Polisïau'r Brifysgol

Rhestrir polisïau’r brifysgol yma.  diffinnir polisi prifysgol fel polisi y gellir ei gymhwyso'n gyffredinol ledled y brifysgol, sy'n helpu i sicrhau cydymffurfiad cydlynol â deddfau a rheoliadau perthnasol; yn hyrwyddo gweithredu effeithlon; yn hybu cenhadaeth y brifysgol; ac yn lleihau risg i'r sefydliad.

Adnoddau Dynol

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Absenoldeb Arbennig

Polisi Absenoldeb Arbennig

        Staff

Absenoldeb Di-dâl

Polisi Absenoldeb Ddi-dâl

PDPSaCH 21/05/2015     Staff

Absenoldeb Rhiant

Polisi Absenoldeb Rhiant

 PDPSaCH 27/11/2012     Staff 

Absenoldeb RHiant a Rennir

Polisi Absenoldeb Rhiant a Rennir

 PDPSaCH 23/03/2015     Staff

Adleoli

Polisi a Threfn Adleoli

 PDPSaCH 04/11/2016     Staff 

Amgylchiadau Eithriadol

Polisi Amgylchiadau Eithriadol

 PDPSaCH 27/05/2010     Staff

Adleoli

Polisi Costau Adleoli

 PDPSaCH 04/11/2016     Staff

Cwyno

Ordinhad 33 - Y Weithdrefn Gwyno


Y Cyngor
21/09/2018 Mehefin 2018 Mehefin 2020 Staff 

Cwyno

Ordinhad 31 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor

Y Cyngor 21/09/2018 Mehefin 2018 Mehefin 2020 Staff 

Cyffuriau ac Alcohol

Polisi Cyffuriau ac Alcohol

PDPSaCH   22/05/2014     Staff

Cyflogaeth Eilaidd

Polisi Cyflogaeth Eilaidd

PDPSaCH  23/03/2015     Staff

Cyfnod 'Parod i Weithio'

Polisi Cyfnod 'Parod i Weithio'

PDPSaCH  06/06/2013     Staff

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

Cyngor 20/06/2014     Cyffredinol

Chwythu'r Chwiban

Polisi Chwythu'r Chwiban

PDPSaCH  23/03/2015     Cyffredinol

Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Polisi Cyfle Cyfartal 2016

PDPSaCH 04/11/2016 04/11/2016 Gorffennaf 2017 Cyffredinol

Disgyblu

Ordinhad 32 - Gweithdrefn Ddisgyblu


Y Cyngor

21/09/2018

Medi 2018

Medi 2020

Staff

Disgyblu

Ordinhad 31 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor

Y Cyngor 21/09/2018 Mehefin 2018 Mehefin 2020 Staff

Diswyddo

Ordinhad 34 - Polisi Osgoi Diswyddo


Y Cyngor

 


21/09/2018

 Medi 2018Medi 2020

 

Staff

Eiddo Deallusol

Polisi Eiddo Deallusol Cyffredin

  12/02/2013     Staff

Gwasanaethau Ymgynghori

Polisi Cyffredin ar Wasanaethau Ymgynghori

PDPSaCH   22/05/2014     Staff

Gweithio Hyblyg

Polisi Gweithio Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Gwyliau Blynyddol

Polisi ar gyfer prynu gwyliau blynyddol ychwanegol

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Polisi Hyfforddi a Mentora

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Iechyd a Lles

Polisi Iechyd a Lles

PDPSaCH   06/05/2008     Staff

Mabwysiadu

Polisi Mabwysiadu

PDPSaCH   06/05/2008     Staff

Mamolaeth

Polisi Absenoldeb Mamolaeth

PDPSaCH   19/03/2007     Staff

Model Dyrannu a Rheloi Llwyth Gwaith

Polisi WAMM

PDPSaCH 21/05/2015   Mai 2018 Staff

Oriau Hyblyg

Polisi Oriau Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015      

Polisi Paru a Gosod

PDPSaCh 08/11/2013 25/05/2016   Staff

Penodiadau er Anrhydedd

Ordinhad 24 - Penodi Athrawon, Darllenwyr a Darlithwyr Ymweld ac Er Anrhydedd

Y Cyngor 12/10/2018 Hydref 2018 Hydref 2020 Cyffredinol

Ordinhad 25 - Cyflwyno teitl Athro Emeritws, Darllenydd Emeritws, Uwch Ddarlithydd Emeritws

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2016 Gorffennaf 2018 Cyffredinol

