Y Cyngor

Y Cyngor yw “corff llywodraethol goruchaf y Brifysgol” ac mae’n “gyfrifol am benderfynu ar gyfeiriad strategol y Brifysgol ac am y modd y gweithredir materion ariannol a gweinyddol, a materion eraill y Brifysgol, yn unol â’i hamcanion”. Y Cyngor sy’n gwarchod sêl gyffredin y Brifysgol ac yn rheoleiddio ei defnydd.

Mae’r Ordinhadau yn amlinellu cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r Cyngor.

Aelodaeth

Aelodaeth y Cyngor

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019 – 2020, bydd aelodaeth Cyngor Prifysgol Aberystwyth fel a ganlyn:

Aelodau ex officio

ManylionLlun

Cadeirydd y Cyngor
Dr Emyr Roberts BA PhD (hyd at 31 Rhagfyr 2020)

 • Emyr oedd Prif Weithredwr cyntaf Cyfoeth Naturiol Cymru, gan arwain y newid a’r trawsnewid o’r tri chorff blaenorol i greu un sefydliad a chanddo gyfrifoldebau eang i reoli adnoddau naturiol ac amgylchedd Cymru mewn modd cynaliadwy.
 • Cyn hynny, bu’n uwch was sifil yn Llywodraeth Cymru, yn rheoli nifer o bortffolios; Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Leol a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Sgiliau oedd ei swyddi diwethaf yno.
 • Daeth Emyr yn un o Gymrodyr ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis 2014; mae hefyd yn un o Ymddiriedolwyr y Gymdeithas Alzheimer.

Dirprwy Cadeirydd y Cyngor
Miss Gwerfyl Pierce Jones MA (hyd at 31 Rhagfyr 2019)

 • Brodor o Gaergybi, Ynys Môn yw Gwerfyl Pierce Jones, ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Caergybi a Choleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Dechreuodd ei gyrfa fel darlithydd yn Adran y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan.
 • Ers hynny bu'n gwneud nifer o swyddi ym maes gweinyddu’r celfyddydau – gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, yr Academi Gymreig a Chyngor Llyfrau Cymru. Hi oedd Cyfarwyddwr a Phrif Weithredwr y Cyngor Llyfrau o 1987 hyd ei hymddeoliad yn 2009.
 • Mae wedi gwasanaethu ar nifer o fyrddau a phwyllgorau, gan gynnwys y Cyngor Prydeinig (Pwyllgor Cymru), Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Hi yw Cadeirydd Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen a chadeirydd ei Bwyllgor Ceisiadau. Gwerfyl hefyd yw cadeirydd Theatr Genedlaethol Cymru. Fe’i gwnaed yn Gymrawd ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan yn 2008.
 

Is-Ganghellor
Yr Athro Elizabeth Treasure PhD BDS FRACDS FDSRCS FFPH

 • Mae gan yr Athro Treasure radd BDS mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol ynghyd â doethuriaeth o Brifysgol Birmingham.
 • Dyfarnwyd Medal John Tomes iddi am ragoriaeth wyddonol a gwasanaeth eithriadol i'r proffesiwn gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yn 2006 a chymrodoriaeth FDSRCPS (arbennig) yn 2011.
 • Yn dilyn ystod o swyddi clinigol yn y Gwasanaeth Iechyd rhwng 1980 a 1990, symudodd yr Athro Treasure i Seland Newydd lle'r oedd ganddi ddwy rôl fel Deintydd Iechyd y Cyhoedd ac fel Darlithydd, yna’n Uwch Ddarlithydd, ym Mhrifysgol Otago

Dirprwy Is-Ganghellor
Yr Athro Tim Woods BA MA PhD

 • Yn fab i ffisegwr deiamwnt a chynllunydd-arlunydd, ymfudod Yr Athro Tim Woods i’r Deyrnas Unedig o Dde Affrica yn y 70au hwyr gyda’i rhieni a dau brawd.
 • Ar ôl cwblhau ei BA, MA a Doethuriaeth mewn Llenyddiaeth Saesneg ym mhrifysgolion Briste a Southampton, ac yn dilyn cyfnod byr fel darlithydd dros dro ym Mhrifysgol Winchester, gafodd ei apwyntio’n ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Americanaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth ym 1990.
 • Cafodd ei wobrwyo gyda Chadair Personol yn 2003 a gafodd ei apwyntio yn Bennaeth yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol rhwng 2002-2007.
 

