Y Cyngor

Y Cyngor yw “corff llywodraethol goruchaf y Brifysgol” ac mae’n “gyfrifol am benderfynu ar gyfeiriad strategol y Brifysgol ac am y modd y gweithredir materion ariannol a gweinyddol, a materion eraill y Brifysgol, yn unol â’i hamcanion”. Y Cyngor sy’n gwarchod sêl gyffredin y Brifysgol ac yn rheoleiddio ei defnydd.

Mae’r Ordinhadau yn amlinellu cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r Cyngor.

Aelodaeth

Aelodaeth y Cyngor

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020 – 2021, bydd aelodaeth Cyngor Prifysgol Aberystwyth fel a ganlyn:

Aelodau ex officio

ManylionLlun

Cadeirydd y Cyngor
Dr Emyr Roberts BA PhD (hyd at 31 Rhagfyr 2020)

 • Emyr oedd Prif Weithredwr cyntaf Cyfoeth Naturiol Cymru, gan arwain y newid a’r trawsnewid o’r tri chorff blaenorol i greu un sefydliad a chanddo gyfrifoldebau eang i reoli adnoddau naturiol ac amgylchedd Cymru mewn modd cynaliadwy.
 • Cyn hynny, bu’n uwch was sifil yn Llywodraeth Cymru, yn rheoli nifer o bortffolios; Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Leol a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Sgiliau oedd ei swyddi diwethaf yno.
 • Daeth Emyr yn un o Gymrodyr ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis 2014; mae hefyd yn un o Ymddiriedolwyr y Gymdeithas Alzheimer.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio
Adnoddau a Pherfformiad
Pwyllgor Taliadau
Buddsoddiadau

Dirprwy Cadeirydd y Cyngor
Y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd LLB (hyd at 31 Gorffennaf 2020)

 • Wedi ei eni ym Metws y Coed yn 1951, magwyd Elfyn Llwyd AS yn Llanrwst ac yn ddiweddarach aeth i Brifysgol Cymru, Aberystwyth, a Choleg y Gyfraith yng Nghaer. Cyn ei ethol yn Aelod Seneddol, gweithiodd fel cyfreithiwr a dod yn fargyfreithiwr yn 1997.
 • Mae Elfyn Llwyd yn Aelod Seneddol ers 1992, yn cynrychioli Meirionnydd Nant Conwy yn Nhŷ’r Cyffredin o 1992 tan 2010 a Dwyfor Meirionnydd ers 2010. Elfyn Llwyd yw arweinydd grŵp seneddol Plaid Cymru yn San Steffan. Ei ddiddordebau gwleidyddol pennaf yw materion cartref, trafnidiaeth ac amaethyddiaeth. Fe’i penodwyd i’r Cyfrin Gyngor ar 9 Chwefror 2011.
 • Mae’n rhugl ei Gymraeg a’i Saesneg, ac yn briod â’r gantores werin Gymraeg Eleri Llwyd. Mae ganddynt ddau o blant. Ymhlith ei ddiddordebau mae bridio colomennod, darllen, teithio a rygbi.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio
Pwyllgor Diswyddo
Pwyllgor Taliadau (Cadeirydd)


 

Is-Ganghellor
Yr Athro Elizabeth Treasure PhD BDS FRACDS FDSRCS FFPH

 • Mae gan yr Athro Treasure radd BDS mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol ynghyd â doethuriaeth o Brifysgol Birmingham.
 • Dyfarnwyd Medal John Tomes iddi am ragoriaeth wyddonol a gwasanaeth eithriadol i'r proffesiwn gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yn 2006 a chymrodoriaeth FDSRCPS (arbennig) yn 2011.
 • Yn dilyn ystod o swyddi clinigol yn y Gwasanaeth Iechyd rhwng 1980 a 1990, symudodd yr Athro Treasure i Seland Newydd lle'r oedd ganddi ddwy rôl fel Deintydd Iechyd y Cyhoedd ac fel Darlithydd, yna’n Uwch Ddarlithydd, ym Mhrifysgol Otago

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio
Adnoddau a Pherfformiad
Buddsoddiadau

Dirprwy Is-Ganghellor
Yr Athro Tim Woods BA MA PhD

 • Yn fab i ffisegwr deiamwnt a chynllunydd-arlunydd, ymfudod Yr Athro Tim Woods i’r Deyrnas Unedig o Dde Affrica yn y 70au hwyr gyda’i rhieni a dau brawd.
 • Ar ôl cwblhau ei BA, MA a Doethuriaeth mewn Llenyddiaeth Saesneg ym mhrifysgolion Briste a Southampton, ac yn dilyn cyfnod byr fel darlithydd dros dro ym Mhrifysgol Winchester, gafodd ei apwyntio’n ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Americanaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth ym 1990.
 • Cafodd ei wobrwyo gyda Chadair Personol yn 2003 a gafodd ei apwyntio yn Bennaeth yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol rhwng 2002-2007.
 

