Safonau'r Gymraeg

Mae Prifysgolion yng Nghymru yn ddarostyngedig i Reoliadau Safonau’r Gymraeg (rhif 6) 2017 a sefydlwyd o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae Safonau’r Gymraeg yn egluro sut y mae disgwyl i’r Brifysgol ddarparu gwasanaethau penodol drwy gyfrwng y Gymraeg gan sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Hysbysiad Cydymffurfio

Mae hysbysiad cydymffurfio’r Brifysgol yn rhestri holl Safonau y mae’n rhaid i’r Brifysgol gydymffurfio â hwy.

Hysbysiad Cydymffurfio Prifysgol Aberystwyth - Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Safonau’r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth

Dogfen yn egluro sut bydd y Brifysgol yn cydymffurfio â phob un o'r Safonau.

Safonau'r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth

Trefniadau Goruchwylio Safonau’r Gymraeg

Dogfen sy'n egluro sut y mae'r Brifysgol yn monitro gweithredu'r Safonau.

Trefniadau Goruchwylio Safonau'r Gymraeg

Gweithdrefn Gwyno Prifysgol Aberystwyth

Tudalen sy'n egluro sut gellir cwyno am ddiffyg cydymffurfio â'r Safonau a sut bydd y Brifysgol yn mynd ati i ddelio â'r gŵyn.

Gweithdrefn Gwyno Prifysgol Aberystwyth

Ffurflen Gwyno

Crynodeb i Staff – Safonau’r Gymraeg

Disgrifiad bras  o'r Safonau y mae'n rhaid i staff gydymffurfio â hwy.

Crynodeb Staff Safonau Iaith Prifysgol Aberystwyth