Gwasanaethau Llyfrgell a COVID-19

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y llyfrgell - diweddariad Gorffennaf 2020

Ers cau adeiladau’r llyfrgell ym mis Mawrth, rydym wedi bod yn brysur yn darparu mynediad i adnoddau arlein ichi, ac i gefnogaeth a chyngor. Yr ydym yn awr yn ail-gyflwyno rhai gwasanaethau drwy wasanaeth Clicio a Chasglu yn Llyfrgell Hugh Owen. Yr ydym wedi gweithio gydag adran Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd y Brifysgol i sicrhau y gallwn wneud hyn yn ddiogel. Bydd Clicio a Chasglu ar gael o 21ain Gorffennaf ar ddydd Mawrth a dydd Iau, rhwng 13:00-17:00 am y wythnosau i ddod. Byddwn yn asesu’r glawad am y gwasanaeth ac mae’n bosib y byddwn yn ei ehangu, ac fe fyddwn yn hysbysebu unrhyw newidadau trwy ein gwefan ac ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu, a rhai gwasanaethau cyfyngedig eraill, ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Gwasanaethau llyfrgell wyneb yn wyneb - diweddariad Mehefin 2020

Rydym ni’n gweithio ar gynlluniau i adfer mwy o wasanaethau llyfrgell wyneb yn wyneb mewn modd diogel i’n defnyddwyr dros yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod. Mae’r staff wedi bod yn gweithio’n galed ers i’r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno ym mis Mawrth i sicrhau bod deunyddiau dysgu digidol addas ar gael, gan gynnwys elyfrau, penodau ac erthyglau, yn ogystal â chefnogi myfyrwyr a staff trwy gyfrwng ymholiadau ac apwyntiadau rhithwir a galluogi dychwelyd llyfrau llyfrgell yn Aberystwyth. Mae rhagor o wasanaethau llyfrgell yn cael eu cyflwyno pan fo hynny’n bosibl, gan gynnwys gwasanaeth clicio a chasglu ar gyfer llyfrau print yn y dyfodol, gwasanaeth cyfyngedig i ddychwelyd llyfrau trwy’r post, ymgynghoriadau ar gyfer deunyddiau cyfeirio yn y llyfrgell, a mynediad graddol i lyfrau a gofodau yn y llyfrgell. Mae datblygiadau o ran y gwasanaeth yn ddibynnol ar gyngor priodol gan y Llywodraeth a’r Brifysgol ac ar ddiogelwch ein staff a’n defnyddwyr. Gwyliwch y gofod hwn am ragor o wybodaeth. Os ydych, yn y cyfamser, angen cymorth wrth chwilio am adnoddau a manteisio i’r eithaf ar y casgliadau ar-lein yn eich pwnc penodol chi, cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc. Naill ai ebostiwch llyfrgellwyr@aber.ac.uk neu trefnwch apwyntiad trwy Skype ar https://libcal.aber.ac.uk.

 

Diweddariad dydd Mawrth 12 Mai

LLYFRAU LLYFRGELL ac offer PA

  • I fyfyrwyr sydd wedi gadael Aberystwyth (ond a fydd yn dod nôl pan godir cyfyngiadau), gallwch ddal eich gafael yn unrhyw lyfrau llyfrgell sydd gennych tan ichi ddod nôl, neu tan fod gennym ddull i ddychwelyd llyfrau o bell.
  • Gall myfyrwyr sy’n dal i fod yn Aberystwyth ac sydd eisiau dod â llyfrau nôl naill ai eu rhoi yn y bin llyfrau yn yr Hen Goleg, neu Dderbynfa’r Campws. Gweler y Cwestiwn Cyffredin: https://faqs.aber.ac.uk/2958.
  • Os oes unrhyw rai o lyfrau llyfrgell PA wedi’u gadael yn llety’r Brifysgol, bydd GG a thîm y llety yn gweithio gyda’i gilydd i wneud yn sicr eu bod yn cyrraedd nôl i’r llyfrgell – does dim angen poeni am y rhain
  • Os oes gennych offer GG yr hoffech ei anfon nôl, e-bostiwch GG, gg@aber.ac.uk er mwyn gwneud trefniadau.

Dydd Iau 16 Ebrill

Adnoddau llyfrgell ychwanegol ar-lein ar gael dros dro

Mae rhai cyhoeddwyr yn cynnig mynediad am ddim at rai casgliadau penodol ar-lein, gan gynnwys e-lyfrau, gan nad yw hi’n bosibl mynd i lyfrgell i’w darllen yn ystod y cyfnod COVID-19. I weld pa e-adnoddau sydd ar gael ac i’w cyrchu, ewch i Restr ddarllen Aspire o adnoddau ar-lein dros dro

Bydd y dudalen yn cael ei diweddaru wrth i ragor o e-adnoddau gael eu hychwanegu, ac wrth i bob adnodd gael ei wirio ac i staff y Llyfrgell roi hawl mynediad iddynt. Sylwch ar y dyddiadau gorffen a roddir arnynt a chofiwch y bydd llawer o’r adnoddau hyn yn debygol o gael eu tynnu’n ôl pan fydd drysau’r llyfrgelloedd ar agor unwaith eto.

