Adolygiad Mewnol

Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd mae’r Brifysgol wedi trafod eich cais, gallwch gysylltu â ni i ofyn am adolygiad mewnol. Er enghraifft:   

  • Os na wnaethoch chi dderbyn yr holl wybodaeth y gofynnwyd amdani.  
  • Os ydych yn teimlo nad oedd yr eithriadau wedi’u defnyddio’n gywir.  
  • Os ydych yn teimlo na ddylai’r ffi fod wedi ei chodi.  
  • Os na wnaethoch chi dderbyn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith.  

Yn unol â chanllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, rhaid cyflwyno cais am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith i ymateb olaf y Brifysgol.  

Cyn gwneud cais am adolygiad mewnol, efallai y bydd canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd gwybodaeth ar eich hawl i ofyn am wybodaeth gan sefydliad cyhoeddus yn ddefnyddiol.   

Sut mae gwneud cais am adolygiad?

Dylech ysgrifennu at y Tîm Llywodraethu Gwybodaeth er mwyn gofyn am adolygiad mewnol (gweler y manylion cysylltu isod), gan roi manylion llawn y cais gwreiddiol, yr ymateb a dderbyniwyd a’r rheswm/rhesymau dros eich anfodlonrwydd. 

Cydnabyddiaeth ac Amserlen

Ar ôl derbyn eich cais am adolygiad mewnol, bydd y Brifysgol yn anfon cydnabyddiaeth atoch trwy e-bost. Bydd yn cynnwys y dyddiad ymateb arfaethedig. Ein nod yw ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith, gan anelu at ymdrin ag adolygiadau mwy cymhleth o fewn 40 diwrnod gwaith. 

Panel Adolygu

Bydd y panel adolygu yn cynnwys tri aelod staff hŷn, na fu’n rhan o’r penderfyniad gwreiddiol.  

Ystod yr adolygiad

Bydd y panel adolygu yn ailystyried yr holl wybodaeth a’r penderfyniad(au) a wnaethpwyd wrth drafod y cais yn wreiddiol. 

Y Penderfyniad

Ar ddiwedd yr adolygiad, fe’ch hysbysir o’r canlyniad. 

Mae’r canlyniadau isod yn bosib ar gyfer adolygiad mewnol: 

  1. Ni chadarnheir yr apêl. 
  2. Cadarnheir yr apêl.  
  3. Cadarnheir yr apêl yn rhannol. 

Os cadarnheir yr apêl (yn llawn neu’n rhannol), fe’ch hysbysir ynghylch pa bryd y gallwch ddisgwyl i’r wybodaeth (bellach) y gofynnwyd amdani gael ei darparu. 

Camau pellach

Ar ôl ichi dderbyn ein hymateb, os ydych yn dal yn anfodlon, gallwch anfon cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.