Newyddion

Dull golygu genynnau yn lleihau effaith rhai clefydau parasitig

Defnyddio CRISPR/Cas9 i ‘ddiddymu’ omega-1 o wyau sgistosom. Cynrychiola’r ddelwedd ar y chwith y math o wyau sgistosom gwyllt sy’n cysgodi proteinau pathogenig (sy’n cynnwys omega-1; sêr coch) i feinweoedd cynnal. Nid yw’r wyau sy’n cael eu golygu gan ddull genynnau CRISPR/Cas9 yn yr astudiaeth hon yn rhyddhau omega-1 (y ddelwedd ar y dde) i feinwe’r sawl ac nid yw’n pathogeneg i’r person.

Mae parasitolegydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un o dîm o ymchwilwyr ledled y byd sydd wedi defnyddio offeryn golygu genynnau i gyfyngu ar effaith schistosomiasis, salwch sy'n effeithio ar fwy na chwarter biliwn o bobl yn Ne-ddwyrain Asia, Affrica Is-Sahara, ac America Ladin.

Agor yr enwebiadau am wobrau'r staff a'r myfyrwyr

Adran Mathemateg a enillodd deitl Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Dathlu Staff a Myfyrwyr yr Undeb yn 2018

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi dechrau enwebu staff a myfyrwyr ar gyfer gwobrwyon blynyddol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Dyfarnu Cymrodoriaeth Ymchwil Fawr Leverhulme i academydd o Aberystwyth

Yr Athro Björn Weiler o Adran Hanes a Hanes Cymru, hanesydd cyfnod yr oesoedd canol yn Ewrop.

Mi fydd astudiaeth newydd gan hanesydd o Brifysgol Aberystwyth yn edrych ar sut y bu i ardaloedd gwahanol ar draws Ewrop fynd ati i lunio hanesion tebyg dros 800 mlynedd yn ôl.

Sut sbardunwyd oes aur sinema Ciwba gan y chwyldro

Tomás Gutiérrez Alea, director of the 1968 Cuban film Memories of Underwood.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan Dr Guy Baron o Adran Ieithoedd Modern y Brifysgol, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation. 

Meillion Coch arloesol i Gymru

Bridio meillion coch yn IBERS

Mae ymchwil newydd ar waith yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth i sicrhau y gallai rhagor o ffermwyr da byw Cymru elwa o feillion coch sy’n para’n hirach ac yn gallu gwrthsefyll clefydau.

Gallai technoleg y gofod fod o fudd i gwmnioedd canolbarth Cymru yn ôl ffisegydd o Aberystwyth

Yr Athro Andrew Evans, Pennaeth yr Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’r cyhoeddiad o £3.7m o gyllid yr UE gan Mark Drakeford o Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2018 i greu rhwydwaith ymchwil o'r radd flaenaf i helpu diwydiannau i fanteisio ar dechnoleg flaengar, wedi ei groesawu gan wyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

Gwyddonydd o Aber i ymddangos ar Ddarlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol

Dr Arwyn Edwards, sydd wedi datblygu pecyn dilyniannu DNA sy’n ffitio mewn i sach deithio ac yn gallu cael ei ddefnyddio yn unrhyw le yn y byd.

Bydd gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn ymddangos ar gyfres Ddarlithoedd Nadolig 2018 y Sefydliad Brenhinol a fydd yn cael ei darlledu ar BBC 4 rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Gwahodd enwebiadau i swydd Dirprwy Ganghellor

Canghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, yn cyflwyno’r Athro Ann Sumner yn Gymrawd yn ystod Graddio 2018.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd enwebiadau i rôl anrhydeddus y Dirprwy Ganghellor.

Gŵyl Ddysgu yn cynnig cyfleoedd astudio newydd ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Ydych chi'n bwriadu gwneud adduned Blwyddyn Newydd i roi cynnig ar rywbeth gwahanol neu ddysgu sgil newydd?

Lansio partneriaeth amaethu manwlgywir newydd

Myfyrwyr a staff Coleg Cambria Llysfasi yn ymweld â chyfleuster CIEL Fferm Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, sy'n ymgymryd ag astudiaethau maeth manwl mewn anifeiliaid cnoi cil, gan arwain at fwy o ddealltwriaeth o'r wyddoniaeth sylfaenol sydd ei hangen ar gyfer systemau ffermio manwlgywir.

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (IBERS) yn lansio partneriaeth newydd gyda Choleg Cambria Llysfasi, gyda’r nod o annog amaethwyr yng Nghymru a thu hwnt i ymgorffori arloesedd blaengar ar eu ffermydd.

Gweiriau a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un o ddarganfyddiadau gorau'r DU

Ymchwil gweiriau yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gan gydnabod ei fanteision economaidd a'i effeithiau amgylcheddol trawsnewidiol, ystyrir bod gwaith arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth, a arweiniodd at gynhyrchu amrywiaethau newydd o weiriau uchel eu siwgr, yn un o'r 100 darganfyddiad gorau yn y DU.

Datgelu cynlluniau manwl i drawsnewid yr Hen Goleg

Dyluniad artist yn dangos yr atriwm arfaethedig y tu cefn ac uwchlaw 1 a 2 Y Rhodfa Newydd fel rhan o ailddatblygiad yr Hen Goleg.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi datgelu’r cynlluniau diweddaraf ar gyfer gwireddu ei gweledigaeth uchelgeisiol i adnewyddu’r Hen Goleg, un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru.

Cyllid UE i roi hwb i sector technolegau creadigol Cymru

Yr Hen Goleg; bydd y prosiect sydd werth £1.4 miliwn yn trawsnewid Adeilad Seddon, nad yw’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, yn unedau busnes o’r radd flaenaf ar lan y môr.

Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru Mark Drakeford yn cyhoeddi cyllid UE gwerth £0.9miliwn i ailwampio rhan o un o adeiladau eiconig y Brifysgol yn Aberystwyth, sef yr Hen Goleg.

Ymhle mae’r gwrthfater i gyd?

Y ffisegydd arbrofol, Yr Athro Niels Madsen o Brifysgol Abertawe, fydd yn traddodi Darlith Goffa Bill Williams eleni, wedi ei hanelu at bobl ifanc 16-18 oed.

Cyfrol newydd yn esbonio arwyddocâd lle ym marddoniaeth Keats

Yr Athro Richard Marggraf Turley

Mae llyfr newydd a olygwyd gan academydd o Aberystwyth yn edrych ar leoliadau arwyddocaol ledled Prydain a siapiodd farddoniaeth y bardd Rhamantaidd o Loegr, John Keats.