Uwchraddedigion Newydd

Gwarant o Llety i Fyfyrwyr y Flwyddyn 1af!*

Disgwylir i geisiadau am lety Prifysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21 agor am 9.00am ddydd Mercher yr 1 Ebrill 2020!

Sut i wneud cais

 

Newydd ar gyfer 2020 – Pantycelyn!

Os ydych chi eisiau byw trwy gyfrwng y Gymraeg neu os ydych chi’n awyddus i ddysgu’r Gymraeg yna beth am fod y cyntaf i fyw ym Mhantycelyn – neuadd breswyl enwocaf Cymru!

 • Gwobr i’w hennill – byddwch chi gyda’r siawns o ennill tocyn aur! £5512 Dim ffioedd llety i’w talu ar gyfer 2020/21!
 • Ffioedd wedi’u rhewi ar gyfer 2021/22 (Ffioedd Llety 2020/21)

Pryd y gallaf wneud cais?

O fis Ebrill, yn y flwyddyn mynediad, byddwn yn anfon gwahoddiad, drwy e-bost a thrwy'r post, i chi wneud cais am lety Prifysgol os ydych yn Ymgeisydd Uwchraddedig sydd wedi derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sicrheir lle i chi mewn llety sy'n eiddo i'r Brifysgol, neu a reolir ganddi, os ydych chi'n gwneud cais cyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodwyd yn y Cynnig Llety*.

*Gosodir telerau ac amodau; ewch i'n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion. 

Dewisiadau Llety

Rydym yn cynnig opsiynau eang o lety hunan-ddarpar gyda naill ai ystafelloedd en-suite, neu fflatiau gyda chyfleusterau a rhannir ynghyd â'n stiwdios hunangynhwysol. Am brisiau, gweler ein ffioedd llety. Beth bynnag yw eich gofynion, ein nod yw darparu opsiwn a fydd yn addas i chi.

Rydym yn cydnadbod fod rhai o'n cyrsiau Uwchraddedig yn rhedeg am 52 wythnos ac felly, rydym yn cynnig amrywiaeth o hydoedd trwydded addad i chi, Er hynny, os gwelwch yn dda byddwch yn ymwybodol mai 50 wythnos yw'r cyfnod trwydded hiraf gallwn cynnig lle y gallwch aros yn yr un lle.

Os ydych mewn angen o lety ar ôl diwedd cyfnod eich trwydded cysylltwch gyda'r Swyddfa Llety i drafod eich opsiynau.

I ddarganfod pa lety sydd ar gael i chi, cymharwch ein preswylfeydd.

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu.
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig.
 • Rhyngrwyd gwifrediga di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • AELODAETH blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles.
 • Yswiriant yn gynwysedig.
 • Help a chymorth 24/7 - Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio.
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety.
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle.
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref.
 • Cynllyuniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety.
 • Cytundebau Trwydded  Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tau sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely.
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael.

Dewisiadau Llety Arall

Efallai yr hoffech fyw mewn Llety yn y Sector Preifat ac rydym yn cynnig cyngor a chymorth ynglŷn â hyn hefyd. Mae gennym gronfa ddata o dai rhent preifat y gallwch chwilio trwyddynt yn gyfleus ar-lein, os ydych chi angen unrhyw gymorth i chwilio cysylltwch â ni.