Llety ag Arlwyo

Lwfans Arlwyo

Fel preswyliwr gydag arlwyo ym Mhantycelyn, bydd swm o arian sy’n cyfateb i werth brecwast a swper 5 diwrnod yr wythnos yn eich llety yn cael ei roi’n awtomatig ar eich Cerdyn Aber. Bydd y lwfans prydau hwn yn cael ei dynnu o’ch Ffioedd Llety ac yn cael ei lwytho ar eich Cerdyn Aber yn awtomatig, mewn rhandaliadau bob tymor. Mae’r lwfans yn hyblyg, sy’n golygu y gallwch ei wario pryd bynnag a lle bynnag y mynnwch ar y campws, yn unrhyw rai o’n bwytai a’n caffis Gwasanethau Croeso. 

Nodwch y bydd unrhyw arian nad ydyw wedi cael ei wario yn cael ei golli ar ddiwedd cyfnod eich trwydded.

Am ragor o wybodaeth am ein bwytai, ein bwydlenni a'r amseroedd agor ac ati, dilynwch y ddolen hon https://www.aber.ac.uk/cy/hospitality/

Llety arlwyo - ateb eich cwestiynau...

 • Beth yw'r manteision i fi?
 • Sut mae rhoi arian ar y Cerdyn?
 • Pryd y gallaf i ddefnyddio'r Cerdyn?
 • Beth sy’n digwydd i’m harian sy’n weddill ar ddiwedd y tymor?
 • Beth sy'n digwydd ar ddiwedd y flwyddyn?
 • Beth sy'n digwydd os rhoddwyd taliadau ychwanegol ar y cerdyn?
 • Beth fydd yn digwydd os tynnaf yn ôl o'm llety arlwyo yn ystod y flwyddyn?
 • Beth sy'n digwydd os bydd rhywun arall yn defnyddio'r cerdyn?

Gair i'r Gall

 • Edrychwch ar eich balans yn rheolaidd i'ch helpu chi i gynllunio eich gwario.
 • Dylech osgoi gwneud taliadau ychwanegol mawr os ydych ar fin gadael – ni fyddwn yn talu arian yn ôl.
 • Cofiwch bydd y lwfans gwreiddiol yn dod i ben ar ddiwrnod olaf y tymor terfynol.
 • Mae Cerdyn Aber yn rhoi mynediad i ystod o adnoddau a Gwasanaethau i chi, felly dylech ei chadw’n ddiogel. 

Gellir cael manylion llawn ar y ffordd y mae’r cerdyn yn gweithio a sut y gellir rhoi arian arni drwy fynd i adran Cerdyn Aber o’r wefan.