Safonau Iaith

Ers 1 Ebrill 2018 mae Prifysgol Aberystwyth yn cydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg sydd wedi disodli’r Cynllun Iaith Gymraeg. Gallwch weld copi cyflawn o’r Safonau y mae'r  Brifysgol yn ddarostyngedig iddynt yma – Hysbysiad Cydymffurfio - Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Safonau Iaith Gymraeg Prifysgol Aberystwyth - dogfen yn egluro sut bydd y Brifysgol yn cydymffurfio â phob un o'r Safonau.

Trefniadau Goruchwylio'r Safonau Iaith - dogfen sy'n egluro sut y mae'r Brifysgol yn monitro gweithredu'r Safonau

Gweithdrefn Gwyno Prifysgol Aberystwyth - dogfen sy'n egluro sut gellir cwyno am ddiffyg cydymffurfio â'r Safonau a sut bydd y Brifysgol yn mynd ati i ddelio â'r gŵyn.

Safonau Iaith Gymraeg PA : Crynodeb ar gyfer Staff - disgrifiad bras  o'r Safonau y mae'n rhaid i staff gydymffurfio â  hwy

Canllawiau - rhestr o ganllawiau staff ar gyfer Safonau penodol

Is-gynllun y Gymraeg a’i Diwylliant 2019-2023

Polisi Defnydd Mewnol o'r Gymraeg

Cyhoeddir adroddiadau monitro ar weithredu'r Safonau Iaith Gymraeg bob blwyddyn ym mis Ionawr.

Yn 2014 dechreuwyd ar y gwaith o lunio gynllun cyfannol strategol ar gyfer yr iaith Gymraeg, a fyddai'n cwmpasu holl anghenion cynllunio ieithyddol y Brifysgol.  Cymeradwywyd y Cynllun Cyfannol terfynol gan Gyngor y Brifysgol ar 9 Mawrth 2015.