Newyddion

Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi disgyblion i barhau â Gwyddoniaeth Safon Uwch

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o bump prifysgol yng Nghymru fydd yn cynnig mentora i ddysgyblion ysgol sy’n astudio’r gwyddorau.

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymhlith pump prifysgol yng Nghymru sy’n mentora disgyblion sy’n astudio ffiseg TGAU ar draws Cymru.

Cryfhau cysylltiadau’r Gymraeg a’r Llydaweg

(cefn o’r chwith i’r dde): Siôn Meredith, Pennaeth Dysgu Cymraeg Prifysgol Aberystwyth; Jean-Yves Kervarec; Drian Bernier; Olier Loussouarn; Jos Sicard-Cras; Phyl Brake, Cydlynydd Dysgu Cymraeg. (blaen o’r chwith): Yannig Menguy, Arnaud Goapper, Anne Lefbvre, Joan Bizien

Mae criw o athrawon Llydaweg wedi ymweld â Phrifysgol Aberystwyth i ddysgu mwy am y ffordd mae’r Gymraeg yn cael ei dysgu i oedolion.

Lansio gwerslyfr Seicoleg yn Llundain

'Psychology: The Science of Mind and Behaviour': y rhifyn cyntaf i'r diweddaraf

Mae’r Athro Nigel Holt, Pennaeth Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn Llundain yr wythnos hon i lansio rhifyn diweddaraf ei werslyfr hynod boblogaidd Psychology: The Science of Mind and Behaviour.

Ymchwilwyr polisi iaith yn cyflwyno cynigion ym Mrwsel

Mae’r Dr Huw Lewis, yr Athro Wilson MacLeod a’r Dr Elin Royles wedi bod yn cydweithio ar brosiect ymchwil Adyfwio ers dwy flynedd.

Bydd academyddion o brifysgolion Aberystwyth a Chaeredin ym Mrwsel ddydd Mercher 10 Ebrill 2019 i gyflwyno ffrwyth prosiect ymchwil ddwy flynedd ar hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol.

Adnabod y paill sy’n cosi’r trwyn

Dr Gareth Griffith ac un o’r casglwyr paill gafodd eu defnyddio ar gyfer yr astudiaeth.

Gallai gwyddonwyr fod gam yn nes at ddarparu gwell rhagolygon paill i ddioddefwyr asthma neu dwymyn y gwair, cyflyrau sy’n effeithio ar un o bob pedwar o bobl y Deyrnas Unedig.

Hwyluswyr, cymhellwyr a mentoriaid yn dathlu llwyddiant ar ôl cwblhau eu modiwlau ôl-radd

Cyflwyno tystysgrifau modiwlau Hwyluso ar gyfer Arweinyddiaeth Sefydliadol a Chymell a Mentora ar gyfer Arweinwyr sydd wedi eu cynllunio ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth a Menter a Busnes.

Cafodd hanner cant o weithwyr proffesiynol sydd wedi cwblhau’r modiwlau Hwyluso ar gyfer Arweinyddiaeth Sefydliadol a Chymell a Mentora ar gyfer Arweinwyr yn llwyddiannus eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth ddoe, dydd Iau 5ed Ebrill.

Myfyrwyr Aberystwyth i fynychu gŵyl ffilm yn Efrog Newydd

Chwith i’r dde: Dr Greg Bevan, Darlithydd mewn Ffilm a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth; Hayley Goddard, Swyddog Rhoddion Unigol Prifysgol Aberystwyth; y myfyrwyr israddedig Ola Tomkiewicz a Jenny Edwards; a Mr Simon Banham, Pennaeth yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cymysgu gyda rhai o enwau mwyaf y byd ffilm a sinema pan fyddant yn mynychu un o brif wyliau ffilm y byd ym mis Ebrill.

Athro yn y Gyfraith yn Aberystwyth wedi’i ethol yn Is-Lywydd corff hawliau dynol Ewropeaidd

Yr Athro Ryszard Piotrowicz

Mae arbenigwr ar gyfraith ymfudo a masnachu pobl ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael ei ail-ethol i swydd flaenllaw gydag un o gyrff hawliau dynol pwysicaf Ewrop.

Cymrodyr Rutherford yn adeiladu ar bartneriaeth newydd gydag Affrica

Chwith i’r dde: Y Cymrodyr Rutherford Dr Frans Persendt and Dr Eliakim Hamunyela o Brifysgol Namibia gyda’r Athro Chris Thomas o Brifysgol Aberystwyth. Maent wedi bod yn archwilio’r defnydd o dechnoleg synhwyro o bell megis dronau rhad i daclo malaria yng ngogledd Namibia.

Mae cymrodoriaethau a ddyfarnwyd i ddau ymchwilydd o Brifysgol Namibia yn adeiladu ar bartneriaeth strategol newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r sefydliad yn ne Affrica.

Maes magnetig yr Haul ddeg gwaith cryfach nac a dybiwyd

Delwedd a dynwyd o Delesgop Haul Swedaidd o ddolenni magnetig corongylch yr Haul yn ystod fflachiad ar 10 Medi 2017. Uchder y dolenni yw tua 25,000km, dwywaith diameter y Ddaear.

Mae maes magnetig yr Haul ddeg gwaith yn gryfach na’r hyn a ystyriwyd o’r blaen, yn ôl gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth.

Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll

Mwydyn llinynnog coch

Bydd arddangosfa sy'n tyrchu i fyd rhyfeddol mwydod yn agor yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth nos Iau 11 Ebrill 2019 o 6 tan 8 yr hwyr.

Darlith Gyhoeddus: Dadfeilio’r Gorllewin?

Gideon Rachman

Bydd y newyddiadurwr arobryn Gideon Rachman yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 4 Ebrill 2019, yn rhan o Gyfres Siaradwyr Canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Cyllid i gynorthwyo menter ac entrepreneuriaeth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddarparu rhaglen o weithgareddau menter i fyfyrwyr, graddedigion a staff sydd â diddordeb mewn dechrau eu busnes neu'u menter gymdeithasol eu hunain.

Cyflwyno ceisiadau cynllunio’r Hen Goleg

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflwyno ceisiadau cynllunio am ganiatad llawn i drawsnewid yr Hen Goleg, adeilad a agorodd ei ddrysau am y tro cyntaf yn 1872 a chartref cyntaf Prifysgol Cymru. Llun: Keith Morris.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflwyno ceisiadau i Gyngor Sir Ceredigion am ganiatâd cynllunio i drawsnewid yr Hen Goleg ar gyfer yr 21ain ganrif.

Myfyrwyr Aber yn cipio Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol

Tim buddugol Cwpan Agronomeg NIAB 2019 o IBERS Prifysgol Aberystwyth: o’r chwith William Watson, Olivia MacGarvie a Philip Dray gyda’u darlithydd Bridio Planhigion Dr Irene Griffiths. William Davies yw'r aelod coll, gan ei fod yn Seland Newydd.

Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol.