AberCollab

Mae cydweithio yn cryfhau ymchwil, yn meithrin cyfnewid gwybodaeth gadarn ac yn arwain at effaith ymchwil cryf.

Rhaglen gyllid newydd ar gyfer 2024.

Mae AberCollab yn raglen ariannu a hyfforddiant newydd a grëwyd fel rhan o Strategaeth Arloesi a Chyfnewid Gwybodaeth y Brifysgol.

Nod AberCollab yw helpu ymchwilwyr i adeiladu a chryfhau partneriaethau a rhannu gwybodaeth mewn modd effeithiol er mwyn cefnogi arloesedd ac effaith ymchwil. Gall y cydweithio yma ddigwydd yn ystod bob cam o'r broses ymchwil; wrth feddwl am syniadau, wrth wneud yr ymchwil, wrth ehangu rhaglenni ymchwil neu wrth rannu'r ymchwil (cyfnewid gwybodaeth ac effaith ymchwil).

Manylion

Bydd y rhaglen yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth ariannol o hyd at £2,500 ar gyfer gweithdai cydweithredol a digwyddiadau rhwydweithio gyda'r bwriad o hwyluso rhyngweithio deallusol a chreadigol rhwng ymchwilwyr y Brifysgol a phartneriaid allanol. Er mwyn gwneud y gorau o'r cyfleoedd hyn bydd enillwyr AberCollab yn cael gweithdy hyfforddi undydd ac yn derbyn hyfforddiant ychwanegol gan y Ganolfan Ddeialog yn ogystal â chael manteisio ar gymorth ysgrifenwyr testun, dylunwyr graffig a chymorth ymarferol gyda’r digwyddiadau.

Ariennir y rhaglen gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) drwy Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru.

Mae’r rhaglen yn cynnwys:

  • £2,500 i gefnogi gweithdy neu ddigwyddiad cydweithredol
  • Hyfforddiant undydd ar sut i redeg gweithdy effeithiol (17 Ebrill 2024)
  • Cymorth i gyfieithu eich gwaith ar gyfer cynulleidfa gyhoeddus
  • Cymorth gan ddylunydd graffig
  • Cymorth ymarferol ar gyfer eich gweithdy/digwyddiad
  • Cinio ar 10 Gorffennaf 2024 gyda'ch cyd-enillwyr er mwyn mynd ati i rannu profiadau

Sut i wneud cais

Danfonwch eich cais erbyn 25 Mawrth 2024 (4yh) at drbi@aber.ac.uk gyda'r teitl pwnc 'AberCollab'.

Llawrlwythwch y ffurflen gais: Ffurflen Gais AberCollab

Os oes unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod syniadau posibl ar gyfer gweithdai, cysylltwch â ni ar ymchwil@aber.ac.uk.