Datganiad Hygyrchedd Technegol

Gwybodaeth Dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sectorau Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1, oherwydd y rhannau a restrir isod nad ydynt yn cydymffurfio.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod ar gael am y rhesymau canlynol.

Achosion o beidio â chydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Animeiddio

Mae llithryddion delweddau ar rai tudalennau sy'n symud yn awtomatig. Mae modd eu stopio drwy roi'r cyrchwr dros y delweddau, ond nid oes ffordd o rewi'r llithrydd a pharhau i ddefnyddio'r dudalen.  Gall hyn fod yn ddryslyd iawn i rai pobl a'i gwneud yn anodd gweld y wybodaeth ar y llithryddion. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.2.2 (Rhewi, Stopio, Cuddio) CHCG 2.1. Rydym ni'n gweithio ar newid y ffordd mae llithryddion delweddau'n gweithio fel bod modd eu rhewi’n gywir.

Dogfennau

Dim ond ar ffurf PDF y mae rhai dogfennau ar gael. Gall hyn olygu nad oes modd i ddefnyddwyr chwyddo'r testun yn y ddogfen heb fod angen sgrolio o'r chwith i'r dde i'w ddarllen. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.4.10 (Ail-lifo) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi dogfennau newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr eu bod ar gael ar ffurf mwy nag un math o ffeil er mwyn iddynt fod mor hygyrch â phosibl.

Nid yw rhai o'r dogfennau ar ein gwefan wedi eu strwythuro'n gywir gyda phenawdau. Mae hyn yn ddryslyd pan fydd defnyddiwr yn cyrraedd i'r tudalennau gyda thechnoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi dogfennau newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu strwythuro'n gywir. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy ddogfennau nad ydynt yn yr archif er mwyn eu gwella.

Nid yw rhai o'r dogfennau ar ein gwefan yn cynnwys testun amgen ar bob delwedd. Golyga hyn nad yw'r wybodaeth ynddynt ar gael i'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.1.1 (Cynnwys nad yw'n Destun) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi dogfennau newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod y delweddau i gyd yn cynnwys testun amgen (oni bai eu bod yno fel addurn yn unig).  Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy ddogfennau nad ydynt yn yr archif er mwyn eu gwella.

Nid yw'r lliw yn cyferbynnu ddigon mewn rhannau o rai dogfennau ar ein gwefan. Gall hyn olygu nad oes modd i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg ddarllen y testun.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.4.3 (Cyferbynnedd (Lleiaf)) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi dogfennau newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod y lliwiau'n cyferbynnu ddigon. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy ddogfennau nad ydynt yn yr archif er mwyn eu gwella.

Ffurflenni

Ar rai ffurflenni, nid yw'r dangosydd ffocws i'w weld wrth ddefnyddio set o fotymau radio neu flychau ticio. Gall hyn olygu nad yw pobl yn siŵr o'u lleoliad ar dudalen wrth geisio llenwi'r ffurflen gyda bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo (Ffocws Gweladwy) 2.4.7 CHCG 2.1. Rydym yn gweithio ar wella ein ffurflenni i gyd.

Nid oes priodoleddau awto gwblhau priodol wedi'u diffinio ar gyfer rhai meysydd ffurflen. Gall hyn olygu ei bod yn anoddach i bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol ddeall pa ddata y dylid ei gofnodi. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.5 (Nodi Pwrpas Mewnbwn) CHCG 2.1. Rydym yn gweithio ar wella ein holl ffurflenni.

Mae rhai ffurflenni'n cynnwys set o feysydd nad oes iddynt allwedd. Gall hyn olygu nad yw'n glir i'r bobl sy'n llenwi'r ffurflen pa feysydd sydd wedi eu cynnwys yn y set. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 3.3.2 (Labeli neu Gyfarwyddiadau) CHCG 2.1. Rydym yn gweithio ar wella ein ffurflenni i gyd.

Ar rai ffurflenni nid yw'r labeli wedi eu gosod yn gywir mewn rhai meysydd ac maent yn defnyddio dalfan yn hytrach na label. Gall hyn olygu nad yw'n glir i'r bobl sy'n llenwi'r ffurflen pa ddata y dylid ei roi yn y maes. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau) CHCG 2.1. Rydym yn gweithio ar wella ein ffurflenni i gyd.