Aelodau Annibynnol

ManylionLlun

Mr George Ashworth BSc Econ AICB FHD MBA (hyd at 31 Gorffennaf 2021)

 • Arbenigwr cyllid ym maes dechrau a datblygu busnesau;
 • Enillydd Gwobr Diploma Cymdeithas y Cwmnïau Cyllid (FHD) yn 1979;
 • MBA mewn Cyllid Corfforaethol â Chlod Uchel o Brifysgol Middlesex.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Archwilio, Risg a Sicrwydd (Cadeirydd)
Buddsoddiadau (Cadeirydd)

Samantha Blackie (hyd at 31 Gorffennaf 2021)

 • Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol corfforaethol, sydd wedi dal swyddi uwch gyda Royal London Group, cwmni yswiriant bywyd a phensiynau mwyaf y DU, a Grŵp Bancio Lloyds.
 • Ymddiriedolwr elusen Meningitis Now.

Aelod o'r Pwyllgorau Canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio (Cadeirydd)
Pwyllgor Diswyddo
Pwyllgor Taliadau

Kate Eden (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Mae Kate Eden yn gyfarwyddwr anweithredol sydd â dros bymtheng mlynedd o brofiad ar lefel uwch reolwyr yn y DU ac yn rhyngwladol.
 • Cafodd Ms Eden ei geni a'i magu yng Ngogledd Cymru. Astudiodd y gwyddorau cymdeithasol a gwleidyddol yng Ngholeg King’s, Caergrawnt.
 • Enillwyd ei harbenigedd mewn materion cyhoeddus, polisi a chyfathrebu strategol yn y sector fferyllol i raddau helaeth. Mae Ms Eden hefyd wedi gweithio ar bolisi ynni a gwyddoniaeth.

Aelod o'r Pwyllgor Canlynol:
Archwilio, Risg a Sicrwydd
Adnoddau a Pherfformiad

 

Ms Meri Huws (hyd at 30 Ebrill 2022)

 • Tan Ebrill 2019, Meri oedd Comisynydd y Gymraeg, rôl a oedd ganddi o fis Ebrill 2012. Bu'n Gadeirydd Bwrdd yr iaith Gymraeg o 2004 hyd nes i'r Bwrdd gael ei ddiddymu ym mis Mawrth 2012.
 • Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth yn y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, ac yn flaenorol roedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio
Pwyllgor Diswyddo (Cadeirydd)

 

Rhuanedd Richards (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Yn wreiddiol o Gwm Cynon, astudiodd Rhuanedd Richards ym Mhrifysgol Aberystwyth a dyfarnwyd ysgoloriaeth y BBC iddi i astudio yn Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd. Ar ôl gorffen ei gradd yng Nghaerdydd, dechreuodd ei gyrfa gyda BBC Cymru fel newyddiadurwr cyn cyflwyno rhai o'i raglenni newyddion a gwleidyddol blaenllaw.
 • Gadawodd y BBC yn 2007 a gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac o'i gwmpas fel cynghorydd arbennig i Lywodraeth Cymru, prif weithredwr Plaid Cymru ac yn ddiweddarach fel cynghorydd polisi ar gyfer Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol.
 • Dechreuodd Ms Richards ei rôl bresennol fel golygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw ym mis Hydref 2018.

Aelod o'r Pwyllgor canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio

 

Ms Fiona Sharp (hyd at 30 Ebril 2022)

 • Tan fis Chwefror 2018, roedd Fiona yn Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp ‘Chime Communications Group’, grŵp marchnata cyfathrebu a chwaraeon rhyngwladol.
 • Ers 01 Awst 2018, mae Fiona wedi bod yn aelod o Bwyllgor Archwilio, risg a sicrwydd y Brifysgol.

Aelod o'r Pwyllgor canlynol:
Adnoddau a Pherfformiad (Cadeirydd)

Mark Tweed (hyd at 31 Rhagfyr 2022)

 • Ar hyn o bryd Mark yw Prif Swyddog Ariannol, Cyfarwyddwr a Phennaeth Cyfreithiol ‘Propel Finance’. Cyn hynny, roedd yn Ddirprwy Nrif Swyddog Ariannol a Phennaeth Cyfreithiol dros dro i Opel Vauxhall Finance (OVF).
 • Graddiodd mewn cemeg ddiwydiannol o Brifysgol Caerdydd, ac mae Mark hefyd yn aelod annibynnol o Fwrdd Cymdeithas Chwaraeon Cymru.
 • Cyn dod yn aelod o Gyngor y Brifysgol, gwasanaethodd fel aelod annibynnol ar y pwyllgorau Adnoddau a Pherfformiad, a Buddsoddiadau.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Archwilio, Risg a Sicrwydd
Buddsoddiadau

