Asesiadau Ailgynnig yr Haf

Cynhelir Asesiadau Ailgynnig yr Haf Rhwng

17 Awst i 27 Awst 2020

Bydd myfyrwyr ag arwydd ailsefyll o R, M, P, H, S, F, A neu T yn gymwys i ailsefyll yn ystod Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn fis Awst (yn ôl rheolau Confensiynau Arholiadau).

Ar gyfer Awst 2020 yn unig ni fydd cap ar nifer y nifer o gredydau caniateir i fyfyrwyr i ailsefyll ym mis Awst. Yn ogystal, ni fydd unrhyw dâl am ailsefyll modiwlau yn ystod Awst 2020.

Caniateir i BOB myfyriwr ailsefyll UNRHYW fodiwl a aseswyd yn semester dau am y marc llawn, p'un a ydynt wedi ei fethu, (dangosydd H awtomatig, hy ail-sefyll am farc llawn) neu ei basio, ac eithrio lle mae Ymarfer Academaidd Annerbyniol (UAP) cosb wedi ei rhoi. Wedi dweud hynny, rydym yn cynghori myfyrwyr i ystyried eu dewisiadau ailddechrau yn ofalus ac yn annog myfyrwyr i ymgynghori â'u hadran(nau) cyn gwneud eu dewisiadau er mwyn peidio â gorlwytho eu hunain.

Gweler tudalen we Cwestiynau Cyffredin Coronafirws y Brifysgol i gael mwy o wybodaeth am ailsefyll, asesiadau ac arholiadau.

DS. Ar gyfer Asesiadau Ailsefyll yr Haf yn y dyfodol ym mis Awst, bydd y cap ar nifer y credydau y caniateir i fyfyrwyr eu hailsefyll ym mis Awst yn cael ei adfer, ynghyd â chofrestru gorfodol a thaliadau ailsefyll fel y manylir isod.

 

Bydd myfyrwyr a gychwynnodd Rhan 1 ERS mis Medi 2018 a myfyrwyr a gychwynodd Rhan 2 ERS mis Medi 2019 yn cael eu cofrestru yn awtomatig i ailsefyll pob modiwl maent yn gymwys ailsefyll (hyd at uchafswm o 80) yn ystod Asesiadau Ailgynnig yr Haf.  Gan ei bod yn orfodol i chi ailsefyll ym mis Awst, ni fydd yn bosibl tynnu'n ôl o ailsefyll modiwl hyd yn oed os nad oes angen i chi ei ailsefyll ar gyfer rheolau cynnydd.  Bydd y modiwl yn aros ar eich cofnod ond ni fyddwch yn gorfod talu'r ffi.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr a gychwynnodd Rhan 1 CYN mis Medi 2018 a myfyrwyr a gychwynodd Rhan 2 CYN mis Medi 2019 gofrestru ar gyfer yr asesiadau. Byddwch yn gallu gwneud hyn drwy eich cofnod myfyriwr ar-lein yn ystod diwedd mis Mehefin i gychwyn mis Gorffennaf. Bydd y cyfleuster cofrestru ar gyfer Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael am bythefnos o’r diwrnod bydd canlyniadau'r ail semester yn cael ei chyhoeddi. Gwelwch yma am sut i gofrestru.

Ar gyfer myfyrwyr a gychwynnodd Rhan 1 ERS mis Medi 2018 a myfyrwyr a gychwynodd Rhan 2 ERS mis Medi 2019 nid oes modd i chi dynnu allan or asesiadau yn Awst er hynni mi fydd yn bosib i fyfyrwyr nad yw'n ofynnol iddynt ailsefyll modiwl er mwyn symud ymlaen i flwyddyn nesaf y cwrs yn gallu tynnu allan o dalu'r ffi ailsefyll.

Ar gyfer myfyrwyr a gychwynnodd yn Rhan 1 CYN Medi 2018 a myfyrwyr a gychwynodd Rhan 2 CYN Medi 2019, os, cofrestrwch i ailsefyll modiwl, a phenderfynu wedyn peidio ag ailsefyll am ba reswm bynnag (er enghraifft, oherwydd cyngor gan eich adran) RHAID ichi dynnu allan or asesiad drwy hysbysu’r Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr erbyn 30 Gorffennaf fan bellaf. Os na thynnwch allan bydd eich cofnod yn dangos ichi ailsefyll a methu a chodir tâl ailsefyll arnoch o hyd. (Mae hyn yn wir hyd yn oed os ydych heb fynd i'r arholiad neu heb gyflwyno gwaith ysgrifenedig ar gyfer y modiwl dan sylw). Sylwch mai'r marc uchaf a gawsoch yn y modiwl sy'n cyfri at eich gradd.

Er mwyn tynnu allan rhaid ichi e-bostio'r Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr y Gofrestrfa Academaidd ar ugfstaff@aber.ac.uk gan roi eich manylion myfyriwr a manylion y modiwl rydych yn tynnu allan ohono.

Gweler y Rheolau ar Gynnydd ac Ailsefyll ar-lein yn  neu yn Llawlyfr Arholiadau Myfyrwyr (sydd ar gael trwy ddolen ar tudalen we Materion Israddedigion o dan y penawd Arholiadau ac Asesiadau).  Os bydd unrhyw myfyriwr yn methu cofrestru ar gyfer asesiad orfodol a bodloni rheolau  cynnydd bydd hynny yn meddwl na chewch fynd ymlaen i'r flwyddyn nesaf h.y. ni chewch ail-wneud modiwlau Rhan 1 a fethwyd ac astudio yn Rhan 2 ar yr un pryd.

Mae'r taliadau Ailsefyll ar gyfer Ailsefyll yn ystod yr Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael drwy dudalen we Taliadau Ailsefyll.  Bydd myfyrwyr sy'n methu â chofrestru erbyn y dyddiad cau hefyd yn gorfod talu ffi gofrestru hwyr o £50.

Os am gymorth ynglyn â'ch cofrestriad modiwlau ailsefyll cysylltwch a'r Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr y Gofrestrfa Academaidd drwy e-bost ugfstaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 628515 / 622787.

Bydd amserlen a manylion llety ar gael ar lein yn wythnos gyntaf mis Awst.

Am ragor o fanylion ynglyn â'r amserlen cysylltwch â'r Swyddfa'r Amserlenni,  Gwasanaethau Gwybodaeth, Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais, Rhif Ffon 01970 628771,  e-bost attstaff@aber.ac.uk

Gwnewch yn siwr eich bod yn edrych ar yr Amserlen Arholiadau.