Mae rhai ffurflenni'n cynnwys labeli ffurflen amddifad. Gall hyn olygu nad yw'n glir i'r bobl sy'n llenwi'r ffurflen i ba faes mae'r label yn perthyn. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 3.3.2 (Labeli neu Gyfarwyddiadau) CHCG 2.1.  Rydym yn gweithio ar wella ein ffurflenni i gyd.

Penawdau

Mae gan rai tudalennau nifer o benawdau. Mae hyn yn ddryslyd pan fydd defnyddiwr yn edrych ar y tudalennau gyda thechnoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr mai dim ond un pennawd sydd ar bob tudalen. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ddiweddaru tudalennau er mwyn cael gwared ar benawdau ofer. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Mae'n bosib nad yw rhai tudalennau'n cynnwys penawdau i rannu gwahanol adrannau'r dudalen. Gall hyn olygu nad yw'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol yn ymwybodol pan fyddant wedi symud o un adran i yn arall. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.4.10 (Penawdau Adrannau) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod penawdau'n cael eu defnyddio'n briodol. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ddiweddaru tudalennau a phenawdau lle bo angen. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Mae rhai tudalennau'n hepgor lefel pennawd. Mae hyn yn ddryslyd pan fydd y tudalennau'n cael eu gweld gyda thechnoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod y penawdau yn y drefn briodol. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ddiweddaru tudalennau er mwyn rhoi'r penawdau mewn trefn. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Mae rhai tudalennau'n defnyddio fformat megis testun trwm i dynnu sylw at bennawd. Gall hyn olygu bod posibilrwydd na fyddai'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol yn gwybod bod y testun yn bennawd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod penawdau'n cael eu defnyddio'n gywir. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ddiweddaru tudalennau er mwyn dynodi penawdau'n gywir. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Mae rhai tudalennau'n defnyddio penawdau i dynnu sylw at destun nad ydyw'n bennawd mewn gwirionedd. Mae hyn yn ddryslyd pan fydd y tudalennau'n cael eu gweld gyda thechnoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr mai ar gyfer penawdau'n unig y defnyddir tagiau pennawd. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ddiweddaru tudalennau er mwyn cael gwared ar dagiau pennawd ar destun nad yw'n bennawd. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Delweddau

Nid oes testun amgen i'w weld ar gyfer rhai delweddau. Golyga hyn nad yw'r wybodaeth yn y delweddau ar gael i'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.1.1 (Cynnwys nad yw'n Destun) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod y delweddau i gyd yn cynnwys testun amgen (oni bai eu bod yno fel addurn yn unig). Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ychwanegu testun amgen priodol i ddelweddau. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Bysellfwrdd

Ar rai tudalennau, nid yw'r dangosydd ffocws i'w weld wrth i chi bwyso tab i gyrraedd llithryddion delweddau. Gall hyn olygu nad yw defnyddwyr yn siŵr o'u lleoliad ar dudalen wrth geisio ei defnyddio gyda bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo (Ffocws Gweladwy) 2.4.7 CHCG 2.1.

Mae gan rai tudalennau feysydd nad oes modd eu gweld gyda bysellfwrdd. Mae hyn yn cynnwys tudalennau sy'n defnyddio 'acordiynau' neu 'dabiau'. Golyga hyn nad yw'r wybodaeth yn yr acordiynau neu'r tabiau ar gael i'r bobl sy'n defnyddio'r wefan gyda bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.1.1 (Bysellfwrdd) CHCG 2.1. Rydym ni'n gweithio ar newid y ffordd mae ein hacordiynau a'n tabiau'n gweithio er mwyn sicrhau bod y cynnwys oddi mewn iddynt ar gael gyda bysellfwrdd.

Tirnodau

Mae rhywfaint o'r cynnwys ar ein tudalennau y tu allan i unrhyw dirnod ARIA. Gallai hyn fod yn ddryslyd i'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.4.1 (Osgoi Blociau) CHCG 2.1. Fe adolygwn y polisi absenoldeb ymchwil i sicrhau bod yr holl gynnwys o fewn tirnod ARIA.

