Nodir enghreifftiau isod ond nid yw pob taith ar gael bob blwyddyn. Tra darperir costau dangosol isod gallant amrywio yn ôl amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. cyfradd cyfnewid.

Cynllun gradd /rhif modiwl

Hyd

Lleoliad

Natur y gweithgaredd

Cost yn fras

BR36620 Terrestrial Ecology Field Trip

8 diwrnod

Dulyn, Iweddon

Cwrs maes preswyl opsiynol

£70 + chostau teithio

BR34920 Animal Behaviour Field Course

8 diwrnod

Suffolk

Cwrs maes preswyl opsiynol

£110 + chostau teithio

BR35020

Marine and Freshwater Biology Field Course

15 diwrnod (oddeutu 1 wythnos ym mhob lleoliad)

Faro, Portiwgal

Loch Lomond, Yr Alban

Cwrs maes preswyl opsiynol

£160 + chostau teithio

BR36220 Conservation Genetics and Evolution Field Course

1 wythnos

Sir Benfro

Cwrs maes preswyl opsiynol

£110 + chostau teithio

BR23620

Arctic Ecology Field Course

9-10 diwrnod

Abisko, Sweden

Lapland

Cwrs maes preswyl opsiynol

£320 + chostau teithio

BR23820

Tropical Zoology Field Course

2 wythnos

Costa Rica

Cwrs maes preswyl opsiynol

£1800

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Pob myfyrwyr - Amrywiol Gall gweithgareddau ychwanegol dewisol olygu teithio a mân dreuliau eraill Amrywiol

Y Gyfraith a Throseddeg

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

LA36600/20

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

- - Bydd angen i rai myfyrwyr dalu am Dystysgrif DBS £44

 

Mathemateg

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

MT39020

Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd (dewisol ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn unig)

10 diwrnod Ysgol uwchradd leol Lleoliad gwaith Amrywiol (cyfrifoldeb y myfyrwyr yw talu eu costau teithio a mân gostau eraill)

Yr Ysgol Gelf

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Myfyrwyr sy’n ymgymryd â modiwlau Celf ymarferol - - Prynu deunyddiau celf Amrywiol gan ddibynnu ar y pwnc (e.e.  peintio, gwneud printiau, ffotograffiaeth neu ddarlunio
Myfyrwyr sy’n ymgymryd â modiwlau Hanes Celf a/neu Celf Ymarferol - Cymru a Lloegr Teithiau maes cysylltiedig â’r modiwlau

Amrywiol

£10-15

Pob myfyriwr, dewisol 5 diwrnod Dinas yn Ewrop Ymweliad astudio

Amrywiol

taith sy’n costio £300-£350 yn amodol ar alw’r myfyrwyr

Yr Ysgol Addysg

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

ED11320

Plant Ifainc yn Dysgu

Tua 3 diwrnod Lleoliad meithrin yn Aberystwyth neu yn ardal gartref y myfyriwr Arsylwi

£44

(am wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol)

ED330220

Cyfathrebu Gwyddoniaeth: y Gwyddonwyr, y Cyfryngau a’r Cyhoedd

1 diwrnod Amgueddfa Wyddoniaeth Taith astudio £20

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

-

- - Dillad ac offer arbenigol

£600

Efrydiau Allanol Hwsmonaeth Anifeiliaid (AHEMS)

 

 

- - Teithio i lleoliadau AHEMS  Amrywiol
    Llety a fwyd  Amrywiol
    Teithio i olrhain cylchdroadau Amrywiol

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Myfyrwyr Drama, Theatr neu Senograffeg - Aberystwyth Tocyn Blwyddyn Canolfan y Celfyddydau:  tocynnau ar gyfer digwyddiadau penodedig yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberyswyth £65
Myfyrwyr Drama, Theatr neu Senograffeg - Aberystwyth Anogir myfyrwyr i weld perfformiadau ychwanegol ac mae’n bosib bydd hyn yn achosi taliadau bach ychwanegol. Amrywiol
Myfyrwyr sy’n cymryd TP33420 - DU Taith Maes £15
Myfyrwyr Ffilm a’r Cyfryngau - Cymru Teithiau maes diwydiannol £5-20
Myfyrwyr Senograffeg a Dylunio Theatr - Aberystwyth Deunyddiau ar gyfer y gweithdy £25
Pob myfyriwr newydd - Aberystwyth Codir tâl am rai perfformiadau dewisol yn ystod yr wythnos gofrestru a chroesawu. Bydd nifer o weithgareddau rhad ac am ddim hefyd. Amrywiol

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Cymraeg i Ddechreuwyr (Q522) 4 wythnos Aberystwyth Cwrs Cymraeg Dwys

£335 (Di-Breswyl)

£815-£945 (Preswyl)

Astudiaethau Celtaidd/Gwyddeleg/Cymraeg a’r Ieithoedd Celtaidd 2 wythnos Iwerddon/Llydaw Cwrs Gwyddeleg neu Lydaweg £400-£500