 

Yr Athro Syr Robin Williams FRS (hyd at 31 Gorffennaf 2021)

 • Cyn Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe.
 • Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru o 2009 i 31 Gorffennaf 2018 ac yn gadeirydd y Pwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu.
 • Gymrawd o'r Gymdeithas Frenhinol ac fe ddyfarnwyd CBE iddo yn 2004 am ei wasanaeth i addysg uwch.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Adnoddau a Pherfformiad
Pwyllgor Taliadau

Dr William Williams (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Wil Williams yw Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Alacrity ac mae'n gyfrifol am ddatblygiad strategol a gweithredol y sylfaen. Mae wedi treulio dros ugain mlynedd fel rheolwr academaidd ac academaidd, gan ganolbwyntio ar addysg ôl-raddedig.
 • Astudiodd Dr Williams ddaearyddiaeth yn Aberystwyth ac ymunodd â'r fyddin ar ôl gorffen ei radd. Wedi hynny, cwblhaodd MBA, cyn ymuno â Rothschild ym 1990 a threuliodd bum mlynedd mewn cyllid corfforaethol, cyn dychwelyd i'r byd academaidd.
 • Yn 2013, fe'i penodwyd yn Ddeon Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol Sohar yn Oman y gwnaeth gais amdano a'i benodi. Yna symudodd i Emiradau Arabaidd Unedig a daeth yn Gyfarwyddwr Materion Academaidd mewn prifysgol yn Abu Dhabi. Cyn ymuno roedd Alacrity Williams yn Gyfarwyddwr yng Nghyngor Addysg Abu Dhabi yn arwain yr Is-adran Gwella Ansawdd Addysg Uwch.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Pwyllgor Buddsoddiadau
Adnoddau a Pherfformiad

 

Aelodau o'r Myfyrwyr

ManylionLlun

Mr Nate Pidcock, Llywydd yr Undeb (hyd at 30 Mehefin 2021)

 • Yn enedigol o Gaer, mynychodd Brifysgol Lerpwl yn astudio Mathemateg Pur yna trosglwyddodd i Aberystwyth yn yr ail flwyddyn, gan newid cyrsiau i Mathemateg a Theatr.
 • Cynrychiolydd academaidd ar gyfer theatr ac aelod o glwb Lacrosse  Aberystwyth. Teithiodd yr Eidal am chwe mis ar daith theatr o amgylch James Bond, gan chwarae Auric Goldfinger.
 • Mae ganddo ddiddordeb cryf iawn mewn lles myfyrwyr ac mae eisiau sicrhau bod myfyrwyr yn hapus ac yn iach yn ystod ac ar ôl eu hamser yn Aberystwyth.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Adnoddau a Pherfformiad

 

Mr Moc Lewis, Llywydd UMCA (hyd at 30 Mehefin 2021)

 • Yn wreiddiol o Lampeter, Gorllewin Cymru ac rydw i'n dal i chwarae rygbi i glwb y Dref.
 • Astudiwyd Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn cael fy ethol yn fy rôl fel Swyddog Diwylliant Cymru a Llywydd UMCA yn Undeb y Myfyrwyr.
 • Mae'r Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg yn rhan allweddol o fy hunaniaeth felly rwyf am sicrhau ei bod yn cael ei chynrychioli a'i defnyddio'n gywir yma yn Aberystwyth. Fe wnes i fwynhau fy amser yma yn Aberystwyth fel myfyriwr ac rydw i eisiau sicrhau bod profiadau myfyrwyr y dyfodol yr un fath â fy un i, gyda'r iaith a diwylliant Cymraeg yn ganolog i'r cyfan.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio


 

Aelodau o'r Senedd

ManylionLlun

Louise Marshall (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Pennaeth Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Darllenydd mewn Adfer a Llenyddiaeth y Ddeunawfed Ganrif
 • Ymchwilio i ddiddordebau mewn theatr, teuluoedd theatrig, a chynrychioli hunaniaeth genedlaethol

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio


 

Yr Athro Reyer Zwiggelaar (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Ganwyd Reyer yn yr Iseldiroedd a symudodd i'r DU i gael PhD yn UCL ym 1993. Ers hynny, mae wedi canolbwyntio ar ymchwil a darparu addysg ôl-raddedig. Mae ei (grŵp) ymchwil yn canolbwyntio ar biometreg a dadansoddiad canser mewn delweddau meddygol, yn enwedig canser y fron a'r prostad. I ddechrau, canolbwyntiodd ar fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (PhD / MPhil / MRes), ond fel Pennaeth yr Ysgol Raddedig, mae'n gyfrifol hefyd am y myfyrwyr ôl-raddedig (Meistri / etc.) a addysgir.
 • Mae wedi cyhoeddi dros 250 o bapurau, enillodd wobrau ymchwil sy'n werth dros £4 miliwn, ac mae'n Golygydd Cyswllt ar IEEE Siwrnal Biofeddygol a Gwybodeg Iechyd a Golygydd Cyswllt Cydnabyddiaeth Patrwm. Ef yw'r Cyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer AMFfCh.
 • Mae Reyer yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Adnoddau a Pherfformiad

Aelodau o Staff

ManylionLlun

Ms Kath Williams (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Wedi graddio o'r Brifysgol Agored, ymunodd Kath â'r Brifysgol ym 1999 ar ôl iddi fod yn flaenorol fel Gweinyddwr Gwasanaethau Tiwtor yr OU yng Nghymru
 • Penodwyd i rôl Gweinyddwr Adrannol yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym 1999, ac wedyn, Rheolwr Adranool yn TFTS.
 • Penodwyd i rôl Rheolwr Sefydliad y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn 2013 (gynt Sefydliad Llenyddiaeth, Ieithoedd a Chelfyddydau Creadigol).

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Pwyllgor Diswyddio

 

 

Llawlyfr ar gyfer Aelodau'r Cyngor

I gynorthwyo aelodau gyda’u gwaith ar Gyngor Prifysgol Aberystwyth, mae Ysgrifennydd y Brifysgol wedi cynhyrchu llawlyfr sy’n crynhoi gwybodaeth bwysig o nifer o ffynonellau. Caiff y ddogfen hon ei diweddaru yn ôl yr angen, gyda’r fersiwn diweddaraf ar gael ar y wefan hon.

Llawlyfr ar gyfer Aelodau'r Cyngor

Cofnodion

Cyhoeddir cofnodion pob cyfarfod o’r Cyngor yma unwaith ag y byddant wedi cael eu cymeradwyo, fel arfer yn y cyfarfod nesaf o’r Cyngor.

Cyfarfodydd 2020/2021

9 Gorffennaf 2021 Agenda Cofnodion
14 Mai 2021 Agenda Cofnodion
19 Mawrth 2021 Agenda Cofnodion
26 Tachwedd 2020 Agenda Cofnodion
22 Medi 2020 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2019/2020

10 Gorffennaf 2020 Agenda Cofnodion
27 Ebrill 2020 Agenda Cofnodion
14 Chwefror 2020 Agenda Cofnodion
25 Tachwedd 2019 Agenda Cofnodion
11 Hydref 2019 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2018/2019

28 Mehefin 2019 Agenda Cofnodion
12 Ebrill 2019 Agenda Cofnodion
08 Chwefror 2019 Agenda Cofnodion
26 Tachwedd 2018 Agenda Cofnodion
21 Medi 2018 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2017/2018

06 Gorffennaf 2018 Agenda Cofnodion
18 Mai 2018 Agenda Cofnodion
23 Mawrth 2018 Agenda Cofnodion
27 Tachwedd 2017 Agenda Cofnodion
04 Hydref 2017 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2016/2017

23 Mehefin 2017 Agenda Cofnodion
26 Ebrill 2017 Agenda Cofnodion
07 Ebrill 2017 Agenda Cofnodion
17 Chwefror 2017 Agenda Cofnodion
29 Tachwedd 2016 Agenda Cofnodion
18 Hydref 2016 Agenda Cofnodion

 

 

Cofrestr Buddiannau

Mae Ysgrifennydd y Brifysgol, fel Clerc y Cyngor, yn cadw cofrestr o fuddiannau sy’n cael eu datgan gan aelodau’r Cyngor a’i bwyllgorau. Mae’r gofrestr yn cynnwys gwybodaeth a ddarperir gan bob aelod ac fe gyhoeddir crynodeb. Er bod y gofrestr yn cael ei diweddaru’n flynyddol, anogir aelodau’r Cyngor i hysbysu’r Clerc ar y cyfle cynharaf posibl os bydd newid sylweddol yn eu buddiannau yn ystod y flwyddyn.

Cofrestr Buddiannau - Crynodeb

Swyddi Gweigion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymwybodol o bwysigrwydd sicrhau bod amrywiaeth eang o sgiliau, arbenigedd a safbwyntiau yn cael eu cynrychioli gan yr aelodaeth lleyg y Cyngor a'i bwyllgorau.

Fel isafswm, bydd unrhyw swyddi gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol ar y Cyngor neu ei is-bwyllgorau yn cael eu hysbysebu ar y dudalen hon. Mae unrhyw unigolion a chymwys addas yn cael eu hannog i anfon datganiadau o ddiddordeb i .

Swyddi Gweigion Presennol

Nid ydym yn chwilio am unigolion i wasanaethau ar y Cyngor neu un o’r is-bwyllgorau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae croeso i unigolion gysylltu ag i drefnu cael hysbysiad unigol pan fydd swyddi gweigion i’w llenwi.