Mae cyhoeddwyr yn caniatáu mynediad am ddim i fyfyrwyr a staff y Brifysgol at yr e-lyfrau hyn ac adnoddau electronig eraill dros gyfnod COVID-19. Ynghyd â’r casgliadau helaeth o gyfnodolion, cronfeydd data ac e-lyfrau electronig yr ydym yn tanysgrifio iddynt eisoes ym Mhrifysgol Aberystwyth, maent yn adnodd cynorthwyol pwysig i astudio ac ymchwil, yn enwedig i rai sy’n paratoi am asesiadau. https://libguides.aber.ac.uk

Dydd Mercher 25 Mawrth

Daliwch i wirio'r dudalen we  hon am y wybodaeth ddiweddaraf, a dilynwch ein cyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol:

Mae'r rhan fwyaf o gampws y Brifysgol ar gau erbyn hyn (erbyn dydd Llun, Mawrth 23), sy'n golygu fod Llyfrgelloedd Hugh Owen a Gwyddorau Ffisegol, a phob ystafell gyfrifiadura a chanolfan ddysgu (gan gynnwys y rhai 24/7) ar gau hefyd tan hysbysir yn wahanol.

Cymorth

Mae'r gwasanaeth Ymholiadau Llyfrgell a TG ar gael trwy'r gwasanaethau sgwrsio arlein, ffôn ac ebost Gwasnaethau Gwybodaeth o 08:30-17:30 Dydd Llun - dydd Iau, a 08@30-16:30 dydd Gwener: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/.

Os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i adnoddau yn eich pwnc perthansol, a gwneud y gorau o’ch casgliadau arlein os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc. Naill ai anfonwch e-bost at  llyfrgellwyr@aber.ac.uk neu gwnewch apwyntiad drwy Skype ar https://libcal.aber.ac.uk.

Dychwelyd, ceisiadau, ac ad-alwadau

Nid ydym yn caniatáu ichi ddychwelyd llyfrau ar hyn o bryd. Rydym yn ystyried ffyrdd y gallwch ddychwelyd llyfrau yn nes at ddiwedd y tymor a byddwn yn diweddaru’r cyngor ar y dudalen hon a thrwy gyfryngau cymdeithasol y Gwasanaethau Gwybodaeth erbyn diwedd Ebrill 2020.

Yr ydym wedi atal yr holl geisiadau am lyfrau, ac ni fyddwn yn ad-alw unrhyw lyfrau sydd gennych ar fenthyg. I gael mwy o wybodaeth gweler https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=2938

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anhawsterau gyda’ch benthyciadau, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r llyfrgell trwy ebostio gg@aber.ac.uk, trwy ffonio 01970 622400, neu trwy sgwrs arlein https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Dirwyon

Mae pob dirwy wedi cael ei ddileu o 17 Mawrth 2020. Gallwch wirio eich cyfrif llyfrgell trwy Primo neu trwy ApAber.

Adnoddau Llyfrgell

Rydym wedi  rhoi’r mesurau canlynol ar waith i’ch cefnogi chi, ac os ydych angen cymorth neu cyngor pellach ebostiwch acqstaff@aber.ac.uk  

  • Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gall myfyrwyr ddefnyddio'r gwasanaeth "Mwy o Lyfrau" i archebu llyfrau, a gall staff ddefnyddio'r gwasanaeth Ffurflen Gais Pwrcasu yn Primo,  ac fe fyddwn yn prynu fersiwn electronic os oes un ar gael. Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 
  • Dylech barhau i gyflwyno ceisiadau cyflenwi dogfennau yn y modd arferol, ond nodwch os yw’r llyfrgell ar gau byddwn yn cyflenwi deunyddiau digidol yn unig. Byddwn hefyd yn ddibynol ar p’un ai bod y llyfrgelloed sy’n bartneriaid yn gweithredu neu beidio, ond fe wnawn ein gorau. Estynir dyddiad dychwelyd holl lyfrau PA sydd ar hyn o bryd ar fenthyg gan lyfrgelloedd eraill.
  • Pan fo angen erthygl arlein a does dim mynediad gennym, ac ni allwn ei gael trwy Cyflenwi Dogfennau, byddwn yn prynu mynediad i’r erthygl honno os yn bosib.
  • Os oes gennych unrhyw broblemau yn cael mynediad i unrhyw un o’n e-adnoddau, ebostiwch acqstaff@aber.ac.uk neu defnyddiwch y botwm “Adrodd problem” yn Primo.