Newyddion

Asesiadau yn Gymraeg ar fodiwlau cyfrwng Saesneg (Semester 1 2022-23)

Mae gan bob myfyriwr hawl i gyflwyno gwaith ysgrifenedig a sefyll arholiad yn Gymraeg ar fodiwlau cyfrwng Saesneg (ac eithrio modiwlau lle mae'r iaith yn cael ei hasesu).

Os yw asesiadau eich adran sydd ar amserlen y Brifysgol yn Ionawr 2023 yn cynnwys:

 • arholiad ffurfiol
 • asesiad ar-lein sydd â chyfnod cyflwyno cyfyngedig (3 diwrnod neu lai)

Cysylltwch â canolfangymraeg@aber.ac.uk erbyn 4 Tachwedd 2022 os hoffech dderbyn papur arholiad yn Gymraeg ar gyfer modiwl cyfrwng Saesneg yn Semester 1. Nodwch y manylion canlynol:

 • Eich Enw
 • Eich Adran
 • Teitl a chyfeirnod y modiwl

Does dim angen i chi roi gwybod i ni os ydych yn bwriadu sefyll arholiad yn Saesneg ar fodiwl cyfrwng Saesneg.  Byddwch chi’n derbyn y papur yn Saesneg yn awtomatig. Hefyd, nid oes raid i chi roi gwybod inni o flaen llaw os ydych yn dymuno cyflwyno aseiniadau yn Gymraeg ar fodiwl cyfrwng Saesneg.

24.06.22 Lansio Sesiynau Sgwrsio Cymraeg ar gyfer Staff

Dewch draw i Far y Theatr, yng Nghanolfan y Celfyddydau ddydd Gwener, 24 Mehefin am 12.30 i glywed mwy am y sesiynau sgwrsio ar gyfer pob lefel Cymraeg sydd wedi cael eu trefnu gan Dîm Dysgu Cymraeg.  Bydd pecyn o nwyddau ar gael am ddim i bawb sy’n galw heibio!  Am fwy o fanylion cysylltwch gydag Olwen: olm25@aber.ac.uk, neu ewch i'r wefan: https://www.aber.ac.uk/cy/learn-welsh/

01.11.21 Neges Bwysig i Fyfyrwyr

1.11.21 Neges Bwysig i Fyfyrwyr - Papurau arholiad yn Gymraeg (Modiwlau cyfrwng Saesneg)

Mae gan bob myfyriwr hawl i gyflwyno gwaith ysgrifenedig a sefyll arholiad yn Gymraeg ar fodiwlau cyfrwng Saesneg (ac eithrio modiwlau lle mae'r iaith yn cael ei hasesu).

Eleni mae gan nifer o adrannau drefniadau asesu amgen. Os yw eich modiwl Semester 1 yn cynnwys:

 • arholiad ffurfiol
 • arholiad ar-lein sydd â chyfnod cyflwyno cyfyngedig (3 diwrnod neu lai)

Cysylltwch â canolfangymraeg@aber.ac.uk erbyn 8 Tachwedd 2021 os hoffech dderbyn papur arholiad yn Gymraeg ar gyfer modiwl cyfrwng Saesneg yn Semester 1. Nodwch y manylion canlynol:

 • Eich Enw
 • Eich Adran
 • Teitl a chyfeirnod y modiwl

Does dim angen i chi roi gwybod i ni os ydych yn bwriadu sefyll arholiad yn Saesneg ar fodiwl cyfrwng Saesneg.  Byddwch chi’n derbyn y papur yn Saesneg yn awtomatig. Hefyd, nid oes raid i chi roi gwybod inni o flaen llaw os ydych yn dymuno cyflwyno aseiniadau yn Gymraeg ar fodiwl cyfrwng Saesneg.

 

20.10.21 Gwobrau Hybu'r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth 2021

Gwobrau Hybu’r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu unigolion am eu cyfraniad i’r Gymraeg. 

Cyhoeddwyd mai enillwyr Gwobrau Hybu’r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth am 2021 yw Kate Wright, Annette Edwards, Llŷr Tomos ac Elen Roach ar ôl iddynt gael eu henwebu gan staff a myfyrwyr y Brifysgol. 