Dolenni cyswllt

Nid oes testun na theitlau i'r dolenni a ddefnyddir i agor a chau'r isadrannau yn ein system llywio safle cyfan. Golyga hyn bod posibilrwydd na fydd y bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol yn gwybod beth yw pwrpas y dolenni cyswllt. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.4.4 (Pwrpas Dolen (Mewn Cyd-destun)) CHCG 2.1. Byddwn yn gweithio ar wella'r system llywio safle cyfan fel bod pwrpas y dolenni cyswllt hyn yn glir.

Mae testun amgen rhai delweddau dolen yn disgrifio'r ddelwedd yn hytrach na'r ddolen gysylltiedig. Gall hyn olygu nad yw'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol yn gwybod i le bydd y ddelwedd yn mynd â hwy os byddant yn dilyn y ddolen gyswllt. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.4.4 (Pwrpas Dolen (Mewn Cyd-destun)) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod pob delwedd yn cynnwys testun amgen sy'n egluro pwrpas y ddolen gyswllt yn hytrach na disgrifio'r ddelwedd. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ddiweddaru testun amgen y delweddau.  Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Mae rhai o'n dolenni cyswllt yn agor mewn ffenestr porwr newydd. Gall hyn fod yn ddryslyd i'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 3.2.5 (Newid ar Gais) CHCG 2.1.  Pan fo'n angenrheidiol agor dolenni cyswllt mewn ffenestr porwr newydd, byddwn yn ychwanegu'r wybodaeth hon i'r ddolen fel bod y defnyddwyr yn gwybod y bydd hyn yn digwydd. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy ddolenni cyswllt eraill er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn agor yn y ffenestr bresennol.

Mae rhai tudalennau yn cynnwys dolenni cyswllt i fideos, ond nid yw testun y ddolen yn nodi y bydd yn agor fideo. Gallai hyn fod yn ddryslyd i'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.4.4 (Pwrpas Dolen (Mewn Cyd-destun)) CHCG 2.1.

Mae rhai tudalennau yn cynnwys dolenni cyswllt sy'n defnyddio testun nad yw'n rhoi gwybod i'r defnyddiwr i le bydd y ddolen yn mynd â nhw. Gallai hyn fod yn ddryslyd i'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.4.4 (Pwrpas Dolen (Mewn Cyd-destun)) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod pob testun mewn dolen gyswllt yn ddefnyddiol ac nad yw'n ddibynnol ar y cyd-destun. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ddiweddaru testun dolenni cyswllt lle bo angen. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Mae gan rai tudalennau nifer o ddolenni cyswllt sy'n defnyddio'r un testun. Gallai hyn fod yn ddryslyd i'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 2.4.4 (Pwrpas Dolen (Mewn Cyd-destun)) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr nad ydym yn defnyddio'r un testun ar gyfer nifer o ddolenni. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Tablau

Ar rai tudalennau, mae tablau nad oes iddynt benawdau. Gall hyn olygu ei bod yn anos i'r bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol ddeall pa ddata sydd wedi ei gynnwys yn y tabl. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau) CHCG 2.1. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod penawdau i dablau bob amser. Byddwn yn gweithio ein ffordd drwy'r safle, gan ddiweddaru'r tablau i sicrhau fod iddynt benawdau. Rydym yn addysgu ein golygwyr cynnwys i sicrhau eu bod yn creu cynnwys sy'n hygyrch.

Testun

Ar nifer fechan o dudalennau, gall y testun orgyffwrdd os byddwch yn cynyddu'r bwlch rhwng y testun. Gall hyn olygu y bydd y bobl sydd angen newid y bwlch rhwng y testun er mwyn darllen y dudalen yn colli rhywfaint o'r cynnwys. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.4.12 (Bylchau Rhwng Testun) CHCG 2.1. Rydym ni'n gweithio ar wella'r CSS ar gyfer y meysydd hyn er mwyn sicrhau bod y testun yn ail-lifo pan fo'r bwlch rhwng testun yn cael ei gynyddu.

