Gwobrau

Ebrill 2016

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi ennill Gwobr Aur yn y rhaglen Effaith Gwyrdd.

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cymryd rhan yn y rhaglen Effaith Gwyrdd ers i’r Brifysgol ddechrau cymryd rhan yn 2013. Enillodd wobr arian yn 2014 a gwobr aur yn 2015, ac enillodd wobr arbennig am gyflwyno cynllun blwch llysiau organig yn 2014. Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn un o’r adrannau mwyaf yn y Brifysgol sy’n cymryd rhan weithredol yn y rhaglen Effaith Gwyrdd. Mae’n anelu at leihau ôl troed carbon y Brifysgol ac effeithiau amgylcheddol eraill drwy annog, gwobrwyo a dathlu ymarferion amgylcheddol da.

THELMA Award Winner logo

Mehefin 2015

Mae partneriaeth sy’n cynnwys gwasanaethau llyfrgell Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch Times Higher Education 2015.

Mae Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch y Times Higher Education yn cydnabod rhagoriaeth mewn rheolaeth ac arweiniad ymysg sefydliadau addysg uwch yn y Deyrnas Gyfunol.

Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) – sydd yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, pob hun o’r 10 sefydliad addysg uwch yng Nghymru a llyfrgelloedd Cymreig y Gwasanaeth Iechyd Gwladol – yn bartneriaeth a sefydlwyd er mwyn darparu system rheoli llyfrgell ar gyfer yr holl wlad.

Hwn yw’r prosiect cyntaf o’i fath yn y DG a chafodd gefnogaeth trwy gyllid gan CyMAL (Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru) a Jisc (Joint Information Systems Committee).

Disgrifiwyd y system gan feirniaid y Gwobrau fel “prosiect uchelgeisiol” ac roeddent yn llawn edmygedd o botensial y cynllun i ehangu mynediad i adnoddau, wrth leihau costau caffael ac isadeiledd. 

Bydd y system reoli llyfrgell newydd yn cael ei chyflwyno’r raddol ar draws y wlad, a bydd Prifysgol Aberystwyth yn dechrau ei defnyddio ar yr 20fed o Orffennaf 2015.  Bydd y system yn weithredol ar draws holl sefydliadau WHELF a llyfrgelloedd y GIG Cymreig (trwy Brifysgol Caerdydd) erbyn diwedd 2016.

Customer Service Excellence Logo

Ail-ddilysu Mai 2019

Gwnaeth Gwasanaethau Gwybodaeth gyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid (CSE) am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2015 ac maent wedi parhau i ail-ddilysu yn erbyn y safon bob blwyddyn.  Mae’r CSE yn safon gan y llywodraeth ar gyfer ysgogi newid cwsmer-ganolog o fewn sefydliadau. Mae’r safon yn asesu dealltwriaeth cwsmeriaid, y diwylliant cwsmer-ganolog, bod y wybodaeth a ddarperir yn bodloni anghenion  cwsmeriaid yn ogystal â phrydlondeb ac ansawdd y gwasanaeth.

Nododd yr Aseswr ym mis Mai 2019 “Mae ymrwymiad yn parhau ar lefel uwch i sicrhau bod tîm y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cael yr holl adnoddau angenrheidiol sydd ar gael i gyflwyno gwasanaeth o safon uchel iawn. Mae’r tîm eu hunain yn frwdfrydig ac ymroddedig i wneud eu gorau dros eu cwsmeriaid. Roedd wyth maes ble darparwyd gwybodaeth ddigonol i ddangos bod y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cyflwyno gwasanaeth ardderchog a chaiff rhain eu disgrifio isod. Wrth siarad â chwsmeriaid roedd y rhan fwyaf yn gallu rhoi enghreifftiau o’r gwasanaeth rhagorol yr oeddent wedi’i gael gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. Yn ystod yr asesiad, awgrymwyd gan bartneriaid a chwsmeriaid, bod cyswllt cryf rhwng y safon uchel o wasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a’r manteision uniongyrchol sydd gan hyn ar gyflawniad academaidd.”

Mae Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn arddangos ymrwymiad Gwasanaethau Gwybodaeth i barhau i wella ein gwasanaeth i’n holl gwsmeriaid. Ym 2019 dyfarnwyd 8 Rhagoriaeth Uwch i Wasanaethau Gwybodaeth - dyma'r meysydd lle'r ydym yn dangos ein bod yn torri tir newydd neu lle yr ydym yn cael ein hystyried yn arweinydd yn ein sector.