Aelodau Annibynnol

ManylionLlun

Mr George Ashworth BSc Econ AICB FHD MBA (hyd at 31 Gorffennaf 2021)

 • Arbenigwr cyllid ym maes dechrau a datblygu busnesau;
 • Enillydd Gwobr Diploma Cymdeithas y Cwmnïau Cyllid (FHD) yn 1979;
 • MBA mewn Cyllid Corfforaethol â Chlod Uchel o Brifysgol Middlesex.

Samantha Blackie (hyd at 31 Gorffennaf 2021)

 • Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol corfforaethol, sydd wedi dal swyddi uwch gyda Royal London Group, cwmni yswiriant bywyd a phensiynau mwyaf y DU, a Grŵp Bancio Lloyds.
 • Ymddiriedolwr elusen Meningitis Now.

Ms Anne Davies LLB (hyd at 31 Gorffennaf 2020)

 • Cyfreithiwr ers 1991 yng Nghymru a Lloegr, ac ers 2013 yn Ynysoedd Gwyryf Prydain;
 • Mae’n arbenigo mewn troseddau busnes – ariannol, iechyd a diogelwch, a’r amgylchedd.
 

Ms Meri Huws (hyd at 30 Ebrill 2022)

 • Tan Ebrill 2019, Meri oedd Comisynydd y Gymraeg, rôl a oedd ganddi o fis Ebrill 2012. Bu'n Gadeirydd Bwrdd yr iaith Gymraeg o 2004 hyd nes i'r Bwrdd gael ei ddiddymu ym mis Mawrth 2012.
 • Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth yn y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, ac yn flaenorol roedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.
 

Mr Richard John LLB (hyd at 31 Gorffennaf 2020)

 • Cafodd Richard ei eni a’i fagu yn Aberystwyth, ac aeth i Ysgol Ramadeg Ardwyn ac Ysgol Gyfun Penglais lle’r oedd yn brif fachgen yn ei flwyddyn olaf. Graddiodd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Southampton yn 1981, ac ar ôl llwyddo yn ei arholiadau i fod yn gyfreithiwr, cymerodd erthyglau gyda Parry’s & Baillie yn Chatham, Swydd Caint.
 • Daeth Richard yn gyfreithiwr ym mis Mehefin 1985 a dychwelyd i Aberystwyth yn gyfreithiwr cyswllt gyda W A Bowen & Griffiths. Yn 1987 ymunodd ag Alun Thomas a chafodd ei wneud yn bartner yn 1989. Mae cefndir cyfreithiol Richard ym maes ymgyfreitha. Er hynny, dros yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi arbenigo mewn trawsgludo preswyl a masnachol i unigolion a chwmnïau.
 • Diddordebau pennaf Richard yw cadw’n heini, chwarae pêl-droed a cherddoriaeth.
 

Y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd LLB (hyd at 31 Gorffennaf 2020)

 • Wedi ei eni ym Metws y Coed yn 1951, magwyd Elfyn Llwyd AS yn Llanrwst ac yn ddiweddarach aeth i Brifysgol Cymru, Aberystwyth, a Choleg y Gyfraith yng Nghaer. Cyn ei ethol yn Aelod Seneddol, gweithiodd fel cyfreithiwr a dod yn fargyfreithiwr yn 1997.
 • Mae Elfyn Llwyd yn Aelod Seneddol ers 1992, yn cynrychioli Meirionnydd Nant Conwy yn Nhŷ’r Cyffredin o 1992 tan 2010 a Dwyfor Meirionnydd ers 2010. Elfyn Llwyd yw arweinydd grŵp seneddol Plaid Cymru yn San Steffan. Ei ddiddordebau gwleidyddol pennaf yw materion cartref, trafnidiaeth ac amaethyddiaeth. Fe’i penodwyd i’r Cyfrin Gyngor ar 9 Chwefror 2011.
 • Mae’n rhugl ei Gymraeg a’i Saesneg, ac yn briod â’r gantores werin Gymraeg Eleri Llwyd. Mae ganddynt ddau o blant. Ymhlith ei ddiddordebau mae bridio colomennod, darllen, teithio a rygbi.
 

