Asesiadau Ailgynnig yr Haf

Cynhelir Asesiadau Ailgynnig yr Haf Rhwng

17 Awst i 27 Awst 2020

Bydd myfyrwyr ag arwydd ailsefyll o R, M, P, H, S, F, A neu T yn gymwys i ailsefyll yn ystod Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn fis Awst (yn ôl rheolau Confensiynau Arholiadau).

Bydd myfyrwyr a gychwynnodd Rhan 1 ERS mis Medi 2018 a myfyrwyr a gychwynodd Rhan 2 ERS mis Medi 2019 yn cael eu cofrestru yn awtomatig i ailsefyll pob modiwl maent yn gymwys ailsefyll (hyd at uchafswm o 80) yn ystod Asesiadau Ailgynnig yr Haf.  Gan ei bod yn orfodol i chi ailsefyll ym mis Awst, ni fydd yn bosibl tynnu'n ôl o ailsefyll modiwl hyd yn oed os nad oes angen i chi ei ailsefyll ar gyfer rheolau cynnydd.  Bydd y modiwl yn aros ar eich cofnod ond ni fyddwch yn gorfod talu'r ffi.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr a gychwynnodd Rhan 1 CYN mis Medi 2018 a myfyrwyr a gychwynodd Rhan 2 CYN mis Medi 2019 gofrestru ar gyfer yr asesiadau. Byddwch yn gallu gwneud hyn drwy eich cofnod myfyriwr ar-lein yn ystod diwedd mis Mehefin i gychwyn mis Gorffennaf. Bydd y cyfleuster cofrestru ar gyfer Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael am bythefnos o’r diwrnod bydd canlyniadau'r ail semester yn cael ei chyhoeddi. Gwelwch yma am sut i gofrestru.

Ar gyfer myfyrwyr a gychwynnodd Rhan 1 ERS mis Medi 2018 a myfyrwyr a gychwynodd Rhan 2 ERS mis Medi 2019 nid oes modd i chi dynnu allan or asesiadau yn Awst er hynni mi fydd yn bosib i fyfyrwyr nad yw'n ofynnol iddynt ailsefyll modiwl er mwyn symud ymlaen i flwyddyn nesaf y cwrs yn gallu tynnu allan o dalu'r ffi ailsefyll.

Ar gyfer myfyrwyr a gychwynnodd yn Rhan 1 CYN Medi 2018 a myfyrwyr a gychwynodd Rhan 2 CYN Medi 2019, os, cofrestrwch i ailsefyll modiwl, a phenderfynu wedyn peidio ag ailsefyll am ba reswm bynnag (er enghraifft, oherwydd cyngor gan eich adran) RHAID ichi dynnu allan or asesiad drwy hysbysu’r Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr erbyn 5 Awst fan bellaf. Os na thynnwch allan bydd eich cofnod yn dangos ichi ailsefyll a methu a chodir tâl ailsefyll arnoch o hyd. (Mae hyn yn wir hyd yn oed os ydych heb fynd i'r arholiad neu heb gyflwyno gwaith ysgrifenedig ar gyfer y modiwl dan sylw). Sylwch mai'r marc uchaf a gawsoch yn y modiwl sy'n cyfri at eich gradd.

Er mwyn tynnu allan rhaid ichi e-bostio'r Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr y Gofrestrfa Academaidd ar ugfstaff@aber.ac.uk gan roi eich manylion myfyriwr a manylion y modiwl rydych yn tynnu allan ohono.

Gweler y Rheolau ar Gynnydd ac Ailsefyll ar-lein yn  neu yn Llawlyfr Arholiadau Myfyrwyr (sydd ar gael trwy ddolen ar tudalen we Materion Israddedigion o dan y penawd Arholiadau ac Asesiadau).  Os bydd unrhyw myfyriwr yn methu cofrestru ar gyfer asesiad orfodol a bodloni rheolau  cynnydd bydd hynny yn meddwl na chewch fynd ymlaen i'r flwyddyn nesaf h.y. ni chewch ail-wneud modiwlau Rhan 1 a fethwyd ac astudio yn Rhan 2 ar yr un pryd.

Mae'r taliadau Ailsefyll ar gyfer Ailsefyll yn ystod yr Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael drwy dudalen we Taliadau Ailsefyll.  Bydd myfyrwyr sy'n methu â chofrestru erbyn y dyddiad cau hefyd yn gorfod talu ffi gofrestru hwyr o £50.

Os am gymorth ynglyn â'ch cofrestriad modiwlau ailsefyll cysylltwch a'r Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr y Gofrestrfa Academaidd drwy e-bost ugfstaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 628515 / 622787.

Bydd amserlen a manylion llety ar gael ar lein yn wythnos gyntaf mis Awst.

Am ragor o fanylion ynglyn â'r amserlen cysylltwch â'r Swyddfa'r Amserlenni,  Gwasanaethau Gwybodaeth, Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais, Rhif Ffon 01970 628771,  e-bost attstaff@aber.ac.uk

Gwnewch yn siwr eich bod yn edrych ar yr Amserlen Arholiadau.