Symud i mewn

Mae dechrau mewn Prifysgol yn gyfnod cyffrous ac rydym am sicrhau eich bod yn dod o hyd i’r lle iawn i fyw. Mae yma gyfle i wneud ffrindiau newydd, lleoedd newydd i’w darganfod a chyfle i ddatblygu nifer o ddiddordebau newydd. O fyw yn llety’r Brifysgol byddwch yn cwrdd â phob math o bobl o wahanol gefndiroedd a diwylliant, sy’n dilyn cyrsiau amrywiol a gallwch wneud ffrindiau yn syth.

Cyn i chi gyrraedd

1. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau cais ar-lein am lety

2. Rhowch eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth ar waith (myfyrwyr newydd)

Bydd cyfarwyddiadau ar sut i wneud hyn yn cael eu hanfon i'ch cyfeiriad e-bost personol

3. Derbyn eich cynnig a chwblhau eich pecyn trwydded llety sy’n cynnwys eich rhaglen sefydlu cyn cyrraedd

4. Trefnwch taliad eich ffioedd llety wrth gwblhau eich pecyn trwydded llety

Mae hyn yn rhan o'ch pecyn trwydded llety

5. Darllenwch eich llawlyfr llety am wybodaeth ac awgrymiadau ychwanegol defnyddiol

6. Llwythwch ffotograff ar gyfer eich Cerdyn Aber (myfyrwyr newydd).

    6.1 - Myfyrwyr Presennol - Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dod â'ch cerdyn Aber gyda chi gan fod mynediad i ran fwyaf o'n preswylfeydd yn cael ei chaniatáu drwy ddefnyddio cardiau Aber.

7. Ymunwch â ni ar Facebook

8. Sicrhewch bod eich cyllid myfyrwyr yn cael ei gymeradwyo

9. Sicrhewch bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch; gallwch chi wirio gyda'n rhestr cyn cyrraedd neu prynu eitemau o UniKitOut

Pryd gaf i symud i mewn?

Bydd Llety'r Brifysgol ar gael i chi symud i mewn o ddechrau eich cytundeb Trwydded Llety.

Byddwch yn gallu archebu dyddiad ac amser cyrraedd wrth gwblhau eich rhaglen sefydlu cyn-gyrraedd ar-lein sy'n ffurfio rhan o'ch Pecyn Trwydded Llety. Os bydd angen i chi newid eich dyddiad ac amser cyrraedd yna gallwch chi wneud hyn trwy logio yn ôl mewn i'r Porth Llety ac ail-ddewis. Bydd y staff ar gael 24/7 felly peidiwch â phoeni os ydych yn cyrraedd yn hwyr yn y nos, byddwch yn dal i allu casglu'ch allwedd ac allgofrestru.

Bydd eich ystafell yn cael ei gadw i chi tan ddyddiad penodol a nodir yn eich cytundeb Trwydded Llety. Fodd bynnag, os ydych chi'n bwriadu cyrraedd AR ÔL y dyddiad hwn, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n llenwi'r ffurflen gais Cyrraedd yn Hwyr wrth gwblhau'ch rhaglen sefydlu ar-lein cyn-gyrraedd. Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni efallai na fydd eich ystafell ar gael i chi.

O ble ddylwn i nôl fy allwedd?

I gasglu eich allwedd, ewch i’r man priodol a restrir isod ar y dyddiadau a’r amseroedd a nodir.

Cyrraedd cyn y Penwythnos Croesawu:

Myfyrwyr sydd â chaniatâd i gyrraedd cyn dydd Mercher 16 Medi 2020:

Pob Preswylfa: Derbynfa Penbryn, Penglais, SY23 3BY [Lleoliad]

Myfyrwyr sydd â chaniatâd i gyrraedd rhwng dydd Mercher 16 Medi a dydd Sadwrn 19 Medi 2020:

Fferm Penglais a Phreswylfeydd Glan y Môr : Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FR [Lleoliad]

Pentre Jane Morgan, Cwrt Mawr, Rosser a Trefloyne : Lolfa Pentre Jane Morgan, Penglais, SY23 3TG  [Lleoliad]

Myfyrwyr sydd â chaniatâd i gyrraedd rhwng dydd Gwener 18 Medi a dydd Sadwrn 19 Medi 2020:

Pantycelyn: Derbynfa Pantycelyn, Penglais, SY23 3BX [Lleoliad]

Myfyrwyr sydd yn cyrraedd rhwng 18:00 - 0800 neu sydd â chaniatâd i gyrraedd ar ôl dydd Sadwrn 19 Medi 2020,

Pob PreswylfaDerbynfa Penbryn, Penglais, SY23 3BY [Lleoliad]

Rhaid i chi, y preswyliwr, gasglu eich allwedd a llofnodi i gadarnhau eich bod wedi gwneud hynny. Yn anffodus, ni allwn roi’r allwedd i aelod o’r teulu neu i ffrind.

Parcio

Yn ystod cyfnod y Croeso Mawr bydd modd i chi barcio ar y campws, heb drwydded parcio, i ddadlwytho. Bydd aelodau o staff ar y safle i’ch helpu i barcio. Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer cyfnod llawn eich cytundeb llety os hoffech gadw cerbyd ar y safle. Ewch i’n Siop Ar-leino flaen llaw neu pan fyddwch yn cyrraedd.

Helpwch ni i’ch helpu chi, nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael wrth ymyl y llety ac felly yn ystod y penwythnos cyrraedd rydym yn cyfyngu’r amser parcio yn yr ardaloedd hyn i uchafswm o 20 munud i wneud yn siŵr y gall yr holl fyfyrwyr ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Ar ôl i chi ddadbacio’r car symudwch y car i un o’r meysydd parcio arhosiad hir dynodedig.

I gael rhagor o wybodaeth am Barcio, ewch i'r dudalen Parcio