Mr Ian MacEachern OBE MBA MSc BSc BA CDipAF CDipCF CEng CMgr CITP FCIPD MBCS (hyd at 31 Gorffennaf 2020)

 • Ar ôl ennill graddau fel myfyriwr israddedig ac uwchraddedig mewn mathemateg a dadansoddi rhifiadol ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth a Phrifysgol Dundee, gweithiodd Ian i Gymdeithas Aswiriant Scottish Widows yng Nghaeredin ac i Academi Dingwall yn Ucheldiroedd yr Alban cyn ennill comisiwn i’r Llu Awyr  Brenhinol yn 1978.
 • Yn ystod ei yrfa yn yr RAF gweithiodd ar lefel cyfarwyddwr mewn nifer o swyddogaethau, gan gynnwys adnoddau dynol, cyllid, systemau gwybodaeth, a rheoli rhaglenni newidiadau trawsffurfiol sylweddol. Dyfarnwyd OBE iddo yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn 1994. Ar ôl ymddeol o’r RAF, treuliodd Ian bedair blynedd yn uwch Was Sifil gyda Chofrestrfa Tir EM.
 • Ar hyn o bryd, yn ogystal â’i swyddogaeth yn y Cyngor, mae Ian yn Gyfarwyddwr i Brifysgol Aberystwyth (Cangen Gampws Mawrisiws) ac yn aelod anweithredol o Fwrdd Ymgynghorol y Swyddfa Cydnabod Dyfarniadau.
 

Ms Fiona Sharp (hyd at 30 Ebril 2022)

 • Tan fis Chwefror 2018, roedd Fiona yn Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp ‘Chime Communications Group’, grŵp marchnata cyfathrebu a chwaraeon rhyngwladol.
 • Ers 01 Awst 2018, mae Fiona wedi bod yn aelod o Bwyllgor Archwilio, risg a sicrwydd y Brifysgol.

Yr Athro Syr Robin Williams FRS (hyd at 31 Gorffennaf 2021)

 • Cyn Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe.
 • Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru o 2009 i 31 Gorffennaf 2018 ac yn gadeirydd y Pwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu.
 • Gymrawd o'r Gymdeithas Frenhinol ac fe ddyfarnwyd CBE iddo yn 2004 am ei wasanaeth i addysg uwch.

Aelodau o'r Myfyrwyr

ManylionLlun
Mr Dhanjeet Ramnatsing, Llywydd yr Undeb (hyd at 30 Mehefin 2020)
 
Mr Tomos Ifan, Llywydd UMCA (hyd at 30 Mehefin 2020)
 

Aelodau o'r Senedd

ManylionLlun

Dr Hazel Davey (hyd at 31 Gorffennaf 2020)

 • Uwch Ddarlithydd ym maes Microbioleg a Chyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig trwy Gwrs yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.
 • Microbiolegydd, yn arbenigo yn ymateb cymysgryw celloedd i bwysau (stress) amgylcheddol. Cyllidir gan BBSRC a KESS i archwilio effaith pwysau cysylltiedig â bragdai ar gynhyrchu cwrw.
 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch a chydlynydd cynlluniau gradd microbioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth.
 

Yr Athro Reyer Zwiggelaar (hyd at 31 Gorffennaf 2020)

 • Ganwyd Reyer yn yr Iseldiroedd a symudodd i'r DU i gael PhD yn UCL ym 1993. Ers hynny, mae wedi canolbwyntio ar ymchwil a darparu addysg ôl-raddedig. Mae ei (grŵp) ymchwil yn canolbwyntio ar biometreg a dadansoddiad canser mewn delweddau meddygol, yn enwedig canser y fron a'r prostad. I ddechrau, canolbwyntiodd ar fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (PhD / MPhil / MRes), ond fel Pennaeth yr Ysgol Raddedig, mae'n gyfrifol hefyd am y myfyrwyr ôl-raddedig (Meistri / etc.) a addysgir.
 • Mae wedi cyhoeddi dros 250 o bapurau, enillodd wobrau ymchwil sy'n werth dros £4 miliwn, ac mae'n Golygydd Cyswllt ar IEEE Siwrnal Biofeddygol a Gwybodeg Iechyd a Golygydd Cyswllt Cydnabyddiaeth Patrwm. Ef yw'r Cyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer AMFfCh.
 • Mae Reyer yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.
 

Aelodau o Staff

ManylionLlun

Ms Kath Williams (hyd at 31 Gorffennaf 2020)

 • Wedi graddio o'r Brifysgol Agored, ymunodd Kath â'r Brifysgol ym 1999 ar ôl iddi fod yn flaenorol fel Gweinyddwr Gwasanaethau Tiwtor yr OU yng Nghymru
 • Penodwyd i rôl Gweinyddwr Adrannol yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym 1999, ac wedyn, Rheolwr Adranool yn TFTS.
 • Penodwyd i rôl Rheolwr Sefydliad y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn 2013 (gynt Sefydliad Llenyddiaeth, Ieithoedd a Chelfyddydau Creadigol).
 