Yn ddysgwyr ac yn siaradwyr iaith gyntaf, yn fyfyrwyr ac yn staff, dewiswyd y pedwar enillydd ar gyfer y gwobrau canlynol: 

 • Dysgwr Disglair (Staff) – Kate Wright
 • Hyrwyddo’r Gymraeg yn y Gweithle – Annette Edwards
 • Astudio trwy’r Gymraeg - Llŷr Tomos
 • Pencampwr y Gymraeg (Myfyriwr) – Elen Roach


Bydd pob un o’r enillwyr yn derbyn englyn personol gan yr Athro Mererid Hopwood neu gan y Darlithydd Eurig 
Salisbury, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd y Brifysgol.  

04.10.21 Arolwg Defnydd Iaith

Arolwg Defnydd Iaith Staff Prifysgol Aberystwyth 2021

CYFLE I ENNILL TALEB £30 I GANOLFAN Y CELFYDDYDAU

Mae arnom angen eich adborth a’ch syniadau!  Mae eich llais yn bwysig.

Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein sy’n mesur y defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Fel sefydliad dwyieithog, rydym yn awyddus i gefnogi staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Credwn fod hyn yn llesol nid yn unig o safbwynt gweithgareddau mewnol ond hefyd er mwyn cynnig profiad cadarnhaol i staff, myfyrwyr a’r gymuned yn ehangach.

Bydd canlyniadau’r arolwg yn rhoi darlun defnyddiol o’r arferion iaith ar hyn o bryd, ac yn sail ar gyfer gweithgareddau i hwyluso a hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle ac i ganfod anghenion hyfforddi a chyfleoedd datblygu.

Mae'r holiadur yn agored i bawb, yn siaradwyr Cymraeg neu beidio, a bydd eich atebion yn gwbl ddienw.

Dylai’r arolwg gymryd tua 5-10 munud i’w gwblhau. Cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau’r arolwg erbyn 30 Hydref 2021.

Arolwg Cymraeg

Arolwg Saesneg

Ar ôl cwblhau’r arolwg bydd cyfle i chi ennill gwobr, sef taleb sy’n werth £30 i’w gwario yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Gan ddiolch ymlaen llaw i chi am fod yn barod i gymryd rhan.

 

07.12.21 Diwrnod Hawliau'r Gymraeg

07.12.21 Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

Ddydd Mawrth nesa’, 7 Rhagfyr bydd y Brifysgol  yn ymuno â sefydliadau ar draws Cymru i gefnogi Diwrnod Hawliau’r Gymraeg Comisiynydd y Gymraeg.

Galwch heibio i'r stondin wybodaeth yn Nerbynfa IBERS, Campws Penglais rhwng 10.30am a 2.30pm am sgwrs ac i holi unrhyw gwestiynau. Bydd taflenni gwybodaeth ar gael yn Nhamed Da yn ystod y dydd.

Bydd y Ganolfan Gwasanaethau’r Gymraeg hefyd yn cynnal sesiwn hyfforddiant byr ‘Deall Gofynion Safonau’r Gymraeg’.

Mae croeso i holl staff ond yn arbennig aelodau newydd o staff, staff sy’n gyfrifol am wasanaethau rheng flaen, neu unrhyw aelod o staff sydd â diddordeb yn y maes.

Cynhelir y sesiwn cyfrwng Cymraeg am 9:45am a’r sesiwn cyfrwng Saesneg am 11am. Cofrestrwch yma https://stafftraining.aber.ac.uk

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â canolfangymraeg@aber.ac.uk neu ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/cgg/

22.02.22 Hyfforddiant Deall Gofynion Safonau'r Gymraeg

22.02.22  Hyfforddiant Deall Gofynion Safonau’r Gymraeg

Bydd y Ganolfan Gwasanaethau’r Gymraeg yn cynnal sesiwn hyfforddiant byr  ‘Deall Gofynion Safonau’r Gymraeg’.  Cynhelir y sesiwn hyfforddi 60 munud dros Microsoft Teams.

Mae croeso i holl staff ond yn arbennig aelodau newydd o staff, staff sy’n gyfrifol am wasanaethau rheng flaen, neu unrhyw aelod o staff sydd â diddordeb yn y maes.