Pobl Agored i Niwed

Polisi Pobl Agored i Niwed

PDPSaCH   19/02/2014 11/03/2016   Cyffredinol

Perthnasau a Gwrthdaro Buddiannau

Rheoli Perthnasau a Gwrthdaro Buddiannau yn y Gweithle

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Tanberfformiad

Rheoli Tanberfformiad: Polisi a Threfn Gallu

PDPSaCH   20/05/2016     Staff

Salwch

Ordinhad 35 - Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch

Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Staff

Secondiad

Polisi Secondiad

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Seibiant Gyrfa

Polisi Seibiant Gyrfa

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Tadolaeth

Polisïau a Gweithdrefnau Tadolaeth

PDPSaCH   27/11/2012     Staff

Tâl Gweithredu Uwch / Cyfrifoldeb

Polisi Tâl Gweithredu Uwch/Cyfrifoldeb

PDPSaCH   Chwefror 2011     Staff

Urddas a Pharch yn y Gwaith

Polisi Urddas a Pharch yn y Gwaith

PDPSaCH   23/03/2015     Staff
Myfyrwyr

Ymddeoliad

Polisi Ymddeoliad Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

 

Cofrestrfa Academaidd

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Ansawdd Academaidd

Llawlyfr Ansawdd Academaidd

        Cyffredinol

Cynlluniau Uwchraddedig trwy Gwrs

Rheol Sefydlog 2 Dyfarniadau Uwchraddedig Modiwlar trwy Gwrs

        Myfyrwyr

Rheol Sefydlog 21 Graddau Athro drwy Arholiad a Thraethawd Hir

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Dyfarniadau Uwchraddedig Modiwlar trwy Gwrs

        Myfyrwyr

Cynnydd Academaidd

Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd

        Myfyrwyr

Doethuriaethau Hŷn

Rheol Sefydlog 22 Graddau Doethuriaethau Hŷn

        Myfyrwyr

Rheoliadau Doethuriaethau Hŷn

        Myfyrwyr

Graddau Ôl-raddedig drwy Ymchwil

Rheoliadau ar gyfer Cyflwyno Traethodau Ymchwil a'u Harholi

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Dyfarnu Gradd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig)

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Gradd Athro mewn Athroniaeth (MPhil) (gan gynnwys gradd LLM drwy Ymchwil)

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Gradd Doethur mewn Athroniaeth

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Graddau Doethurol drwy Arholiad a Thraethawd Ymchwil neu Bortffolio

        Myfyrwyr

Graddau Cychwynnol

Rheol Sefydlog 1 (Asesiadau Graddau Cychwynnol)

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Graddau Cychwynnol Modiwlar

        Myfyrwyr

Graddau Sylfaen

Rheoliadau ar gyfer Graddau Sylfaen

        Myfyrwyr

Mynediad

Rheoliadau Cymeradwyo Cymwysterau a/neu Profiad Perthnasol Ar Gyfer Mynediad i Raddau Uwch, Diplomâu a Thystysgrifau Prifysgol Aberystwyth

        Myfyrwyr

Polisi Cloriannu Modiwlau

Polisi Cloriannu Modiwlau Bwrdd Academaidd Medi 2016 Medi 2016 Medi 2017 Myfyrwyr

Rheolau a Rheoliadau

Rheolau a Rheoliadau         Myfyrwyr

Tystysgrif Addysg i Raddedigion

Rheoliadau Tystysgrif Addysg i Raddedigion - TAR Uwchradd

        Myfyrwyr

Tystysgrif Sylfaen Ryngwladol (IFC)

Rheoliadau ar gyfer y Dystysgrif Sylfaen Ryngwladol (IFC)

        Myfyrwyr

Ymddygiad Annheg Annerbyniol

Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annheg Annerbyniol

        Myfyrwyr

 

Cydymffurfiaeth Gwybodaeth

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Defnyddio E-bost

Polisi Defnyddio E-bost

GRU Gwasanaethau Gwybodaeth Ionawr 2009 Medi 2017 Gorffennaf 2018 Staff
Myfyrwyr

Diogelu Gwybodaeth

Datganiad Polisi ar Ddiogelu Gwybodaeth

Grwp Cynghori ar Ddiogelwch Gwybodaeth Awst 2015 Hydref 2016 Hydref 2017 Staff
Myfyrwyr