 

Llawlyfr

I gynorthwyo aelodau gyda’u gwaith ar Gyngor Prifysgol Aberystwyth, mae Ysgrifennydd y Brifysgol wedi cynhyrchu llawlyfr sy’n crynhoi gwybodaeth bwysig o nifer o ffynonellau. Caiff y ddogfen hon ei diweddaru yn ôl yr angen, gyda’r fersiwn diweddaraf ar gael ar y wefan hon.

Llawlyfr ar gyfer Aelodau'r Cyngor

Cofnodion

Cyhoeddir cofnodion pob cyfarfod o’r Cyngor yma unwaith ag y byddant wedi cael eu cymeradwyo, fel arfer yn y cyfarfod nesaf o’r Cyngor.

Cyfarfodydd 2019/2020

10 Gorffennaf 2020 Agenda Cofnodion
27 Ebrill 2020 Agenda Cofnodion
14 Chwefror 2020 Agenda Cofnodion
25 Tachwedd 2019 Agenda Cofnodion
11 Hydref 2019 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2018/2019

28 Mehefin 2019 Agenda Cofnodion
12 Ebrill 2019 Agenda Cofnodion
08 Chwefror 2019 Agenda Cofnodion
26 Tachwedd 2018 Agenda Cofnodion
21 Medi 2018 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2017/2018

06 Gorffennaf 2018 Agenda Cofnodion
18 Mai 2018 Agenda Cofnodion
23 Mawrth 2018 Agenda Cofnodion
27 Tachwedd 2017 Agenda Cofnodion
04 Hydref 2017 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2016/2017

23 Mehefin 2017 Agenda Cofnodion
26 Ebrill 2017 Agenda Cofnodion
07 Ebrill 2017 Agenda Cofnodion
17 Chwefror 2017 Agenda Cofnodion
29 Tachwedd 2016 Agenda Cofnodion
18 Hydref 2016 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2015/2016

29 Mehefin 2016 Agenda Cofnodion
11 Mai 2016 Agenda Cofnodion
26 Chwefror 2016 Agenda Cofnodion
4 Rhagfyr 2015 Agenda Cofnodion
23 Hydref 2015 Agenda Cofnodion

 

 

Cofrestr Buddiannau

Mae Ysgrifennydd y Brifysgol, fel Clerc y Cyngor, yn cadw cofrestr o fuddiannau sy’n cael eu datgan gan aelodau’r Cyngor a’i bwyllgorau. Mae’r gofrestr yn cynnwys gwybodaeth a ddarperir gan bob aelod ac fe gyhoeddir crynodeb. Er bod y gofrestr yn cael ei diweddaru’n flynyddol, anogir aelodau’r Cyngor i hysbysu’r Clerc ar y cyfle cynharaf posibl os bydd newid sylweddol yn eu buddiannau yn ystod y flwyddyn.

Cofrestr Buddiannau - Crynodeb

Swyddi Gweigion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymwybodol o bwysigrwydd sicrhau bod amrywiaeth eang o sgiliau, arbenigedd a safbwyntiau yn cael eu cynrychioli gan yr aelodaeth lleyg y Cyngor a'i bwyllgorau.

Fel isafswm, bydd unrhyw swyddi gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol ar y Cyngor neu ei is-bwyllgorau yn cael eu hysbysebu ar y dudalen hon. Mae unrhyw unigolion a chymwys addas yn cael eu hannog i anfon datganiadau o ddiddordeb i Ysgrifennydd y Brifysgol.

Swyddi Gweigion Presennol

Ceir swydd wag ar gyfer Aelod Annibynnol ar Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd y Brifysgol ar hyn o bryd.

Ceir mwy o wybodaeth yn y disgrifiad rôl.

Er mwyn gwneud cais, a fyddech cystal â chyflwyno llythyr eglurhaol yn egluro pam fod y penodiad hwn o ddiddordeb i chi a’r hyn y byddech chi’n benodol yn ei gynnig i’r rôl, ynghyd â curriculum vitae (CV). A fyddech cystal â chynnwys hefyd eich manylion cyswllt o ddewis, a ddefnyddir fel y gwelir yn ddoeth.

I wneud cais, a fyddech cystal ag anfon eich cais drwy e-bost at ysgrifennydd@aber.ac.uk erbyn canol nos ar 23 Awst 2019.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau yn Saesneg. Bydd pob cais yn derbyn ymateb i gadarnhau ei fod wedi ei dderbyn.