Ffurflen Gais am Fwrsariaeth: Ymadawyr Gofal, Gofalwyr Ifainc, a Myfyrwyr wedi'u Dieithrio oddi wrth Rieni

Cyn llenwi’r ffurflen, gwnewch yn sicr eich bod yn cyflawni’r meini prawf i fod yn gymwys am fwrsariaeth a’ch bod wedi darllen y telerau ac amodau, sydd i’w gweld ar ein gwefan www.aber.ac.uk/ymadawyrgofal.

Os hoffech chi gymorth wrth lenwi’r ffurflen, mae croeso ichi ein ffonio ar: 01970 628786

Adran A: Manylion Personol

Os ydynt ar gael, rhowch enw a manylion cyswllt eich Gweithiwr Allweddol / Gweithiwr Cymdeithasol / Athro / Meddyg / y gweithiwr mwyaf perthnasol yn eich Awdurdod Lleol i gysylltu ag ef/hi i gael cadarnhad o’ch amgylchiadau:

Adran B: Categori’r Dyfarniad