Gwarchod Data

Grwp Gweithredol 17 Ionawr 2017   Mai 2018 Staff
Myfyrwyr

Hawlfraint

Polisi Hawlfraint

Grwp Gweithredol Ebrill 2016 Awst 2017 Mehefin 2018 Staff
Myfyrwyr

Rheoli Cofnodion

Polisi Rheoli Cofnodion

Grwp Gweithredol Rhagfyr 2013   Hydref 2017 Staff
Myfyrwyr

Rhyddid Gwybodaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Pwyllgor Gwybodaeth Reoli: Grwp Ymgynghorol Cydymffurfiaeth Mehefin 2007 Hydref 2016 Hydref 2017 Staff
Myfyrwyr

Cyllid

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Caffael

Polisi a Datganiad ar Gaffael Corfforaethol         Staff

Gwaredu Asedau

Polisi PA ar Waredu Asedau Y Cyngor 11/05/2016 11/05/2016 31/05/2018 Staff

Gwrth-lwgrwobrwyo

Polisi Gwrth-lwgrwobrwyo Y Cyngor 13/12/2013 13/12/2013 31/12/2017 Staff

Rheolau a Gweithdrefnau Ariannol

Rheolau Ariannol Rhagfyr 2016 Y Cyngor 29/06/2016 29/06/2016 30/06/2017 Staff
Gweithdrefnau Ariannol Ionawr 2015 Y Weithrediaeth Ionawr 2015 Ionawr 2015 Ionawr 2017 Staff

Twyll, Camymddwyn ac Afreoleidddra

Polisi Gwrth Dwyll a Chamarfer Y Cyngor 26/11/2018 Tachwedd 2018 Tachwedd 2020 Staff

 

Datblygu a Chystylltiadau Alumni

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Polisi Derbyn Cyfraniadau

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

 

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Addasrwydd i Fynychu

Profi Addasrwydd Myfyrwyr i Fynychu'r Brifysgol

Y Bwrdd Academaidd Mehefin 2017 Medi 2018 Medi 2019

Myfyrwyr

Staff

Alcohol

Polisi Alcohol a Myfyrwyr

Y Bwrdd Academaidd Mai 2016 Mai 2018 Medi 2019

Myfyrwyr

Staff

Anabledd

Derbyn Myfyrwyr Anabl a Myfyrwyr a Gwahaniaethau Dysgu

Y Bwrdd Academaidd Medi 2018 Medi 2018 Medi 2020

Myfyrwyr

Staff

Arholiadau

Polisi ar Wneud Addasiadau Rhesymol mewn perthynas ag Arholiadau

Y Bwrdd Academaidd Chwefror 2016 Chwefror 2016 Chwefror 2018

Myfyrwyr

Staff

Cefnogi Staff sy'n cefnogi Myfyrwyr mewn Argyfwng

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr / PDPSC 2011

Gorffennaf 2017

Hydref 2019 Staff

Ceisiadau gan yr Heddlu

Ymateb i geisiadau gan yr Heddlu

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr   Chwefror 2016 Medi 2019 Staff

Manylion Cyswllt

Defnyddio Gwybodaeth Cyswllt mewn Argyfwng Myfyrwyr

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr Medi 2018 Medi 2018 Medi 2021

Myfyrwyr

Staff

Marwlodaeth Myfyriwr

Gweithdrefn Marwolaeth Myfyriwr

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr Chwefror 2016 Chwefror 2016 Medi 2019

Myfyrwyr

Staff

Myfyriwr ar Goll

Gweithdrefnau ar gyfer Ymateb i Adroddiad am Fyfyriwr ar Goll

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr Chwefror 2016 Medi 2018 Medi 2019

Myfyrwyr

Staff

 

Gwasanaethau Gwybodaeth

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

AberDysgu Blackboard

Isafswm Presenoldeb Gofynnol AberDysgu Blackboard Senedd Mehefin 2013 Chwefror 2016 Ionawr 2018 Staff
Polisi Defnydd Derbyniol Blackboard URR Gwasanaethau Gwybodaeth   Chwefror 2017 Chwefror 2018 Cyffredinol
Amserlennu
Amserlennu Academaidd ac Archebu Ystafelloedd: Polisi, Cyfrifoldebau a Threniadau Y Bwrdd Academaidd Mai 2015 Hydref 2016 Hydref 2017 Cyffredinol

Bwyd a Diod

Polisi Bwyd a Diod y Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth  Gorffennaf 2015 Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Cyffredinol