Cynhelir y sesiwn cyfrwng Cymraeg am 9:30am a’r sesiwn cyfrwng Saesneg am 11.30am.  Cynhelir yr hyfforddiant ar y dyddiau canlynol:

 • 28 Chwefror 2022
 • 4 Mai 2022
 • 12 Gorffennaf 2022

Cofrestrwch yma  Sesiynau DPP (aber.ac.uk)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â canolfangymraeg@aber.ac.uk neu ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/cgg/

01.03.22 Enwebiadau ar gyfer Gwobrau Hybu'r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth 2022


Mae’r gwobrau hyn yn gyfle i gydnabod cyfraniad eithriadol aelodau o staff a myfyrwyr wrth ddefnyddio’r Gymraeg, ac i ymhyfrydu yn ethos dwyieithog y Brifysgol.

Ceir dwy wobr i staff yn y categorïau canlynol:

 • Dysgwr Disglair (i aelod o staff sydd yn dysgu’r Gymraeg i’w defnyddio yn y gweithle)
 • Hyrwyddo’r Gymraeg yn y Gweithle (i aelod o staff, sy’n siarad Cymraeg neu’n ddi-gymraeg, sy’n gefnogol i’r Gymraeg yn y gweithle)

Ceir dwy wobr hefyd i fyfyrwyr yn y categorïau canlynol:

 • Gwobr Astudio trwy’r Gymraeg (i fyfyriwr sydd wedi dangos ymrwymiad neilltuol i astudio o leiaf 40 credyd trwy’r Gymraeg)
 • Gwobr Pencampwr y Gymraeg (i fyfyriwr sy’n gwneud cyfraniad eithriadol i’r Gymraeg yn y Brifysgol a/neu’r gymuned leol).

Y dyddiad cau yw 31 Mawrth a cheir ffurflen enwebu ar dudalen gwe Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg, gweler y ddolen isod. 

https://www.aber.ac.uk/cy/cgg/welsh-language-awards/ffurflen-enwebu/

Os ydych yn adnabod aelod o staff neu fyfyriwr sy’n addas ar gyfer un o’r gwobrau uchod, cofiwch eu henwebu.

01.04.2022 Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Cymraeg Gwaith yn dechrau fis Mai

Awydd datblygu eich sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y gweithle? Bydd dosbarthiadau Cymraeg Gwaith yn cael eu cynnal o ddechrau Mai hyd ddiwedd Mawrth 2023. 

Bydd y cyrsiau hyn ar amrywiaeth o lefelau o ddechreuwyr hyd lefel Uwch 1 yn cael eu cynnal ar Zoom gyda chyfleoedd i gwrdd wyneb yn wyneb ar y campws ar adegau. Bydd cyrsiau hunan-astudio ar-lein hefyd ar lefel Mynediad a Sylfaen.

Diddordeb?

Os oes diddordeb gennych gofrestru neu drafod cyrsiau posib arall, galwch heibio stondin Dysgu Cymraeg ddydd Iau, 5 Mai (11.45-13.30) yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth neu cysylltwch ag Olwen Morus – olm25@aber.ac.uk 

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Dysgu Cymraeg

Bydd angen i chi gael caniatâd rheolwr llinell cyn cofrestru. 

Ariennir y cyrsiau Cymraeg Gwaith gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac maen nhw’n rhad ac am ddim. 

Cwrs Haf Dwys  

Cofiwch hefyd am y Cwrs Haf Dwys, 1-26 Awst 2022. Cynhelir dosbarthiadau ar bob lefel fydd yn cael eu cynnal dros Zoom.

Bydd y cwrs yn llenwi’n gyflym, felly os oes diddordeb gyda chi, ewch ati i gofrestru cyn gynted ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda. 

Mae rhagor o wybodaeth a manylion cofrestru yma

Cwrs Cymraeg Proffesiynol

Yn ogystal, cynhelir Cwrs Cymraeg Proffesiynol am un wythnos ar 8-12 Awst 2022 – cyfle da i siaradwyr rhugl i ymarfer a gwella eu Cymraeg ar gyfer sefyllfaoedd proffesiynol. 

Gallwch chi gofrestru am 4 wythnos o ddysgu dwys, neu hanner cyntaf neu hanner olaf y cwrs. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw’r 24 Mehefin 2022.

Bydd y Brifysgol yn barod i dalu’r ffi drosoch. Anfonwch neges at dysgucymraeg@aber.ac.uk am ragor o fanylion.