Newyddion

Maleisia, Gwir Asia! Noson Maleisia Aberystwyth 2019

Noson Faleisaidd Aberystwyth 2018

Mae Noson Faleisaidd flynyddol Aberystwyth, nos Sadwrn 23 Chwefror, yn addo bod yn noson arbennig o adloniant a fydd yn rhoi llwyfan i gyfoeth diwylliannol Maleisia.

Tystiolaeth DNA amgylcheddol yn cefnogi amddiffyn ardal natur am y tro cyntaf

Un o'r capiau cwyr a ganfuwyd gan dechneg DNA

Mae mathau prin o ffyngau a ganfuwyd gan dechneg DNA amgylcheddol newydd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi arwain at ddynodiad Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ger Birmingham.

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Gwobrau’r Selar 2019

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr un o ddigwyddiadau mwyaf y sin roc Gymraeg sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth y penwythnos hwn.

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Cows On Tour

Aelodau o griw Cows on Tour gyda’r uwch fridiwr glaswellt Alan Lovatt yn y lleiniau arddangos glaswellt yng Ngogerddan.

IBERS Prifysgol Aberystwyth (Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig) yw prif noddwr Cows On Tour 2019.

Myfyrwyr Aber yn gwirfoddoli ac yn cyfrannu at eu cymuned leol

Mae dros 500 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli’n rheolaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn cyfrannu dros 1500 awr yr wythnos

Glanhau traethau, lleihau gwastraff bwyd, taclo unigrwydd a chynnal arolwg o fywyd gwyllt y môr, dyma rai o’r cyfleoedd i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wneud cyfraniad yn eu cymuned leol fel rhan o ymgyrch genedlaethol gwirfoddoli myfyrwyr rhwng 11-17 Chwefror 2019.

Llwyddiant ym myd llaeth i fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth

Steffan Rees ail o’r chwith gyda’r ail wobr yng nghystadleuaeth Myfyrwiwr Llaeth yr RABDF 2019

Myfyriwr amaeth o Brifysgol Aberystwyth yw un o’r myfyrwyr llaeth gorau yn y DU yn ôl y Gymdeithas Frenhinol Ffermwyr Llaeth Prydeinig – RABDF.

Cymhellion ariannol ar gyfer ymarfer dysgu

Ystafell ddysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Cyfarwyddwr yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd y cymhellion ariannol presennol ar gyfer hyfforddi athrawon yn cael eu hymestyn i'r flwyddyn academaidd 2019-20.

Cyfarwyddwr Cerdd Prifysgol Aberystwyth yn arwain yn yr Wcrain

Neuadd Gyngerdd Glinka, Zaporozhye, Wcrain

Bydd Cyfarwyddwr Cerdd Prifysgol Aberystwyth yn arweinydd gwadd ar un o gerddorfeydd symffoni mwyaf blaenllaw'r Wcráin mewn cyngerdd yn y wlad ddydd Gwener 1 Chwefror 2019.

Coleg Cymraeg yn penodi llysgenhadon o Brifysgol Aberystwyth

Llysgenhadon y Coleg Cymraeg o Brifysgol Aberystwyth (o'r chwith i'r dde): Emily, Ffion, Aled, Martha a Lowri

Mae pum myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi eu penodi’n llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer 2019.

Gwyddonwyr o Aber yn profi tracwyr ffitrwydd

Dr Rhys Thatcher

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn profi cywirdeb tri traciwr ffitrwydd poblogaidd ar gyfer rhaglen deledu materion defnyddwyr BBC Wales.

Ysgoloriaeth newydd yn dathlu llwyddiannau chwaraeon

Christopher Cassells, enillydd Gwobr Teilyngdod Chwaraeon ac un a gynrychiolodd Cymru yn Euronations 2018.

Mae enillwyr cyntaf gwobr chwaraeon newydd sydd yn cydnabod llwyddiannau chwaraeon myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi eu cyhoeddi.

Lansio ysgoloriaeth er cof am Emily Price

Emily Price

Bydd angerdd ac ymroddiad myfyrwraig ifanc wrth hyrwyddo rôl menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn cael ei goffáu gydag ysgoloriaeth newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darlith gyhoeddus: ‘A Hundred Years’ Crisis? In defence of globalism and International Relations’

Yr Athro Louise Richardson, Is-Ganghellor Prifysgol Rhydychen.  
Cydnabyddiaeth: OUImages/John Cairns

Bydd Is-Ganghellor Prifysgol Rhydychen yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 7 Chwefror 2019, fel rhan o Gyfres Siaradwyr Canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf Stonewall eto

Mae Prifysgol Aberystwyth ar restr 100 Cyflogwr Uchaf Stonewall am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol y DU gan elusen cydraddoldeb Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Dull golygu genynnau yn lleihau effaith rhai clefydau parasitig

Defnyddio CRISPR/Cas9 i ‘ddiddymu’ omega-1 o wyau sgistosom. Cynrychiola’r ddelwedd ar y chwith y math o wyau sgistosom gwyllt sy’n cysgodi proteinau pathogenig (sy’n cynnwys omega-1; sêr coch) i feinweoedd cynnal. Nid yw’r wyau sy’n cael eu golygu gan ddull genynnau CRISPR/Cas9 yn yr astudiaeth hon yn rhyddhau omega-1 (y ddelwedd ar y dde) i feinwe’r sawl ac nid yw’n pathogeneg i’r person.

Mae parasitolegydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un o dîm o ymchwilwyr ledled y byd sydd wedi defnyddio offeryn golygu genynnau i gyfyngu ar effaith schistosomiasis, salwch sy'n effeithio ar fwy na chwarter biliwn o bobl yn Ne-ddwyrain Asia, Affrica Is-Sahara, ac America Ladin.