Llys y Brifysgol

Swyddogaeth y Llys

Diffinir swyddogaeth y Llys fel a ganlyn yng nghymal XIV y Siarter:

Bydd Llys i’r Brifysgol. Rôl y Llys fydd darparu fforwm cyhoeddus ar gyfer cyfathrebu ac ar gyfer trafod gweithgareddau’r Brifysgol. Bydd aelodaeth a swyddogaethau’r Llys fel y’u darperir drwy Ordinhad.

Mae Ordinhad yn amlinellu cyfansoddiad y Llys.

Aelodaeth y Llys

 

Cyfarfod 2020

Yn anffodus, mae’r Brifysgol wedi penderfynu gohirio cyfarfod blynyddol y Llys, a oedd i’w gynnal ar ddydd Llun, 27 Ebrill 2020. Fel y byddwch yn gwerthfawrogi, mae’r ymdrechion presennol i leihau lledaeniad Covid-19 yn golygu nad yw cynnal cynulliad o'r fath yn bosib ar hyn o bryd.

Mae’r Llys yn darparu fforwm cyhoeddus blynyddol ar gyfer cyfathrebu a thrafod gweithgareddau’r Brifysgol, ac mae’n cynnwys sawl rhanddeiliad allweddol yn ei aelodaeth. Mae’r holl staff a’r myfyrwyr presennol yn aelodau o’r Llys, yn ogystal â nifer o gynrychiolwyr o sefydliadau lleol a chenedlaethol.

Er bod opsiynau eraill wedi cael eu hystyried – gan gynnwys cynnal y cyfarfod ar-lein – penderfynwyd mai gohirio cyfarfod y Llys oedd y mwyaf priodol o dan yr amgylchiadau presennol.

Gwneir pob ymdrech yn awr i adnabod dyddiad arall ar gyfer cyfarfod yn ddiweddarach yn 2020. Fodd bynnag, os na fydd hyn yn bosibl, mae trefniadau eisoes mewn lle ar gyfer cyfarfod y flwyddyn nesaf, a fydd yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 19 Mawrth 2021.

Yn y cyfamser, gallwch barhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn y Brifysgol drwy'r wefan (https://www.aber.ac.uk/cy/news/).

Mae'r gwaith sy’n cael ei wneud gan staff y Brifysgol o dan arweinyddiaeth yr Is-Ganghellor a’i thîm wedi bod yn hynod o drawiadol.

Maent wedi gweithio’n ddiflino ers cyhoeddi’r argyfwng i sefydlu dysgu o bell, i sicrhau bod cyswllt cymdeithasol a deialog academaidd yn cael ei gynnal dros y we ac i wneud popeth posibl i alluogi myfyrwyr presennol i barhau gyda’u cyrsiau ac i’r rhai yn eu blwyddyn olaf gwblhau eu hastudiaethau.

Yn ogystal, maent wedi bod yn cysylltu â llywodraeth leol a Chymru i roi cryn gymorth i’w helpu yn eu gorchwylion heriol.

Rwy’n hynod ddiolchgar am yr holl waith hwn a dymunaf bob dymuniad da iddynt hwy a’r myfyrwyr ar gyfer yr wythnosau i ddod. Gallwn i gyd gael ein hanrhydeddu gan yr hyn sy'n cael ei wneud gan y gymuned Brifysgol gyfan.

Gyda phob dymuniad gorau,

Yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd
Y Canghellor