Gwybodaeth i Ysgolion a Cholegau

Dewch i Aberystwyth i dderbyn addysgu gwych a phrofiad myfyrwyr ardderchog ar draws ein ystod lawn o gynlluniau gradd Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Yn yr ACM diweddaraf nododd ein myfyrwyr 100% o foddhad am ein graddau Daear Gwyddor yr Amgylchedd a Daearyddiaeth Ffisegol. Yn Naearyddiaeth Ddynol rydym wedi sgorio 91% am fodlonrwydd myfyrwyr (ACM 2017).

Yma yn ADGD rydym yn ymroddedig i gynnal a darparu digwyddiadau estyn allan ac i’r cyhoedd o bob oed.

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cyd-gynnal Cyfres Ddarlithoedd Cyhoeddus C3W, gyda nifer o gynrychiolwyr o ADGD yn cyfrannu at eu rhaglen wyddonol.

Rydym hefyd wedi bod yn bresennol yn niwrnod agored ‘Mynediad Am Ddim’ Prifysgol Aberystwyth, Ffair Wyddoniaeth (Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg gynt) a'r Sioe Frenhinol Cymru.

Mae ein staff addysgu wedi cynnal nifer o ysgolion haf ac ymweliadau ysgolion (megis ein Deuddydd Cynaliadwyedd) ar gyfer myfyrwyr mewn colegau a 6ed dosbarth, gyda nifer o'n darlithwyr hefyd yn mynd ag ADGD ar daith! Gyda thîm ymroddedig o Swyddogion Cyswllt Ysgolion, mae ADGD yn awr hyd yn oed yn fwy hygyrch; felly os hoffech ddod atom ni, neu os hoffech i ni ddod atoch chi, gweler y wybodaeth ar yr ochr chwith y dudalen isod.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am unrhyw eitem ar y dudalen hon, e-bostiwch ein Tîm Cyswllt Ysgolion, dan arweiniad y Cyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol ac Allanol, Prof Mark Whitehead, ac mae ein Gweinyddwraig Marchnata a Recriwtio, Sarah Jones.

Rhaglen Cyswllt Ysgolion ADGD

Rydym yn angerddol am Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a hoffem rannu hynny gyda darpar Daearyddwyr a Gwyddonwyr Daear y dyfodol.

Mae gennym raglen cyswllt ysgol a choleg cynhwysfawr a gynlluniwyd i ymgysylltu â myfyrwyr o bob oedran ac sy’n darparu amrywiaeth o adnoddau, felly rydym yn gobeithio eich gweld chi cyn bo hir.

Mae gennym aelodau o staff gall gynnig yr isod yn Gymraeg ac / neu yn Saesneg, yn ôl gofynion eich hysgol chi.

Ymweliadau Ysgol o DGES 

Rydym yn trefnu ymweliadau ysgol a choleg o amgylch y wlad sy'n darparu amrywiaeth o sgyrsiau ac arddangosiadau ar bynciau sy'n ategu meysydd llafur daearyddiaeth ar lefelau A ac AS. 

Oherwydd ein bod yn gwybod bod eich amserlenni addysgu yn eithaf llawn, medrwn anfon aelod o staff a llysgenhadon myfyrwyr israddedig i ymweld â'ch ysgol ar ddyddiad ac amser sy'n cyd-fynd â’ch amserlen a chynlluniau gwersi. 

Mae'r pynciau yr ydym yn eu cynnig yn cynnwys: 

Newid hinsawdd
GIS a synhwyro o bell
Cylchrediad atmosfferig
Prosesau afonol
Tectoneg platiau
Peryglon Naturiol
Amgylcheddau Eithafol
Daearyddiaeth trefol a gwledig
Newid poblogaeth
Globaleiddio a datblygiad
Cynaliadwyedd 

Byddai ein staff o ymchwilwyr sy'n arwain y byd mewn daearyddiaeth ffisegol a dynol hefyd yn hapus i weithio gyda chi a'ch staff i adeiladu cyflwyniadau pwrpasol yn ôl yr angen. 

Gwaith maes yng nghanolbarth Cymru

Myfyrwyr Daearyddiaeth Ffisegol a staff ar Draeth Borth 

Mae digon o gyfleoedd gwaith maes yn yr ardal leol hefyd, a byddem yn fwy na pharod i’ch cynorthwyo os yw hynny’n rywbeth yr ydych yn teimlo byddai o fudd i’ch myfyrwyr - gallwn ddarparu nifer o adnoddau a chanllawiau i wneud eich taith yn un cofiadwy.