Estyn allan

Myfyrwyr sy'n gwneud gwaith maes o dan arweiniad darlithydd

Rydym yn ymroddedig i ddarparu digwyddiadau estyn allan ac ymgysylltiad cyhoeddus i ysgolion a cholegau ar draws y DU.

Mae gennym raglen gynhwysfawr o ran cyswllt ag ysgolion a cholegau sydd wedi’i chynllunio i gyfoethogi’r cwricwla TGAU a Safon Uwch, gan ddarparu amrywiaeth o adnoddau i fyfyrwyr Daearyddiaeth, Daeareg, Astudiaethau Amgylcheddol a Chymdeithaseg.

Dyma rai o’r pynciau yr ydym yn eu cynnig:

 • Newid hinsawdd
 • SGD a Synhwyro o Bell
 • Cylchrediad atmosfferaidd
 • Prosesau afonol
 • Tectoneg platiau
 • Peryglon naturiol
 • Tirweddau rhewlifol
 • Daearyddiaeth drefol a gwledig
 • Newid yn y boblogaeth
 • Globaleiddio a datblygu
 • Cynaliadwyedd.

Byddai ein staff o ymchwilwyr o’r radd flaenaf yn y gwyddorau ffisegol a chymdeithasol yn barod iawn i weithio gyda chi a’ch staff i greu cyflwyniadau pwrpasol yn ôl y gofyn hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Athro Mark Whitehead ar msw@aber.ac.uk.

Hwb Cwrs Maes Daearyddiaeth a Daeareg Aberystwyth

Mae Hwb Cwrs Maes Daearyddiaeth a Daeareg Aberystwyth yn ddelfrydol i ysgolion a cholegau sy’n cynnig elfennau gwaith maes ar gyfer Daearyddiaeth, Daeareg, Astudiaethau Amgylcheddol a phynciau tebyg ar gyfer TGAU a Safon Uwch.

Ein lleoliad a chyrchfannau gwaith maes

Tref gymharol fach a chroesawgar yng ngorllewin Cymru yw Aberystwyth (neu Aber yn fyr). Mae Aberystwyth wedi ei leoli rhwng Elenydd i’r dwyrain, Parc Cenedlaethol Sir Benfro i’r de, Bae Ceredigion i’r gorllewin ac Eryri i’r gogledd. Golyga hyn fod y Ganolfan Cyrsiau Maes mewn lleoliad delfrydol yng Nghymru gyda mynediad i ystod eang o nodweddion ffisegol, dynol ac amgylcheddol.

Ceir llawer o leoliadau maes o fewn tafliad carreg i’r dref ac i brif gampws y Brifysgol ac mae posib cerdded i lawer neu gyrraedd mewn taith fer mewn car. Mae lleoliadau eraill cymharol agos hefyd, sydd tua awr yn y car, megis Cadair Idris a’r Wyddfa, sydd â thirwedd rhewlifol, ac hefyd tirwedd anhygoel Cwm Elan.

Mae Aberystwyth hefyd yn dref Prifysgol bywiog a chosmopolitan ond digon bach a hylaw i hwyluso llawer o weithgareddau ymarferol.

Beth ydym yn gynnig

Rydym yn falch o allu cynnig cyfle i grwpiau TGAU a Safon Uwch i ymweld a’r amglchoedd rhyfeddol sydd o’n cwmpas, a manteisio ar lety gyda phrisiau cymedrol a phecynau bwyd. Hefyd rydym yn gallu cynnig arweiniad a barn arbenigol gan ein staff darlithio mewn unrhyw un o’r pynciau uchod, ac yn hapus i drafod cyfleoedd gwaith maes a materion ymarferol a gweinyddol gyda chi. Gallwn hefyd ddarparu cefnogaeth gwaith maes (yn cynnwys benthyg offer), yn ogystal â gofod labordy, cyflysterau cyfrifiaduron ac ystafelloedd seminar ar gyfer sesiynau paratoi a dadansoddi data gwaith maes.

Cysylltu â ni

I drafod eich cyfleoedd gwaith maes, materion ymarferol a gweinyddol a chostau, cysylltwch â Athro Mark Whitehead ar msw@aber.ac.uk.

Ceir rhagor o wybodaeth am gyrchfannau maes lleol ar dudalen Ysgolion Aber, gyda gwybodaeth am y llety sydd ar gael ar ein tudalen Llety.

Gwybodaeth leol ddiddorol

Canllawiau daearegol i’r ardal leol, a roddwyd gan Dr Denis Bates. (Mae’r canllawiau hyn wedi’u cynllunio i’w hargraffu a’u plygu i chi gael mynd â nhw gyda chi yn y maes.)

Carn Owen Arweinlyfr Maes A Field Guide to Carn Owen

Aberystwyth I Glarach, Taith gerdded ddaearegol Aberystwyth to Clarach, A Geological Walk

Cei Newydd, Creigiau ar y traeth Rocks on the Shore, New Quay

Cerrig y traeth Pebbles on the Beach

Get into Geosciences Wales - cy

Meddwl astudio am radd yn y geowyddorau (daearyddiaeth ffisegol, gwyddor yr amgylchedd a daeareg)? Ystyried y rhagolygon am yrfa? Ddim yn siwr beth yw’r geowyddorau? Ymunwch â ni i ddarganfod mwy! Mae Geowyddorau inni i Gyd Cymru yn fenter dwyieithog sy’n cyflwyno disgyblion blwyddyn 12-13 i’r geowyddorau, gan arddangos y dewis eang o yrfaoedd sydd ar gael i raddedigion, a chynnig blas ar astudio am radd yn y maes. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i bob menyw cis a thraws a phobl anneuaidd sy'n gyfforddus mewn gofod sy'n hyrwyddo menywod. 

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais ar dudalen we Geowyddorau inni i Gyd