Mewn Argyfwng Nawr?

Beth yw argyfwng? Beth yw trallod?

Mae profiadau pawb o ddigwyddiadau yn wahanol. Mae trallod meddyliol yn brofiad goddrychol a bydd yr wybodaeth ar y dudalen hon yn helpu i benderfynu ar y llwybr cymorth gorau.

Argyfwng iechyd meddwl

Bydd argyfwng iechyd meddwl yn gofyn am asesiad arbenigol

Beth yw argyfwng?

Mae profiadau pawb o ddigwyddiadau yn wahanol. Mae trallod meddyliol yn brofiad goddrychol. Gellid meddwl am drallod meddyliol fel continwwm rhwng Iechyd Meddwl ac Argyfwng Iechyd Meddwl:

Argyfwng iechyd meddwl <-------> Iechyd Meddwl

Rydym ni'n symud ar hyd y continwwm hwn bob dydd. Mae'n bosib nad oes llawer o symudiad ar ambell ddiwrnod, ond pan fydd digwyddiadau sylweddol, bydd mwy o symudiad a'r prif wahaniaeth rhwng trallod ac argyfwng yw diogelwch.

Trallod Iechyd Meddwl

Os yw problemau iechyd meddwl a thrallod yn effeithio ar allu unigolyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau bob dydd, ein cyngor ni yw gofyn am gymorth. Gall cymorth effeithiol gan amrywiaeth o feysydd fod yn ddefnyddiol er enghraifft unigolion y gellir ymddiried ynddynt; Gwefannau ac apiau Iechyd Meddwl a Lles; llinellau ffôn a gwasanaethau proffesiynol e.e. Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr, Meddyg Teulu neu'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Lleol

Argyfwng Iechyd meddwl

Os oes Argyfwng Iechyd Meddwl yn digwydd ac mae pryder ynglŷn â diogelwch, rydym ni'n argymell gofyn am help cyn gynted â phosib. Gall ein siartiau llif Iechyd Meddwl eich helpu i gyrraedd at y cymorth cywir, yn ogystal â'r rhestr o gysylltiadau brys isod.

Iechyd Meddwl: Ymateb i Argyfyngau (PDF)

Mae'n bwysig cael help proffesiynol ar frys os oes pryderon ynglŷn â diogelwch rhywun. Rydym yn argymell eich bod yn cael cymorth brys drwy ddefnyddio'r cysylltiadau isod cyn cysylltu â'n gwasanaeth:

 • Eich meddyg teulu lleol - Neu wasanaeth tu allan i oriau meddyg teulu - ffoniwch eich meddygfa a chewch eich cyfeirio
 • Galw Iechyd Cymru GIG: 0845 46 47 - Mae galwadau i 0845 46 47 yn costio 2c y funud, bydd hyn yn ychwanegol at dâl mynediad darparwyr ffôn.
 • GIG 111 Cymru - Mae galwadau i GIG 111 Cymru yn rhydd o linellau tir a ffonau symudol
 • Ewch i'ch adran Damweiniau ac Argyfyngau leol. Ysbyty Bronglais os ydych chi yn Aberystwyth
 • Deialwch 999
 • Llinell gymorth y Samariaid am ddim: 116 123, E-bost jo@samaritans.org. Gwefan samaritans.org

Mae tîm diogelwch safle Aberystwyth, sydd ar gael 24 awr y dydd, hefyd yn cynghori y dylech yn ffonio 999 mewn argyfwng a'r tîm Diogelwch ar 01970 622649 neu symudol 07889 596220. Cynghorir eich bod yn cysylltu â'r Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr ar ôl i'r cymorth brys cywir gael ei ddefnyddio er mwyn i ni allu helpu wedyn gydag unrhyw effaith y bydd y mater hwn wedi ei chael ar eich bywyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cefnogaeth emosiynol

Gall chwilio am gefnogaeth gydag unrhyw anhawster emosiynol fod yn ddefnyddiol iawn er mwyn ymdopi'n well ag emosiynau anodd, ac mae amrywiaeth o gefnogaeth ar gael:

 • Unigolion y gellir ymddiried ynddynt
  Rydym yn gwybod y gall helpu i siarad am ein hemosiynau â'r rhai yr ydym yn ymddiried ynddynt.
 • Togetherall
  Mae Togetherall yn blatfform ar-lein sydd ar gael am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth 24 awr y dydd cynigir help a chyngor ar amrywiaeth o faterion sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl a lles. Byddwch yn dod o hyd i sgwrs ynglŷn â lles yn ddienw, ac mae offer asesu lles ac iechyd meddwl yn ogystal â modiwlau dysgu a hyfforddi i'ch helpu chi i reoli pethau'n well.
 • IAWN - Gwybodaeth ynglŷn â Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl y GIG
  Mae gwybodaeth ar gael ar wefannau Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Lleol Bwrdd Iechyd Hywel Dda ynglŷn â chymorth lleol, ac mae amrywiaeth o lenyddiaeth hunangymorth sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar amrywiaeth o bynciau i'w weld yno gan gynnwys Gorbryder, Iselder, Anhwylder Straen Wedi Trawma, OCD, Anhwylderau Bwyta, Hunan-niwed, Hunan-barch, Cwsg.
 • Papyrus
  Mae Papyrus yn cynnig HOPELineUK er mwyn helpu pobl ifanc sy'n meddwl am hunanladdiad neu sy'n ystyried eu niweidio eu hunain.
 • Sudden
  Rhoi cefnogaeth i bobl ar ôl marwolaeth sydyn gan gynnwys marwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID-19
 • Area 43
  Gwasanaeth cwnsela llawn a chyfrinachol am ddim i bobl rhwng 16 a 30 oed.
 • Y Samariaid
  Mae'r Samariaid yn elusen unigryw sy'n ymrwymo i leihau teimladau o unigedd a datgysylltiad a all arwain at hunanladdiad.
  Mae'n wasanaeth sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos
  Rhif Rhadffôn: 116 123
  Y Llinell Gymraeg 0300 123 3011
 • Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr
  Cofrestrwch ar-lein, ffoniwch neu anfonwch e-bost i'n gwasanaeth i roi gwybod am unrhyw broblemau er mwyn i ni gael helpu.