Cipio Darlithoedd

Polisi Cipio Darlithoedd Bwrdd Academaidd Medi 2015 Medi 2017 Medi 2018 Staff

Ffonau Symudol

Polisi ffonau symudol a ddarperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth (PDF) Grwp Gweithredol y Brifysgol Awst 2015 Awst 2016 Awst 2018 Staff

Gofal Cwsmeriaid

Polisi Gofal Cwsmeriaid y Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth Gorffennaf 2014  Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Cyffredinol

Gwasanaethau Gwybodaeth

Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth 29 Awst 2017   29 Awst 2018 Cyffredinol

Rhestrau Darllen

Polisi Rhestrau Darllen URR Gwasanaethau Gwybodaeth Gorffennaf 2016 Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Staff

Technoleg Gwybodaeth

Polisi ar Gyfathrebu Diwifr  URR Gwasanaethau Gwybodaeth Mai 2016 Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Cyffredinol
Rheoliadau ar ddefnydd Adnoddau a Systemau TGCh  URR Gwasanaethau Gwybodaeth     Rhagfyr 2017 Cyffredinol

 

Gwasanaethau Masnachol

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Datganiad ar Gaffaeth Cynaliadwy a Moesegol, a Pholisi Bwyd

        Cyffredinol

Polisi Maeth

        Cyffredinol

Polisi Masnach Deg Aberystwyth

        Cyffredinol

Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd
Polisi Cyfarpar Diogelwch Personol Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Mehefin 2015 Mehefin 2015 Mehefin 2017 Staff
AU Radiation Safety Policy Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Mawrth 2012 Mawrth 2012 Mehefin 2017 Cyffredinol
Aberystwyth University Lone Working Policy Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Chwefror 2016 Chwefror 2016 Chwefror 2018 Staff
Polisi Iechyd a Diogelwch Y Cyngor Medi 2018 Medi 2018 Medi 2021 Cyffredinol
Polisi Profion PAT Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Hydref 2016 Hydref 2016 Hydref 2018 Staff
Polisi Pobl Ifainc Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Hydref 2015 Hydref 2015 Hydref 2017 Cyffredinol
Polisi Rheoli Gwastraff Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Chwefror 2017 Chwefror 2017 Chwefror 2019 Cyffredinol
Travel Policy Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Hydref 2016 Hydref 2016 Hydref 2018 Staff
Policy on Smoking Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Chwefror 2013 Chwefror 2013 Mehefin 2017 Cyffredinol

 

Llywodraethiant

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Y Siarter a'r Ystatudau

Siarter ac Ystatudau

Y Cyfrin Cyngor 27/06/2018 01/08/2014 N/A Cyffredinol

Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru

Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru

Y Cyngor 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2018 Cyffredinol

Gwaith ar wahan i archwilio

Polisi ar ddefnyddio Archwilwyr Allanol ar gyfer gwaith ar wahan i archwilio

Y Pwyllgor Archwilio a Rish 16/11/2018 16/11/2018 31/12/2019 Staff

Ordinhadau

Ordinhad 01 - Aelodau'r Brifysgol

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 02 - Y Canghellor a'r Dirprwy Gangellorion

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 03 - Yr Is-Ganghellor

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 04 - Yr Uwch Ddirprwy Is-Gangellorion a'r Dirprwy Is-Gangellorion

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 05 - Y Cyngor: Datganiad o'r Prif Gyfrifoldebau

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 06 - Y Cyngor: Cadeirydd y Cyngor a Dirprwy Gadeirydd y Cyngor

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 07 - Y Cyngor: Penodi Clerc y Cyngor

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Aelodau'r Cyngor

Ordinhad 08 - Y Cyngor: Aelodaeth

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 09 - Y Cyngor: Aelodaeth Annibynnol

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorfennaf 2020 Aelodau'r Cyngor

Ordinhad 10 - Y Cyngor: Aelodau Cyfetholedig

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 11 - Y Cyngor: Aelodau'r Senedd

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Staff

Ordinhad 12 - Y Cyngor: Ethol Aelod o'r Staff Anacademaidd

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Staff

Ordinhad 13 - Y Cyngor: Cworwm

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Aelodau'r Cyngor
Ordinhad 14 - Y Cyngor: Cadw a Defnyddio'r Sel Gyffredin

Y Cyngor

06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 15 - Y Senedd: Datganiad o'r Prif Gyfrifoldebau

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 16 - Y Senedd: Aelodaeth

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 17 - Y Senedd: Ethol Cynrychiolwyr Adrannol