Mae rhai tudalennau'n defnyddio 'acordiynau' neu 'dabiau' sy'n gallu golygu nad yw'r cynnwys oddi mewn iddynt ar gael i rywun sy'n defnyddio darllenydd sgrin, neu fod y cynnwys ar gael, ond nid mewn ffordd amlwg (h.y. drwy symud o restr i restr drwy’r dudalen). Golyga hyn fod posibilrwydd nad yw'r cynnwys ar gael i rai defnyddwyr ac mae hynny'n debygol o fod yn ddryslyd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau) CHCG 2.1. Rydym ni'n gweithio ar newid y ffordd mae ein hacordiynau a'n tabiau'n gweithio er mwyn sicrhau bod y cynnwys oddi mewn iddynt ar gael gyda darllenydd sgrin.

Fideo

Nid oes capsiynau i rai o'r fideos planedig ar ein tudalennau.  Golyga hyn fod posibilrwydd na fydd defnyddwyr sydd â nam ar eu clyw yn gallu deall y fideo. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.2.2 (Capsiynau (Parod)) CHCG 2.1.

Mae testun i'w weld ar rai o'r fideos planedig ar ein tudalennau nad ydyw ar gael yn y sain. Golyga hyn fod posibilrwydd na fydd modd i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg ddeall y fideo. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.2.1 (Sain yn unig a Fideo yn unig (Parod)) CHCG 2.1.

Dim ond capsiynau a grëwyd yn awtomatig sydd i rai o'r fideos planedig ar ein tudalennau.  Golyga hyn fod posibilrwydd na fydd defnyddwyr sydd â nam ar eu clyw yn ddeall y fideo os nad yw'r capsiynau awtomatig yn gywir. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 1.2.2 (Capsiynau (Parod)) CHCG 2.1.

Materion yn ymwneud â Chynnyrch 3ydd Parti - Unibuddy

Ar dudalennau gyda swigen sgwrs Unibuddy, wrth dabio o'r datganiad Caethwasiaeth Fodern yn y troedyn, mae'r ffocws yn mynd ar goll am 4 tab. Gall hyn fod yn ddryslyd i ddefnyddwyr gan nad yw'n glir ble mae'r bysellfwrdd yn tabio nesaf. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo (Ffocws Gweladwy) 2.4.7 CHCG 2.1.

Nid yw'r ffocws yn glir ar y swigen sgwrsio Unibuddy. Unwaith y bydd y blwch Sgwrsio ar agor, nid yw'r ffocws yn glir ar y cynnwys o'i fewn. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo (Ffocws Gweladwy) 2.4.7 CHCG 2.1. 

Mae enwau hygyrch disgrifiadol coll yn y swigen sgwrsio Unibuddy. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddo 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth CHCG 2.1.

Rydym wedi cysylltu ag Unibuddy ac maent yn gweithio ar wella'r problemau hyn. Byddwn yn diweddaru'r datganiad hwn unwaith y bydd y problemau hyn wedi’u datrys.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn nad ydynt yn bodloni'r safonau hygyrchedd. Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn ein bod yn cyweirio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau. 

Nid yw'n fwriad gennym ychwanegu capsiynau i fideos byw gan fod fideos byw wedi eu heithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym wedi unioni problemau gyda rhai o'n templedi a oedd yn effeithio ar nifer fawr o dudalennau ar ein gwefan.

Rydym ni wedi rhoi hyfforddiant a chanllawiau i'r staff sy'n golygu'r wefan, er mwyn iddynt allu gwella hygyrchedd y cynnwys y maent yn gyfrifol amdano.

Rydym ni'n sicrhau bod ein prosesau datblygu'n cynnwys ystyriaethau hygyrchedd a phrofion fel disgwyliad sylfaenol.

Rydym ni wedi cyflwyno polisi hygyrchedd digidol.

Gwybodaeth am welliannau rydym wedi'u gwneud i'r wefan.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 3 Medi 2020. Byddwn yn adolygu’r datganiad hwn bob blwyddyn ac yn ei adolygu nesaf ym mis 22 Medi 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 3 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf gan staff y Tîm Cymwysiadau ac Integreiddio, yn y Gwasanaethau Gwybodaeth.