Dioddef yn sgil trosedd

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymrwymedig i gadw myfyrwyr yn ddiogel ac mae ein cod urddas a pharch yn nodi'r hyn y mae angen ei ystyried a pha brosesau all helpu.

Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi - neu nad yw rhywun arall - yn cael ei drin ag urddas a pharch, gallai fod yn ddefnyddiol bwrw golwg ar y cod a'r wybodaeth ynglŷn â sut i roi gwybod am ymddygiad annerbyniol.

Cymorth

Gall yr heddlu ac elusennau arbenigol roi cymorth a chyngor ac rydym ni'n annog unrhyw un i siarad am y profiadau maent wedi eu cael er lles eu Hiechyd Meddwl.

 • Cymorth ar Frys - er mwyn rhoi gwybod am drosedd ffoniwch 999
 • I roi gwybod am drosedd sydd wedi digwydd yn y gorffennol - ffoniwch 101
 • Cymorth i Ddioddefwyr - Mae cymorth ar gael i ddioddefwyr gan Heddlu Dyfed Powys, hyd yn oed os nad ydych chi wedi rhoi gwybod am drosedd.
  Os ydych chi wedi dioddef yn sgil trosedd, p'un a ydych chi wedi rhoi gwybod i'r heddlu am y drosedd ai peidio, gallwch ffonio eich tîm Cymorth i Ddioddefwyr lleol yn Nyfed Powys, ac fe wnawn yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth a'r cymorth angenrheidiol. Gallai hyn olygu trefnu cyfarfod er mwyn i chi gael siarad â ni a chael cymorth emosiynol cyfrinachol, eich helpu i lenwi ffurflen iawndal neu gael cyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy diogel, neu eich cyfeirio at sefydliadau arbenigol eraill a allai fod o fudd hefyd.
 • Canolfan Gymorth Trais Canolbarth Cymru - Cymorth arbenigol  Mae Canolfan Cymorth Trais Canolbarth Cymru yn gwmni elusennol cofrestredig sy'n darparu amrywiaeth o wasanaethau cwnsela ac eiriolaeth arbenigol i fenywod a dynion y mae trais neu gam-drin rhywiol wedi effeithio arnynt.
 • Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr - bydd y gwasanaeth yn helpu'r myfyrwyr i gael y cymorth arbenigol cywir a gallant helpu gydag effaith unrhyw broblem ar fywyd academaidd y myfyrwyr.

Bydd ein siartiau llif yn eich helpu i benderfynu pa gamau i'w cymryd mewn argyfwng posib.

Os oes unrhyw un yn pryderu ynglŷn â'i ddiogelwch ei hun neu am ddiogelwch pobl eraill, rydym yn argymell cysylltu â chymorth brys drwy ddefnyddio'r cysylltiadau isod cyn cysylltu â'n gwasanaeth ni:

 • Eich meddyg teulu lleol - neu wasanaeth tu allan i oriau meddyg teulu - ffoniwch eich meddygfa ac fe gewch eich cyfeirio
 • Galw Iechyd Cymru GIG: 0845 46 47 - Mae galwadau i 0845 46 47 yn costio 2c y funud, bydd hyn yn ychwanegol at dâl mynediad darparwyr ffôn.
 • GIG 111 Cymru - Mae galwadau i GIG 111 Cymru yn rhydd o linellau tir a ffonau symudol
 • Ewch i'ch adran Damweiniau ac Achosion Brys leol - Ysbyty Bronglais os ydych chi yn Aberystwyth
 • Deialwch 999
 • Llinell gymorth y Samariaid am ddim: 116 123, Llinell Gymraeg 0300 123 3011 E-bost jo@samaritans.org. Gwefan samaritans.org

Mae tîm diogelwch safle Aberystwyth, sydd ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, hefyd yn argymell eich bod yn ffonio 999 mewn argyfwng, cyn cysylltu â'r tîm Diogelwch ar 01970 622649 neu symudol 07889 596220 os yw'r gwasanaethau brys ar y ffordd i'r campws.

Cynghorir eich bod yn cysylltu âni ar ôl i'r cymorth brys cywir gael ei ddefnyddio er mwyn i ni allu helpu wedyn gydag unrhyw effaith y bydd y mater hwn wedi ei chael ar eich bywyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.