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Staff

Ordinhad 18 - Y Senedd: Ethol Cynrychiolwyr Anacademaidd

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Staff

Ordinhad 19 - Y Llys

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 20 - Penodi Cynrychiolwyr y Brifysgol i Gyrff Eraill

Y Cyngor 06/07/2018 Mehefin 2018 Gorffennaf 2020 Staff

Ordinhad 21 - Unedau Academaidd

Y Cyngor 28/06/2019 28/06/2019 Gorffennaf 2021 Cyffredinol

Odrinhad 22 - Penaethiaid y Cyfadrannau

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 23 - Penodi a Dyrchafu i Gadeiriau, Darllenyddiaethau, ac Uwch Ddarlithyddiaethau

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2016 Gorffennaf 2019 Staff

Ordinhad 24 - Penodi Athrawon, Darllenwyr a Darlithwyr Ymweld ac Er Anrhydedd

Y Cyngor 12/10/2018 Hydref 2018 Hydref 2020 Staff

Ordinhad 25 - Cyflwyno teitl Athro Emeritws, Darllenydd Emeritws, Uwch Ddarlithydd Emeritws

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2016 Gorffennaf 2018 Staff

Ordinhad 26 - Ffurfiad y Myfyrwyr

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Myfyrwyr

Ordinhad 27 - Cymdeithasau Cydnabyddedig Cyn-fyfyrwyr y Brifysgol

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 28 - Cyflwyno Hysbysiadau a Dogfennau

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Staff

Ordinhad 29 - Yr Ymwelydd

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Cyffredinol

Ordinhad 30 - Gweithdrefn Disgyblu Myfyrwyr

Y Cyngor 24/06/2013 Mehefin 2018 Gorffennaf 2020 Myfyrwyr

Ordinhad 31 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor

Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Cyffredinol

Ordinhad 32 - Gweithdrefn Ddisgyblu

Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Staff
Ordinhad 33 - Y Weithdrefn Gwyno Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Staff
Ordinhad 34 - Polisi Osgoi Diswyddo Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Staff
Ordinhad 35 - Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Staff
Ordinhad 36 - Y Weithdrefn Gwyno ar y Cyd Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Staff
Ordinhad 37 - Gweithdrefn Ddisgyblu yn ystod Cyfnod Prawf Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Staff

Ordinhad 38 - Trefniadau Pontio

Y Cyngor 06/07/2018 06/07/2018 Gorffennaf 2020 Staff
           

Gweithdrefn Gwyno Gyhoeddus

         

Gweithdrefn Gwyno Gyhoeddus

Tim Gweithredol y Brifysgol 19/09/2018 19/09/2018 Medi 2020 Cyffredinol

Undeb y Myfyrwyr

Cod Ymarfer

Y Cyngor 07/04/2017 08/12/2014 N/A Cyffredinol

Cytundeb Perthynas

Y Cyngor 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2017 Cyffredinol

 

Swyddfa'r Is-Ganghellor

TeitlCorff sy'n cymeradwyoDyddiad cymeradwyoDyddiad AdolyguAdolygiad nesafCymhwysedd
Polisi ar ddefnyddio Archwilwyr Allanol ar gyfer gwaith ar wahan i archwilio Y Cyngor 08 Chwefror 2019 Chwefror 2019 Chwefror 2021 Staff
Myfyrwyr

 

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Cyrchu Agored PA a Pholisi Cyflwyno PURE

Y Pwyllgor Ymchwil Mai 2015    

Myfyrwyr

Staff

Polisi Apel Panel Ymchwil Moeseg

Y Senedd Ionawr 2015 Ionawr 2016 Ionawr 2017

Myfyrwyr

Staff

Rheoli Data Ymchwil

Polisi Rheoli Data Ymchwil Prifysgol Aberystwyth

Grwp Llywio ar Gyrchu Agored a Rheoli Data Ymchwil 18 Hydref 2017 18 Hydref 2017 Hydref 2018

Myfyrwyr

Staff

Proses Absenoldeb Ymchwil

Pwyllgor Ymchwil Mai 2015 2015 31 Rhagfyr 2018

Staff

 

Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Amganiad Polisi Amgylcheddol (Mai 2014)

  16/05/2014 16/05/2014  Mai 2016 Cyffredinol

Datganiad Polisi Ynni (Mai 2014)

  16/05/2014 16/05/2014 Mai 2016 Cyffredinol

Polisi Anifeiliaid ar y Campws

Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd 09/11/2017 09/11/2017 Tachwedd 2019 Cyffredinol