Arlwyo yn y Lletyau

Y mae myfyrwyr mewn Llety sy'n Arlwyo Penbryn yn aelodau o'r cynllun Cerdyn Teyrngarwch yn awtomatig ac yn derbyn Cerdyn Debyd unwaith iddynt gyrraedd y llety. Gellir defnyddio'r cerdyn teyrngarwch i dalu am fwyd a diod yn y rhan fwyaf o'n lleoedd bwyta.

Mae ffioedd yr holl lety arlwyo yn cynnwys elfen benodol i dalu costau hyd at ddau bryd bwyd y dydd sy'n rhoi i'r myfyriwr yr hyblygrwydd o ddewis ble a phryd i fwyta.

Gall myfyrwyr ychwanegu at werth y Cerdyn Teyrngarwch os dymunant.

Llety arlwyo - ateb eich cwestiynau...

 • Beth yw'r manteision i fi?
 • Sut mae rhoi arian ar y Cerdyn?
 • Pryd y gallaf i ddefnyddio'r Cerdyn?
 • Beth sy’n digwydd i’m harian sy’n weddill ar ddiwedd y tymor?
 • Beth sy'n digwydd ar ddiwedd y flwyddyn?
 • Beth sy'n digwydd os rhoddwyd taliadau ychwanegol ar y cerdyn?
 • Beth fydd yn digwydd os tynnaf yn ôl o'm llety arlwyo yn ystod y flwyddyn?
 • Beth sy'n digwydd os bydd rhywun arall yn defnyddio'r cerdyn?

Gair i'r Gall

 • Edrychwch ar eich balans yn rheolaidd i'ch helpu chi i gynllunio eich gwario.
 • Dylech osgoi gwneud taliadau ychwanegol mawr os ydych ar fin gadael – ni fyddwn yn talu arian yn ôl.
 • Cofiwch bydd y lwfans gwreiddiol yn dod i ben ar ddiwrnod olaf y tymor terfynol.
 • Mae Cerdyn Aber yn rhoi mynediad i ystod o adnoddau a Gwasanaethau i chi, felly dylech ei chadw’n ddiogel. 

Gellir cael manylion llawn ar y ffordd y mae’r cerdyn yn gweithio a sut y gellir rhoi arian arni drwy fynd i adran Cerdyn Aber o’r wefan.